Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Opatija


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 28.11.2023
Javni poziv u upravnom postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – izgradnja dijela glavne mjesne ulice planske oznake GMU 2 i cijele ulice - ostale ulice oznake OU 1 – FAZA 1 (prilazna cesta za parkiralište Žičara Učka), na katastarskim česticama 6830/1, 6830/3, 7354/1, 6830/2, 6832/1, 1788/4, 6845/2, 6844/2, 6836/1, 6835/1, 1788/5, 7072, 7071/2, 7355/1, 7073/1, 7070/3, 7067/1, 7070/1, 6837/2 k.o. Tuliševica (Medveja)

Datum objave: 23.08.2023
Građevinska dozvola za građenje dvojne građevine stambene- dvojna obiteljska kuća A , 2,b skupine i vanjskog bazena, na k.č. 743/5 k.o. Lovran, podnositelja zahtjeva Doris Mladenić, Konjsko 92J, Oprić

Datum objave: 22.08.2023
Građevinska dozvola za građenje zgrade stambene namjene - dvojna obiteljska kuća B, 2.b skupine, na k.č. 743/4 k.o. Lovran, podnositelja zahtjeva Doris Mladenić, Konjsko 92J, Oprić

Datum objave: 14.08.2023
Građevinska dozvola za građenje zgrade stambene namjene, 2.b skupine, slobodnostojeća stambena građevina (Po+P+2) sa 1 stambenom jedinicom i bazenom, na novoformiranoj katastarskoj čestici 1080 k.o. Lovran (Općina Lovran), podnositelja zahtjeva Sabina Rožmarić, Trg bana I. Mažuranića 6, Orahovica

Datum objave: 09.08.2023
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice od k.č. 7250, dio k.č. 21/10, dio k.č. 7247/1, dio k.č. 7247/3, dio k.č. 7247/4, dio k.č. 7249, dio k.č. 7251 i dio k.č. 7252 k.o. Tuliševica, podnositelja zahtjeva Rahima Gurguške, Medveja 3D, Medveja

Datum objave: 07.08.2023
Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, za građevinu izgrađenu na 1076 k.o. Opatija, podnositelja zahtjeva Tomislava Čavara, Veprinački put 40, Opatija

Datum objave: 07.08.2023
Građevinska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - pristupna prometna površina, na novoformiranoj k.č. 1742/4 k.o. Bregi, podnositelja zahtjeva društva GROMER VERWALTUNG d.o.o., Brnčići 37, Bregi, Matulji

Datum objave: 26.06.2023
Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, za građevinu izgrađenu na *183 k.o. Lovran, podnositelja zahtjeva Suzane Radić - Becker, Aindorferstrasse 70, Munchen, Njemačka

Datum objave: 26.05.2023
Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava - dalekovod za prijenos električne energije na katastarskim česticama k.č. 2845/1, 2800, 2815, 2816, 2815 k.o. Kućeli, k.č. 1684/2, 1684/1, 1641, 1689/1, 1689/2, 1689/3, 1639, 1638, 435/285, 1595/1 k.o. Rukavac Gornji i k.č. 1, 3/2, 2/2, 14/3, 2/4, 15/1, 16/2, 12/3, 612/5, 995, 31/3 k.o. Rukavac Donji, podnositelja zahtjeva HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

Datum objave: 18.05.2023
Građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene i građevine pomoćne namjene - konoba(taverna), na postojećoj građevnoj čestici k.č. 1178/2 k.o. Lovran , podnositelja zahtjeva Martin Knežević, Antići 60B, Dobreć

Datum objave: 16.05.2023
Poziv za uvid u spis stranaka u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća i dva otvorena bazena, na dijelovima k.č. 3708, k.č. 3710 i k.č. 3713/1 k.o. Lovran, podnositelja zahtjeva A.M.C. REAL ESTATE d.o.o., Pula, Stiglicheva ulica 28

Datum objave: 16.05.2023
Poziv za uvid u spis stranaka u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća i dva otvorena bazena, na k.č. 3708 i k.č. 3710 k.o. Lovran, podnositelja zahtjeva A.M.C. REAL ESTATE d.o.o., Pula, Stiglicheva ulica 28

Datum objave: 04.05.2023
Građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene namjene - dogradnja obiteljske kuće, na postojećoj građevnoj čestici k.č. 332 k.o. Lovran, podnositelja zahtjeva Eduarda Dobreca, Brajdice 20, Lovran

Datum objave: 20.03.2023
Građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća sa tri stana, na postojećoj građevnoj čestici k.č. 3513 k.o. Lovran, podnositelja zahtjeva Vladimir Cergolj Pobarska cesta 19, Pobri

