Skip Navigation Links

Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Rijeka


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:


Datum objave: 07.03.2024
Objava građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/19-06/296, URBROJ: 2170-03-01/17-21-14 od 19.2.2024 izdana za rekonstrukciju višeobiteljske građevine i građenje pomoćnih građevina (dva spremišta i jedne garaže), 2b skupine, na građevnoj čestici 1930/3, k.o. Kastav, po zahtjevu koji su zatražili investitori Trbulin Dijane, Kastav, Šajino 2, i Dizdarević Izeta, Kastav, Šajino 2.

Datum objave: 08.02.2024
Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvoleza zahvat u prostoru građenja prometnih površina – sabirne ulice SU-1, ostalih ulica OU-1 i OU-2 i komunalne infrastrukture: vodoopskrbe, sanitarne i oborinske odvodnje, distribucijske telekomunikacijske i energetske kanalizacije, te javne rasvjete, 2.b skupine, na katastarskim česticama 111/1, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 402/1, 402/2, 401, 400, 399 i 4211, k.o. Šmrika

Datum objave: 14.12.2023
Javni poziv za građenje tlačnog cjevovoda CS "Lukeži"-VS "Jelenski Vrh" s drugim cjevovodima u zajedničkom kanalu na k.č. 7015/2, 7015/3, 7015/1, 6980, 6981, 57,1, 7004/2, 6976/1, 752/15, 752/1, 752/24, k.o. Jelenje

Datum objave: 18.10.2023
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine, na k.č. 16/1, k.o. Marinići, investitori Filičić Sandra i Filičić Davor oboje iz Viškova, Juraši 40.

Datum objave: 01.06.2023
Javni poziv za uvid u spis izdavanja građevinske dozvole za za građenje komunalne infrastrukturne građevine transportnog vodovodnog cjevovoda od razdjelnika „CANKOVO“ do crpne stanice CS „LUKEŽI“, odnosno rekonstrukciju postojećeg cjevovoda i gradnju novog s dionicama drugih cjevovoda u zajedničkom kanalu, uz izvođenje tri akvadukta radi prijelaza korita vodotoka Rječine i Sušice te obnovu postojećeg vodovodnog tunela, na k.č. br. 2552/1, 2603 k.o. PAŠAC; k.č. br. 4055/2, 1412, 1466, 1467/2, k.o. DRENOVA; k.č. br. 7396, 7367, 6918, 6917/2, 6919/2, 6920/3, 6921/3, 6922, 7372/3, 6912, 6911, 6914, 6913, 7001, 7002, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7027, 7028, 7030, 7031, 7034, 7381, 6729, 6728/3, 6728/2, 6735, 6734, 6733, 6732, 6730/2, 6730/1, 6738/2, 6739/2, 5754, 5755, 5752/2, 5790, 5787, 5785, 5782, 5781, 5777, 5778, 5793/1, 7382, 5922, 5920, 5913, 5911, 5910, 5909, 5906, 5905, 5304, 5305, 5300, 5937, 5938, 5941, 5294, 5292, 5291, 5288, 5280, 5211, 5212, 5216, 5227, 5228, 5220, 5221, 5195, 5192, 5163, 5162, 5165, 5167, 5158, 5154, 5155, 5151, 7360, 5149/2, 5149/3, 5149/1, 7392/1, 5008, 5004, 5003, 4993, 4991, 4978, 4977, 4976, 4906, 4905, 4904, 4875, 4873, 4858, 4857, 4855, 4834/1, 4803/1, 4802, 4801, 4800, 4798, 4797, 4796, 4794, 4793, 4791, 4789, 4786/1, 4786/2, 7390, 4737, 4736, 4735, 4682, 7391, k.o. GROBNIK; k.č. br. 1327, 7019/2, 7019/1, 7021/1, 1477, 1475, 7021/2, 7021/3 k.o. JELENJE.

Datum objave: 01.03.2023
Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.b skupine na građevnoj čestici 1930/3, k.o. Kastav.

Datum objave: 30.11.2022
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za slobodnostojeću građevinu – obiteljsku kućue s vanjskim nenatkrivenim bazenom, na k.č. 5157/2, k.o. Kostrena-Lucija, investitora Mikičić Romeo, Josipa Antuna Kraljića 11, Mali Lošinj

Datum objave: 26.07.2022
Javni poziv u postupku izdavanja rješenje o izmjeni i/ili dopuni rješenja o uvjetima građenja za građenje građevine stambene namjene, na k.č. 664/1, k.o. Kostrena-Lucija, investitora Neven Grubišić

Datum objave: 06.07.2022
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine

Datum objave: 06.07.2022
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine na k.č. 535, k.o. Kraljevica, investitor Martinović Drago, Rijeka, Andree Benussia 9,

Datum objave: 01.04.2022
Javni poziv strankama u postupku donošenja rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće na k.č. 2886/9 k.o. Bakar, investitor Sanjin Sedlić.

Datum objave: 01.04.2022
Javni poziv strankama u postupku donošenja rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće na k.č. 2886/9 k.o. Bakar, investitor Sanjin Sedlić.

Datum objave: 11.03.2022
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje komunalne infrastrukture – tlačnog cjevovoda CS „Kamenjak“ – CS „Platak“ na k.č. broj 3861/1, 3860, 3440/1, 3859, 3858/9, 3442/1, 3473/2, 3442/6, 3442/11, 3473/3 i 3858/2, sve k.o. Podhum, investitor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Datum objave: 08.02.2022
Javni poziv na uvid u spis u predmetu izdavanja građevinske dozvole za građevinska dozvola za rekonstrukciju poluotvorene stambene zgrade na k.č. br. 1396/1, k.o. Hreljin, investitor: Marija Hrunka, Bakar, Meja Gaj 89

Datum objave: 04.02.2022
Javni poziv na uvid u spis u predmetu izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene (obiteljske kuće), 2.b skupine i građenje pomoćne građevine – bazena i spremišta na građevnoj čestici k.č 4542 k.o. Kastav.

Datum objave: 20.12.2021
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine sa tri stambene jedinice, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 2117/2 k.o. Kastav (formira se od dijela k.č. 2117, 2118, k.o. Kastav).

Datum objave: 20.12.2021
Javni poziv na uvid u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine sa tri stambene jedinice, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 2117/3 k.o. Kastav (nastala od k.č.br. 2118 i 2117 k.o. Kastav).

Datum objave: 20.12.2021
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine sa tri stambene jedinice, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 2118 k.o. Kastav (nastala od k.č.br. 2118 i 2117 k.o. Kastav).

Datum objave: 08.12.2021
Javni poziv strankama u postpuku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene slobodnostojeće građevine na k.č. 2768/1, k.o. Hreljin

Datum objave: 01.12.2021
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju višestambene građevine sa dvije stambene jedinice i građenje pomoćne građevine-garaže na novoformiranoj građevnoj čestici 541/3 k.o. Kastav.

Datum objave: 20.10.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju nerazvrstane prometnice i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2 sa pripadajućom infrastrukturom - I i II faza (vodovodna instalacija i oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK, koridor plina i niskonaponska električna instalacija), na k.č. br. 6/2, 7/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/3, 10/4, 11/2, 12/1, 12/2, 19/1, 19/2, 19/9, 19/10, 19/11, 19/17, 19/19, 4157/21, sve k.o. Marčelji, investitora: Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće 3

Datum objave: 24.09.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i/ili dopuni rješenja o uvjetima građenja za građenje slobodnostojeće stambene građevine sa jednim stanom i dvije pomoćne građevine - garaža i bazen, na k.č. 3016/4, k.o. Šmrika, investitora Medved Nebojše, Šmrika, Burićeva 70.

Datum objave: 22.09.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine na k.č. 1897/2 k.o. Kastav (nastala od 1897, k.o. Kastav), investitora Šimunović Nives, Viškovo, Mladenići 47.

Datum objave: 22.09.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske građevine na k.č. 1897/3, k.o. Kastav (nastala od k.č. 1897, k.o. Kastav), investitora Milković Damira i Milković Gordane, Viškovo, Gornji Jugi 26a.

Datum objave: 13.09.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine sa jednim stanom na k.č. 1069, k.o. Krasica, investitora Rožajac Dine, Rijeka, Ciottina 28.

Datum objave: 23.08.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, na k.č. br. 1278, 1281 i dijelovima k.č. br. 1277 i 1276/3, k.o. Cernik-Čavle (broj novoformirane čestice k.č. br. 1277/1, k.o. Cernik-Čavle), investitora POGRAD d.o.o. Čabar, I.G. Kovačića 16

Datum objave: 03.08.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovne građevine na k.č. 726/4, k.o. Cernik-Čavle (nastaje od k.č. 726/4 i dijela 1807/295 k.o. Cernik-Čavle), investitora IZZY GO d.o.o., Lazina 1, Čavle

Datum objave: 08.07.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće u nizu sa jednom stambenom jedinicom, na građevinskoj čestici k.č. 198/3, k.o. Podhum

Datum objave: 10.05.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne građevine "Montelektro B" (uredski prostori s garažom) na dijelu k.č. 859/1 i dijelu k.č. 860 k.o. Kastav (novonastala k.č. br. 860/2 k.o. Kastav), investitora Montelektro d.o.o Kastav, Kudeji 53

Datum objave: 19.04.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje tlačnog cjevovoda VCS „Kovačevo“ – VS „Kovačevo 2“ i povratni opskrbni cjevovod iz VS „Kovačevo 2“ na k.č. 2761/1, 3159, 3160, 3161, 3164, 3227/1, 3230/1, 3231/1, 3234/1, 3236/4, 3236/5, 3236/6, 3245, 2761/136, 3247/1, 3247/2, 3174/2, 3837/2, 2761/210, 2761/164, 3249/2, 3227/3, 3165, 3167, 3173, 3178, 3227/1, k.o. Podhum

Datum objave: 19.03.2021
Javni pozivstrankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine – slobodnostojeće obiteljske kuće i pomoćne građevine - garaže, na k.č. 5064/39, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, investitora Vigilia d.o.o. Zagreb, Ul. Horvatovac 67a

Datum objave: 18.02.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske stambene građevine s dvije stambene jedinice, na k.č. 6690, k.o. Cernik-Čavle (formiranom od 6689, 6690 i 6691, k.o. Cernik-Čavle), investitora Mičetić Žarka, Čavle, Bani 10.

Datum objave: 18.02.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće obiteljske kuće sa dva stana na k.č. 2768/3, k.o. Kostrena-Lucija, investitora Kaić Igora, S.Krauzeka 5, Rijeka i Parlov-Kaić Ane, S.Krauzeka 5, Rijeka

Datum objave: 11.02.2021
Javni poziv strankama u ponovnom postupku izdavan ja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene - poslovna zgrada, na k.č. 1278, 1281 i dijelovima k.č. 1277 i 1276/3, k.o. Cernik-Čavle (broj novoformirane čestice k.č. 1277/1, k.o. Cernik-Čavle), investitora POGRAD d.o.o. Čabar, I.G. Kovačića 16.

Datum objave: 10.02.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske građevinska dozvola za građenje višeobiteljske stambene građevine i pomoćne građevine – garaže i bazena na k.č. 2214/72, k.o. Cernik-Čavle (formiranom od 2214/1 i 2214/72, k.o. Cernik-Čavle) investitora Bistrović Daniela, Dražice, Podhum 4b

Datum objave: 27.01.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 47/2, k.o. Dražice, investitora Matijević Krešimira, Rijeka, Save Jugo Bujkove 28.,

Datum objave: 21.01.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene i pomoćne građevine na k.č. 142 k.o. Kraljevica, investitora Baus Rakić Suzana.

Datum objave: 13.01.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višestambene građevine, na k.č. 5064/40, k.o. KOSTRENA-LUCIJA (formiranoj od k.č. 5064/2, 5064/6, 5064/7, 5064/8, 5064/9, 5064/10, 5064/11, 5064/12, 5064/13, 5064/14, 5064/15, 5064/1, k.o. KOSTRENA-LUCIJA), investitora VIGILIA d.o.o. Zagreb, Ul. Horvatovac 67a.

Datum objave: 07.01.2021
Javni pozivstrankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine na k.č. 613 (frmirana od k.č. 610/1, 613, 612, 614, 611, 616, 617, 618), k.o. Hreljin, investitora Pavušek Davora, Hreljin, Hreljin 292.

Datum objave: 09.12.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske stambene građevine na novoformiranoj k.č. 3170/11 k.o Podrvanj (nastaje spajanjem k.č. 3170/11 i 3170/12, sve k.o. Podrvanj, investitora Patricka Grabara iz Dražica, Pulipoje 22)

Datum objave: 09.12.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske stambene građevine na novoformiranoj k.č. 3170/11 k.o Podrvanj (nastaje spajanjem k.č. 3170/11 i 3170/12, sve k.o. Podrvanj, investitora Patricka Grabara iz Dražica, Pulipoje 22)

Datum objave: 03.11.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine-obiteljske kuće na k.č. 1681/1, k.o. Dražice (formiranom od k.č. 1679/1, 1681/1, 1682/1 i dijela k.č. 1749/1, sve k.o. Dražice), investitora Kovačić Maja, Dražice, Jelenje 2

Datum objave: 27.10.2020
Javni poziv strankama u postpuku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene slobodnostojeće građevine – obiteljske kuće sa dvije stambene jedinice na novoformiranoj k.č. 619, k.o. Kostrena - Lucija, koja nastaje od k.č. 619 i dijela 622, k.o. Kostrena – Lucija

Datum objave: 09.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građenje i građenje pomoćne građevine uz prethodno uklanjanje postojeće pomoćne građevine na k.č. 1180/27, k.o. Studena (formiranom od k.č. *72, 1180/6, 1180/7, 1180/8, 1180/13, 1180/14 i dijela k.č. 1180/1, sve k.o. Studena).

Datum objave: 08.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine (obiteljske kuće) - kuće „Brkić“ i dva bazena, na novoformiranoj k.č. 2760/4, k.o. Kostrena-Lucija (nastaje od k.č. 2758/4, 2757/2, 2759/2, 2760/4, sve k.o. Kostrena-Lucija)

Datum objave: 08.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine (obiteljske kuće) - kuće „Brkić“ i dva bazena, na novoformiranoj k.č. 2760/4, k.o. Kostrena-Lucija (nastaje od k.č. 2758/4, 2757/2, 2759/2, 2760/4, sve k.o. Kostrena-Lucija)

Datum objave: 07.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine (obiteljske kuće) - kuće „Brkić“ i dva bazena, na novoformiranoj k.č. 2760/4, k.o. Kostrena-Lucija (nastaje od k.č. 2758/4, 2757/2, 2759/2, 2760/4, sve k.o. Kostrena-Lucija)

Datum objave: 11.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju komunalne infrastrukture - vodovodnog ogranka Lisac-Vojarna na području Općine Klana na k.č. 1883, 1887/9, 1678/2, 1677, 1676, 1670, 1665, 1664, 1660, 1658/2, 1375/1, 1376/1, 1887/1, k.o. Lisac investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 24.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju slobodnostojeće obiteljske građevine s jednom stambenom jedinicom na k.č. 2027/9 k.o. Kastav (nastaje od k.č. 2027/9 i 2027/5, k.o. Kastav), investitora Glujić Darka, Oktavijana Valića 4, Rijeka

Datum objave: 24.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za gradnju samostojeće niske stambene građevine na k.č. 3444 k.o. Viškovo, podnositelja zahtjeva „T.J.TIM“ d.o.o., Marinići 16/1, Viškovo

Datum objave: 15.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju samostojeće obiteljske kuće na k.č. 1237/1, k.o. Jelenje (nastaje iz dijela k.č. 1237/1 i 1237/4, k.o. Jelenje), podnositelja zahtjeva Blažić Jasminke, Lukeži 25, Dražice

Datum objave: 13.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje školskih sportskih igrališta uz osnovnu školu "Marinići", na k.č. 976, 978, 981 i dijelovima k.č. 975, 977, 979, 980 i 3552/1, sve k.o. Marinići, na uvid u spis radi izjašnjenja, podnositelja zahtjeva Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće 3.

Datum objave: 25.06.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće s dvije stambene jedinice i vanjskim otvorenim bazenom na k.č. 1157, k.o. Hreljin (nastaloj od k.č. 1157, dijela k.č. 114646, dijela k.č. 1149/3, dijela k.č. 1150 i dijela k.č. 1158, sve k.o. Hreljin).

Datum objave: 16.06.2020
Javni poziva strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom, bazena i pomoćne građevine - natkriveni parkirni prostor i vanjsko stubište, na dijelovima k.č. 4177 , k.č. 4178 i k.č. 4179 k.o Lovran

Datum objave: 16.06.2020
Javni poziva strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom i bazena, na dijelovima k.č. 4177 i k.č. 4178 k.o. Lovran

Datum objave: 16.06.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske građevine i bazena, na dijelovima k.č. 4177/2, k.č. 4178 i k.č. 4179 k.o. Lovran

Datum objave: 09.06.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poluugrađene stambene građevine na k.č. 2302/1 ( nastaje od k.č. 2302/1 i dijela k.č. 7038), k.o. Jelenje na uvid u spis radi izjašnjenja

Datum objave: 08.06.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune rješenja o uvjetima građenja za rekonstrukciju jedinice stambene građevine u nizu na k.č. 1582, k.o. Kraljevica, na uvid u spis, radi izjašnjenja

Datum objave: 04.06.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje Osnovne škole "Marinići", na k.č. 959/1 i dijelovima k.č. 973 i 975, sve k.o. Marinići, (novoformirana k.č. 959/1, k.o. Marinići), na uvid u spis radi izjašnjenja, podnositelja zahtjeva Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće 3.

