Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Crikvenica


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 07.11.2023
Javni poziv za uvid u glavni projekt radi izjašnjenja, dana 17.studenog 2023.god. od 12.00 do 13.00 sati u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju višestambene građevine na k.č.br. 844/4 k.o. Selce (k.č.br. 1634 k.o. Selce-Nova) investitora SPIN & FLY d.o.o. iz Zagreba, Draškovićeva ulica 5, OIB: 76607730025

Datum objave: 17.10.2023
Građevinska dozvola za građenje dvojne stambene zgrade Po+S+P+1+Pk, 2b skupine, na novoformiranoj k.č. 747/66 koja se formira od k.č. 747/1, 765/1, 765/5 i 766 sve K.o. Dramalj , investitor : Gotes d.o.o. , Zagrebačka 133, Sv.Ivan Zelina

Datum objave: 17.10.2023
Građevinska dozvola za građenje dvojne stambene zgrade Po+S+P+1+Pk, 2b skupine, na novoformiranoj k.č. 747/65 koja se formira od k.č. 747/1 i 765/5 sve K.o. Dramalj , investitor : Gotes d.o.o. , Zagrebačka 133, Sv.Ivan Zelina

Datum objave: 06.07.2023
Lokacijska dozvola za uređenje poslovne zone Kargač u predjelu Donji Zagon na području Grada Novi Vinodolski, na k.č.br. 5002/1 i dr. k.o. Novi

Datum objave: 21.12.2022
Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (cjevovod odvodnje otpadnih voda), 2.b skupine, na k.č. 814/299 i dr., k.o. Krmpote, 3499/430 i dr. k.o. Ledenice, Smokvica Krmpotska, investitor: VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d. o. o., Novi Vinodolski

Datum objave: 16.12.2022
Lokacijska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine – TS 20/0,4 kV Kamenolom 2, na novoformiranoj k.č. 89/7 k.o. Grižane, koja se formira od dijela k.č. 89/1 k.o. Grižane, investitora HEP d.d., HR-51211 Zagreb, Grada Vukovara 37

Datum objave: 07.11.2022
Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskoga sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, na katastarskim česticama k.č. 3584, 16270, 16276/8, 16268/1, k.o. NOVI k.o. Novi (Novi Vinodolski), investitor: HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

Datum objave: 07.11.2022
Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskoga sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, na katastarskim česticama k.č. 3584, 16270, 16276/8, 16268/1, k.o. NOVI k.o. Novi (Novi Vinodolski), investitor: HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

Datum objave: 04.11.2022
Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskoga sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, na katastarskim česticama k.č. 3584, 16270, 16276/8, 16268/1, k.o. NOVI k.o. Novi (Novi Vinodolski), investitor: HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

Datum objave: 15.10.2022
Javni poziv strankama u postpuku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine – višestambene zgrade sa tri stambene jedinice na k.č. 4500, k.o. Selce

Datum objave: 04.10.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine poslovne namjene, 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici 16660 (nastaje od k.č. 3879/78, 3879/80, 3895/30, 16276/5, 16653, 16654, 16655, 16656, 16657, 16658, 16659 i 16660) k.o. Novi (Novi Vinodolski), investitora MITAN MARINA d. o. o., HR-51250 Novi Vinodolski, Obala dr. Josipa Sokolića 1

Datum objave: 21.09.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine mješovite namjene (stambeno poslovna), 2.b skupine, P+2+Pk, na postojećoj građevnoj čestici 23 k.o. Selce (Selce, Emila Antića br.18), investitorice VERE GOJANI, HR-10000 Zagreb, PODBREŽJE XI. 16C

Datum objave: 12.09.2022
Građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine s jednom stambenom jedinicom, garažom, vanjskim otvorenim bazenom i potpornim zidovima na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 812/14 k.o. Krmpote (Drinak, Poljice bb), investitora: JOSIPA i VESNE JELICA, DE-85661 FORSTINNING, MUNCHENER STRASSE 52A

Datum objave: 02.09.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.b skupine – slobodnostojeća obiteljska kuća i građenje pomoćne građevine – slobodnostojeća garaža s 2 PM na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 7645/11 (nastala od dijela k.č.7645/11 i dijela k.č.7645/13) k.o. Jadranovo (Jadranovo, Budići 19), investitora MILENA MALIĆ, DE-70001 STUTTGART, BACHSTELZENSTR. 25 i ŽELJKO MALIĆ, SI-1000 LJUBLJANA, GOTSKA ULICA 3

Datum objave: 31.03.2022
Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – PODRUČJE DUBRAČINA, Crikvenica, na k.č. 342/3 i dr., investitor: VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d. o. o.