Datum objave: 23.02.2023
Građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene - individualna slobodnostojeća stambena građevina, na dijelovima 1129, 1130, 1131/36 i cijela k.č. 1131/26 k.o. Oprić (novoformirana čestica k.č. 1131/26 k.o. Oprić), podnositelja zahtjeva Ana Novak, Ulica Antona Mihića 29, Opatija

Datum objave: 03.02.2023
Građevinska dozvola za građenje građevine mješovite namjene - stambeno poslovna - vila sa bazenom, na dijelovima k.č. 5916 i k.č. 5922/2 k.o. Tuliševica (novoformirana čestica k.č. 5916/3 k.o. Tuliševica), podnositelja zahtjeva Oceanis Medveja d.o.o., Stiglicheva ulica 28, Pula

Datum objave: 01.02.2023
Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), na dijelovima k.č. 621/3 i k.č. 622/2 k.o. Mihotići (novoformirana k.č. 621/5 k.o. Mihotići), podnositelja zahtjeva Tina Petričušića, Vebera Tkalčevića 38, Zagreb

Datum objave: 16.01.2023
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene (stambeno poslovna), na dijelu k.č. 5916 i dijelu k.č. 5922/2 k.o. Tuliševica, podnositelja zahtjeva Oceanis Medveja d.o.o., Stiglicheva 28, Pula

Datum objave: 08.12.2022
javni poziv za uvid u spis izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja DC8 ( Panorama )

Datum objave: 02.11.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene - rekonstrukcija istočne jedinice dvojne individualne stambene građevine i gradnja vanjskog bazena na novoformiranoj k.č. 1046/4 k.o. Poljane(nastala od *58/1, dijela k.č. 1045/1, k.č. 1045/2, k.č. 1046/1, k.č. 1046/2, 1046/3, 1046/4, dijela k.č. 1048/2, dijela k.č. 1049, k.č. 1051/8 i dijela k.č. 1051/31 k.o. Poljane - Poljane, Poljane 4) podnositelja zahtjeva Božene Milišić, Poljane 39, Poljane

Datum objave: 19.10.2022
Građevinska dozvola za građenje dvojne građevine stambene namjene - dvojne obiteljske kuće na k.č. 5916/2 k.o. Tuliševica podnositelja zahtjeva društva Oceanis Medveja d.o.o., Stiglicheva ulica 28, Pula

Datum objave: 19.10.2022
Građevinska dozvola za izgradnju dvojne stambene građevine sa tri stambene jedinice i bazenom na k.č. 5916/1 k.o. Tuliševica podnositelja zahtjeva društva Oceanis Medveja d.o.o., Stiglicheva ulica 28, Pula

Datum objave: 17.10.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju istočne jedinice dvojne individualne stambene građevine i građenje bazena na k.č. *58/1, dijela k.č. 1045/1, k.č. 1045/2, k.č. 1046/1, k.č. 1046/2, k.č. 1046/3, k.č. 1046/4, dijela k.č. 1048/2, dijela k.č. 1049, k.č. 1051/8 i dijela k.č. 1051/31 k.o. Poljane, podnositelja zahtjeva Božene Milišić, Poljane 39, Poljane

Datum objave: 17.10.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju istočne jedinice dvojne individualne stambene građevine i građenje bazena na k.č. *58/1, dijela k.č. 1045/1, k.č. 1045/2, k.č. 1046/1, k.č. 1046/2, k.č. 1046/3, k.č. 1046/4, dijela k.č. 1048/2, dijela k.č. 1049, k.č. 1051/8 i dijela k.č. 1051/31 k.o. Poljane, podnositelja zahtjeva Božena Milišić, Poljane 39, Poljane

Datum objave: 06.10.2022
Rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole za građenje stambene građevine-samostojeće obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 597 k.o. Kućeli, podnositelja zahtjeva Roberta Hajdeka, Kneza Ljudevita Posavskog 30, Zagreb

Datum objave: 05.10.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju istočne jedinice dvojne individualne stambene građevine i građenje bazena na k.č. *58/1, dijela k.č. 1045/1, k.č. 1045/2, k.č. 1046/1, k.č. 1046/2, k.č. 1046/3, k.č. 1046/4, dijela k.č. 1048/2, dijela k.č. 1049, k.č. 1051/8 i dijela k.č. 1051/31 k.o. Poljane, podnositelja zahtjeva Božene Milišić, Poljane 39, Poljane

Datum objave: 29.09.2022
građevinska dozvola za građenje obiteljske kuće na dijelu k.č.2341 k.o. Kraj

Datum objave: 29.09.2022
građevinska dozvola za građenje izdvojene garaže na dijelu k.č. 2341 k.o. Kraj