Datum objave: 02.06.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine i pomoćne građevine - garaže na k.č. 1824 (formiranoj od k.č. 1824, 1941) k.o. Bakar, na uvid u spis, radi izjašnjenja

Datum objave: 04.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvola za gradnju gospodarske zgrade poslovne namjene - trgovačke djelatnosti, na novoformiranoj k.č. 8923/2, k.o. Cernik-Čavle, koja nastaje od k.č. 8923, k.o. Cernik-Čavle

Datum objave: 16.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine - obiteljske poluugrađene kuće „B“ sa 3 (tri) stambene jedinice na k.č. 3400/1 (nastale od dijelova k.č. 3401, 3402, 3403/2, 3404/2, 3405/1 i 3406), k.o. KOSTRENA LUCIJA, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Datum objave: 16.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole za građenje stambene građevine - obiteljske poluugrađene kuće „A“ sa 3 (tri) stambene jedinice na k.č. 3402/2 (nastale od dijelova k.č. 3401, 3402, 3403/2, 3405/1 i 3406), k.o. KOSTRENA LUCIJA, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Datum objave: 16.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene slobodnostojeće građevine – obiteljske kuće sa dvije stambene jedinice, te pomoćnom građevinom i vanjskim bazenom na novoformiranoj katastarskoj čestici broj 5155/3, k.o. Kostrena-Lucija, nastaloj od k.č. 5155/3 i 5155/4, k.o. Kostrena-Lucija, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja

Datum objave: 10.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene samostojeće građevine - obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom i gradnju pomoćnih građevina - zimskog vrta, spremišta i vanjskog bazena na k.č. 22, k.o. Šmrika, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja

Datum objave: 08.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole za građenje stambene građevine s tri stambene jedinice katnosti P+2, na k.č. 146/2, k.o. Kostrena Lucija, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Datum objave: 01.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine (obiteljske kuće) - kuće „Katalinić“ i dva bazena, na novoformiranoj k.č. 326/2 (formiranoj od dijelova k.č. 325/3 i 326/2), k.o. Kostrena Lucija, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Datum objave: 20.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine (obiteljske kuće) - kuće „Katalinić“ i dva bazena, na novoformiranoj k.č. 326/3 (formiranoj od dijelova k.č. 325/3 i 326/2), k.o. Kostrena Lucija, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Datum objave: 20.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine (obiteljske kuće) - kuće „Katalinić“ i dva bazena, na novoformiranoj k.č. 326/2 (formiranoj od dijelova k.č. 325/3 i 326/2), k.o. Kostrena Lucija, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Datum objave: 10.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za za građenje obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom katnosti Pod+P+1, pomoćne građevine i vanjskog bazena, na novoformiranoj k.č. 2966 (nastaloj od k.č. 2966 i k.č. 2931/5), k.o. Kostrena Lucija, investitora Šmitran Ilija, Rijeka, V. Grozdanića 11

Datum objave: 04.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje zgrade poslovne namjene – supermarket Plodine s trgovačkim, uredskim, i ugostiteljskim sadržajima u Gradu Kastvu, na novoformiranoj k.č. 6911, k.o. Kastav (nastala od k.č. 6880/17, 6880/18, 6891/14, 6891/15, 6891/21, 6891/22, 6893, 6894, 6895, 6896/1, 6897/1, 6897/2, 6897/5, 6905/10, 6905/11, 6905/2, 6905/3, 6905/7, 6905/9,6908/2, 6908/3, 6908/4, 6909/1, 6909/2, 6909/3, 6909/4, 6909/5, 6909/6, 6909/7, 6911, 6912, 6913/1, 6913/10, 6913/2, 6913/4, 6913/5, 6913/6, 6913/7, 6913/8, 6913/9, 6914/1, 6914/2, 6914/3, 6914/4, 6915/1, 6915/2, 6916/1, 6916/10, 6916/11, 6916/13, 6916/14, 6916/2, 6916/3, 6916/4, 6916/6, 6916/7, 6916/8, 6944/3, 6916/15, 6891/16, 6891/17, 6891/18, 6891/19, 6981/20, i dijelova k.č. 6905/8 i 6945/3, sve k.o. Kastav)

Datum objave: 27.02.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće građevine stambene namjene – obiteljska kuća, na novoformiranoj k.č. 549/5 (nastaje iz dijelova k.č. 549, k.č. 550/1 i dijela k.č. 550/2), sve k.o. Kostrena-Lucija

Datum objave: 21.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste, po zahtjevu Općine Kostrena,na k.č. 588/1, 601/2 (dio), 580/3, 581/3, 579/2, 580/2, 581/2, 601/1, 590/3, 590/2, 5530/1 (dio), 590/1, 591/1, 592/1, 593/1, 612/1, 604/3, 605/5, 604/5, 741/1, 740/2, 739/2, 737/2 (dio), 605/4, 607/7 (dio), 737/3, 607/8, 606/3, 606/4, 607/2, 632/1 (dio), 678/1, 681/1, 682/1, 715/1, 714/1, 683/1, 714/2, 713/1, 704/2, 685/1, 672/1, 671/1, 684/1, 684/2, 684/3, 670/1, 669/1, 668/1, 686/1, 667/1, 5530/9, 5530/11 (dio), 505/3, 506/2 (dio), 495/1 (dio), 507 (dio), 666/5 (dio), 666/3, 667/2 (dio), 668/2, 669/2, 670/4, 670/2, 645 (dio), 665/2, 664/2, 663/2, 665/3 (dio), 662/3 (dio), 661/3 (dio), 660/2 (dio), 662/2, 661/2, 660/1 (dio), 659 (dio), 658/2 (dio), 657/2 (dio), 656/2 (dio), 655/1 (dio), 654 (dio), 653/2 (dio), 651/1, 651/2 (dio), 650 (dio), 649 (dio), 648 (dio), 632/2 (dio), 509/2 (dio), 509/1 (dio), 511/2, 513/3, 513/4, 514/2, 515/2 (dio), 516/2 (dio), 1529, 1531/2, 1531/3 (dio), 5532 (dio), 1521 (dio), 1523/2 (dio), sve k.o. KOSTRENA-LUCIJA

Datum objave: 20.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na novoformiranoj k.č. 620, k.o. Kostrena-Lucija, nastaloj od k.č. 620 i 621, k.o. Kostrena-Lucija

Datum objave: 17.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 8417, k.o. Cernik-Čavle

Datum objave: 11.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje samostojeće stambene građevine na k.č. 2986, k.o. Kostrena-Lucija

Datum objave: 30.01.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje obiteljske građevine na novonastaloj k.č. 1635/2, k.o. Kastav ( formira se od dijelova k.č. 1635, 1636, 1639, 1640, k.o. Kastav) po zahtjevu Srdoč Biserke, Kastav, Ćikovići 12 i Srdoč Lenka, Punat, Stara Baška 221 A

Datum objave: 14.01.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine na k.č.534/1 (nastaje od dijela k.č. 534), k.o. Kraljevica, investitora Zorana Zoričića (OIB: 81071195108) iz Kraljevice, Carovo 14, zastupanog po odvjetniku Mateju Miletiću, D. Gervaisa 37, Rijeka

Datum objave: 14.01.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine i bazena na k.č. 920/1 (nastala od dijela k.č. 920), k.o. Šmrika, investitora Urlić Sanjina (OIB: 26461380553), Nova cesta 77, Opatija, Urlić Sanje (OIB: 73690508739), Donja Vala 1d, Drivenik i Turina Davora (OIB: 94889454943), Brajci 4, Šmrika

Datum objave: 27.12.2019
Javni poziv strankama u posutpku izdavanja građevinske dozvole za građevinska dozvola za građenje stambene zgrade sa 1 stambenom jedinicom na k.č. br. 496 i dijelovima k.č. br. 497/1 i 497/2, sve k.o. Dražice (novonastala oznaka čestice k.č. br. 496, k.o. Dražice), investitor:Glavić Daniela, Dražice, Vele Dražice 48

Datum objave: 27.12.2019
Javni poziv strankama u posutpku izdavanja građevinske dozvole rekonstrukciju stambene zgrade na k.č. br. 2266/1, k.o. Marinići , investitor: Cetina Marina, Opatija, Brdo 18C

Datum objave: 27.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu prostora stare škole u Studeni u zgradu javne namjene i interpretacijski centar Claustra+, na k.č. 153/2, k.o. Studena

Datum objave: 18.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole ra rekonstrukciju samostojeće obiteljske kuće na k.č. 2621/2 k.o. Dražice, investitori: Sanda Pletikosić Tončić i Marko Tončić, oboje iz Rijeke, Ratka Petrovića 58

Datum objave: 26.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine u Kukuljanovu na k.č. 126 k.o. Kukuljanovo (koja nastaje od k.č. 125/1, 125/2, 126, 129/1, 129/2 i 130 k.o. Kukuljanovo, investitora Jasenka Kopajtića iz Čavli, Halovac 30

Datum objave: 21.11.2019
Javni poziv strankama u posutpku izdavanja građevinske dozvole za građevinska dozvola za rekonstrukciju poluugrađene stambene zgrade na k.č. br. 6860, k.o. Cernik-Čavle, investitor: Baćac Silvija, Čavle, Bajčevo Selo 14

Datum objave: 18.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju obiteljske kuće na k.č. 1703 (nastaje od k.č. 1703 i dijela k.č. 1705/2), k.o. Podhum, investitor: Dean De Martini iz Čavli, Soboli 21

Datum objave: 07.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine na k.č. 1449 (nastaje od k.č. 1448, k.č. 1449 i dijela k.č. 1417), k.o. Krasica, podnositelja zahtjeva Dragana Macana, D. Gervaisa 24, Rijeka

Datum objave: 18.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju pomoćne građevine na k.č. 3760, k.o. Podrvanj, podnositelja zahtjeva Arlen Mohorić, Protove Drage 5, Čavle

Datum objave: 04.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju slobodnostojeće obiteljske kuće (kuća istok) na novoformiranoj k.č. 2018/16 k.o. Kostrena-Lucija (nastaje iz dijela k.č. 2018/1 k.o. Kostrena-Lucija), podnositelja zahtjeva Ivana Perovića iz Kostrene, Sveta Lucija 52

Datum objave: 04.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju slobodnostojeće obiteljske kuće (kuća zapad) na novoformiranoj k.č. 2018/18 k.o. Kostrena-Lucija (nastaje od dijela k.č. 2018/1 k.o. Kostrena-Lucija), podnositelja zahtjeva Ivana Perovića iz Kostrene, Sveta Lucija 52,

Datum objave: 02.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene i pomoćne građevine na k.č. 2202/2, k.o. Kostrena-Lucija, podnositelja zahtjeva Njegovan Danijela, Kostrena, Paveki 17 i Njegovan Astrid, Rijeka, Zdravka Kučića 43,

Datum objave: 16.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom i vanjskim bazenom, na k.č. 2023, k.o. Kostrena Lucija, podnositeljice zahtjeva Cerović Ljerke, Sveta Lucija 51/6, Kostrena

Datum objave: 16.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole, za građenje jednostavne stambene građevine, na k.č. 3996/7, k.o. Viškovo, podnositelja zahtjeva Tadić Marija, Viškovo, Vozišće 15A i Mijatović Danijele, Viškovo, Vrtače 39B

Datum objave: 16.09.2019
JAVNI POZIV STRANKAMA U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA GRAĐENJE OBITELJSKE GRAĐEVINE NA K.Č. 1635/1, K.O. KASTAV

Datum objave: 12.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za IZGRADNJU NERAZVRSTANE PROMETNICE I PLATOA U RADNOJ ZONI MARIŠĆINA K-2 S PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM (SANITARNA KANALIZACIJA, VODOVODNA INSTALACIJA I OBORINSKA ODVODNJA, JAVNA RASVJETA, DTK, KORIDOR PLINA I NISKONAPONSKA ELEKTRIČNA INSTALACIJA), na k.č. br. 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/2, 12/1, 12/2, 19/1, 19/2, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/16, 19/17, 19/19, 19/22, 19/27, 19/28, 20/1, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 29/2, 33/1, 34/1, 34/3, 4157/21, sve k.o. Marčelji, investitor: Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće 3

Datum objave: 12.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine s jednom stambenom jedinicom, bazena i pomoćne građevine na novoformiranoj k.č. 920/2, k.o. Šmrika (nastaje od dijela k.č. 920, k.o. Šmrika) podnositelja zahtjeva Daria Turine iz Šmrike, Brajci 4

Datum objave: 30.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja dozvola za rekonstrukciju društvenog doma za mlade u Podkilavcu, na k.č. br. 2634, 2646 i 2647, sve k.o. Dražice (novonastala k.č. br. 2646, k.o. Dražice), investitor: Općina Jelenje

Datum objave: 27.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju slobodnostojeće obiteljske stambene građevine, na novoformiranoj k.č. 18/1 k.o. Dražice (nastaje od dijela k.č. 18, k.o. Dražice)

Datum objave: 27.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole, za građenje višeobiteljske stambeno poslovne građevine, na k.č. 8235/3, k.o. Kastav, (formirana od k.č. 8235/3 i dijela k.č. 8235/1, k.o. Kastav), podnositelja zahtjeva Butorac Biljane, Viškovo, Lučinići 20

Datum objave: 22.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolnog priključka na državnu cestu D3 i rekonstrukciju dijela državne ceste D3, na dijelovima k.č. br. 3750, 3751, 3752, 3749/6 i 5700/17 k.o. Cernik-Čavle (broj novoformirane čestice k.č. br. 5700/51, k.o. Cernik-Čavle), investitora MEHANIZACIJA BURA d.o.o. Dražice, Podkilavac 59

Datum objave: 20.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće građevine stambene namjene na k.č. 8456 (nastaje od k.č. 8456 i 8457), k.o. Cernik- Čavle, po zahtjevu investitora Borisa Kovačevića (OIB: 44441133280), Pirovište 24, Lič, objavite u kućici Rijeka

Datum objave: 20.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom i gradnju bazena na novoformiranoj k.č. 4618, k.o. Kostrena-Lucija (nastaje od k.č. 4618 i 4619, sve k.o. Kostrena-Lucija), podnositelja zahtjeva društva ADRIA-BAROŠ d.o.o., Rijeka, Demetrova 3

Datum objave: 01.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb

Datum objave: 19.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju pristupnog puta u Šmriki, na dijelovima k.č. 1237 i 1238 k.o. Šmrika, podnositelja zahtjeva Dalibora Šimunovića iz Malinske, Keruševo 5, zastupanog po Martinu Brneliću iz „GPZ“ d.d., Rijeka, Đure Šporera 8

Datum objave: 17.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine sa tri stana na novoformiranoj k.č. 4119, k.o. Grobnik (nastale od k.č. 4115, 4116, 4118 i 4119, k.o. Grobnik), podnositelja zahtjeva Pozder Dragana, Svti Mikula 24, Bribir

Datum objave: 16.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske stambene građevine, na k.č. 7833 k.o. Cernik-Čavle, podnositelja zahtjeva Danijela Marjanovića iz Rijeke, Škurinjska cesta 44

Datum objave: 08.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole:- za građenje slobodnostojeće obiteljske kuće sa tri stana i vanjskog bazena, na k.č. 3424/7 (nastale od k.č. 3415/5, 3417/2, 3418/1 i 3424/7), k.o. Kostrena Lucija

Datum objave: 05.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju višeobiteljske samostojeće kuće, na k.č. 7495/1, k.o. Kastav (nastaje od dijela k.č. 7488, 7490, 7491, 7492/2, 7493, 7494, 7495, sve k.o. Kastav), podnositelja zahtjeva Božidara Skračića iz Rijeke, Rastočine 7, zastupanog po društvu „URSI“ d.o.o. iz Rijeke, Braće Cetina 15

Datum objave: 03.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju samostojeće poslovne građevine za namjenu kamenoklesarskog obrta na k.č. 165/4 i dijelovima 164/1, 155 i 160, k.o. Marinići (novoformirane k.č. 164/1, k.o. Marinići), podnositelja zahtjeva Kamernoklesarskog obrta „Kamik“ Viškovo, vlasnika Katić Veljka, Blažići 28, Viškovo

Datum objave: 02.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće građevine stambene namjene i bazena na k.č. 1551, k.o. Krasica, po zahtjevu investitora Memije Ćoralić (OIB: 22098863944) i Rasime Bajrektarević (OIB: 42300734920), oboje iz Krasice, Krasica 88, zastupane po Žarku Potočnjaku, Sv. Lucija 51/7

Datum objave: 02.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole:- za građenje opskrbne postaje UPP u Industrijskoj zoni Kukuljanovo na k.č. 262 (nastale od k.č. 262 i dijela k.č. 260), k.o. Kukuljanovo

Datum objave: 01.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske građevine, na k.č. 6648 i dijelu k.č. 6649 k.o. Cernik-Čavle (na novonastaloj k.č. 6648, k.o. Cernik-Čavle), podnositelja zahtjeva Sanje Tatalović Vorkapić iz Čavli, Dolnja cesta 39

Datum objave: 27.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju upravne zgrade, na k.č. 1612/1, k.o. Jelenje, podnositelja zahtjeva TTO Thermotechnik d.o.o. Dražice, Lukeži 17

Datum objave: 27.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovno-stambene građevine na k.č. br. 1277, 1278, 1281 i dijelu k.č. br. 1276/3, k.o. Cernik-Čavle (novoformirana k.č. br, 1277, k.o. Cernik-Čavle), investitor Pograd d.o.o. Čabar, I.G. Kovačića 16

Datum objave: 19.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće građevine stambene namjene na k.č. 1281/17, k.o. Krasica, po zahtjevu investitora Leona Filjaka, Brig 81/2, Rijeka, OIB:86299783707

Datum objave: 19.06.2019
Javni poziv strankama za građenje višestambene građevine - kuće „Datković“, na novoformiranoj k.č. 145/2 (formiranoj od k.č. 145/1 i k.č. 145/2), k.o. Kostrena Lucija

Datum objave: 14.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine, na k.č. 470/1, k.o. Kraljevica (nastaje od dijela k.č. 470/1, k.o. Kraljevica), podnositelja zahtjeva Tatjane Cimperman Srok i Roberta Cimpermana, oboje iz Rijeke, Vukovarska 114

Datum objave: 14.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za građenje zamjenske dvojne građevine, na k.č. 1100 k.o. Šmrika, podnositelja zahtjeva Župan Silvano, Modrčinski put 10, Šmrika

Datum objave: 06.06.2019
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine sa četiri stana i pomoćnim prostorom, na k.č. broj 171/1 (formiranoj od k.č. 170/4, 171/1, 173/1),k.o. Kukuljanovo,investitora Šafar Kristijana, Škrljevo, Škrljevo 5/2

Datum objave: 06.06.2019
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine sa jednim stanom i građenje pomoćne građevine – bazena sa strojarnicom, na k.č. 146, k.o. Hreljin,investitora Burić Tine, Hreljin, Hreljin 49a

Datum objave: 06.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine s jednim stanom i pomoćne građevine na k.č. br. 7714, k.o. Cernik-Čavle, investitor Čargonja Mauro, Čavle, Dolčina 13

Datum objave: 24.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju stambene građevine S1, na k.č. 6681/3 (nastaje od dijela 6679/6, 6679/11, 6679/12, 6681/3, dijela 6681/4 i dijela 6681/7), k.o. Kastav podnositelja zahtjeva „Ri-telefax“ d.o.o. iz Rijeke, Trg riječke rezolucije 5, zastupani po Josipu Povrženiću iz Rijeke,Pećine

Datum objave: 22.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće građevine stambene namjene i pomoćne građevine na k.č. 1967, k.o. Krasica, podnositelja zahtjeva Nevena Frančiškovića, Krasica 31, Krasica, (OIB: 48273939114), zastupanog po društvu „Geo-rad“ d.o.o., Jelenje 155, Dražice

Datum objave: 13.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole, za građenje slobodnostojeće stambene građevine, na kat. čest. broj 645/2, k.o. Viškovo, podnositelja zahtjeva Jurković Jasminka, Jurković Florijan i Jurković Stanislav, svi iz Rijeke, Žminjska 1

Datum objave: 13.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole, za građenje slobodnostojeće stambene zgrade, na kat. čest. broj 3123, k.o. Marčelji, podnositelja zahtjeva Gašić Zorana, Crikvenica, Kralja Tomislava 70; Gašić Ankice, Crikvenica, Kralja Tomislava 70 i Korous Maje, Češka, Brno, Lerchova 12

Datum objave: 09.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju – dogradnju i nadogradnju višeobiteljske građevine u naselju Kastav, na novoformiranoj k.č. 8037/3 k.o. Kastav ( koja se formira od k.č. 8037/1, 8037/2 i 8037/3 k.o. Kastav) podnositelja zahtjeva Daniela Mandića iz Rijeke, Zdravka Kučića 38 B

Datum objave: 09.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine i pomoćne građevine – garaže, na k.č. 2751/2, k.o. Hreljin, podnositelja zahtjeva Keleman Slavice i Gorana, Tomasići 29, Rijeka

Datum objave: 26.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju jugoistočne jedinice dvojne zgrade sa jednim stanom,na k.č. broj 1175, k.o. Kostrena-Lucija), investitor: Pevalek Iva, Rijeka, Žrtava fašizma 6

