Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Opatija


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 26.10.2021
lokacijska dozvola za građenje građevine stambene namjene 2.b skupine samostojeća kuća s dvije stambene jedinice i dva vanjska bazena na novoformiranoj k.č.751/5, k.o. Brseč

Datum objave: 26.10.2021
građevinska dozvola za građenje individualne stambene građevine oznake "B" sa tri stambene jedinice i vanjskim bazenom na novoformiranoj k.č.1270(7, k.o. Opatija

Datum objave: 22.10.2021
građevinska dozvola za građenje stambene građevine na k.č. 1581/1 k.o. Lovran

Datum objave: 22.10.2021
građevinska dozvola za građenje stambene građevine na k.č. 1582/3 k.o. Lovrana na

Datum objave: 22.10.2021
građevinska dozvola za građenje stambene građevine na k.č. 598/5 k.o. Matulji

Datum objave: 20.10.2021
rejšenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za izmjenu tijekom građenja individualne stambene građevine "C" i vanjskim bazenom na k.č.602, k.o. Veprinac

Datum objave: 20.10.2021
rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za izmjenu tijekom građenja samostojeće individualne stambene građevine "B" i dva vanjska bazena na k.č.604, k.o. Veprinac

Datum objave: 19.10.2021
Lokacijska dozvola za građenje stambene građevine na k.č. 43, k.o. IČIĆI

Datum objave: 19.10.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine sa bazenom i pomoćnim objektom na k.č. 9335, k.o. BRGUD

Datum objave: 12.10.2021
Rješenje o izmjei i dopuni građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće i bazena na k.č. 1054/1, k.o. MARTINA

Datum objave: 08.10.2021
građevinska dozvola za izgradnju stambeno-poslovne građevine na k.č. 988/2 k.o. Jušići

Datum objave: 07.10.2021
Građevinska dozvola za građenje ugostiteljsko-turističke građevine sa smještajnim kapacitetima, vrste - kamp na k.č. 490/3, k.o. VEPRINAC

Datum objave: 06.10.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće i bazena na k.č. 1054/1, k.o. MARTINA

Datum objave: 05.10.2021
građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće stambene građevine na k.č. 433 k.o. Mihotići

Datum objave: 29.09.2021
građevinska dozvola za rekonstrukciju postojećih građevina na k.č. 453/2 k.o. POBRI

Datum objave: 20.09.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 421/2, k.o. BREGI

Datum objave: 16.09.2021
poziv strankama nepoznata boravišta

Datum objave: 15.09.2021
rješenje o trećoj izmjeni i dopuni građevinske dozvole za izmjenu tijekom građenja na rekonstrukciji ugostiteljsko turističke građevine na novoformiranoj k.č.58/1, k.o. Lovran

Datum objave: 09.09.2021
Građevinska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene-građenje prometnice SU, OU i KPP, 1. FAZA

Datum objave: 09.09.2021
građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće poslovne građevina na k.č. 876/1 Šapjane

Datum objave: 08.09.2021
Građevinska dozvola za rekonstrukciju SRC POLJANE na grč. 1144/1, k.č. 1143/2 i dijelu k.č. 1156/5, k.o. POLJANE

Datum objave: 07.09.2021
građevinska dozvola za građenje građevine mješovite namjene (stambeno-poslovna) 2.b skupine, vanjskog bazena sa strojarnicom i rekonstrukcija postojeće pomoćne građevine- spremišta na novoformiranoj k.č.1148/1, k.o. Opatija

Datum objave: 01.09.2021
građevinska dozvola za građenje poslovne građevina na k.č. 168 K.o. Matulji

Datum objave: 01.09.2021
građevinska dozvola za građenje stambene građevine i bazena na k.č. 2422 k.o. Kalac

Datum objave: 27.08.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine-"KUĆA EVALOTTA" na k.č. 5714/1, k.o. TULIŠEVICA

Datum objave: 26.08.2021
rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za izmjenu tijekom građenja građevine stambene namjene na k.č.357/1, k.o. Matulji

Datum objave: 26.08.2021
građevinska dozvola za građenje obiteljske kuće na k.č. 1527/1 k.o. Puharska

Datum objave: 16.08.2021
lokacijska dozvola za rekonstrukciju građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b. skupine, sportsko-rekreacijska s ugostiteljskim sadržajem, građenje pomoćne građevine te uređenje akvatorija sportske luke sa devet vezova

Datum objave: 13.08.2021
građevinska dozvola za građenje obiteljske kuće na k.č. 725 k.o. Rupa

Datum objave: 12.08.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine-obiteljska kuća na dijelu k.č. 2011/2, k.o. MATULJI

Datum objave: 12.08.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine mješovite namjene (stambeno-poslovna) na k.č. 1533, k.o. OPATIJA

Datum objave: 04.08.2021
građevinska dozvola za izvedbu 1.faze zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava 2.b skupine : vodoopskrbni cjevovod na k.č.3578, k.o. Mošćenička Draga i k.č.894/1, k.o. Mošćenice