Datum objave: 29.09.2022
građevinska dozvola za građenje obiteljske kuće na dijelu k.č. 2341 KRAJ

Datum objave: 29.09.2022
građevinska dozvola za građenje višestambene građevine na k dijelu k.č. 2341 k.o. Kraj

Datum objave: 16.09.2022
građevinska dozvola za građenje ind.sta.građevine na k.č. 503/1 k.o. Oprić

Datum objave: 09.09.2022
izmjena lokacijske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 2693 k.o. Matulji

Datum objave: 09.09.2022
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole( dvojna obiteljska kuća) za zahvat na k.č. 5916 k.o. Tuliševica

Datum objave: 09.09.2022
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat na k.č. 5916 k.o. Tuliševica

Datum objave: 02.09.2022
izmjena lokacijske dozvole za građenje obiteljske kuće i bazena na k.č. 1741/2 k.o. Vasanska

Datum objave: 01.09.2022
građevinska dozvola za građenja obiteljske kuće na k.č. 2078/2 k.o. MATULJI

Datum objave: 30.08.2022
Rješenje o drugoj izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole za građenje samostojeće individualne stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom i vanjski bazen , na k.č. 1051 k.o. Lovran, podnositelja zahtjeva društva MELE Real Estate d.o.o., Dobrinjska 16, Krk

Datum objave: 08.07.2022
Građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene i bazena na k.č. 504/7 k.o. Mošćenice, podnositelja zahtjeva Marije Malnar, Selska 15, Crni Lug

Datum objave: 04.07.2022
Građevinska dozvola za građenje građevine stambene na k.č. 1146/1 k.o. Puži, podnositelja zahtjeva Kristine Jugo, Mirka Jengića 20, Rijeka

Datum objave: 01.07.2022
građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće građevine na k.č. 385 k.o. POBRI

Datum objave: 01.07.2022
Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole za građenje stambene građevine - samostojeće obiteljske kuće sa jednim stanom na k.č. 597 k.o. Kućeli, podnositelja zahtjeva Roberta Hajdeka, Kneza Ljudevita Posavskog 30, Zagreb

Datum objave: 30.06.2022
građevinska dozvola za građenje poslovne građevine na dijelu k.č. 1040/1 k.o. PUŽI

Datum objave: 17.06.2022
izmjena građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko-turisičke građevine tipa Hotel na k.č. 1028/2 k.o. Opatija

Datum objave: 09.06.2022
Građevinska dozvola za građenje samostojeće stambene građevine i pomoćne građevine - garaže na k.č. 28 k.o. Brce, podnositelja zahtjeva Tadeja Ujčića, Brdce 3, Šapjane

Datum objave: 08.06.2022
građevinska dozvola za rekonstrukciju stambeno-poslovne građevine na k.č. 1092/2,1091/2 k.o.Jušići

Datum objave: 02.06.2022
rješenje o izmjeni lokacijske dozvole za zahvat na k.č.1051/2 k.o. Poljane

Datum objave: 31.05.2022
građevinska dozvola za građenje nastambe za terapijske konje na k.č. 700 k.o. Bregi

Datum objave: 16.05.2022
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat na k.č. 1051/2,1038/1,1038/2 k.o. Poljane

Datum objave: 16.05.2022
rješenje o izmjeni dopuni građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine na k.č. 30/4 k.o. Volosko

Datum objave: 13.05.2022
građevinska dozvola za građenje proizvodne hale na k.č. 1461/7 k.o. PUŽI investitora OCTOPUS d.o.o. Rijeka

Datum objave: 11.05.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene i izgradnja bazena, na novoformiranoj k.č. 302/8 k.o. Oprić, podnositelja zahtjeva Jasne i Tomislava Špiranovića, Stjepana Horvata 5, Slavonski Brod

Datum objave: 10.05.2022
Poziv za uvid u spis predmeta za građevinsku dozvolu investitora ILARIO LICUL na k.č. 3229, k.o. LOVRAN

Datum objave: 10.05.2022
Poziv za uvid u spis predmeta za građevinsku dozvolu investitora ILARIO LICUL na k.č. 3229, k.o. LOVRAN

Datum objave: 04.05.2022
građevinska dozvola za građenje poslovno-stambene građevine na k.č. 9857/4 k.o. Brgud

Datum objave: 29.03.2022
izmjena i dopuna građevinske dozvole za izmjene tijekom građenja individualne stambene građevine na k.č. 1250/2 k.o. Opatija NI

Datum objave: 24.03.2022
lokacijska dozvola za rekonstrukciju postojeće poslovne građevine na k.č. 396 k.o. Volosko

Datum objave: 24.03.2022
građevinska dozvola za rekonstrikciju građevine na k.č. 1709 k.o. Tuliševica investor FRANZE trgovina d.o.o.