Datum objave: 26.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje obiteljske kuće, na k.č. 4022/37, k.o. Viškovo, (formirana od dijela k.č. 4022/1, k.o. Viškovo), podnositelja zahtjeva Baštijan Zvonimira, Rijeka, Pionirska 15 i Baštijan Ružice, Rijeka, Gornji Jugi 32

Datum objave: 19.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće građevine stambene namjene, pomoćne građevine- garaže i bazena na k.č. 2226/2 (nastaje od k.č. 2226/2 i 2227/1), k.o. Kostrena- Lucija , podnositelja zahtjeva Zorana Bračića, D. Gervaisa 37, Rijeka, zastupanog po Ljiljani Marčetić, Tribalj 36, Tribalj

Datum objave: 19.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju skladišne hale s uredima na k.č. 3689/2 k.o. Kastav (nastaje od k.č. 3689/1, 3689/2, 3691/5, 3695/2 i dijelova k.č. 3682/1, 3683/2, 3690 i 3691/6, k.o. Kastav) podnositelja zahtjeva „Rijekametali“ d.o.o., Kastav Žegoti 9

Datum objave: 08.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje obiteljske građevine na novonastaloj k.č. 1635/1, k.o. Kastav ( formira se od dijelova k.č. 1635, 1636, 1639, 1640, k.o. Kastav), podnositelja zahtjeva Srdoč Biserke, Kastav, Ćikovići 12 i Srdoč Lenka, Punat, Stara Baška 221 A

Datum objave: 05.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja TS 110/35 kV INA RNR - TS 400 I PRIKLJUČNI DV 2X110kV, na k.č. br. 926/2, 926/1, 926/3, 922/1, 921, 919/1, 919/3, 907/1, 907/3, 906/1, 905/1, 6557, 927/3, 6555/1, 6555/2, 903/2, 904, 892, 891, 888, 887, 880, 879, 878/1, 875/3, 875/2, 875/1, 874, 873, 866/2, 866/1, 865, 867/2, 864, 862, 851, 852, 850, 819, 820, 816, 6565, 815, 814, 813, 812/2, 812/1, 811, 802, 808, 803, 778, 775, 774, 771, 770, 768, 753/1, 752/2, 754, 752/1, 751/3, 751/2, 746, 745, 747, 750, 749, 6559, 649, 647, 642, 641, 629, 628, 625, 624, 613, 612, 611, 610, 603, 602, 599/4, 599/3, 599/2, 599/1, 593, 591, 584/2, 526/1, 479, 480, 481, sve u k.o. Krasica; na k.č. 1/1, 4, 3, 5, 8/1, 9, 10, 15, 31, 36, 1345/3, 1345/1, 113, 1353, 509, 1358/3, 411, 410/2, 410/1, 407, 1356/1, 1356/4, 709/6, 709/4, 709/8, 709/5, 1440, 1597, 1441/1, 1360, 1441/2, sve k.o. Kostrena Barbara; na k.č. 155, 145, 152, 153/1, 154, 1087, 1081/1, 1153/1, 1154, 1156, 1155, 1096, 1081/8, 745, 1081/3, 744/1, 744/2, 748, 747, 749, 750, 743/1, 751, 1075, 1078, 2988, 1050, 1053, 1052, 1051, 1061, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1066/2, 1067/2, 1067/3, 1026, 1018, 839/2, 840, 841, 843, 842, 856, 857, 838, 819, 2995/1, 858, 859, 860/1, 860/2, 863/1, 863/2, 864, 865, 867, 868, 872, 873, 874, 875, 882, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 887, 2658/1, 2995/2, 2732, 668, 2987, sve k.o. Bakar, investitor: INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., OIB 27759560625, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10

Datum objave: 29.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene - proizvodne djelatnosti u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, Plato 3, na k.č. 692, k.o. Kukuljanovo, podnositelja zahtjeva društva GLASS SYSTEM d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 305

Datum objave: 29.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za nadogradnju i dogradnju stambene građevine, na novoformiranoj k.č. 1670 k.o. Dražice (nastaje od k.č. 1669, 1670 i 1671, k.o. Dražice) podnositelja zahtjeva Marinka Trahlića, Dražičkih boraca 102, Dražice

Datum objave: 18.03.2019
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine sa dva stana na k.č. broj 1452/5, k.o. Hreljin,investitora Beretin Dubravke, Hreljin, Meja Gaj 180

Datum objave: 18.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine, pomoćne zgrade (garaža) i bazena, na k.č. 92/5 (nastaje od dijela k.č. 92/3), k.o. Kostrena-Lucija, podnositelja zahtjeva Čabrijan Rudija, Rijeka, Gajeva 2

Datum objave: 18.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje stambene građevine i bazena na k.č. br. 1281/18 k.o. Krasica , investitora Gagić Mira, Rijeka, A.B. Šimića 65

Datum objave: 11.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine - obiteljske kuće sa 3 (tri) stambene jedinice na k.č. 3405/2 (nastale od dijela k.č 3405), k.o. KOSTRENA LUCIJA

Datum objave: 11.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višestambene građevine s 11 (jedanaest) stambenih jedinica, katnosti Sut+P+2, na novoformiranoj k.č. 123/10 (formiranoj od k.č. 123/10 i dijela k.č. 123/3), k.o. Kostrena Lucija

Datum objave: 11.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolnog priključka na državnu cestu D3 i rekonstrukciju dijela državne ceste D3, na dijelovima k.č. br. 3750, 3751, 3752, 3749/6 i 5700/17 k.o. Cernik-Čavle (broj novoformirane čestice k.č. br. 5700/51, k.o. Cernik-Čavle), investitora MEHANIZACIJA BURA d.o.o. Dražice, Podkilavac 59

Datum objave: 11.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine s jednim stanom i pomoćne građevine na k.č. br. 638 i 639, k.o. Podhum (novoformirana k.č. br. 639, k.o. Podhum), investitor Surina Borislava, Rijeka, Vjenceslava Novaka 12

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine- obiteljske kuće na k.č. 1806/483, k.o. Dražice, podnositelja zahtjeva Gorana Klića (OIB: 70453569672) iz Dražica, Školska 16

Datum objave: 25.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju jedne pomoćne građevine, izgradnju druge pomoćne građevine i septičke jame na k.č. 355/1, k.o. Jelenje, podnositelja zahtjeva Radetić Ivana, Jelenje 75, Jelenje

Datum objave: 21.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju krova stambene građevine na k.č. 269, k.o. Šmrika, podnositelja zahtjeva Mičetić Andreja, Dvori 2, Šmrika

Datum objave: 21.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće građevine mješovite namjene- pretežito stambene, na k.č. 2154, k.o. Marinići, podnositelja zahtjeva Starčević Ivice, Turkovo 56, Viškovo

Datum objave: 15.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine, pomoćne građevine i vanjskog bazena na k.č. 2696/3, k.o. Kraljevica, za investitora Đaković Alberta, Frankopanska 8, Kraljevica

Datum objave: 15.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za za rekonstrukciju stambene građevine s jednim stanom, na k.č. 1090/1, k.o. Bakarac podnositelja zahtjeva Mladena Dorića iz Bakarca, Bakarac 31

Datum objave: 01.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju građevine, pomoćne građevine i bazena – kuća Nežić, na k.č. 2283/1, k.o. Kostrena – Lucija podnositelja Nikice Nežića iz Rijeke, I.Filipovića 6

Datum objave: 25.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o uvjetima građenja za stambene zgrade sa jednim stanom,na k.č. 8821/6, k.o. Cernik-Čavle, investitor: Đurđa Željko, Bakar, Koguli 62

Datum objave: 25.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni dopuni rješenja o uvjetima građenja za građenje stambene zgrade sa jednim stanom i pomoćne zgrade (spremište), na k.č. 752/32, k.o. Jelenje, investitor: Radoš Kristijana, Čavle, Bunjevac 2

Datum objave: 25.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju samostojeće stambene građevine – obiteljske kuće, na k.č. 1729/2, k.o. Viškovo podnositelja zahtjeva Josipa Rupčića iz Viškova, Mladenići 78 A

Datum objave: 22.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje komunalne infrastrukture – vodovodni ogranak Lisac – Vojarna na području Općine Klana na k.č. 1883, 1887/9, 1678/2, 1677, 1676, 1670, 1665, 1664, 1660, 1658/2, 1375/1, 1376/1, 1887/1, k.o. Lisac, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 18.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za za izgradnju potpornog zida i uređenje (proširenje) platoa na građevnoj okućnici postojeće gospodarske građevine „Lesnina“, na k.č. 3137, k.o. Kukuljanovo, podnositelja zahtjeva LESNINA H d.o.o. Kukuljanovo

Datum objave: 18.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i obnovu Botaničkog vrta „Amerikanski vrtovi“, na k.č. 1295 k.o. Opatija (nastale iz k.č. 1215, 1216/1, 1291/1, 1292/1, 1293/1, 1294 i 1295 k.o. Opatija), podnositelja zahtjeva Parkovi d.o.o. Opatija, Stubište Lipovica 2

Datum objave: 18.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kv Šapjane 3 , podnositelja zahtjeva Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 putem punomoćnika Aladara Pfeifera iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2

Datum objave: 28.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine i pomoćne građevine- ljetne kuhinje i bazena, na k.č. 1528/1, k.o. Šmrika, podnositelja zahtjeva Ruiz Gianne i Ricarda, Omladinska 9, Rijeka

Datum objave: 28.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju za građenje zgrade gospodarske namjene (poslovna) - logističko distributivni centar u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, na k.č. 440, k.o. Kukuljanovo podnositelja zahtjeva PLODINE d.d., Ružićeva 29, Rijeka

Datum objave: 21.12.2018
Javni poziv za građenje stambeno-poslovne građevine, na dijelu k.č. 772/1 (novoformirana k.č. 772/16), k.o. Šmrika, investitora Grad Kraljevica, Kraljevica, Frankopanska 1a

Datum objave: 06.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje infrastrukturne građevine - rasplet 10(20) kV vodova TS 110/10(20) kV TURNIĆ - smjer Sjever (2. faza), na katastarskim česticama 3469/4, 3469/3, 2283/1, 2270/1, 2270/2, 3471, 2334/5, 2325, 3465/1, 3465/4, 3465/3, 3465/5, 3465/2, 1161/1, 3461/2, 1157/2, 1498, 1499/3, 3467/1, 2099/1, 2045/1, 3468/2, 3468/1, 2029/2, 2028/1, 2028/2 u k.o. Marinići, te na k.č. 2955/2, 2955/3 u k.o. Srdoči, investitora Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Grada Vukovara 37, po opunomoćeniku HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2

Datum objave: 26.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine s jednm stambenom jedinicom katnosti Sut+P+1, na k.č. 359 (nastaloj od k.č. 358 i 359), k.o. Kraljevica, investitora Mraović Darko, Kraljevica, Podfara 6

Datum objave: 09.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine sa dva stana na k.č. 3056/3, k.o. Šmrika, investitora Šandol Vladimira, Rijeka, Korzo 22

Datum objave: 19.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju stambene građevine S1, na k.č.6681/3, 6681/4 i 6681/7, k.o. Kastav podnositelja zahtjeva „Ri-telefax“ d.o.o. iz Rijeke, Trg riječke rezolucije 5, zastupani po Josipu Povrženiću iz Rijeke, Pećine

Datum objave: 12.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade, na kat. čest. broj 1538/1, k.o. Marinići, podnositelja zahtjeva Badurina Renata, Viškovo, Marinići 40/3

Datum objave: 12.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poluotvorene višestambene građevine, na k.č. 528, k.o. Kraljevica, podnositelja zahtjeva Romić Kreše iz Kraljevice, Fara 4

Datum objave: 11.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine, bazena i potpornih zidova, na k.č. 440/3 (nastaje od dijela k.č. 440 ), k.o. Dražice podnositelja zahtjeva Dalibora Frlana, Frlanska Lišćevica 8, Dražice

Datum objave: 04.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine, na k.č. 1805/59, k.o. Dražice podnositelja zahtjeva Brnelić Martina, Školska 55, Dražice

Datum objave: 26.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine s jednim stanom na k.č. br. 1876/1 i 1877/1, k.o. Grobnik (novoformirana k.č. br. 1877/1, k.o. Grobnik), investitor Barišić Doris i Barišić Michael Allen, oboje iz Čavli, Zastenice 110

Datum objave: 26.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine - obiteljske kuće i bazena, na k.č. 4565/2, k.o. Kostrena-Lucija (nastaje iz k.č. 4565/1 i 4565/2 k.o. Kostrena-Lucija) podnositelja zahtjeva Alfreda Ferra iz Rijeke, J.P.Kamova 101

Datum objave: 14.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole:- za građenje stambene građevine na k.č. 146, k.o. KOSTRENA LUCIJA

Datum objave: 14.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole:- za građenje zgrade-stambene građevine katnosti Pod+P+2 s tri stana i pomoćne zgrade-spremišta katnosti P, na k.č. 3394/1, k.o KOSTRENA LUCIJA

Datum objave: 14.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambeno-poslovne zgrade (autoservis i 1 stambena jedinica), na k.č. br. 570, 571 i 572, sve k.o. Kastav (broj novoformirane čestice k.č. br. 572, k.o. Kastav), investitor: Karavla Iris, Viškovo, Marčelji 96

Datum objave: 14.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine, na k.č. 1382/1 (nastaje od k.č. 1382/1, 1383/2, 1383/4 i 1382/2), k.o. Hreljin podnositelja zahtjeva Šubat Donalda, Hreljin 192, Hreljin

Datum objave: 07.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće obiteljske kuće, na k.č. 4121, k.o. Kostrena-Lucija, podnositelja zahtjeva Danyi Alena, Dražice, Male Dražice

Datum objave: 07.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade NK Halubjan u Viškovu na k.č. br. 1324/1, 1324/2, 1325, 1326/2, 1328/2, k.o. Viškovo (broj novoformirane čestice k.č. br. 1325, k.o. Viškovo), investitora OPĆINA VIŠKOVO, Viškovo, Vozišće 3

Datum objave: 07.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade sa 1 stanom, na k.č. br. 1202, k.o. Škrljevo (broj novoformirane katastarske čestice prema geodetskom projektu: k.č. br. 1202/2, k.o. Škrljevo)., investitor: Lovrić Hrvoje, Rijeka, Braće Cetina 11, objavite u kućici Rijeka

Datum objave: 07.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade sa 1 stanom, na dijelu k.č. br. 625/1, k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane katastarske čestice prema geodetskom projektu: k.č. br. 625/4, k.o. Kostrena-Lucija), investitor: Ivašić Kos Marina, Kostrena, Šojska 25 D

Datum objave: 07.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine i bazena, na k.č. 1664/3, k.o. Šmrika, podnositelja zahtjeva Pecirep Ellen Nomangoma iz Viškova, Mavri 34 A, objavite u kućici Rijeka

Datum objave: 03.09.2018
javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje reciklažnog dvorišta na novoformiranoj k.č. 765/12 (nastaje od k.č. 765/9, 765/10, 765/11 i 765/12), k.o. Kostrena-Barbara

Datum objave: 27.08.2018
javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade i bazena, na kat. čest. broj 1795/1, k.o. Dražice, podnositelja zahtjeva Buljat Ivice i Buljat Nade, A.B.Šimića 50,Rijeka

Datum objave: 27.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće zgrade stambene namjene, na k.č. 2899/4, k.o. Marčelji, podnositelja zahtjeva Slavka Petrovića, Kosi 122, Viškovo

Datum objave: 23.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine i bazena na k.č.br. 450, k.o. Bakarac, (formirana od k.č. 450 i dijela k.č. 447/1, k.o. Bakarac), podnositelja zahtjeva Gotier Igora, OIB 00917851097, Bakarac, Bakarac 5, nositelja OPG

Datum objave: 23.08.2018
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje kružnog raskrižja sa komunalnom infrastrukturom na spoju državne ceste D501 sa županijskom cestom Ž5059 i nerazvrstanom cestom za radnu zonu Glavičina, te rekonstrukciju građevina javne i komunalne infrastrukture, na k.č. 2367/12, 2355/29, 2360/4, 2362/2, 2367/11, 2359/3, 2367/3, 2359/4, 2367/6, 2396/1, 2371/3, 2373/17, 2373/15, 2373/6, 2389/4, k.o. HRELJIN, investitora Grada Bakar, Bakar, Primorje 39

Datum objave: 17.08.2018
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine i bazena na k.č. broj 2437, (formiranoj od k.č. 2436, 2437), k.o. Kostrena-Lucija, investitora Maro Mage, Rijeka, Zdravka Kučića 9

Datum objave: 11.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine, na k.č. 552/21 (nastaje od k.č. 552/11 i dijela k.č. 552/12) , k.o. Kraljevica podnositelja zahtjeva Parić Anta, Bakarački put 2a, Kraljevica

Datum objave: 06.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje zgrade gospodarske namjene (poslovna) - logističko distributivni centar u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, s pomoćnim građevinama, na novoformiranoj k.č. 2906/19, k.o. Kukuljanovo (nastaje od dijela k.č. 2906/19, k.o. Kukuljanovo), podnositelja zahtjeva društva Plodine d.d., Rijeka, Ružićeva 29

Datum objave: 27.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje Vatrogasnog doma u Kostreni, na novoformiranoj k.č. 5215/1, k.o. Kostrena-Lucija (nastaje od dijela k.č. 5215, k.o. Kostrena-Lucija), podnositelja zahtjeva Općine Kostrena, Kostrena, Sv. Lucija 38

Datum objave: 27.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovno-proizvodne zgrade za skladištenje i servisiranje audio opreme, na k.č. 4526/1, k.o. Cernik-Čavle, podnositelja zahtjeva društva P.AUDIO d.o.o., Čavle, Soboli BB

Datum objave: 15.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za stambenu građevinu – obiteljsku kuću sa dva stana, na k.č. 2128/6, k.o. Kostrena-Lucija (nastaje iz dijela k.č. 2128/1 k.o. Kostrena-Lucija) podnositelja zahtjeva Veljka Jakšića, Sv. Lucija 23, Kostrena i Domagoja Miškovića, Šojska 27, Kostrena

Datum objave: 15.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju – nadogradnju sportsko-rekreacijske građevine uz nogometno igralište NK „Borac“, na k.č. 1770, k.o. Bakar, podnositelja zahtjeva Grada Bakra

Datum objave: 11.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine s jednim stanom, na k.č. 671, k.o. Kraljevica

Datum objave: 08.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine – jugoistočne jedinice obiteljske kuće s 2 stana, na k.č. br. 3922/2, k.o. Kostrena-Lucija, po zahtjevu investitora Grifon grad d.o.o. Bakar, Nautička 3

Datum objave: 08.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske stambene zgrade, na k.č. br. 7034, dijelu 7035/1 i dijelu 7035/2, sve k.o. Cernik-Čavle (broj novoformirane katastarske čestice prema geodetskom projektu: 7035/4, k.o. Cernik - Čavle), investitora: Miculinić Andreja, Čavl,e Buzdohanj 146 B

Datum objave: 06.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine s jednim stanom na k.č. br. 1885/2, 1892 i dijelu k.č. br. 1886, k.o. Dražice (novoformirana k.č. br. 1885/2, k.o. Dražice), po zahtjevu investitora Lukežić Davora, Dražice, Težačka 25 i Lukežić Stele, Dražice, Podkilavac 15

Datum objave: 06.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za stambene građevine s jednim stanom i bazena, na k.č. 1699/4, k.o. Šmrika, podnositelja zahtjeva Antonia Pranjića iz Dramlja, Dirakovica 12