Datum objave: 30.07.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine mješovite namjene (stambeno-poslovna) na k.č. 1205, k.o. OPATIJ

Datum objave: 30.07.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 1560/2, k.o. VASANSKA

Datum objave: 29.07.2021
rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za građenje složene građevine ugostiteljsko-turističke namjene u Ičićima

Datum objave: 27.07.2021
građevinska dozvola za građenje stambene građevine na k.č. 2017/1 k.o. Kalac

Datum objave: 27.07.2021
Lokacijska dozvola za građenje višestambene građevine sa 39 stanova i dvije ukopane etaže (garaže) na k.č. 112/1, k.o. VOLOSKO

Datum objave: 27.07.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine-obiteljska kuća na k.č. 630/9, k.o. BRSEČ

Datum objave: 27.07.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine mješovite namjene (stambeno-poslovna) na k.č. 1206, k.o. OPATIJAKO

Datum objave: 22.07.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole investitora LIDL HRVATSKA d.o.o. Velika Gorica, za izgradnju parkirališta na k.č. 2667 k.o. Matulji

Datum objave: 16.07.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole investitora Magde Grozić

Datum objave: 15.07.2021
građevinska dozvola za građenje slobodnostojeće individualne stambeno-poslovne građevina K02 na k.č.673/6, k.o. Volosko

Datum objave: 15.07.2021
građevinska dozvola za građenje slobodnostojeće individualne stambeno-poslovne građevina K01 na k.č.673/1, k.o. Volosko

Datum objave: 13.07.2021
Građevinska dozvola kojom se dozvoljava društvu TENERE d.o.o. Lovran, rekonstrukcija stambene građevine i izgradnja garaže na k.č. 351/9 i k.č. 373 k.o. Oprič

Datum objave: 13.07.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za građenje slobodnostojeće porodične kuće i vanjskog bazena na k.č. 981, k.o. POLJANE

Datum objave: 05.07.2021
rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole

Datum objave: 05.07.2021
Građevinska dozvola za građenje individualne stambeno-poslovne građevine na k.č. 1196/1, k.o. OPATIJA

Datum objave: 25.06.2021
lokacijska dozvola za izgradnju stambene ulice u k.o. Matulji

Datum objave: 23.06.2021
lokacijska dozvola za građenje "Trgovačkog centra Kuk" na k.č.994, 972/1, 985, 998, k.o. Volosko

Datum objave: 16.06.2021
građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene i izgradnju vanjskog bazena na k.č.699, k.o. Ičići

Datum objave: 11.06.2021
građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene građevine na novoformiranoj k.č.885, k.o.Ika-Oprić

Datum objave: 11.06.2021
lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine sa tri stana i tri poslovna prostora na novoformiranoj k.č.580/1, k.o. Volosko

Datum objave: 11.06.2021
lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine sa tri stana i tri poslovna prostora na novoformiranoj k.č.580/1, k.o. Volosko

Datum objave: 04.06.2021
građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene sa tri stambene jedinice na novoformiranoj k.č.455, k.o. Matulji

Datum objave: 26.05.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava sa infrastrukturom na novoformiranim k.č.1041/2, k.č.455/15, k.o. Ičići

Datum objave: 26.05.2021
Građevinska dozvola za građenje samostojeće obiteljske kuće sa tri stana i tri bazena na novoformiranoj k.č.522/2, k.o. Brseč

Datum objave: 24.05.2021
Građevinska dozvola za građenje samostojeće individualne stambene građevine na k.č.571, k.o. Pobri

Datum objave: 19.05.2021
lokacijska dozvola za izgradnju nerazvrstane ceste sabirne ulice SU 2 i SU3

Datum objave: 14.05.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambene namjene sa dva stana na novoformiranoj k.č.20/1, k.o. Ičići

Datum objave: 12.05.2021
Lokacijska dozvola za građenje samostojeće građevine stambene namjene na novoformiranoj k.č.651/1, k.o. Volosko

Datum objave: 11.05.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine na k.č. 2579, k.o. LOVRAN

Datum objave: 11.05.2021
građevinska dozvola za građenje samostojeće individualne stambene građevine na k.č.1266/4, k.o. Opatija NI

Datum objave: 04.05.2021
Građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće stambene građevina na k.č. 1439, k.o. MATULJI

Datum objave: 30.04.2021
Poziv za uvid u spis predmeta izdavanja lokacijske dozvole za građenje ugostiteljsko-turističke građevine na k.č. 132/1, 132/14, 132/23, 133, k.o. VOLOSKO

Datum objave: 27.04.2021
građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene i bazena na k.č.637/2, k.o. Martina

Datum objave: 27.04.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambeno-poslovne građevine na k.č. 1523, k.č. 1528, k.č. 1527, k.č. 1533 i dijelu k.č. 1534, k.o. OPATIJA