Datum objave: 16.03.2022
lokacijska dozvola za rekonstrukciju postojeće individualne stambene građevine na k.č. 145/9 k.o. Volosko

Datum objave: 09.03.2022
građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće građevine i izgradnju bazena na k.č. 396 k.o. Pobri NI ( k.č. 293/1 k.o. Pobri SI)

Datum objave: 02.03.2022
izmjena i dopuna građevinske dozvole za gradnju individualne stambene građevine s bazenom na k.č. 1399/7 k.o. Puharska

Datum objave: 28.02.2022
građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene i građenje pomoćne građevine bazena sa strojarnicom na novoformiranoj k.č.3770, k.o. Lovran, investitora Denisa Turkovića iz Lovrana, Loganj 81

Datum objave: 21.02.2022
Lokacijska dozvola za građenje obiteljske slobodnostojeće stambene građevine na k.č. 1038/3 k.o. Matulji, investitora Ivane Mandić Grabovac, Giuseppea Duella 10, Rijeka

Datum objave: 07.02.2022
građevinska dozvola za građenje individualne stambene građevine i bazena na k.č. 1068 k.o. Lovran investitora GMEM d.o.o. Krk

Datum objave: 27.01.2022
Građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene - samostojeće obiteljske kuće na k.č. 2348/1 k.o. Kraj investitora Majer immobilien holding GmbH, AT-1060 Beč, Stumpergasse 471/4

Datum objave: 26.01.2022
građevinska dozvola za izgradnju samostojeće stambene građevina na k.č. 360/3 k.o. Matulji investitora Tomislav Belošević, Jušići,Jušići 12Ać

Datum objave: 20.01.2022
građevinska dozvola za izvođenje 2.etape zahvata u prostoru građenjem građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vode i vodotoci) na novoformiranoj k.č.455/15, k.o. Ičići, investitora društva Riva"s hotels &resorts d.o.o. Rijeka, Korzo 40

Datum objave: 17.01.2022
građevinska dozvola za rekonstrukciju samostojeće individualne građevine stambene namjene na k.č.1600/1, k.o. Opatija, investitora Milih Mitjana

Datum objave: 30.12.2021
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje obiteljske kuće s bazenom na k.č. 2006/1 k.o. Kućeli

Datum objave: 30.12.2021
Javni poziv strankama za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje indvidualne stambene građevine na k.č. 1399/7 k.o. Puharska

Datum objave: 30.12.2021
lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine na k.č. 529, 530 k.o. Ika-Oprić po zahtjevu Miroslav Bogavčić

Datum objave: 28.12.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene sa jednom stambenom jedinicom, na k.č. 697/1 k.o. Brdce, investitora Miroslava Šuvaka, Vrhovo 14, Rijeka

Datum objave: 22.12.2021
izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje individualne stambene građevine na k.č. 9 i 10/2 k.o. Pobri

Datum objave: 20.12.2021
lokacijska dozvola za građenje samostojeće individualne stambene građevine, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici 1081, k.o. Opatija podnositelju zahtjeva Nikici Tabainu iz Zagreba, Vinogradi 56

Datum objave: 16.12.2021
Građevinska dozvola kojom se investitoru GEORGU ROBERTU TOMANDL, AT-2514 RAISKIRCHEN, BAHNGASSE 19, dozvoljava izgradnja građevine stambene namjene, obiteljske kuće i pomoćne građevine - bazena, 2.b skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 523/3 k.o. Tuliševica, (nastaje od k.č. 721 i k.č. 523/3 k.o. Tuliševica (Tuliševica, Plašimuhi bb),

Datum objave: 16.12.2021
Lokacijska dozvola za građenje slobodnostojeće stambene građevine na k.č. 1161/6 k.o. Oprić podnositelja zahtjeva Ane i Nevia Novaka, Ulica Antona Mihića 29, Opatija

Datum objave: 14.12.2021
Lokacijska dozvola za građenje slobodnostojeće stambene građevine na k.č. 1161/5 k.o. Oprić podnositelja zahtjeva Ane i Nevia Novaka, Ulica Antona Mihića 29, Opatija

Datum objave: 13.12.2021
lokacijska dozvola za građenje ostale stambene ulice na k.č. 1809/1,1808/2,1806/3,1805/3 k.o. Matulji izdana po zahtjevu Općine Matulji

Datum objave: 10.12.2021
građevinska dozvola za građenje obiteljske kuće na k.č. 321 k.o. Matulji investitora ANTE MALIĆ, Rijeka,Srdoči 58

Datum objave: 10.12.2021
građevinska dozvola za građenje poslovne građevine na k.č. 9857/5 k.o. Brgud