Datum objave: 21.05.2018
Javni poziv strankama: - u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene obiteljske građevine – D, sa 3 stana na budućoj k.č. 2998/2 (formira se od dijela k.č. 2994/3, 2998 i 2999), k.o. Kostrena-Lucija

Datum objave: 21.05.2018
Javni poziv strankama: - u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene obiteljske građevine – B sa 3 stana na budućoj k.č. 2994/4 (formira se od dijela k.č. 2994), k.o. Kostrena-Lucija

Datum objave: 21.05.2018
Javni poziv strankama: - u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene obiteljske građevine – A, sa 3 stana na budućoj k.č. 2994/2 (formira se od dijela k.č. 2994), k.o. Kostrena-Lucija

Datum objave: 17.05.2018
Javni poziv strankama: - u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje samostojeće obiteljske građevine – E sa 3 stana na budućoj k.č. 3000/2 (formira se od dijela k.č. 2998, 2999 i 3000), k.o. Kostrena-Lucija

Datum objave: 17.05.2018
Javni poziv strankama: - u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene obiteljske građevine – C sa 3 stana na budućoj k.č. 2992 (formira se od dijela k.č. 2992, 2994, 2999 i 3000), k.o. Kostrena-Lucija

Datum objave: 08.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambeno-poslovne zgrade, na k.č. br. 1806/129 i 1806/748, sve k.o. Dražice (broj novoformirane katastarske čestice prema geodetskom projektu: 1806/129, k.o. Dražice), investitora: Mavrinac Dorijana, Dražice, Jelenje 68

Datum objave: 08.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, na k.č. 5206/4, k.o. Kostrena-Lucija, podnositelja zahtjeva Ilira Kajtazija iz Kostrene, Doričići 1C

Datum objave: 08.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje spremišta za alat, na novoformiranoj k.č. 46, k.o. Grobnik (nastaje od k.č. 46 i 45/2, sve k.o. Grobnik), podnositelja zahtjeva Perušić Serđa, Čavle, Zastenice 111

Datum objave: 02.05.2018
Javni poziv strankama u postupku u postupku izdavanja građevinske dozvole obuhvata zahvata u prostoru za građenje parkirališta, na k.č. 772/1, 4212/4 i 772/14, k.o. Kraljevica

Datum objave: 24.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine sa dva stana, na k.č. 151, k.o. BAKARAC, podnositelja zahtjeva Gašparević Danijela, Bakarac, Bakarac 124

Datum objave: 24.04.2018
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade – obiteljske kuće s tri stana (kuća – F), na dijelovima k.č. br. 3165/4 i k.č br. 3166 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3165/9, k.o. Kostrena-Lucija), investitora SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

Datum objave: 24.04.2018
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade – obiteljske kuće s tri stana (kuća – E), na dijelovima k.č. br. 3165/4 i k.č br. 3166 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3165/8, k.o. Kostrena-Lucija), investitora SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

Datum objave: 24.04.2018
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade – obiteljske kuće s jednim stanom i dvije pomoćne zgrade (kuća – D), na dijelovima k.č. br. 3165/4 i k.č br. 3166 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3165/7, k.o. Kostrena-Lucija), investitora SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

Datum objave: 23.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade – obiteljske kuće s jednim stanom i pomoćne zgrade, na dijelovima k.č. br. 3165/4 i 3166 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3165/6, k.o. Kostrena-Lucija), investitor SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

Datum objave: 23.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade – obiteljske kuće s jednim stanom i pomoćne zgrade, na dijelovima k.č. br. 3165/4 i 3166 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3165/5, k.o. Kostrena-Lucija), investitor SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6, objavite u kućici Rijeka

Datum objave: 23.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene stambene zgrade – obiteljske kuće s tri stana, na dijelovima k.č. br. 3165/4 i 3166 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3165/4, k.o. Kostrena-Lucija), investitor SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

Datum objave: 23.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene zgrade – obiteljske kuće s tri stana, na k.č. br. 3158/2 i dijelovima k.č. br. 3165/4, 3166 i 3314/1 k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3158/2, k.o. Kostrena-Lucija), investitor SOLUS d.o.o. Rijeka, Frana Supila 6

Datum objave: 23.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje infrastrukturne građevine - 20 kV kabelski vod TS 20/0,4 kV „GARIĆI“ - TS 20/0,4 kV „STUDENA 2“ (dionica Garići – CZGO Marišćina), na k.č. br. 315/2, 317/2, 319/2, 319/3, 320/1, 320/2, 326/2, 340/1, 340/5, 556/2, 568/2, 813/2, 816/3, 818/3, 827/2, 831/5, 832/4, 833/3, 844/5, 844/6, 844/7, 844/8, 845/2, 1175, 1176/1, 4157/7, 4157/11, 4158/17, 4160/1, 4160/2, sve k.o. Marčelji, investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Grada Vukovara 37, putem HEP - O.D.S. d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2, OIB: 46830600751

Datum objave: 12.04.2018
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje poljoprivredne gospodarske građevine – staje za 2 konja, na k.č. broj 1038/1 (formiranoj od dijela k.č. 1038), k.o. KRASICA, investitora Pavešić Rajka, Krasica, Krasica 164

Datum objave: 12.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju - nadogradnju slobodnostojeće stambene građevine, izgrađene na k.č. 1425/8, k.o. Krasica, podnositelja zahtjeva Branka Lopca, Krasica, Krasica 202 B

Datum objave: 06.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske stambene građevine s jednim stanom i građenje pomoćne građevine na k.č. broj 7117, k.o. Cernik-Čavle, po zahtjevu investitora Maglica Željke, Čavle, Vrh Čavje 31

Datum objave: 30.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju višeobiteljske stambene građevine na k.č. 4867/2, k.o. Kastav, podnositelja zahtjeva Peranović Tomislava, Kastav, Spinčići 129 a, zastupan putem Marijana Petranovića, Kastav, Spinčići 129

Datum objave: 28.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poluotvorene stambene građevine s jednim stanom i izgradnju pomoćne zgrade-garaže, na k.č. 1461 (nastaje od k.č. 1461 i dijelova k.č. 1464 i 1460), k.o. KRALJEVICA, podnositelja zahtjeva Božičević Milana, Kraljevica, Strossmayerova 84

Datum objave: 28.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV GORNJI SROKI 2, na k.č. broj 3141/18, 3161/2, 3158, 3141/10, 3145/6, sve k.o. Marčelji, po zahtjevu investitora HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Grada Vukovara 37

Datum objave: 19.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje nerazvrstane prometnice i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2, na k.č. br. 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, dio 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/2, 12/1, 12/2, 19/1, 19/2, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, dio 19/13, 19/14, 19/16, 19/17, 19/19, 19/22, 20/1, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 29/2, 33/1, 34/1, 34/3, 4157/21, sve k.o. Marčelji, podnositelaj zahtjeva: Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće 3

Datum objave: 14.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine - obiteljske kuće sa 3 (tri) stambene jedinice na k.č. 3405 (nastale od dijelova k.č. 3404/2, 3405 i 3406), k.o. KOSTRENA LUCIJAo

Datum objave: 14.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje komunalne infrastrukture – tlačnog cjevovoda CS „Škrljevo“ – VS „Kukuljanovo“, na k.č. broj 1492/35, 1493/4, 1493/5, 780, 783, 1505/1, 1552/1, 1606/2, 1640/1, 1641/2, 1642/1, 1853/1, 3785, 3786/2, 3800/1, 3801, 3806, 3817/1, 3819/1, 3819/3 i 1641/1, sve k.o. Škrljevo, 511/8, 531/1, 844/1, 844/5, 844/23, 844/25, 844/14, 7462/2 i 7462/3, sve k.o. Kukuljanovo

Datum objave: 09.03.2018
Javni poziv strankama u postupka izdavanja lokacijske dozvole za građenje višestambene građevine, na k.č. 5064/40, k.o. KOSTRENA-LUCIJA (formiranoj od k.č. 5064/2, 5064/6, 5064/7, 5064/8, 5064/9, 5064/10, 5064/11, 5064/12, 5064/13, 5064/14, 5064/15, 5064/1, k.o. KOSTRENA-LUCIJA), investitora VIGILIA d.o.o. Zagreb, Ul. Horvatovac 67a

Datum objave: 09.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje raspleta 10(20) kV kabelskih vodova TS 110/10(20) kV Zamet, na k.č. 999/1, 188/5, 930/8, 225/5, 219/1,1194/11, 1210/5, 1980/3, 1197/1, 1199/1, 1197/8, 1197/9, 1197/2, 1062/3, 1062/6, 1062/1, 997/2, 5090/14, 999/3, 981/1, 5095/2, 1001/3, 1001/4, 1005/1, 1006/11, 1007/4, 1007/5, 1007/8, 1007/9, 1008/2, 1008/3, 1009/10, 1009/3, 1009/4, 1009/8, 1025/11, 1025/18, 1026/16, 1026/9, 1030/7, 1031/4, 1032/10, 1032/9, 1033/5, 1041/2, 1042/6, 1043/1, 1044/5, 1048/1, 1050/12, 1052/2, 1128/3, 1128/6, 1873/8, 1876/7, 1960/1, 1962/5, 1965/2, 1966, 1967/10, 1967/7, 1967/8, 1967/9, 1969/5, 1972/10, 1975/41, 1980/1,1980/2, 1995/28,1996/38, 2024/12, 2024/7, 2043/73, 2044/2, 2093/4, 2118/2, 2120/12, 2124/1, 2126/1, 2137/6, 2144/5, 2146, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2219/4, 2219/5, 2219/6, 2227/1, 2248/4, 2277, 2283/2, 5042/1, 5090/1, 5090/17, 5090/23, 5091/11, 5091/14, 5097/6, 5098/3, 5135/3, 5137/3, 930/2, 997/8, 3729/2, 3730/1, 3730/2, 3731/1, 3731/2, 3740/1, 3740/4, 3740/5, 3740/9, 3747/2, 3747/3, 3747/5, 3747/6, 3747/7, 3910/3, 3910/9, 3914/1, 3914/2, 3923/14, 3923/15, 5052/1, 5122/18, 5128/2, 5136, 2529/1, 2548/3, 2553/3, 2564/2, 2564/23, 2564/33, 2564/35, 2564/4, 2564/16, 2568/10, 2568/4, 2803/3, 2183/3, 2199/10, 2199/17, 2199/27, 2199/41, 2199/42, 2199/44, 2199/50, 2202/1, 2446/1, 2446/2, 2446/5, 2457/5, 2550/1, 2553/3, 5098/1, 2276/2, 2275/1, 2183/3, sve k.o. Zamet i k.č. 1217, 1216, 1215/1, 1203, 1200/4, 1258/1, 1258/8, 1611/3, 2959/2, 2956/12, 1480/12, 1462/1, 1480/1, 1464/1, 1458/3, 1480/14, 1480/15, 1480/9, 1393/2, 1393/34, 1393/42, 1393/41, 1393/50, 1393/51, sve k.o. Srdoči, podnositelja zahtjeva HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 46830600751, putem HEP - O.D.S. d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 09.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine (obiteljske kuće) sa jednim stanom katnosti Pod+P i vanjskog bazena na k.č. 2905/5 (nastaloj od dijelova k.č. 2903/1, 2905/4 i 2906), k.o. KOSTRENA LUCIJA

Datum objave: 09.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole/lokacijske dozvole za građenje dom za starije i nemoćne osobe Kostrena na k.č. 5225/1, k.o. KOSTRENA LUCIJA

Datum objave: 05.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade (jedinica dvojne stambene zgrade – objekt sjeverozapad) na k.č. br. 271/3, k.o. Šmrika, investitor: Koščić Ivica, Šmrika, Dvori 6

Datum objave: 23.02.2018
Javni poziv za građenje samostojeće obiteljske kuće katnosti P s jednim stanom i vanjskog bazena, na k.č. 489, k.o. Kostrena Barbara investitora Milković Vedran, Kostrena, Sv. Lucija 40/A i Turk Franjo, Prezid, Braće Žagar 1.

Datum objave: 19.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3315/2, k.o. Kostrena-Lucija, podnositelja zahtjeva Igora Pranjića, Rijeka, Čavalsko 4c

Datum objave: 15.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju pomoćne građevine - garaže katnosti P u stambeno-poslovnu građevinu katnosti P+1 dogradnjom prizemlja i prenamjenom u poslovni prostor - autolimarsku radionicu te nadogradnjom kata s jednim stanom, na novoformiranoj k.č. 1804/33, k.o. Dražice (nastaje od k.č. 1804/33, 1681/3, 1682/3, i dijelu k.č. 1804/5, sve k.o. Dražice), podnositelja zahtjeva Alena Grlaša, Dražice, Planinska 8

Datum objave: 15.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o uvjetima građenja za građenje stambene građevine na k.č. 3439/2 i 3438/4, k.o. Kraljevica, podnositelja zahtjeva Džaferović Kata, Kraljevica, Banj 72, zastupana putem opunomoćenika Popadić Jose, Rijeka, Pavlinski trg 1

Datum objave: 07.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće sa 1 stanom,na k.č. br. 3903/2, k.o. Marčelji, podnositelja zahtjeva Antunović Pave i Antunović Emilije, oboje iz Viškova, Ferenci 53A

Datum objave: 16.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju logističko distributivnog centra voće i povrće , na k.č. br. 3332/115, k.o. Kukuljanovo, investitora Plodine d.d. Rijeka, Ružićeva 29

Datum objave: 16.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višestambene građevine na k.č. 6641/14 (formira se od k.č. 6640/1, 6641/2, 6641/3, 6641/4, 6641/5, 6641/6, 6641/17)

Datum objave: 12.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju gospodarske građevine - dogradnju nadstrešnice ispred ulaza u proizvodnu halu 2, u sklopu kompleksa proizvodnog pogona kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, na k.č. 2401/7, k.o. Kukuljanovo, po zahtjevu investitora društva Vargon d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 352.

Datum objave: 03.01.2018
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske stambene građevine s jednim stanom, na dijelu k.č. broj 2230 i 2231, k.o. Grobnik (novoformirana k.č. broj 2230/1, k.o. Grobnik), investitora Knapić Igora, Čavle, Pod borići 8

Datum objave: 02.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvola za građenje stambene zgrade sa 2 stana, pomoćne građevine i vanjskog bazena, na k.č. broj 780, k.o. Podhum, investitor: Šikić Tomislav, Viškovo, Gornji Jugi 14 A

Datum objave: 07.12.2017
Javni poziv strankama za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje centra Rijeka transa u radnoj zoni Kukuljanovo: “Terminal-Rijeka trans“ na novoformiranoj k.č. 2000, k.o. Kukuljanovo (nastala od k.č. 1574/23, 1638/1, 1638/2, 1999/1, 1999/2, 2000, 2001, 2004/1, 2004/2, 2004/3, 2010/1, 2010/2, 2107/1, sve k.o. Kukuljanovo), po zahtjevu investitora društva Rijeka trans d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 337

Datum objave: 07.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – vodovodnog ogranka „Bezjaki“ na k.č. 2955/3, k.o. Srdoči i k.č. 2272/1, 2273/1, 2273/8, 2274/4, 2283/1, 2263/6, 2262/1, 2262/2, 1346/2, 1235/7, k.o. Marinići, po zahtjevu investitora KD VODOVOD i KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 29.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine – obiteljske kuće Gortan i vanjskog bazena, na k.č. 92/6 (nastale od dijela k.č. 92/3), k.o. Kostrena Lucija, investitora Gortan Ira i Gortan Željko, oboje iz Kostrene, Vrh Martinščice 70, po opunomoćeniku Žarku Potočnjaku, Potočnjak d.o.o., Rijeka, Verdijeva 6/I

Datum objave: 24.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje višestambene građevine K 11, na k.č. 628/1 (nastale od dijela k.č. 628), k.o. Kostrena Lucija,po zahtjevu investitora K 11 d.o.o., Rijeka, Žabica 1

Datum objave: 20.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene stambene građevine „A“- obiteljska kuća sa 3 stana na k.č. 797/3 (formira se od dijela k.č. 788/2 i dijela k.č. 797/1), k.o. Kostrena-Lucija, investitora Dinocop d.o.o., Omišalj, Pušća 103, Sunčani Krk putnička agencija d.o.o., Omišalj, Gornja Vraca 30 i Toić Dejan, Omišalj, Pušća 103

Datum objave: 20.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene stambene građevine „B“- obiteljska kuća sa 3 stana na k.č. 797/1 (formira se od dijela k.č. 788/2 i dijela k.č. 797/1), k.o. Kostrena-Lucija, investitora Dinocop d.o.o., Omišalj, Pušća 103, Sunčani Krk putnička agencija d.o.o., Omišalj, Gornja Vraca 30 i Toić Dejan, Omišalj, Pušća 103

Datum objave: 16.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju (dogradnju i nadogradnju) stambene zgrade na k.č. 4471/2 k.o. KUKULJANOVO (nastaje spajanjem k.č. 4471/2, 4472 i dijela k.č. 4473), po zahtjevu Mičetić Alena, Škrljevo, Ponikve 11

Datum objave: 09.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – proširenje sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje „Grad“, 2. dio proširenja sustava na području Općine Viškovo, rekonstrukcija i građenje građevina komunalne infrastrukture – kanalizacijske mreže (gravitacijskih kolektora i tri crpne stanice s tlačnim cjevovodima) i vodoopskrbe naselja Marinići 1-2 na k.č. 1161/1, 1178/1, 1235/7, 1240/6, 1242/3, 1255/3, 1255/4, 1257/1, 1289, 1303, 1306, 1314, 1327, 1346/2, 1354/1, 1354/2, 1375, 1398/1, 2161, 2178, 2188, 2243/2, 2243/4, 2251/2, 2253, 2254, 2259/3, 2259/21, 2260/1, 2262/1, 2262/2, 2263/6, 2272/1, 2273/1, 2273/8, 2280, 2283/1, 2295/2, 2296/1, 2296/2, 2309/1, 2321, 2322/3, 2324, 2325, 2405, 2432/2, 2434, 2441, 2458/1, 3461/2, 3464/2, 3465/1, 3465/2, 3465/3, 3465/4, 3466, 3469/1, 3469/3, 3469/4, 3471, k.o. Marinići, k.č. 4396/4, 4456/2, 4475, 4480, 4481/1, 4493/3, 4497/2, 4498/5, k.o. Viškovo, k.č. 2955/2, 2955/3, 386/2, k.o. Srdoči, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 09.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – vodovodni ogranak Dovičići, na k.č. broj 3898, 3903/3, 3902/3, 3901/2, 3901/5, 3900/4, 3913/10, 3913/2, 3908/2 i 3914/1, k.o. Marčelji, i k.č. broj 4519/1, k.o. Viškovo , podnositelj zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 03.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje prometne površine – dijela lokalne ceste za T22 Javorišće i dijela nerazvrstane ceste za Uvalu Scott-zapad na dijelovima k.č. 4000/7, 4001, 4003, 4140, 3337, 3331, 4007, 4009, 4010, 4011, 4014, 4015, 4019, k.o. Kraljevica, po zahtjevu Grada Kraljevice, Frankopanska 1A, Kraljevica

Datum objave: 03.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine - obiteljske kuće, na novoformiranoj k.č. 1448, k.o. Kostrena-Lucija (nastala od k.č. 1446, 1447 i 1448, sve k.o. Kostrena-Lucija), po zahtjevu investitora Mire Hinić Muslim iz Rijeke, Janka Polića Kamova 93

Datum objave: 02.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju građevine stambene namjene - obiteljske kuće na k.č. 1705/175, k.o. Podhum (nastala od k.č. 1705/65 i k.č. 1705/175, k.o. Podhum) investitora Dunje Miklić iz Dražica, Podhum 309

Datum objave: 30.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvola za rekonstrukciju postojeće poluugrađene stambene zgrade na dijelu k.č. br. 1728 i k.č. br. 1729, sve k.o. Kraljevica (broj novonastale katastarske čestice iz geodetskog projekta k.č. br. 1729, k.o. Kraljevica), investitora Rukavina Sanjina, Rijeka, Žrtava fašizma 4

Datum objave: 17.10.2017
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade – obiteljske kuće na k.č. br. 3311/2 i 3315/4, sve k.o. Kostrena-Lucija (broj novoformirane čestice k.č. br. 3311/3, k.o. Kostrena-Lucija), investitora JASNE HÖRT, Rijeka, Marina Jakominića 10

Datum objave: 16.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje za građenje prometnica s pratećom infrastrukturom i platoa u radnoj zoni Kunfin K14, na k.č.br. k.č. 1691/4, k.o. Klana, k.č. *63, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/7, 1180/1, 1183/3, 1183/4, 1183/7, 1183/8, 1183/9, 1183/10, 1183/11, 1183/12, 1183/13, 1183/14, 1183/15, 1183/16, 1183/17, 1183/18, 1183/19, 1183/20, 1183/21, 1183/22, 1183/23, 1183/24, 1183/25, 1183/26, 1183/27, 1183/28, 1183/29, 1183/30, 1183/31, 1188, 1189, 1190/7, 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1191/4, 1191/10 i 1424/1, k.o. Studena, po zahtjevu investitora OPĆINE KLANA, KLANA, Klana 33

Datum objave: 09.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine - obiteljske kuće, na k.č. 1445, k.o. Kostrena-Lucija, po zahtjevu investitora Mire Hinić Muslim iz Rijeke, Janka Polića Kamova 93.