Datum objave: 22.04.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinske dozvole za građenje prometnice SU, OU i KPP na k.č. 811, 882/1, 882/2, 883/2, 883/4, 883/5, 884, 885, 891/5, 891/7, 893/77, 894/1, k.o. MOŠĆENICE

Datum objave: 21.04.2021
Građevinska dozvola za građenje individualne stambene građevine na k.č. 700/1, k.o. OPATIJA

Datum objave: 08.04.2021
Građevinska dozvola kojom je investitoru HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, dozvoljena izgradnja zidova za zaštitu od buke uz autocestu Rijeka - Zagreb, dionica 25. Matulji - Jušići na k.č. 1885 k.o. Jušići

Datum objave: 02.04.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine sa jednim stanom na k.č. 1145, k.o. JURDANI

Datum objave: 31.03.2021
Građevinska dozvola za građenje stambene građevine sa tri stana-Kuća "Evalotta" na k.č. 5714/1, k.o. TULIŠEVICA

Datum objave: 30.03.2021
Građevinska dozvola kojom se investitoru Senadu Feratoski dozvoljava građenje samostojeće stambene građevine i bazena na k.č. 124/4 k.o. Puži, nastaloj iz dijela k.č. 124/4

Datum objave: 23.03.2021
Lokacijska dozvola za gradnju individualne stambeno-poslovne građevine na dijelu k.č. 1196/1, k.o. OPATIJA

Datum objave: 18.03.2021
građevinska dozvola za individualnu stambenu građevinu , 2.b skupine građevnoj čestici K.Č.632/3, k.o. Ičići (grad Opatija),

Datum objave: 09.03.2021
građevinska dozvola za građenje poslovne građevine na k.č. 993 k.o. PUŽI

Datum objave: 09.03.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine mješovite namjene (stambeno-poslovna) na k.č. 817/12, k.o. VOLOSKO

Datum objave: 08.03.2021
Lokacijska dozvola za građenje indvidualne stambeno-poslovne građevine na dijelu k.č. 1205 i dijelu k.č. 1206, k.o. OPATIJA

Datum objave: 25.02.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o.Pobri

Datum objave: 25.02.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambene građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o. Volosko

Datum objave: 15.02.2021
Lokacijska dozvola za građenje individualne stambeno - poslovne građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o. Pobri

Datum objave: 15.02.2021
lokacijska dozvola za građenje individualne stambeno - poslovne građevine na dijelu k.č. 122/1 k.o. Pobri

Datum objave: 03.02.2021
Građevinska dozvola za građenje individualne stambene građevine na k.č. 917/4, k.o. IČIĆI

Datum objave: 10.12.2020
građevinska dozvola za garažiranje i održavanje voznog parka teretnih vozila sa upravnim prostorima i prostorima za odmor osoblja, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici K.Č.141 k.o. Matulji NI (Općina Matulji),

Datum objave: 11.11.2020
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - građenje pristupne ceste Amerikanskim vrtovima na dijelu k.č. 1216/2, 1216/3, 1271, 1272, 1273, 1274, 1284, 1287, 1288, 1291/1, 1291/2, 1292/2, 1293/2, 1302, 1426/2, 1427, 1428, 1432, 1433, 1434, 1436/1, 1868/1 i 1925, sve k.o. Opatija (nova izmjera).

Datum objave: 11.09.2020
Građevinska dozvola kojom se investitoru Romanu Obranovič, Slovenija, Kočevje, Cesta na trato 001, dozvoljava rekonstrukcija stambene građevine na k.č. 810/6 k.o. M. Draga

Datum objave: 27.08.2020
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za izmjene tijekom građenjha obiteljske kuće i bazena na k.č. 2534 k.o. Lovran

Datum objave: 24.08.2020
Lokacijska dozvola za građenje obiteljske kuće s vanjskim bazenom na k.č. 1676/1 k.o Tuliševica

Datum objave: 11.08.2020
Građevinska dozvola za rekonstrukciju trgovine LIDL na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 2612/1, 2612/3 i 2612/4 k.o. Matulji

Datum objave: 17.06.2020
Rekonstrukcija građevine stambene namjene, 2.b skupine, na katastarskoj čestici K.Č.713/4 k.o. Mošćenice,

Datum objave: 19.05.2020
Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole na k.č. 1039/2 i dijelu k.č. 1038, k.o. MATULJI

Datum objave: 27.04.2020
ZAKLJUČAK u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1039/2 i dijelu k.č. 1038, k.o. MATULJI

Datum objave: 13.03.2020
Građevinska dozvola za izgradnju samostojeće stambene građevine na k.č. 1539/1 k.o. Žejane

Datum objave: 11.03.2020
javni poziv na uvid u spis predmeta za stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru - građenje pješačkog nathodnika „Ičići“ iznad pristupne ceste na dijelu k.č. 9/1, 9/2, 9/14 i 439/3, k.o. Ičići