Datum objave: 10.12.2021
lokacijska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) 2.b skupine : prometnica sa komunlanom infrastrukturom unutar obuhvata zahvata na k.č.198/3 i druge u naselju Ičići, podnositelja zahtjeva Grada Opatije, Maršala Tita 3

Datum objave: 08.12.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine sa bazenom, na k.č. 874/1 k.o. Oprić, investitora Ive Piglić, Ulica dr. Ivana Poščića 14, Opatija

Datum objave: 07.12.2021
građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine pomoćne namjene sa vanjskim bazenom na krovu na građevnoj čestici postojeće građevine na k.č.2410/4, k.o. Kraj, investitora Maria Bučića iz Pazina, Matka Brajše Rašana 2A

Datum objave: 06.12.2021
građevinska dozvola za građenje stambene građevine-obiteljske kuće na k.č.235/5, k.o. Tuliševica, investitor Antun Tomac iz Lovrana, Lovranska Draga 32M

Datum objave: 06.12.2021
Građevinska dozvola za građenje slobodnostojeće građevine stambene namjene na dijelu k.č. 3576 k.o. Lovran,, investitora Mirjane Mađarević, Maslinarska 4, Makarska

Datum objave: 03.12.2021
građevinska dozvola za građenje samostojeće individualne stambene građevine na k.č.41, k.o. Pobri (NI)

Datum objave: 03.12.2021
Građevinska dozvola za građenje individualne stambeno-poslovne građevine na k.č. 1732/1, k.o. OPATIJA

Datum objave: 02.12.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole investitora Pleić Matičić Brune, za rekonstrukciju postojeće građevine sagrađene na k.č. 713/4 k.o. Mošćenice

Datum objave: 02.12.2021
lokacijska dozvola za građenje prilazne ceste u naselju Frančići na k.č.729/4, k.o. Mihotići

Datum objave: 26.11.2021
lokacijska dozvola za građenje samostojeće individualne stambene građevine i vanjskog bazena na novoformiranoj k.č.1431/1, k.o. Opatija

Datum objave: 26.11.2021
Poziv za očitovanje na prijedlog formiranja građevne čestice podnositelja zahtjeva Roberta Galovića na k.č. *147 i dijelova k.č.*148/1 i k.č. 3370/292, k.o. BRSEČ

Datum objave: 26.11.2021
Poziv za očitovanje na prijedlog formiranja građevne čestice podnositelja zahtjeva Roberta Galovića na k.č. *147 i dijelova k.č.*148/1 i k.č. 3370/292, k.o. BRSEČ

Datum objave: 26.11.2021
Poziv za očitovanje na prijedlog formiranja građevne čestice podnositelja zahtjeva Roberta Galovića na k.č. *147 i dijelova k.č.*148/1 i k.č. 3370/292, k.o. BRSEČ

Datum objave: 26.11.2021
Poziv za očitovanje na prijedlog formiranja građevne čestice podnositelja zahtjeva Roberta Galovića na k.č. *147 i dijelova k.č.*148/1 i k.č. 3370/292, k.o. BRSEČ

Datum objave: 26.11.2021
Poziv za očitovanje na prijedlog formiranja građevne čestice podnositelja zahtjeva Roberta Galovića na k.č. *147 i dijelova k.č.*148/1 i k.č. 3370/292, k.o. BRSEČ

Datum objave: 25.11.2021
Građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene građevine na k.č. 1544/1, k.o. VEPRINAC

Datum objave: 08.11.2021
građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene 2.b skupine, pomoćne građevine i vanjskog bazena na novoformiranoj k.č.1328, k.o. Bregi

Datum objave: 05.11.2021
lokacijska dozvola za građenje građevine stambene namjene sa pomoćnim prostorijama dva spremišta i vanjskim bazenom na novoformiranoj k.č.5829/2, k.o. Tuliševica

Datum objave: 02.11.2021
lokacijska dozvola za građenje samostojeće obiteljske kuće sa dvije stambene jedinice i dva bazena na novoformiranoj k.č.751/5, k.o. Brseč

Datum objave: 02.11.2021
rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za izmjenu tijekom građenja individualnog stambenog objekta sa dvije stambene jedinice na k.č.365, k.o. Pobri NI

Datum objave: 26.10.2021
lokacijska dozvola za građenje građevine stambene namjene 2.b skupine samostojeća kuća s dvije stambene jedinice i dva vanjska bazena na novoformiranoj k.č.751/5, k.o. Brseč

Datum objave: 26.10.2021
građevinska dozvola za građenje individualne stambene građevine oznake "B" sa tri stambene jedinice i vanjskim bazenom na novoformiranoj k.č.1270(7, k.o. Opatija