Datum objave: 06.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade i bazena na dijelu k.č. broj 1281/1, k.o. KRASICA (broj novonastale čestice prema geodetskom projektu k.č. br. 1281/18, k.o. KRASICA), podnositelj zahtjeva Gagić Mira, Rijeka, A.B. Šimića 65

Datum objave: 22.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – vodovodnih ogranaka Juraši, na k.č. broj 22, 23, 3462/2, 40/1, 40/2, k.o. Marinići i k.č. br. 3083, 3088/5, 3091/3, 3091/6, 3093/5, 4526/1, k.o. Viškovo, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 18.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju pomoćne građevine – garaže katnosti P u stambeno-poslovnu građevinu katnosti P+1 dogradnjom prizemlja i prenamjenom u poslovni prostor – autolimarsku radionicu te nadogradnjom kata s jednim stanom, na k.č. br. 1804/33, 1681/3, 1682/3 i dijelu k.č. br. 1804/5, k.o. DRAŽICE, odnosno na novoformiranoj k.č. br. 1804/33, k.o. DRAŽICE, investItora ALENA GRLAŠA iz Dražica, Planinska 8.

Datum objave: 13.09.2017
Javni poziv strankama u postupka izdavanja lokacijske dozvole za građenje stambene građevine – slobodnostojeće obiteljske kuće i pomoćne građevine – garaže,na k.č. 5064/39, k.o. KOSTRENA-LUCIJA (formiranoj od k.č. 5064/30, 5064/31, 5064/32, 5064/33,5064/34, 5064/35, 5064/36 i dijelova k.č. 5064/16, 5064/17, 5064/18, k.o. KOSTRENA-LUCIJA), investitora VIGILIA d.o.o. Zagreb, Ul. Horvatovac 67a

Datum objave: 08.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvola za građenje građevine komunalne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice „Lukeži 1“ te građenje vodovoda u sklopu podsustava Lukeži – Jelenje, na k.č. broj 4226/1, 4247, sve k.o. DRAŽICE; k.č. broj 7396, k.o. GROBNIK; k.č. broj 1007/1, 1007/2, 7087, 1011/2, 118, 119, 1234, 1235, 1327, 1410/4, 1475, 1476, 1477, 1573/5, 1573/6, 1573/7, 2/1, 57/1, 6976/1, 6980, 6981, 6982, 6983, 6987, 7015/1, 7015/2, 7015/3, 7016, 7017, 7019/1, 7019/2, 7021/1, 7021/2, 7021/3, 7022/1, 7022/2, 7023/1, 7023/2, 7024 i 7086, sve k.o. JELENJE, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 07.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju suterena u stambenoj zgradi – obiteljskoj kući katnosti S+P+1 te rekonstrukciju pomoćnih građevina – spremišta i garaže katnosti S spajanjem istih sa stambenom zgradom, na k.č. br. 1884, 1885/1, 1885/3 i 2154/2, k.o. DRAŽICE, odnosno na novoformiranoj k.č. br. 2154/2, k.o. DRAŽICE, investitora MARIJANA KUKULJANA iz Dražica, Podkilavac 16

Datum objave: 06.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvola za rekonstrukciju stambene zgrade sa jednim stanom, na k.č. br. 1175, k.o. Kostrena-Lucija, investitora Krtica Bojana, Kostrena, Sv. Lucija 71

Datum objave: 17.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Osnovne škole „Jelenje-Dražice“ na k.č. broj 1806/225, 1806/228, 1806/229 i 1806/344, k.o. DRAŽICE (broj novoformirane čestice prema geodetskom projektu k.č. br. 1806/228, k.o. DRAŽICE), podnositelj zahtjeva Primorsko-goranska županija, Rijeka, Adamićeva 10.

Datum objave: 14.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na dijelu k.č. broj 1233/1, k.o. KRASICA (broj novonastale čestice prema geodetskom projektu k.č. br. 1233/8, k.o. KRASICA), podnositelj zahtjeva POTAPOV GRADNJUA d.o.o. Ičići, Poljane, Šmiti 2.

Datum objave: 14.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na dijelu k.č. broj 1233/1, k.o. KRASICA (broj novonastale čestice prema geodetskom projektu k.č. br. 1233/5, k.o. KRASICA), podnositelj zahtjeva POTAPOV GRADNJA d.o.o. Ičići, Poljane, Šmiti 2.

Datum objave: 14.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade sa 1 stanom, na dijelu k.č. br. 1233/1, k.o. Krasica (broj novoformirane čestice k.č. br. 1233/7, k.o. Krasica), investitora Potapov gradnja d.o.o. Ičići, Poljane, Šmiti 2.

Datum objave: 14.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade na dijelu k.č. br. 1233/1, k.o. Krasica (broj novoformiranje čestice k.č. br. 1233/6, k.o. Krasica), investitor POTAPOV GRADNJA d.o.o. Ičići, Poljane, Šmiti 2.

Datum objave: 08.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č.br. k.č. 5255, k.o. Kastav (formirana od k.č. 5253, 5254 i 5255, k.o. Kastav), na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja, po zahtjevu investitora HLEBEC ZLATKA, Opatija, Dr. A. Mandića 12, zastupan putem opunomoćenika Tomić Hrvoslava, Matulji, Antončićeva 55.

Datum objave: 08.08.2017
Javni poziv za uvid u spis u postupku donošenja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine, na novoformiranoj k.č. 912/2, k.o. Hreljin (nastala od k.č. 912/2 i 915, sve k.o. Hreljin), po zahtjevu investitora Hermine Grbac iz Rijeke, Ratka Petrovića 66.

Datum objave: 01.08.2017
Javni poziv u postupku izdavanja građevinska dozvola za građenje građevine komunalne infrastrukture – crpna stanica CS – 1.13.1. s pripadajućim cjevovodima, na k.č. broj 1558/1, građenje sanitarne kanalizacije, crpne stanice CS 13, tlačnog voda i vodovodnih ogranaka u ulici Straža i Baretićevo, na k.č. broj 1980/1, 1980/3, 1980/4, 1981, 2001, 2029/1, 2646/1, 2655, 2671/2, 2672/10, 2672/14 i 2673/1, sve k.o. Marinići, investitora Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 01.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje infrastrukturne građevine polaganjem podzemnih 20 kV kabelskih priključaka za buduću trafostanicu TS 20/0,4 kV „STUDENA 2“, na k.č. br. 340/1, 4158/7, 340/3, 339/3, 340/4, 348/5, 346/2, 360/2, 215/3, 216/2, 220/3, 224/3, 225/3, 231/3, 232/2, 235/3, 236/3, 102/3, 100/2, 4158/1, 4158/9, 102/1 i 115, sve k.o. MARČELJI, te na k.č. br. 1172/285, 1172/320, 1/2, 3/2, 1155/2, 4/2, 15/2, 16/2, 1427/1, 1427/7, 1421, 238/3 i 205, sve k.o. STUDENA, podnositelja zahtjeva HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 46830600751, putem HEP - O.D.S. d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 01.08.2017
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za uklanjanje postojeće i građenje ulazne porte ispred ulaza u tvornički kompleks za proizvodnju kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, na k.č. broj 2401/7, k.o. KUKULJANOVO, investitora VARGON d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 352

Datum objave: 26.07.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade – poluugrađene kuće s tri stana, oznaka: kuća Kostrena-Jug, na k.č. 160/2, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, po zahtjevu Općine Kostrena

Datum objave: 26.07.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade – poluugrađene kuće s tri stana, oznaka: kuća Kostrena-Sjever, na k.č. 160/3, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, po zahtjevu Općine Kostrena

Datum objave: 29.06.2017
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje platoa B 5.4. i B 9.1 i građevine prometne površine - sabirne ceste s infrastrukturom u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, na dijelu k.č. 2692 i novoformiranim k.č. 2730, 2709/6, 2710 (formiranim od k.č. 2709/1, 2906/22, 2733, 2732, 2730, 2196, 2197, 2198, 2199, 2201, 2567/22, 1574/151, 2567/8, 2710, 2906/21, 2709/3, 2709/2, 2906/20, 2712, 2726), k.o. KUKULJANOVO, investitora GRADA BAKAR, Bakar, Primorje 39 i INDUSTRIJSKE ZONE d.o.o., Bakar, Primorje 39/II

Datum objave: 14.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 839, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, po zahtjevu investitora Sebastijana Miknića, Rijeka

Datum objave: 14.06.2017
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju gospodarske građevine – dogradnju nadstrešnice ispred ulaza u proizvodnu halu tvorničkog kompleksa za proizvodnju kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, na k.č. broj 2401/7, k.o. KUKULJANOVO, investitora VARGON d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 352

Datum objave: 24.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje 10(20) kV kabelskog voda TS 10(20)/0,4 kv PAŠAC 2 NOVA – TS 10(20)/0,4 kv BRANA VALIĆI - TS 10(20)/0,4 kv GROHOVO, na k. č. br. 1889/14, 2570/1, 2606/1, 2606/3, 2536/3, 2537/6, 2537/4, 2557/2, 2556, 2552/2, 2552/1, 2605, sve k.o. Pašac, k. č. br. 7391, 4692, 4691, 4683, 4734, 4735, 4738, 4786/2, 4786/1, 4785, 4784, 4787, 4788, 4789, 4791, 4793, 4794, 4796, 4797, 4798, 4800, 4801, 4802, 4803/1, 4834/1, 4834/2, 4836/2, 4837, 4838, 4855, 4857, 4858, 4873, 4875, 4903/1, 4903/2, 4906, 4944, 4949, 4950, 4951, 4952/1, 4952/2, 4952/3, 4953/1, 4953/2, 4954, 4976, 4977, 4979, 4991, 4993, 4994, 4997, 7392/1, 5003, 5004, 5008, sve k.o. Grobnik te k.č. br. 4055/2, 1467/2, 1466, 1412, 1411, 1410, 1406/2, 1389, 1396, sve k.o. Drenova, podnositelja zahtjeva zahtjevu HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 46830600751, putem HEP - O.D.S. d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 22.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju plinskog spremnika u plinsku stanicu i izvedba plinovoda, na k.č. 1608/1, 7026/3 i 7026/2, sve k.o. Jelenje, investitora TTO Thermotechnik d.o.o., Delnice, Lukeži 17

Datum objave: 17.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. broj 1077, 1078/2, 1078/3, 1078/4, 1079/1, 1079/2, sve k.o. MARINIĆI (broj novonastale čestice prema geodetskom projektu k.č. br. 1078/12, k.o. Marinići), podnositelj zahtjeva Karašov Ivona, Rijeka, Janka Polić Kamova 44a

Datum objave: 22.02.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje obilaznice Breza (Ž5016) na k.č.br. 367/1, 356, 287/1, 295, 3747/4, 351, 354, 352, 353, 346, 3737/1, 422, 342/1, 420, 421, 418, 428, 429, 423, 480, 3734/1, 483, 484, 485, 542, 538, 502, 500, 536, 535, 520/1, 532, 530, 518, 521/1, 3864 i 519/1, k.o. BREZA, po zahtjevu investitora OPĆINE KLANA, KLANA, Klana 33, zastupane putem Zlatka Pavušeka iz tvrtke GPZ d.d. Rijeka, Đure Šporera 8

Datum objave: 20.02.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje zavičajne kuće zvončara u Viškovu, na k.č. 1336 i dijelovima k.č. 1338/1 i 1338/4, sve k.o. Viškovo (broj novonastale čestice prema geodetskom projektu k.č. broj 1336, k.o. Viškovo), investitora OPĆINE VIŠKOVO, Viškovo, Vozišće 3

Datum objave: 15.02.2017
Gradnja sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice „Podhum 4“ i vodovoda u sklopu podsustava Podhum PH-4, na k.č. broj 3794, 185/10, 185/13, 185/7, 188/2, 187, 3758, 204, 205, 206, 3789, 3787, 188/1, 207, 3792 sve k.o. PODHUM , po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 14.02.2017
Gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i vodovoda na području Općine Viškovo - u sklopu naselja Marinići 3-4-5, 3. skupine, na k.č. 11/3, 12/3, 18/3, 111/1, 114/2, 114/3, 147/1, 147/9, 147/10, 147/11, 148/4, 148/6, 150/2, 150/3, 177/1, 177/3, 177/5, 177/7,177/9, 243/7, 412/4, 412/12, 413/1, 413/2, 549/2, 550/1, 553, 556, 608, 617, 618/1, 622/8, 624/3, 643/1, 643/4, 756/1, 756/2, 758/1, 760, 769, 770/1, 798, 831/5, 831/6, 832/2, 834, 835/7, 837/1, 838, 839/1, 840/1, 840/4, 878, 879/2, 924, 927/3, 951/3, 959/1, 959/2, 959/3, 967, 973, 974/1, 975, 977, 994/1, 1007/1, 1027/1, 1060/3, 1061, 1084/1, 1096, 1104/1, 1140, 1146, 1426, 1431, 1472, 1489, 1497, 1509/4, 1515, 1520/2, 1549/1, 1563/1, 1563/3, 1566/1, 1592, 1629, 1635/1, 1653/4, 1653/5, 1653/6, 1954/2, 2099/1, 3461/2, 3461/3, 3462/1, 3462/4, 3462/5, 3463/1, 3463/4, 3463/7, 3463/11, 3463/14, 3463/15, 3463/17, 3463/18, 3464/2, 3467/1, 3468/2, 3502, 3506, 3509, sve k.o. Marinići te k.č. 2848/2, 2848/8, 2851/1, 2851/10, 2855/2, 2855/3, 2855/4, 2855/7, 2863, 2864/4, 2865, 2866, 2876/1, 2876/2, 2876/3, 2876/4, sve k.o. Viškovo, po zahtjevu investitora KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 14.02.2017
Predmet poziva je izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – proširenje građevine komunalne infrastrukture: Sustav distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje anglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje „GRAD“ – 2. dio proširenja sustava na području općine Viškovo, naselje Viškovo 1-3, na k.č. 3461/2, 3461/3, 40/1, 38, 3462/2, 30/11, 3462/1, 18/3, 21/5, 2/1, 30/8, 30/9, k.o. Marinići i k.č. 4523/1, 4517/2, 4526/1, 3112, 3103/2, 4526/3, 4526/2, 2939, 3047/4, 2913/2, 4522/2, 3700/1, 3700/2, 3700/3, 4014/4, 4013/5, 4012/5, 4525/1, 4022/1, 4021/1, 4032/4, 4032/1, 4003, 4022/18, 4524/4, 4524/9, 4524/11, 4133, 4132, 4525/4, 4525/5, 4082, 4071/8, 4525/3, 4089/2, 4087/2, 4017/2, 4017/1, 4017/3, 4109/2, 4524/2, 4456/3, 4459/1, 4454, 4524/10, 4079, 4523/5, 3105/2, 2938, 2913/1, 2914/2, 2914/1, 2915, 3103/5, 4523/6, 4535, 4526/4, k.o. Viškovo investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 02.02.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području anglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „Grad“ – transportni kolektori: područja Škurinje (kolektori S1 i S2), područja Viškovo (kolektori V1 i V2) i crpna stanica CS Škurinje na k.č. broj 3464/1, 3464/2, k.o. Marinići, te na k.č. broj 312/13, 3045/2, 3060/4, 3060/5, 3124/4, 3124/7, 3328/20, 3328/22, 3328/39, 3328/41, 3328/59, 3482/1, 3482/4, 3482/14, 3482/15, 3482/32, 3482/33, 3482/39, 3482/44, 3482/60, 4512, 4542/1, 4549, 4550, 4608/2, 4613, 4616/1, 4616/2, 4628/1, 4628/3, 4630/3, 5087/1, 5087/4, 5087/5, 5087/16, 5087/18, 5088/3, 5109, 5114/1, 5116/1, 5116/10, 5116/11, 5117, 5119/7, 5122/18, 5127/1, 5138/1, 5138/2, 5138/3, 5138/9, 5138/12, k.o. Zamet, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 26.01.2017
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu građevine javne namjene - dijela zdravstvene stanice u dječji vrtić, na k.č. broj 281/1, k.o. ŠKRLJEVO, investitora DJEČJI VRTIĆ „Bakar“, Bakar, Lokaj 193

Datum objave: 26.01.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje manje proizvodne zgrade na k.č. broj 7982, k.o. Cernik-Čavle (koja će se formirati od k.č. broj 7977, 7978 i 7982, k.o. Cernik-Čavle), po zahtjevu investitora Božić Irene, Čavli, Cernik 26

Datum objave: 30.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice dražice 10 i vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-10, na k.č. broj 1288/2, 1292/2, 1293/2, 1294/2, 1294/3, 1314/4, 1315/2, 1316/2, 1317/2, 1323/3, 1325/2, 1326/2, 4226/1 sve k.o. DRAŽICE, investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 29.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice Jelenje 3 i vodovoda u sklopu podsustava Jelenje J-3, na k.č. broj 164, 335, 6976/1, 6993/1, 7041 sve k.o. JELENJE, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 29.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice CS „Dražice 11“ te vodovoda u sklopu podsustava Dražice-Jelenje, na k.č. broj 1630, 1631, 1632, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1649, 4226/1, 4228/1 i 4247, sve k.o. Dražice te k.č. broj 1032, 7015/1 i 7086, sve k.o. Jelenje, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 29.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda, crpne stanice Lukeži 2 i vodovoda u sklopu podsustava Lukeži, na k.č. broj 1519/1, 1607/2, 1608/2, 1609/3, 1610/3, 1610/5, 1610/7, 1612/2, 1612/5, 433/2, 434, 6987, 7024, 7025, 7026/1, 7026/2, 7027/1, 7027/3, 7041 i 7082 sve k.o. JELENJE, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 07.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda, crpne stanice CS „Podkilavac 2“ te vodovoda u sklopu podsustava Podkilavac Pk - 2, 3. skupine, na k.č. 2450, 2454, 2575/2, 2419, 2420, 2578/3, 2578/1, 2578/4, 2557/1, 2557/5, 4231, 2462/1, 2424/1, 2422, 2404, 2406, 2456, 2500, 2501, 2518, 2517, 2519, 4232, 2440/1, 4237/1, sve k.o. Dražice, po zahtjevu investitora KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 30.11.2016
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje kolne površine, pješačke površine i javnog parkirališta na k.č. 8408/2, 2039, 2035/3, k.o. KASTAV, po zahtjevu investitora GRADA KASTVA, Kastav, Zakona kastafskega 3