Datum objave: 15.03.2022
Rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 3.b skupine – obiteljska kuća s jednom stambenom jedinicom, investitor: IVICA VUKELIĆ, SI-6230 POSTOJNA, ROŽNA ULICA 31

Datum objave: 08.03.2022
Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, investitor: HEP d.d., Zagreb, Grada Vukovara 37

Datum objave: 04.03.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 3.b skupine – obiteljska kuća s jednom stambenom jedinicom i građenje pomoćne građevine - bazena, na postojećoj građevnoj čestici 592/163 k.o. Dramalj (Dramalj, Braće Car 30A), investitor: MARICA FARR, HR-51260 Dramalj, BRAĆE CAR 30A

Datum objave: 09.02.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju višestambene građevine - slobodnostojeće na k.č.br. 6407/2, k.o. Jadranovo, investitor Luka Gajić iz Zagreba, Salopekova 8

Datum objave: 04.02.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 3.b skupine – slobodnostojeća obiteljska kuća s dvije stambene jedinice na postojećoj građevnoj čestici 3115 k.o. Dramalj (Dramalj, Manestri 55), investitorica IVANA TOMLJANOVIĆ, HR-51260 Crikvenica, ZIDARSKA 6

Datum objave: 21.12.2021
Građevinska dozvola za rekonstrukciju višestambene građevine - slobodnostojeće na k.č.br. 6407/8, k.o. Jadranovo, investitora Luke Gajića iz Zagreba, Salopekova 8

Datum objave: 14.12.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene 2.b skupine - obiteljska kuća s jednom stambenom jedinicom na k.č. 1007/3 k.o. Novi (Novi Vinodolski)

Datum objave: 14.12.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene 3.b skupine - obiteljska kuća s jednom stambenom jedinicom na k.č. 7413 k.o. Crikvenica, koja se formira od k.č. 7411, 7412 i 7413 k.o. Crikvenica (Crikvenica, Donja Draga)

Datum objave: 27.10.2021
Lokacijska dozvola za za građenje infrastrukturne građevine: Kolektori odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbna mreža sustava Vinodolska općina – područje naselja Tribalj, na k.č. 15926/1 i dr. k.o. Drivenik

Datum objave: 27.10.2021
Lokacijska dozvola za uređenje vodotoka Novljanske Ričine u Novom Vinodolskom, na k.č. 16514/34 i dr. k.o. Novi

Datum objave: 27.10.2021
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/17-03/4, URBROJ: 2170/1-03-02/4-17-6, od 03.07.2017. godine, za građenje infrastrukturne građevine – Uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda – UPOV Klenovica, nazivnoga kapaciteta 5.000 ES, na k.č. 3499/585 k.o. Ledenice

Datum objave: 15.09.2021
Građevinska dozvola za rekonstrukciju višestambene građevine - slobodnostojeće na k.č.br. 6411/2, k.o. Jadranovo, investitora Dine Dobrinića iz zagreba, Jurja Žerjavića 6

Datum objave: 18.06.2021
Lokacijske dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.a skupine kolektori odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Vinodolska općina - Područje naselja Grižane - DIO 1, na katastarskim česticama 6743/1, 6807/2, 6815, 6816/2, 6818, 6823/8, 6922, 7409/2, 7447/2, 7447/3, 7448/2, 7448/3, 7449/2, 7449/3, 7450/2, 7450/3, 7451/2, 7451/3, 7452/2, 7452/3, 7453, 7455/2, 7464/3, 8028, 8035/4, 8167, 9486/10, 9486/1b2, 9570/5, 9583/3, 9587/3, 9588/3, 9594/2, 9595/2, 9596/3, 9597/3, 9599/4, 17626/3, 17649/1, 17649/4, 17802, 17804, 17806, 17807, 17808, 17825, 17826/1, 17826/2, 17829, 17831/1, 17933 k.o. Grižane (Grižane-Belgrad), katastarskim česticama 1844, 1845, 9086 k.o. Crikvenica (Crikvenica), investitora:VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d. o. o., HR-51250 Novi Vinodolski, Dubrova 22