Datum objave: 22.10.2021
građevinska dozvola za građenje stambene građevine na k.č. 1581/1 k.o. Lovran

Datum objave: 22.10.2021
građevinska dozvola za građenje stambene građevine na k.č. 1582/3 k.o. Lovrana na

Datum objave: 22.10.2021
građevinska dozvola za građenje stambene građevine na k.č. 598/5 k.o. Matulji

Datum objave: 20.10.2021
rejšenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za izmjenu tijekom građenja individualne stambene građevine "C" i vanjskim bazenom na k.č.602, k.o. Veprinac

Datum objave: 20.10.2021
rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za izmjenu tijekom građenja samostojeće individualne stambene građevine "B" i dva vanjska bazena na k.č.604, k.o. Veprinac

Datum objave: 19.10.2021
Lokacijska dozvola za građenje stambene građevine na k.č. 43, k.o. IČIĆI

Datum objave: 19.10.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine sa bazenom i pomoćnim objektom na k.č. 9335, k.o. BRGUD

Datum objave: 12.10.2021
Rješenje o izmjei i dopuni građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće i bazena na k.č. 1054/1, k.o. MARTINA

Datum objave: 08.10.2021
građevinska dozvola za izgradnju stambeno-poslovne građevine na k.č. 988/2 k.o. Jušići

Datum objave: 07.10.2021
Građevinska dozvola za građenje ugostiteljsko-turističke građevine sa smještajnim kapacitetima, vrste - kamp na k.č. 490/3, k.o. VEPRINAC

Datum objave: 06.10.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće i bazena na k.č. 1054/1, k.o. MARTINA

Datum objave: 05.10.2021
građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće stambene građevine na k.č. 433 k.o. Mihotići

Datum objave: 29.09.2021
građevinska dozvola za rekonstrukciju postojećih građevina na k.č. 453/2 k.o. POBRI

Datum objave: 20.09.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 421/2, k.o. BREGI

Datum objave: 16.09.2021
poziv strankama nepoznata boravišta

Datum objave: 15.09.2021
rješenje o trećoj izmjeni i dopuni građevinske dozvole za izmjenu tijekom građenja na rekonstrukciji ugostiteljsko turističke građevine na novoformiranoj k.č.58/1, k.o. Lovran

Datum objave: 09.09.2021
Građevinska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene-građenje prometnice SU, OU i KPP, 1. FAZA

Datum objave: 09.09.2021
građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće poslovne građevina na k.č. 876/1 Šapjane

Datum objave: 08.09.2021
Građevinska dozvola za rekonstrukciju SRC POLJANE na grč. 1144/1, k.č. 1143/2 i dijelu k.č. 1156/5, k.o. POLJANE

Datum objave: 07.09.2021
građevinska dozvola za građenje građevine mješovite namjene (stambeno-poslovna) 2.b skupine, vanjskog bazena sa strojarnicom i rekonstrukcija postojeće pomoćne građevine- spremišta na novoformiranoj k.č.1148/1, k.o. Opatija

Datum objave: 01.09.2021
građevinska dozvola za građenje poslovne građevina na k.č. 168 K.o. Matulji

Datum objave: 01.09.2021
građevinska dozvola za građenje stambene građevine i bazena na k.č. 2422 k.o. Kalac

Datum objave: 27.08.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine-"KUĆA EVALOTTA" na k.č. 5714/1, k.o. TULIŠEVICA

Datum objave: 26.08.2021
rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za izmjenu tijekom građenja građevine stambene namjene na k.č.357/1, k.o. Matulji

Datum objave: 26.08.2021
građevinska dozvola za građenje obiteljske kuće na k.č. 1527/1 k.o. Puharska

Datum objave: 16.08.2021
lokacijska dozvola za rekonstrukciju građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b. skupine, sportsko-rekreacijska s ugostiteljskim sadržajem, građenje pomoćne građevine te uređenje akvatorija sportske luke sa devet vezova

Datum objave: 13.08.2021
građevinska dozvola za građenje obiteljske kuće na k.č. 725 k.o. Rupa

Datum objave: 12.08.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine-obiteljska kuća na dijelu k.č. 2011/2, k.o. MATULJI

Datum objave: 12.08.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine mješovite namjene (stambeno-poslovna) na k.č. 1533, k.o. OPATIJA

Datum objave: 04.08.2021
građevinska dozvola za izvedbu 1.faze zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava 2.b skupine : vodoopskrbni cjevovod na k.č.3578, k.o. Mošćenička Draga i k.č.894/1, k.o. Mošćenice

Datum objave: 30.07.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine mješovite namjene (stambeno-poslovna) na k.č. 1205, k.o. OPATIJ