Datum objave: 17.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru - građenje komunalnih infrastrukturnih građevina kanalizacijskih kolektora, crpne stanice CS "DRAŽICE 4" i vodovodnih cjevovoda, sve na k.č. br. 707, 708/2, 710, 711, 715, 716, 717, 719, 4210, 4211/1, 4212, 4218/1 i 449/2, k.o. DRAŽICE, po zahtjevu podnositelja: KD „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o., Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 07.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje vodovodnih ogranaka na području Općine Kostrena: Glavani-Ledine-Šubati-Raspelje, na k.č. 5659/1, 5665, 5657, 5542/4, 5531/2, 5530, 509/1, 645, 632/1, 612/1, 601, 507, 605/1, 665/2, 664/2, 663/2, 662/2, 661/2, 660/2, 659, 658, 657, 656, 655/1, 654, 653, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, po zahtjevu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 18.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-11, na k.č 1114, 1117/2, 1117/3, 1677/1, 1677/2, 1679/4, 1679/6, 1681/4, 1682/4, 1682/5, 1706, 1750/4, 1754/6, 1754/7, 1755/2, 1756/2, 1757/2, 1804/1, 1804/17, 1806/10, 1806/138, 1806/145, 1806/16, 1806/162, 1806/173, 1806/182, 1806/19, 1806/190, 1806/20, 1806/270, 1806/299, 1806/393, 1806/399, 1806/400, 1806/401, 1806/402, 1806/409, 1806/51, 1806/55, 1806/68, 1806/75, 1820/2, 1822/2, 1824/1, 1824/2, 1829/4, 1831/2, 1844, 1845/2, 1847, 1851/3, 1864, 1874/1, 4209/1, 4209/3, 4209/4, 4211/1, 4218/1, 4226/1, sve k.o. Dražice, po zahtjevu investitora KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 18.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje dijela stambene ulice s odvodnjom, u naselju Mažeri u Općini Kostrena, na k.č. br. 91/1, 92/1, 92/2, 94/2, 95/1, 100/1, 101/1, 117/1, 118/2, 120/1, 121/1, 122/1, 123/2, 123/6, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, po zahtjevu Općine Kostrena

Datum objave: 11.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja vodovodnog ogranka Gornji Jugi 44/1 - 44a i ogranaka sanitarne kanalizacije, na k.č. 4523/1, 3743/2, 3743/9, 3743/14, 3733/10, 3701/17, 3701/15, 3701/14, 3701/9, 3701/12, 3699/3, 3699/2, sve k.o. Viškovo, po zahtjevu investitora KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 29.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - opskrbni cjevovod i kabelska kanalizacija u trupu ceste D427, na k.č. 315/2, 317/2, 318/2, 319/2, 319/3, 340/5, 4157/10, 4157/7, 4158/7, 556/2, 571/2, 597/2, k.o. MARČELJI, po zahtjevu investitora O KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Rijeka, Dolac 14, OIB 80805858278, putem Antonije Matić, dipl.ing.građ. iz FLUMING EKO d.o.o. RIJEKA, Bulevar oslobođenja 31

Datum objave: 28.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – kanalizacijski podsustav i vodoopskrba za dio naselja Jušići-Trinajstići, na k.č. 4880/6, 4912, 4936/3, 4937/3, 4956/4, 4956/5, 4961, 4965, 4998, 5000/2, 5041, 5048, 5051, 5068, 5084/3, 5088, 5109/3, 5140, 5147, 5153/3, 5221, 5256/1, 5257/1, 5259/3, 5260, 5261/1, 5261/2, 5263/4, 5263/5, 5295, 5333, 5343, 5346/1, 5349/3, 5351/3, 5352/2, 5357, 5358, 5368, 5359, 5374, 5397, 5407, 5408, 5409/3, 5441, 5442/2, 5442/3, 5445, 5454/1, 5455/9, 5458/1, 5464/2, 5468/1, 5468/5, 5468/6, 5476/2, 5492, 8414/1, 8415, 8427/2, k.o. KASTAV, k.č. 964, 1072, 1077, 1118, 1190/1, 1190/2, 1191, 1260, 2721/13 k.o. MATULJI, k.č. 1795/2, k.o. JUŠIĆI, po zahtjevu investitora LIBURNIJSKE VODE, d.o.o. OIB 90703189967, Ičići, Liburnijska 2

Datum objave: 26.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - sanitarne kanalizacije, CS Brestovice 1., CS Brestovice 2. i vodovodni ogranci zone Donji Ćikovići i Brestovice (ZONA 1) na k.č. 7681, 7923/1, 7923/2, 7951, 7982/2, 7982/4, 7990, 7998, 8012/1, 8012/2, 8012/3, 8012/4, 8038, 8048/1, 8051/6, 8052/5, 8053/3, 8062/1, 8064/1, 8065/1, 8065/17, 8065/3, 8065/5, 8065/6, 8414/4, 8420/8, k.o. KASTAV, k.č. 1111/1, 1112, 1139/1, k.o. SRDOČI, k.č. 1193/1, 1193/5, 1193/6, 1193/7, 170/1, 170/18, 170/5, 181/2, 200/1, 200/5, 200/6, 200/7, 930/8, k.o. ZAMET, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Rijeka, Dolac 14, OIB 80805858278, putem Petra Brusića, mag.ing.aedif. iz TEH PROJEKT HIDRO RIJEKA, Fiorella la Guardia 12

Datum objave: 26.09.2016
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda, crpne stanice Podkilavac 1 i vodovodnih ogranaka u sklopu podsustava Podkilavac PK-1, na k.č. broj 1806/44, 1806/51, 1806/53, 1806/54, 1806/270, 1932/15, 1932/19, 1932/30, 1934/3, 1964/1, 1967/3, 1967/4, 1969, 2031/2, 2032/2, 2033/2, 2034, 2557/1, 2629/1, 2636, 2637, 2640/3, 2641, 2642/1, 2642/2, 2648, 2649/1, 2649/2, 2649/3, 2657, 2658/1, 2658/2, 2658/3, 2658/5, 2666/2, 2666/4, 2668/12, 2668/13, 2669, 2670/3, 2676, 2679, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2724, 2726, 2727/1, 2728/2, 2729, 2730/3, 2745/2, 2746/1, 2822, 2825, 2849/1, 2850, 2906, 2983/1, 3012, 4230, 4233, 4237/1, 4238/1, 4240 i 4244, 1806/760 k.o. DRAŽICE, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 14.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole građenje građevine komunalne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Podhum PH-2, na kat. čest. broj 1629/8, 1705/1, 1750/2, 3767/1, 3832, 3833/1, 3833/2, 5100/1, 5101, 5124, 5127/2, 5204/1, 5209, 5219/1, 5224, 5230, 5242, 5268, 5282, 5292/1, 5335/1, 2109/1, 1623, sve k.o. PODHUM, podnositelja zahtjeva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 13.09.2016
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje niske stambene građevine-obiteljske kuće na k.č. 1772, k.o. Dražice

Datum objave: 12.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju TS 110/35 kV INA RNR - TS 400 I PRIKLJUČNI DV 2X110kV, investitora INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca

Datum objave: 25.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – rekonstrukcija nerazvrstane ceste kod Doma zdravlja u Kostreni, sa instalacijama javne sanitarne kanalizacije, vodovoda, elektroničke komunikacijske infrastrukture (građevinski dio) i javne rasvjete, na k.č. broj 5528/1, 856/1, 855, 834/3, 830/2, 834/1, 836/1, 844/1, 851/1, 845/1, 846/1, 847/1, 799/1, 803/1, 804/1, 807/1, 832/1, 835, 834/4, 838, 808/1, 808/2, 819, 829/1, 830/1, 834/2, 840/1, 840/2, 841/1, 842/1, 5526 i 5528/5, k.o. Kostrena-Lucija.

Datum objave: 19.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje obilaznice Breza (Ž5016) na k.č.br. 287/1, 295, 342/1, 346, 351, 352, 353, 354, 356, 367/1, 3737/1, 3747/4, 3864, 418, 420, 421, 422, 423, 428, 429, 480, 483, 484, 500, 502, 518, 519/1, 520/1, 521/1, 530, 532, 535, 536, 538, 542, 9999/57, k.o. BREZA, po zahtjevu investitora OPĆINE KLANA, KLANA, Klana 33

Datum objave: 29.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju crpne stanice CS-1.2.5 s pripadajućim cjevovodima, na k.č. 3083, 3088/5, 3088/10, 3089/1, 3089/2, 3088/11, 3091/9, 3091/11, 3091/3, 3091/6, 3091/1, 3090/1, sve k.o. VIŠKOVO i na k.č. 23, 22, 1/8, 3462/2, k.o. MARINIĆI, po zahtjevu investitora: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 19.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Osnovne škole Čavle, na k.č. 6062 k.o. CERNIK-ČAVLE, po zahtjevu investitora: Općina Čavle

Datum objave: 12.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru - građenje komunalnih infrastrukturnih građevina kanalizacijskih kolektora, crpne stanice CS "PODHUM 1" i vodovodnih cjevovoda, sve na k.č. br. 3760/2, 1932, 1915, 2027/1, 2026/1, 2018, 1999, 3768, 3810, 3775, 3808, 3815, 3767/1, 2001, 2016/1, 3759/1, 3764, 3773, 3769, 3771, 424/1, 3811, 423/5, 3787, 3786, 326, 3778, 3779, 3777, 366/2, 364/2, 363/2, 363/3, 3784, 373/4, 3772, 2644/130, 3774, 361/1, 2644/1, 3783/1, 3783/2 i 3812/1, k.o. PODHUM, po zahtjevu KD „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o., Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 11.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju sustava odvodnje i crpne stanice te gradnju vodovodnih ogranaka u sklopu područja „VLAČINA“, na k.č. 685, 7315, 7309/5, 7336, sve k.o. GROBNIK i k.č. 1965/3, 1695/1, 3959, 3306/1, 3990, 3980, 3981, 3982, 3081/1, 3095, 3326/1, 3985, 3984, 3961, 3960, 3988, 3987, 3976, 3983, sve k.o. PODRVANJ, po zahtjevu investitora: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 06.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo – FAZA 1, na k.č. 1637/14, 1708, 1833, 1835, 1836, 1844, 1874, 2107/15, 2107/16, 2107/42, 2107/9, 1845, 7489, 7499, 7490, 7491, 7493, 7494, 7498, 7495, 7496, 7497, 7492 i 7500, sve k.o. KUKULJANOVO, po zahtjevu investitora: LUKA RIJEKA d.d., Rijeka

Datum objave: 06.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja crpne stanice CS-3.13.1. s pripadajućim cjevovodima i vodovodnim ograncima, 3. skupine, na k.č. br. 1667/5, 1669/3, 1679/2, 1680, 1751/11, 1751/15, 1751/16, 1751/5, 1751/7, 1763/3, 1763/4, 1763/5, 1763/6, 4526/2, 4527/2, sve k.o. Viškovo, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 05.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-2, 3. skupine, na k.č. br. 1805/23, 1805/30, 1805/63, 1805/64, 1805/65, 1806/262, 1806/116, 1806/213, 1806/244, 1806/245, 1806/252, 1806/253, 1806/367, 1806/580, 1806/602, 1806/729, 1806/92, 1806/93, 1806/98, 19/1, 19/2, 192, 214, 215, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 418, 419/3, 4195/3, 420/1, 4205, 4206, 4208/1, 421/1, 421/2, 4217, 422, 4226/1, 423, 424/1, 424/2, 427/1, 427/2, 48/2, sve k.o. DRAŽICE, k.č. br. 7305, 7315, sve k.o. GROBNIK, i k.č. br. 152/1, 153/1, 2644/1, 29/1, 3757/1, 3757/2, 3767/1, 3793, 3794, 3795, 3796, 3798, 3799/1, 3800/1, 3800/3, 3802, 3804/1, 3804/3, 3805, 3808, 3815, 551/5, 552/1, 552/6, 554, 555, 597, 697/1, 703/1, 703/2, 71, 775/3, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, sve k.o. PODHUM, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 21.06.2016
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje platoa B 5.2. i građevine prometne površine - interne ceste s infrastrukturom u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo, na dijelu k.č. br. 2692 i novoformiranim k.č. 2701/2, 2725, (formiranim od k.č. 2701/2, 2700, 2906/6, 2570/1, 2717, 2723, 2724, 2720, 2725, 2719, 2716, 2715, 2713, 2726, 2712, 2714, 2906/20, 2709/2, 2567/7), k.o. KUKULJANOVO, po zahtjevu investitora Grada Bakar, Bakar, Primorje 39 i INDUSTRIJSKE ZONE d.o.o., Bakar, Primorje 39/II.

Datum objave: 20.06.2016
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju jugoistočne jedinice dvojne stambene građevine i građenje pomoćne građevine na k.č. broj 305/2 (formiranoj od k.č. 305/2, 312, 307), k.o. VELI DOL, po zahtjevu Adrijane Kerševanić, Križišće, Mali dol 79

Datum objave: 20.06.2016
Javni poziv strankama u postupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju osnovne škole Hreljin – dogradnju školske sportske dvorane i tri učionice i građenje igrališta, na k.č. broj 925/1 (formiranoj od k.č. 920/2, 921/4, 926/2, 928/2 i dijelova k.č. 925/1, 925/4, 925/6), k.o. Hreljin,po zahtjevu Grada Bakra, Primorje 39.

Datum objave: 17.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja II. izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje stambene zgrade - obiteljske kuće katnosti Pod.+P+2 s jednim troetažnim stanom i pomoćnim prostorima, na k.č. br. 2540, k.o. DRAŽICE, po zahtjevu investitora PILČIĆ JADRANKE, Dražice, Podkilavac 21.

Datum objave: 14.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i dvije crpne stanice, te gradnja vodovoda u sklopu područja „Cernik-Podvrh“ na k.č. broj 6155/1, 6155/2, 6159/2, 6212, 6620, 9062/1, 9065, 9073, 9142, 9143, 9144, 9172, 9173, 9175, sve k.o. CERNIK-ČAVLE, po zahtjevu KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 14.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje vodovodnog ogranka G.Jugi 44/1-44a, i ogranka sanitarne kanalizacije, na k.č. br. 4523/1, 3743/2, 3743/9, 3743/14, 3733/10, 3701/17, 3701/15, 3701/14, 3701/9, 3701/12, 3699/3, 3699/2, k.o. Viškovo, po zahtjevu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 13.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-3, na k.č. broj 1805/7, 1805/15, 1805/30, 1805/102, 1806/16, 1806/55, 1806/88, 1806/108, 1806/112, 1806/116, 1806/206, 1806/213, 1806/580, 1806/605, 1806/606, 1806/641, 4211/1, 4226/1, i 1805/105 (nastala od dijela 1805/99 i dijela 1805/102) k.o. Dražice, po zahtjevu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 10.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine na k.č. 8100/8, k.o. Kastav, po zahtjevu investitora Marije Barišić Trišić, Kastav, Rešetari 59.

Datum objave: 09.06.2016
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture - gradnja sanitarne kanalizacije i vodovodnih ogranaka zone Stara jezgra Grada Kastva (zona 5), na k.č. 3412, 3413, 3434, 3442, 3459, 3460, 3461, 3466, 3480, 3510, 3511, 3521, 3522, 3527, 3535/1, 3548, 3570/4, 3602, 3603/1, 3603/2, 3603/3, 3604, 3606/1, 3606/2, 4286, 4291/1, 4303, 4320, 4323, k.o. Kastav, po zahtjevu KD VODOVOD i KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 08.06.2016
Javni poziv u postupku donošenja građevinske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture - sanitarne kanalizacije, CS TIJANOVO 1 i vodovodnih ogranaka zone Tijanovo, Frlani, Tuhtani (zona 6) na k.č. 46, 47/2, 57, 58, 67/1, 67/2, sve k.o. Srdoči te k.č. 6492/2, 6493/5, 6493/10, 6514/1, 6517/1, 6532/1, 6532/2, 6532/3, 6532/8, 6532/9, 6532/10, 6532/11, 6539/1, 8141/2, 8142/1, 8142/5, 8142/6, 8142/10, 8142/11, 8152/1, 8172/4, 8178/6, 8206/1, 8208, 8215, 8260/2, 8262/1, 8282, 8335/1, 8369/1, 8393/1, 8421/10, 8421/22, 8421/23, 8421/27, 8421/31, 8421/32, 8421/34, 8421/35, 8422, sve k.o. Kastav, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD i KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 01.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje komunalne infrastrukturne građevine transportnog vodovodnog cjevovoda razdjelnik CANKOVO-CS „LUKEŽI“, DN 400 mm u dužini cca 3360 m, odnosno rekonstrukcija postojećeg cjevovoda DN 300 mm dužine cca 2850 m i gradnja novog dužine cca 510 m uz izvođenje tri akvadukta radi prijelaza korita Rječine i Sušice, sve u k.o. Pašac, Drenova, Grobnik i Jelenje na području Grada Rijeke te Općina Čavle i Jelenje, po zahtjevu KD „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o.

Datum objave: 23.05.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i gradnja vodovoda u sklopu područja SOBOLI, Općina Čavle, na k.č. br. 5700/17, k.o. Cernik-Čavle, k.č. br. 5, 6/2, 6/3, 7/2, 10, 11, 14, 15/1, 16/1,16/2, 18/2, 20/2, 22, 23/1, 23/2, 30, 31/1, 31/2, 155, 160, 161, 162, 165, 167/1, 167/2, 167/3, 167/5, 167/7, 1013/113, 1013/118, 1013/119, 1013/120, 1013/145, 1013/146, 1013/147, 1013/163, 1013/165, 1013/167, 1013/179, 1013/183, 1013/315, 1013/324, 1013/325, 1013/326, 1013/327, 1968, 1971/3, 1966, 244, 3966, 3967, 3968, 3969, k.o. Podrvanj i k.č.br. 3835/4 k.o. Podhum, po zahtjevu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 13.05.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju (nadogradnju) dvojne stambene građevine s jednim stanom, na k.č. 8270 k.o. Cernik-Čavle, po zahtjevu investitora: Linić Milivoj

Datum objave: 15.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju dijela državne ceste D523 od raskrižja Šmrika do uklapanje u dionicu Sv.Kuzam s odvodnjom i rekonstrukcijom nadvožnjaka, na k.č. br. 2291/13, 2294/3, 2324/3, 2509/3, 2510/2, 2518/2, 2519/3, 2520/3, 2552/3, 2553/3, 2554/3, 2555/3, 2556/3, 2557/1, 2564/3, 2563/3, 2575/2, 2580/3, 2581/3, 2585/2, 2587/3, 2591/3, 2591/2, 2592/3, 2592/2, 2593/4, 2593/3, 2595/4, 2595/3, 2597/3, 2597/4, 2602/3, 2604/2, 2605/2, 2608/3, 2609/4, 2609/6 i 4144/3, k.o. KRALJEVICA, po zahtjevu investitora: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb.

Datum objave: 24.03.2016
Javni poziv stranakama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – sanitarne kanalizacije, crpne stanice CS 13 i vodovodnih ogranaka u ulicama Straža i Baretićevo, na k.č. br. 1980/1, 1980/3, 1980/4, 1981, 2001, 2029/1, 2646/1, 2655, 2671/2, 2672/10, 2672/14 i 2673/1, sve k.o. Marinići, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 17.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture - sanitarne kanalizacije, CS Donji Ćikovići 1 i vodovodni ogranci zone Donji Rubeši (ZONA 2) na k.č.br. 7383, 7399/1, 7399/2, 7418/4, 7429, 7441, 7456/1, 7469, 7512/5, 7512/8, 7514, 7541/7, 7543/4, 7543/7, 7552, 7563/1, 7588/24, 7589/1, 7648/1, 7653/7, 7662/1, 7665/7, 76665/4, 7681, 7693/1, 7693/3, 7693/4, 7723, 7726, 7727, 7765/1, 7790/1, 7790/2, 8414/1, 8419/1, 8419/2, 8419/3, k.o. KASTAV, k.č. 1, 109/7, 112/1, 119/3, 126/1, 159/10, 159/11, 159/6, 160/3, 163/3, 5, 5080/1, 5080/10, 5080/11, 5080/12, 5080/13, 5080/9, 5081/1, 5081/12, 5081/13, 5081/3, 5081/7, 69/3, 7/1, 70/6, 73/1, 75/3, 78/2, 78/7, 93/11, 93/5, 97/1 k.o. ZAMET, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Rijeka, Dolac 14, OIB 80805858278, putem Petra Brusića, mag.ing.aedif. iz TEH PROJEKT HIDRO RIJEKA, Fiorella la Guardia 12

Datum objave: 08.03.2016
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – odvodnju otpadnih voda i CS te vodovoda u sklopu područja Zastenice II, na k.č. broj 2110/1, 2358/3, 2801/1, 7302/1, 7320/1, 7326, 7328, 7329/1, 7330, 7333/1, 7334/1, 7335, 7336 i 7338/1, sve k.o. GROBNIK, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 08.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dovzole - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu područja Žubrovo, na k.č. broj 5940, 6003, 9071, sve k.o. Cernik-Čavle, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14, zastupan putem SLATINA NATAŠE, iz Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a

Datum objave: 08.03.2016
Javni poziv stranakama u postupku izdavanja građevinske dozvole - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu područja „Selina“, na k.č. broj 3208/1, k.o. Podrvanj, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14, zastupan putem SLATINA NATAŠE, iz Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a

Datum objave: 08.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – tlačni cjevovodi CS „Kamenjak“ – CS „Platak“, na k.č. br. broj 3861/1, 3860, 3440/1, 3859, 3858/9, 3442/1, 3473/2, 3442/6, 3442/11, 3473/3 i 3858/2 sve k.o. PODHUM, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 09.02.2016
Javni poziv strankama za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - građenje transportnog vodovodnog cjevovoda od vodospreme "JELENSKI VRH" do vodospreme i crpne stanice "KOVAČEVO", podnositelja zahtjeva KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

Datum objave: 09.02.2016
Javni poziv strankama za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - građenje komunalnih infrastrukturnih građevina u vodoopskrbnom podsustavu na području Grobinštine i podsustavu za transport vode na Platak, odnosno za građenje tlačnog cjevovoda od vodospreme i crpne stanice "KOVAČEVO" DO VODOSPREME "KOVAČEVO 2", kao i za građenje povratnog gravitacijskog opskrbnog cjevovoda do Grobničkog polja, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

Datum objave: 08.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – transportni cjevovod VS „Vojskovo“ – VSC „Kovačevo“ s cjevovodima zajedno u kanalu, na kat. čest. broj 1289/181, 1289/207, 1289/92, 2700/41, 3749/1, 3861/1, 4301/1, 4301/188, 4301/189, 5700/17, 5700/42, 7533/3, 9065, 9078, sve k.o. CERNIK-ČAVLE, kat. čest. broj 1043/4, 1043/7, 1043/9, 2908/1, 3050/3, 3050/8, 3054/2, 3055/2, 3056/2, 3199/1, 3273/1, 3275, 3332/15, 3332/84, 3332/87, 3410/1, 3410/2, 844/20, 6064/27, 7445/1, 7445/3, 7445/4, 7445/6, 7445/7, 7448/1, 7452/1, 7452/2, 7463/1, 7481, 844/1, 844/15, 844/8, sve k.o. KUKULJANOVO, kat. čest. broj 2761/244, 2761/246, 2761/252, 2761/253, 3338/1, 5310, 5315, 5318/1, 5319/1, 5320, 5331, 5336/1, 5337/3, sve k.o. PODHUM, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

Datum objave: 22.01.2016
Javni poziv strankama u potupka izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju glavne i pomoćne građevine samostana na k.č. broj 111, k.o. PRAPUTNJAK,investitora DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA SV. VINKA PAULSKOG, PROVINCIJE MAJKE DOBROG SAVJETA, Rijeka, Dr. F. Kresnika 15

Datum objave: 22.01.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – prelaganje elektrodistributivnih instalacija u sklopu izgradnje centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, na k.č. 3683 k.o. BREZA; k.č. 118/37, 118/6, 1423/169, 1423/78, 1423/82, 1537/11, 1568/3, 1585/7, 1604/3, 1605/2, 1606/1, 1606/2, 1606/3, 1691/7, 1691/4, 1691/5, 1691/6, 2314/1, 2315, 2316/3 k.o. KLANA; k.č. 263/3, 340/1, 4157/13, 4157/10, 4157/11, 4157/12, 4158/7 k.o. MARČELJI; k.č. 1180/1, 1183/27, 1183/28, 1183/29, 1184/1, 1184/2, 1187/1, 1425/1, 1425/4 k.o. STUDENA po zahtjevu investitora HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB 46830600751, zastupane putem opunomoćenika HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2

Datum objave: 28.12.2015
Javni poziv strankama za uvid u glavni projekt radi izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine – gradnja tlačnog cjevovoda VCS KOVAČEVO – CS KAMENJAK, na kat. čest. broj 3338/1, 3338/2, 3345, 3346/2, 3347/2, 3348/2, 3351/2, 3353/2, 3355/2, 3359/2, 3397, 3398/2, 3399/2, 3404/1, 3404/10, 3404/11, 3404/6, 3404/8, 3404/9, 3410/2, 3410/5, 3410/6, 3419/2, 3420, 3426/2, 3427, 3861/1, 3861/2, k.o. PODHUM; i na kat. čest. broj 4702/1, 5227, 5699, 5700/1, 5700/11, 5700/15, 5700/42, 5700/7, k.o. CERNIK-ČAVLE

Datum objave: 28.12.2015
Javni poziv strankama za uvid u glavni projekt radi izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine – gradnja transportnih kolektora: područja Škurinje (kolektori S1 i S2), područja Viškovo (kolektori V1 i V2) i crpna stanica CS Škurinje na kat. čest. broj 3464/1, 3464/2, k.o. Marinići, te na k.č. broj 312/13, 3045/2, 3060/4, 3060/5, 3124/4, 3328/20, 3328/22, 3328/39, 3328/41, 3328/59, 3482/1, 3482/4, 3482/14, 3482/15, 3482/32, 3482/33, 3482/39, 3482/44, 3482/60, 4512, 4542/1, 4549, 4550, 4608/2, 4613, 4616/1, 4616/2, 4628/1, 4628/3, 4630/3, 5087/1, 5087/4, 5087/5, 5087/16, 5087/18, 5088/3, 5109, 5114/1, 5116/1, 5116/10, 5116/11, 5117, 5119/7, 5122/18, 5127/1, 5138/1, 5138/2, 5138/3, 5138/9, 5138/12, k.o. Zamet

Datum objave: 22.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija državne ceste D501, DIONICA ČVOR Oštrovica-Meja (Hreljin), na katastarskim česticama u k.o. Krasica, Praputnjak i Hreljin, po zahtjevu podnositelja: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb

Datum objave: 08.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju dijela državne ceste D523 od raskrižja Šmrika do uklapanje u dionicu Sv.Kuzam s odvodnjom i rekonstrukcijom nadvožnjaka, na k.č. br. 4145, 4135/2, 2324/1, 2293/2, 2291/6, 2291/11, 2609/2, 2609/1, 2608/2, 2605, 2604, 2602/2, 2597/2, 2597/1, 2602/1, 2595/3, 2595/1, 2593/3, 2593/1, 2592/2, 2591/2, 2592/1, 2591/1, 2587/1, 2585, 2581/1, 2580/1, 2575, 2294/1, 2563/1, 2564/1, 2557/1, 2556/1, 2555/1, 2554/1, 2553/1, 2552/1, 4144/1, 2537, 2525, 2523, 2520/1, 2519/1, 2518, 2510, 2509/1, 2552/2, 2553/2, 2554/2, 2555/2, 2556/2, 2557/2, 2559, 2564/2, 2563/2, 2294/2, 2576, 2580/2, 2581/2, 2584, 2330, 2333, k.o. KRALJEVICA, po zahtjevu podnositelja: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb

Datum objave: 27.10.2015
Javni poziv strankama u potupka izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće sa dva stana na k.č. broj 2760/2 formiranoj od dijelova k.č. 2756, 2755/2, 2757, 2758/2, 2760/2), k.o. KOSTRENA-LUCIJA, investitora KUČAN BRUNE, Rijeka, Prijelaz Franje Paravića 15

Datum objave: 14.10.2015
Javni poziv strankama u obnovi postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće katnosti prizemlja na dijelovima k.č. br. 2106/1, 2107/1, 2107/2 i 2108, k.o. DRAŽICE, po zahtjevu investitora KUKULJAN DAMIRA iz Dražica, Podkilavac 7

Datum objave: 30.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Podhum PH-2, na kat. čest. broj 1627, 1629/8, 1705/1, 1750/2, 3767/1, 3832, 3833/1, 3833/2, 5100/1, 5101, 5124, 5127/2, 5204/1, 5209, 5219/1, 5224, 5230, 5242, 5268, 5282, 5292/1, 5335/1, 2109, 2110, sve k.o. PODHUM, podnositelja zahtjeva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 25.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopuna lokacijske dozvole za građenje prometnice – dionice sabirne ulice (H1-H2-H3) i stambene ulice (I2-I3) s komunalnom infrastrukturom (vodovod, odvodnja, javna rasvjeta, elektronička komunikacija), na k.č. br. 5536/14, 3158/1, 3165/1, 3185/1, 3185/2, 3186/1, 2764/1, 3185/3, 3184/1, 2771/1, 2772/1, 2773/1, 2774/1, 2775/1, 3161/1, 3160/1, 2802/1 i 2801/1, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, po zahtjevu podnositelja: Općina Kostrena

Datum objave: 18.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju (izmještanje) i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova i elektroenergetskih napajanja na državnoj cesti D8 (radi izmjene dijela trase) na k.č. 512/2 i dr., k.o. Krasica, i k.č. 3034/5 i dr., k.o. Bakar, po zahtjevu podnositelja: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb

Datum objave: 15.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - građenje komunalnih infrastrukturnih građevina sustava odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom CS "PODKILAVAC 1" i tlačnim vodom te vodovodnih cjevovoda (s rekonstrukcijom) u sklopu podsustava "PODKILAVAC PK-1", sve na 69 k.č. u k.o. DRAŽICE, Općina Jelenje, podnositelja zahtjeva KD „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14

Datum objave: 09.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - građenje komunalnih infrastrukturnih građevina sustava odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom CS "PODHUM 1" i tlačnim vodom te vodovodnih cjevovoda (s rekonstrukcijom) u sklopu podsustava "PODHUM PH-1", sve na 46 k.č. u k.o. PODHUM, Općina Jelenje, podnositelja zahtjeva KD „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14

Datum objave: 28.08.2015
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice , te gradnju vodovoda u sklopu podsustava Podhum PH-4, na k.č. br. broj 3794, 185/10, 185/13, 185/7, 188/2, 187, 3758, 204, 205, 206, 3789, 3787, 188/1, 207, 3792, k.o. PODHUM , podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 28.08.2015
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice , te gradnju vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-10, na k.č. br. broj 1294/3, 1294/2, 1293/2, 1292/2, 1288/2, 1314/4, 1315/2, 1316/2, 1317/2, 1326/2, 1323/3, 1325/2, 4226/1, k.o. DRAŽICE, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 28.08.2015
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice , te gradnju vodovoda u sklopu podsustava Lukeži, na k.č. br. broj 7082, 7024, 7025, 6987, 1609/3, 7026/2, 1608/2, 7027/3, 7026/1, 1612/2, 1610/3, 1607/2, 1612/5, 1610/5, 7027/1, 434, 433/2, 1610/7, 7041, 1519/1, k.o. JELENJE, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 10.08.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda te gradnju vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-11, na k.č.br. 1114, 1117/2, 1117/3, 1677/1, 1677/2, 1679/4, 1679/6, 1681/4, 1682/4, 1682/5, 1706, 1750/4, 1754/6, 1754/7, 1755/2, 1756/2, 1757/2, 1804/1, 1804/17, 1806/10, 1806/138, 1806/145, 1806/16, 1806/162, 1806/173, 1806/182, 1806/19, 1806/190, 1806/20, 1806/270, 1806/299, 1806/393, 1806/399, 1806/400, 1806/401, 1806/402, 1806/409, 1806/51, 1806/55, 1806/68, 1806/75, 1820/2, 1822/2, 1824/1, 1824/2, 1829/4, 1831/2, 1844, 1845/2, 1847, 1851/3, 1864, 1874/1, 4209/1, 4209/3, 4209/4, 4211/1, 4218/1, 4226/1 K.O.DRAŽICE

Datum objave: 10.08.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-1 na k.č.br. 1546/4, 4221, 4222, 4223, 4226/1, 4249 k.o. DRAŽICE, k.č. 7228/6, 7228/8, 7284, 7301, 7302/2, 7302/3, 7397 k.o. GROBNIK

Datum objave: 07.08.2015
Izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-8 na k.č.broj 1369/2, 1372, 1373, 1376/4, 1377/4, 1382/1, 1384, 1385, 1386/1, 1387, 1390/1, 4218/1, 4223, 4224, 4225, 4226/1, sve k.o. DRAŽICE, investitora ViK d.o.o. Rijeka

Datum objave: 06.08.2015
Izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Lukeži – Jelenje, na k.č.broj 4226/1, 4247, k.o. DRAŽICE; k.č. broj 7396, k.o. GROBNIK; k.č. broj 1007, 1008, 1010/2, 1011/2, 1015/2, 118, 119, 1234, 1235, 1327, 1410/1, 1475, 1476, 1477, 1573/5, 1573/6, 1573/7, 2/1, 57/1, 6976/1, 6980, 6981, 6982, 6983, 6987, 7015/1, 7015/2, 7015/3, 7016, 7017, 7019/1, 7019/2, 7021/1, 7021/2, 7021/3, 7022/1, 7022/2, 7023/1, 7023/2, 7024 i 7086 ,k.o. JELENJE, investitora ViK d.o.o. Rijeka

Datum objave: 06.08.2015
Izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – građenje sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-9, na k.č.broj 1138, 1160, 1181, 1182, 1183, 1184, 1187, 1202, 4218/1, 4225, sve k.o. DRAŽICE, investitora ViK d.o.o. Rijeka

Datum objave: 03.08.2015
Javni poziv strankama u potupka izdavanja lokacijske dozvole za građenje ceste i pješačke staze sa parkiralištima i oborinskom odvodnjom,na k.č. 2997/1, 3022, 3023, 3021/1, 2934, 2997/6, 2997/5, 3011/2, 3011/1, 2998, 2999/1, 3024/1, 3024/3, 1823, 1809, 1810/1, 3000, 3021/2, 3025, 3001, k.o. KRALJEVICA, investitora GRADA KRALJEVICE, Kraljevica, Frankopanska 1a.

Datum objave: 18.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje infrastrukturne građevine - 20 kV kabelski priključak TS 20/0,4 kV GARIĆI - TS 20/0,4 kV STUDENA 2 (dionica Garići - ŽCGO Marišćina), na k.č. br. 1175, 1176, 315/2, 317/2, 319/2, 319/3, 320/1, 320/2, 326/2, 340/1, 340/5, 4157/11, 4157/7, 4158/7, 4160/1, 4160/2, 556/2, 568/2, 813/2, 816/3, 818/3, 827/2, 831/5, 832/4, 833/3, 844/5, 844/6, 844/7, 844/8, 845/2, k.o. MARČELJI, po zahtjevu HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, putem HEP - O.D.S. d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 15.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju poslovne građevine pretežno trgovačke namjene i građenje trafostanice na k.č. 6196, k.o. Kastav, po zahtjevu investitora tvrtke BB. KASTAV d.o.o., Kastav, Tometići 36

Datum objave: 15.07.2015
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju dionice ceste Ž 5025 na lokaciji Groblje-Vozišće, na k.č. br. 1459, 1460/1, 1463/2, 1464/1, 1464/2, 1466/4, 1469/1, 1469/10, 1473/2, 1474/2, 1475/2, 1482/3, 1518, 1520/1, 1520/2, 1520/3, 3235/6, 3235/10, 3235/11, 4514/3, 4517/1, 4517/2, 4517/4, 4517/5, 4517/6, 4517/7, 4517/8 i 4518/3 k.o. VIŠKOVO, podnositelja zahtjeva OPĆINA VIŠKOVO, Viškovo, Vozišće 3

Datum objave: 14.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja vodovodnog ogranka Bezjaki 19-24, na k.č. br. 3465/1, k.o. Marinići, i k.č. 4475, 4493/3, 4497/2, 4498/3, k.o. Viškovo, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 10.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - sustav odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te građenje vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-2 i CS „Dražice 2“, na k.č. br. 1805/23, 1805/30, 1805/63, 1806/262, 1805/64, 1805/65, 1806/116, 1806/213, 1806/244, 1806/245, 1806/252, 1806/253, 1806/367, 1806/580, 1806/602, 1806/729, 1806/92, 1806/93, 1806/98, 19/1, 19/2, 192, 214, 215, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 418, 419/3, 4195/3, 420/1, 4205, 4206, 4208/1, 421/1, 421/2, 4217, 422, 4226/1, 423, 424/1, 424/2, 427/1, 427/2, 48/2, k.o. DRAŽICE, k.č. br. 7305, 7315, k.o. GROBNIK, i k.č. br. 152/1, 153/1, 2644/1, 29/1, 3757/1, 3757/2, 3767/1, 3793, 3794, 3795, 3796, 3798, 3799/1, 3800/1, 3800/3, 3802, 3804/1, 3804/3, 3805, 3808, 3815, 551/5, 552/1, 552/6, 554, 555, 597, 697/1, 703/1, 703/2, 71, 775/3, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, k.o. PODHUM, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 10.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice, te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-4, na k.č. br. 707, 708/2, 710, 711, 715, 716, 717, 719, 4210, 4211/1, 4212, 4218/1, 449/2, k.o. Dražice, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 10.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice, te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-3, na k.č. br. 1805/7, 1805/15, 1805/30, 1805/102, 1805/105, 1806/16, 1806/55, 1806/88, 1806/108, 1806/112, 1806/116, 1806/206, 1806/213, 1806/580, 1806/605, 1806/606, 1806/641, 4211/1, 4226/1, k.o. Dražice, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 10.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice, te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Jelenje J-3, na k.č. br. 164, 335, 6976/1, 6993/1, 7041, k.o. Jelenje, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 10.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te građenje vodovoda u sklopu podsustava Jelenje J-1, na k.č. br. 241/2, 752/16, 752/17, 752/24, 753/1, 753/2, 6976/1, 7004/1, 7004/2, 7005, 7006/1, k.o. Jelenje, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 10.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture - gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice Dražice 11, te gradnja vodovoda u sklopu podsustava Dražice - Jelenje, na k.č. br. 1630, 1631, 1632, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1649, 4226/1, 4228/1, 4247, k.o. Dražice, i k.č. br. 1032, 7015/1, 7086, k.o. Jelenje, po zahtjevu investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 10.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - građenje komunalnih infrastrukturnih građevina sustava odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom CS "PODKILAVAC 2" i tlačnim vodom te vodovodnih cjevovoda (s rekonstrukcijom) u sklopu podsustava "PODKILAVAC PK-2", sve na 25 k.č. u k.o. DRAŽICE, Općina Jelenje

Datum objave: 08.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovne zgrade trgovačke namjene na kat. čest. broj 4093/1, 4094, 4095, 4096, 4097/1, 4098/1, 4099/1 i 4100/2, sve k.o. VIŠKOVO (novoformirana kat. čest. broj 4100/2, k.o. Viškovo) podnositelja zahtjeva LIDL d.o.o.