Datum objave: 30.07.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 1560/2, k.o. VASANSKA

Datum objave: 27.07.2021
građevinska dozvola za građenje stambene građevine na k.č. 2017/1 k.o. Kalac

Datum objave: 27.07.2021
Lokacijska dozvola za građenje višestambene građevine sa 39 stanova i dvije ukopane etaže (garaže) na k.č. 112/1, k.o. VOLOSKO

Datum objave: 27.07.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine-obiteljska kuća na k.č. 630/9, k.o. BRSEČ

Datum objave: 27.07.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine mješovite namjene (stambeno-poslovna) na k.č. 1206, k.o. OPATIJAKO

Datum objave: 22.07.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole investitora LIDL HRVATSKA d.o.o. Velika Gorica, za izgradnju parkirališta na k.č. 2667 k.o. Matulji

Datum objave: 16.07.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole investitora Magde Grozić

Datum objave: 15.07.2021
građevinska dozvola za građenje slobodnostojeće individualne stambeno-poslovne građevina K02 na k.č.673/6, k.o. Volosko

Datum objave: 15.07.2021
građevinska dozvola za građenje slobodnostojeće individualne stambeno-poslovne građevina K01 na k.č.673/1, k.o. Volosko

Datum objave: 13.07.2021
Građevinska dozvola kojom se dozvoljava društvu TENERE d.o.o. Lovran, rekonstrukcija stambene građevine i izgradnja garaže na k.č. 351/9 i k.č. 373 k.o. Oprič

Datum objave: 13.07.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za građenje slobodnostojeće porodične kuće i vanjskog bazena na k.č. 981, k.o. POLJANE

Datum objave: 05.07.2021
rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole

Datum objave: 05.07.2021
Građevinska dozvola za građenje individualne stambeno-poslovne građevine na k.č. 1196/1, k.o. OPATIJA

Datum objave: 25.06.2021
lokacijska dozvola za izgradnju stambene ulice u k.o. Matulji

Datum objave: 23.06.2021
lokacijska dozvola za građenje "Trgovačkog centra Kuk" na k.č.994, 972/1, 985, 998, k.o. Volosko

Datum objave: 16.06.2021
građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene i izgradnju vanjskog bazena na k.č.699, k.o. Ičići

Datum objave: 11.06.2021
građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene građevine na novoformiranoj k.č.885, k.o.Ika-Oprić

Datum objave: 11.06.2021
lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine sa tri stana i tri poslovna prostora na novoformiranoj k.č.580/1, k.o. Volosko

Datum objave: 11.06.2021
lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine sa tri stana i tri poslovna prostora na novoformiranoj k.č.580/1, k.o. Volosko

Datum objave: 04.06.2021
građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene sa tri stambene jedinice na novoformiranoj k.č.455, k.o. Matulji

Datum objave: 26.05.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava sa infrastrukturom na novoformiranim k.č.1041/2, k.č.455/15, k.o. Ičići

Datum objave: 26.05.2021
Građevinska dozvola za građenje samostojeće obiteljske kuće sa tri stana i tri bazena na novoformiranoj k.č.522/2, k.o. Brseč

Datum objave: 24.05.2021
Građevinska dozvola za građenje samostojeće individualne stambene građevine na k.č.571, k.o. Pobri

Datum objave: 19.05.2021
lokacijska dozvola za izgradnju nerazvrstane ceste sabirne ulice SU 2 i SU3

Datum objave: 14.05.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambene namjene sa dva stana na novoformiranoj k.č.20/1, k.o. Ičići

Datum objave: 12.05.2021
Lokacijska dozvola za građenje samostojeće građevine stambene namjene na novoformiranoj k.č.651/1, k.o. Volosko

Datum objave: 11.05.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine na k.č. 2579, k.o. LOVRAN

Datum objave: 11.05.2021
građevinska dozvola za građenje samostojeće individualne stambene građevine na k.č.1266/4, k.o. Opatija NI

Datum objave: 04.05.2021
Građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće stambene građevina na k.č. 1439, k.o. MATULJI

Datum objave: 30.04.2021
Poziv za uvid u spis predmeta izdavanja lokacijske dozvole za građenje ugostiteljsko-turističke građevine na k.č. 132/1, 132/14, 132/23, 133, k.o. VOLOSKO

Datum objave: 27.04.2021
građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene i bazena na k.č.637/2, k.o. Martina

Datum objave: 27.04.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambeno-poslovne građevine na k.č. 1523, k.č. 1528, k.č. 1527, k.č. 1533 i dijelu k.č. 1534, k.o. OPATIJA