Datum objave: 17.06.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambeno-poslovne zgrade na k.č. br. 6414,k.o. CERNIK-ČAVLE po zahtjevu investitora IVICE HORVATA iz Rijeke, Mate Lovraka 10.

Datum objave: 04.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine – poluugrađene obiteljske građevine na dijelovima kat. čest. broj 327 i 3332/2 (buduća k.č. broj 327/3), k.o. KOSTRENA LUCIJA, po zahtjevu MESAROŠ GORDAN I MESAROŠ MAJA, Rijeka, Vrtlarski put 11c i BUCALIJA INGRID, Rijeka, B. Starca Jurićeva 7, zastupano po opunomoćeniku MESAROŠ GORDAN, Rijeka, Vrtlarski put 11c

Datum objave: 23.04.2015
Javni poziv strankama u potupka izdavanja građevinske dozvole za građenje gospodarske građevine – parkirališta za prodaju rabljenih vozila sa montažnom građevinom – uredom, na k.č. broj 1067/13, (formiranoj od dijelova k.č. 1067/1, 1067/3, 1067/10, 1069), k.o. KOSTRENA-LUCIJA, investitora AUTOZUBAK d.o.o. Velika Gorica, Zagrebačka 117

Datum objave: 21.04.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Podbanj na k.č. broj 3211, 3210/1, 3209/1, 3212/1, 3213/1, 3213/2, 3214, 3238/3, 3238/10, 3238/1 i 3210/2, k.o. KRALJEVICA, po zahtjevu Grada Kraljevice.

Datum objave: 14.04.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju prometnica i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2,na dijelovima kat. čest. broj 6, 8, 9, 11, 12, 19/1, 19/2, 20/1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 4157/1, sve k.o. MARČELJI, podnositelja zahtjeva: OPĆINA VIŠKOVO

Datum objave: 17.03.2015
Javni poziv strankama u potupka izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine na k.č. broj 2739/3, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, investitora KUĆAN ZORANA I ROMANA, Kostrena, Žuknica 36

Datum objave: 12.03.2015
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za gradnju višestambene građevine na k.č. 8128/9, 8128/10, 8128/11, 8128/12, 8128/32, k.o. Kastav, po zahtjevu investitora Tonia Soldatića, Bruna Soldatića i Željke Soldatić svi zastupani putem opunomoćenice Vedrane Ljubić, Kastav, Jurjenići 80

Datum objave: 10.03.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje komunalnih infrastrukturnih građevina polaganjem kanalizacijskih (sanitarnih) kolektora ukupne dužine cca 1000 m sa spojem na crpnu stanicu CS „ZASTENICE I“, građenje crpne stanice s tlačnim vodom dužine cca 675 m i vodovodnog cjevovoda dužine cca 500 m s djelomičnom rekonstrukcijom, po zahtjevu KD „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o., Rijeka, Dolac 14.

Datum objave: 02.03.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine komunalne infrastrukture – županijske ceste Ž 5017 sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i dva vodovodna ogranka na lokaciji Saršoni-Garići na k.č.br. 446, 450/2, 451, 4510, 4513, 4514/2, 455/2, 455/3, 456/1, 457/2, 457/5, 461/2, 465, 84, 85/2, 86 k.o. VIŠKOVO i k.č. 2097, 2098, 2106, 2107, 2110, 2112, 2113, 2121, 2122, 2123, 2124/1, 2124/2, 2124/3, 2124/4, 2134, 2135, 2282, 2283, 2343, 2383, 2384, 2407, 2410/1, 2410/3, 2418/1, 2418/2, 2419/1, 2419/2, 2426/1, 2426/2, 2427/1, 2427/2, 2434/1, 2434/3, 3326, 3327, 3328, 3371, 3377, 3399/4, 3399/5, 4160/1, 4161/2, 4168 k.o. MARČELJI, po zahtjevu investitora OPĆINE VIŠKOVO, Viškovo, Vozišće 3, OIB 28350474809, putem Mladena Peranića, ing.prom. iz GPZ, d.d. Rijeka, Đure Špotera 8

Datum objave: 26.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela prometnice u Šoićima (nerazvrstane ceste od D8 prema Urinju) i rekonstrukciju raskrižja na državnoj cesti D8 gradnjom rotora te izmicanje autobusnih stajališta, na k.č. br. 1356/3, 223/1, 220/1, 224/1, 225/1, 221/1, 212/6, 212/5, 217/9, 213/3, 273/1, 278/1, 177/4, 177/3, 278/2, 280/1, 177/2, 176/2, 1352/1, 176/1, 157/1, 159/1, 1355/3, 156/1, 155/1 i 14/1, k.o. KOSTRENA-BARBARA.

Datum objave: 24.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – sanitarne kanalizacije, CS Donji Ćikovići 1 i vodovodnog ogranka zone Donji Rubeši (ZONA 2) na k.č.br. 7765/1, 7665/7, 7665/4, 7681, 7693/1, 7693/3, 7693/4, 7723, 7726, 7727, 7790/1, 7790/2, 8414/1, 8419/1, 8419/2, 8419/3 k.o. KASTAV i k.č. 1, 5, 7/1, 69/3, 70/1, 70/6, 73/1, 75/2, 75/3, 78/2, 79/8, 84/9, 93/5, 93/11, 97/1, 109/7, 112/1, 113/1, 118/3, 118/4, 119/3, 126/1, 132/1, 139, 141/9, 159/6, 159/10, 159/11, 160/3, 163/3, 5080/1, 5080/9, 5080/10, 5080/11, 5080/12, 5080/13, 5081/1, 5081/3, 5081/7, 5081/12, 5081/13 k.o. ZAMET, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o. Rijeka, Dolac 14, OIB 80805858278, putem Petra Brusića, mag.ing.aedif. iz TEH PROJEKT HIDRO RIJEKA, Fiorella la Guardia 12

Datum objave: 06.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine na k.č. broj 673, k.o. ŠMRIKA, investitora ARBANAS NIKOLE, Šmrika, Burićeva 32

Datum objave: 05.02.2015
Javni poziv strankama za uvid u idejni projekt radi izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i vodovoda u sklopu područja „ŽEŽELOVO SELO“ u Općini Čavle na kat. čest. broj k.č. 6025, 6035, 6131, 6265/1, 6296, 6507, 9071, 9072/1, 9073, k.o. CERNIK-ČAVLE, po zahtjevu KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14, zastupano po opunomoćeniku VALČIĆ RAULU, iz RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a

Datum objave: 05.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu područja „ŽUBROVO“ u Općini Čavle na kat. čest. broj k.č. 5940, 6003, 9071, k.o. CERNIK-ČAVLE, po zahtjevu KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14, zastupano po opunomoćeniku VALČIĆ RAULU, iz RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a

Datum objave: 19.01.2015
Javni poziv u postupku izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine komunalne infrastrukture – pristupna ulica za poslovnu zonu Ark-Mihelić u Viškovu, na dijelovima kat. čest. broj 4097/1, 4098/1, 4099/1, 4100/2, 4097/2, 4098/2, 4099/2, 4100/1, sve k.o. VIŠKOVO, podnositelja zahtjeva Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Velika Gorica, Ul. Kneza Ljudevita Posavskog 53, zastupan putem opunomoćenika Pavušek Davora, iz GPZ d.d. Rijeka, Đure Šporera 8

Datum objave: 08.01.2015
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine - višeobiteljske kuće na k.č. br. 6884/1 k.o. Kastav, investitora Michala Očenašeka, zastupanog putem opunomoćenika Slobodana Milovanovića, Sadska 2, Rijeka.

Datum objave: 22.12.2014
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice, te vodovoda u sklopu područja „VLAČINA“ u Općini Čavle na 685, 7315, 7309/5, 7336 sve k.o. GROBNIK i k.č. broj 1965/3, 1965/1, 3959, 3306, 3039, 3076, 3081, 3095, 3326, 3172, 3961, 3960, 3376, 3422, 3421, 3208/1 sve k.o. PODRVANJ, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, zastupano po SOKOL DAROSLAVU, iz RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a

Datum objave: 04.12.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture - sanitarnog kolektora Rubeši – dionica 1, crpne stanice SPINČIĆI 1 i vodovodnih ogranaka na dijelovima k.č. br. 8414/1, 8416, 4828, 4827, 4839, 8415, 5582/1, 8417/1, 4832, k.o. Kastav i dijelovima k.č. 1267/1, 1451, 1484, 1601, 1600, 1624, 1626, 1627, 1628, k.o. Matulji (nova izmjera)

Datum objave: 03.12.2014
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i crpne stanice te gradnja vodovoda u sklopu područja „SELINE“ u Općini Čavle na kat. čest. broj 3208/1, k.o. PODRVANJ, podnositelja zahtjeva: KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 02.12.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – sanitarna kanalizacija i vodovodni ogranci zone Stara jezgra Grada Kastva (ZONA 5) na k.č. 3412, 3413, 3434, 3442, 3459, 3460, 3461, 3466, 3480, 3510, 3511, 3521, 3522, 3527, 3535/1, 3548, 3570/4, 3602, 3603/1, 3603/2, 3603/3, 3604, 3606/1, 3606/2, 4286, 4291/1, 4303, 4320, 4323 k.o. KASTAV, po zahtjevu investitora KD VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o. Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 10.11.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D523 od raskrižja Šmrika do uklapanja u dionicu Sv. Kuzam-Križišće, po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb

Datum objave: 27.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju nerazvrstane ceste na dijelu kat. čest. broj 1281/1, k.o. Krasica, podnositelja zahtjeva Kolega Dušanke, 4212 Stonehaven way, Fredericksburg Va.,22408, SAD, OIB 96435841345, zastupana po opunomoćeniku Gagić Miri, Rijeka, A.B. Šimića 65

Datum objave: 27.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade sa 1 stanom, na dijelu k.č. br. 1281/1 k.o. KRASICA, podnositelja zahtjeva KOLEGA DUŠANKE, 4212 Stonehaven way, Fredericksburg Va.22408, SAD, zastupane po opunomoćeniku GAGIĆ MIRI, Rijeka, A.B. Šimića 65.

Datum objave: 23.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade na dijelu kat. čest. broj 1281/1, k.o. Krasica, podnositelja zahtjeva Kolega Dušanke, 4212 Stonehaven way, Fredericksburg Va.,22408, SAD, OIB 96435841345, zastupana po opunomoćeniku Gagić Miri, Rijeka, A.B. Šimića 65

Datum objave: 23.10.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za građenje infrastrukture – sanitarne kanalizacije, CS TOMETIĆI 1, CS TOMETIĆI 2 i vodovodni ogranci zone Spinčići, Belići, Tometići (zona 3.), na dijelu k.č. br. 2417/2, 2892/1, 3007/1, 3008/3, 3009/2, 3011, 3023/1, 3024, 3025, 3037, 3220, 4629/19, 4629/20, 4629/21, 4632/3, 4633/2, 4633/3, 4639/2, 4639/3, 4657/2, 5582/1, 5584, 5590/8, 5596/2, 5597/7, 5600, 5615, 5621, 5668/1, 5674/1, 5675/2, 5677/1, 5677/2, 5677/3, 5677/4, 5678, 5700, 5709/2, 5749/3, 5751/3, 5810/4, 5811/2, 8413, 8414/1, 8416, 8417/1, 8417/4, 8418 k.o. Kastav i dijelu k.č. 1268/1, 1367, 1392/1, k.o. Matulji

Datum objave: 21.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje infrastrukture – sanitarne kanalizacije, CS TIJANOVO 1 i vodovodnih ogranaka zone Tijanovo, Frlani, Tuhtani (zona 6) na dijelu k.č. br. 6492/2, 6493/5, 6493/10, 6514/1, 6517/1, 6532/1, 6532/2, 6532/3, 6532/8, 6532/9, 6532/10, 6532/11, 6539/1, 8141/2, 8142/1, 8142/5, 8142/6, 8142/10, 8142/11, 8152/1, 8172/4, 8178/6, 8206/1, 8208, 8215, 8260/2, 8262/1, 8282, 8335/1, 8369/1, 8393/1, 8421/10, 8421/22, 8421/23, 8421/27, 8421/31, 8421/32, 8421/34, 8421/35, 8422, k.o. Kastav, i dijelu k.č. 46, 47/2, 57, 58, 67/1, 67/2 k.o. Srdoči, po zahtjevu podnositelja zahtjeva KD Vodovod i kanalizacija, d.o.o., Rijeka, Dolac 14

Datum objave: 16.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo- FAZA 6, na kat. čest. broj 1656, 1657, 1637/14, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9, 1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. ŠKRLJEVO, po zahtjevu investitora LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, zastupano putem opunomoćenika RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., Zagreb, Trg Kralja Tomislava 4

Datum objave: 16.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanje građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo – FAZA 9, na kat. čest. broj 1656, 1657, 1637/14, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9, 1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. ŠKRLJEVO, podnositelja zahtjeva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, zastupano putem opunomoćenika RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., Zagreb, Trg Kralja Tomislava 4

Datum objave: 16.10.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo-FAZA 1, po zahtjevu Luka Rijeka d.d., Rijeka

Datum objave: 16.10.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo-FAZA 8, po zahtjevu Luka Rijeka d.d., Rijeka

Datum objave: 16.10.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo-FAZA 3, po zahtjevu Luka Rijeka d.d., Rijeka

Datum objave: 16.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo- FAZA 2, na kat. čest. broj 1656, 1657, 1637/14, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9, 1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. ŠKRLJEVO, po zahtjevu investitora LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, zastupano putem opunomoćenika RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., Zagreb, Trg Kralja Tomislava 4.

Datum objave: 16.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanje građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo – FAZA 7, na kat. čest. broj 1656, 1657, 1637/14, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9, 1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. ŠKRLJEVO, podnositelja zahtjeva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, zastupano putem opunomoćenika RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., Zagreb, Trg Kralja Tomislava 4

Datum objave: 16.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanje građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo – FAZA 4, na kat. čest. broj 1656, 1657, 1637/14, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9, 1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. ŠKRLJEVO, podnositelja zahtjeva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, zastupano putem opunomoćenika RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., Zagreb, Trg Kralja Tomislava 4

Datum objave: 16.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka – Škrljevo- FAZA 5, na kat. čest. broj 1656, 1657, 1637/14, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9, 1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. ŠKRLJEVO, po zahtjevu investitora LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, zastupano putem opunomoćenika RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., Zagreb, Trg Kralja Tomislava 4

Datum objave: 07.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture – gradnja sustava odvodnje otpadnih voda i CS te gradnja vodovoda u sklopu područja „PODČUDNIĆ“ u Općini Čavle na kat. čest. broj 6067/3, 9063/1, sve k.o. CERNIK-ČAVLE i kat. čest. broj 3512, 3513/1, 3513/2, 3555, 3613, 3627, 3692/1, 3692/2, 3695, 3704, 3713, 3763, 3959, 3962, sve k.o. PODRVANJ, podnositelja zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA, Rijeka, Dolac 14, zastupano po SOKOL DAROSLAVU, iz RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a

Datum objave: 07.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade sa 1 stanom, na dijelovima k.č. br. 1281/1 i 1214/7, sve k.o. KRASICA, podnositelja zahtjeva KOLEGA DUŠANKE, 4212 Stonehaven way, Fredericksburg Va.22408, SAD, zastupane po opunomoćeniku GAGIĆ MIRI, Rijeka, A.B. Šimića 65.

Datum objave: 07.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanje građevinske dozvole za izgradnju za građenje stambene zgrade sa 1 stanom, na dijelovima kat. čest. broj 1281/1, 1214/7, sve k.o. KRASICA, podnositelja zahtjeva KOLEGA DUŠANKE, 4212 Stonehaven way, Fredericksburg Va.,22408, SAD, OIB 96435841345, zastupana po opunomoćeniku GAGIĆ MIRA, Rijeka, A.B. Šimića 65, OIB 626277488832

Datum objave: 08.09.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine javne infrastrukture - sanitarne kanalizacije, CS BRESTOVICE 1, CS BRESTOVICE 1 i vodovodnih ogranaka zone Donji Ćikovići i Brestovice (zona 1) na dijelu k.č. br. 7681, 7923/1, 7923/2, 7951, 7982/2, 7982/4, 7990, 7998, 8012/1, 8012/2, 8012/3, 8012/4, 8038, 8048/1, 8051/6, 8052/5, 8053/3, 8062/1, 8064, 8065/1, 8065/3, 8065/5, 8065/6, 8065/17, 8414/1, 8420/8, k.o. Kastav, na dijelu k.č. br. 123, 163/1, 170/1, 170/5, 170/18, 181/2, 194/1, 194/3, 194/4, 200/1, 200/5, 200/6, 200/7, 930/8, 1193/1, 1193/5, 1193/6, 1193/7 k.o. Zamet i na dijelu k.č. br. 1111/1, 1112, 1139/1 k.o. Srdoči

Datum objave: 29.08.2014
Javni poziv u postupku izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina na odlagalištu otpada Viševac, podnositelja zahtjeva KD ČISTOĆA d.d. Rijeka

Datum objave: 18.07.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje otvorenog skladišta građe na k.č. 1715/1, k.o. Klana, po zahtjevu DI Klana

Datum objave: 17.07.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje dionice sabirne i stambene ulice s odvodnjom, po zahtjevu Općine Kostrena

Datum objave: 07.05.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u Slobodnoj zoni Luka Rijeka - Škrljevo na kat. čest. broj 1656, 1657, 1706, 1708, 1713/2, 1713/5, 1821, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2, 1919/1, 1919/2, 2107/14, 2107/15, 2107/16, 2107/36, 2107/37, 2107/42, 2107/9,1900, sve k.o. KUKULJANOVO i kat. čest. broj 3829, 383, 384, 386/1, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16, 402/17, 402/18, 402/23, 402/24, 402/25, 402/5, 402/9, 403, 404, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 422/1, 422/2, 424/1, 424/2, sve k.o. Škrljevo