Datum objave: 22.04.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinske dozvole za građenje prometnice SU, OU i KPP na k.č. 811, 882/1, 882/2, 883/2, 883/4, 883/5, 884, 885, 891/5, 891/7, 893/77, 894/1, k.o. MOŠĆENICE

Datum objave: 21.04.2021
Građevinska dozvola za građenje individualne stambene građevine na k.č. 700/1, k.o. OPATIJA

Datum objave: 08.04.2021
Građevinska dozvola kojom je investitoru HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, dozvoljena izgradnja zidova za zaštitu od buke uz autocestu Rijeka - Zagreb, dionica 25. Matulji - Jušići na k.č. 1885 k.o. Jušići

Datum objave: 02.04.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine sa jednim stanom na k.č. 1145, k.o. JURDANI

Datum objave: 31.03.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine sa tri stana-Kuća "Evalotta" na k.č. 5714/1, k.o. TULIŠEVICA

Datum objave: 30.03.2021
Građevinska dozvola kojom se investitoru Senadu Feratoski dozvoljava građenje samostojeće stambene građevine i bazena na k.č. 124/4 k.o. Puži, nastaloj iz dijela k.č. 124/4

Datum objave: 23.03.2021
Lokacijska dozvola za gradnju individualne stambeno-poslovne građevine na dijelu k.č. 1196/1, k.o. OPATIJA

Datum objave: 18.03.2021
građevinska dozvola za individualnu stambenu građevinu , 2.b skupine građevnoj čestici K.Č.632/3, k.o. Ičići (grad Opatija),

Datum objave: 09.03.2021
građevinska dozvola za građenje poslovne građevine na k.č. 993 k.o. PUŽI

Datum objave: 09.03.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine mješovite namjene (stambeno-poslovna) na k.č. 817/12, k.o. VOLOSKO

Datum objave: 08.03.2021
Lokacijska dozvola za građenje indvidualne stambeno-poslovne građevine na dijelu k.č. 1205 i dijelu k.č. 1206, k.o. OPATIJA

Datum objave: 25.02.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o.Pobri

Datum objave: 25.02.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o. Volosko

Datum objave: 15.02.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambeno - poslovne građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o. Pobri

Datum objave: 15.02.2021
lokacijska dozvola za građenje individualne stambeno - poslovne građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o. Pobri

Datum objave: 03.02.2021
Građevinska dozvola za građenje individualne stambene građevine na k.č. 917/4, k.o. IČIĆI

Datum objave: 10.12.2020
građevinska dozvola za garažiranje i održavanje voznog parka teretnih vozila sa upravnim prostorima i prostorima za odmor osoblja, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici K.Č.141 k.o. Matulji NI (Općina Matulji),

Datum objave: 11.11.2020
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - građenje pristupne ceste Amerikanskim vrtovima na dijelu k.č. 1216/2, 1216/3, 1271, 1272, 1273, 1274, 1284, 1287, 1288, 1291/1, 1291/2, 1292/2, 1293/2, 1302, 1426/2, 1427, 1428, 1432, 1433, 1434, 1436/1, 1868/1 i 1925, sve k.o. Opatija (nova izmjera).

Datum objave: 11.09.2020
Građevinska dozvola kojom se investitoru Romanu Obranovič, Slovenija, Kočevje, Cesta na trato 001, dozvoljava rekonstrukcija stambene građevine na k.č. 810/6 k.o. M. Draga

Datum objave: 27.08.2020
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za izmjene tijekom građenjha obiteljske kuće i bazena na k.č. 2534 k.o. Lovran

Datum objave: 24.08.2020
Lokacijska dozvola za građenje obiteljske kuće s vanjskim bazenom na k.č. 1676/1 k.o Tuliševica

Datum objave: 11.08.2020
Građevinska dozvola za rekonstrukciju trgovine LIDL na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 2612/1, 2612/3 i 2612/4 k.o. Matulji

Datum objave: 17.06.2020
Rekonstrukcija građevine stambene namjene, 2.b skupine, na katastarskoj čestici K.Č.713/4 k.o. Mošćenice,

Datum objave: 19.05.2020
Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole na k.č. 1039/2 i dijelu k.č. 1038, k.o. MATULJI

Datum objave: 27.04.2020
ZAKLJUČAK u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1039/2 i dijelu k.č. 1038, k.o. MATULJI

Datum objave: 13.03.2020
Građevinska dozvola za izgradnju samostojeće stambene građevine na k.č. 1539/1 k.o. Žejane

Datum objave: 11.03.2020
javni poziv na uvid u spis predmeta za stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru - građenje pješačkog nathodnika „Ičići“ iznad pristupne ceste na dijelu k.č. 9/1, 9/2, 9/14 i 439/3, k.o. Ičići