Datum objave: 12.02.2021
Poziv za uvid u spis na postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine - kolektori odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Vinodolska općina - Područje naselja Grižane - DIO 1 na katastarskim česticama 6743/1, 6807/2, 6815, 6816/2, 6818, 6823/8, 6922, 7409/2, 7447/2, 7447/3, 7448/2, 7448/3, 7449/2, 7449/3, 7450/2, 7450/3, 7451/2, 7451/3, 7452/2, 7452/3, 7453, 7455/2, 7464/3, 8028, 8035/4, 8167, 9486/10, 9486/1b2, 9570/5, 9583/3, 9587/3, 9588/3, 9594/2, 9595/2, 9596/3, 9597/3, 9599/4, 17626/3, 17649/1, 17649/4, 17802, 17804, 17806, 17807, 17808, 17825, 17826/1, 17826/2, 17829, 17831/1, 17933 k.o. Grižane (Grižane-Belgrad), 1844, 1845, 9086 k.o. Crikvenica (Crikvenica)

Datum objave: 03.02.2021
Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustav (distribucija električne energije), 2.b skupine – 20 kV kabelski priključak TS 20/0,4 kV Ladvić na katastarskoj(im) čestici(ama) 7520; 7503; 9258; 9094; 92586 k.o. Crikvenica (Crikvenica),a

Datum objave: 07.01.2021
Građevinska dozvola za građenje spoja ulice A. Mažuranića i Trga I. Mažuranića, prva faza, na k.č.br. 3625/2 i dr., k.o. NOVI, investitor Grad Novi Vinodolski

Datum objave: 29.12.2020
Građevinska dozvola za građenje zamjenske građevine na k.č.br. 94/2 i 101/5, nova izmjera 659, k.o. SELCE, investitor Siniša Krznar

Datum objave: 23.12.2020
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene na k.č.br. 3821/1 i 3821/6, k.o. NOVI, investitor Tomislav Babić

Datum objave: 22.12.2020
Lokacijska dozvola za građenje kolektora odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Vinodolske općine - Područje naselja Bribir -dio 3, na kč.br. 20774/4 i dr. k.o. Bribir i kč.br. 16389 i dr. k.o. Novi, investitora VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

Datum objave: 10.12.2020
Poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za građenje hotela s bazenom na k.č.br. 5847/890, k.o. NOVI investitori Luka i Anijana Gajić

Datum objave: 12.11.2020
Lokacijska dozvola za građenje kolektora odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Vinodolske općine - Područje naselja Bribir -dio 2, na kč.br. 17761/2 i dr., investitora VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

Datum objave: 27.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda i vodooskrbne mreže sustava Vinodolske općine - Područje naselja Bribir - dio 3 na kč.br. 20774/4 i dr. k.o. Bribir, investitor VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski

Datum objave: 07.10.2020
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje stambne građevine na kč.br. 3379/51 k.o. Ledenice, investitora ZIDAR SELCE d.o.o., Selce, Rade Končara 89

Datum objave: 02.10.2020
građevinska dozvola za rekonstrukciju obiteljske kuće na kč.br. 5858/259 k.o. Novi, investitira Snježane Gavranić, Njemačka, Munchen, Tessinerstr. 161

Datum objave: 24.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnju klektora odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbne mreže sustava Vinodolske općina - Područje naselja Bribir -dio 2, na kč.br. 17761/2 i dr., investitor VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski

Datum objave: 09.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine - obiteljske kuće u Povilama na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 3215/1 k.o. Ledenice, koja se sastoji od k.č. 3215/1, 3215/5 i dijela k.č. 3215/2 k.o. Ledenice, investitor: Goran Buneta, Povile, Nikole Butkovića 39

Datum objave: 03.06.2020
Rješenje o drugoj izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za građenje slobodnostojeće višestambene zgrade u Crikvenici na k.č. 6167/4 (zk.č. 4917) i dijelu k.č. 6185 k.o. Crikvenica, investitor: KRALJEVIĆ ULAGANJE I GRADITELJSTVO d.o.o., Zagreb

Datum objave: 09.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje slobodnostojeće višestambene zgrade u Crikvenici na k.č. 6167/4 (zk.č. 4917) i dijelu k.č. 6185 k.o. Crikvenica, investitor: KRALJEVIĆ ULAGANJE I GRADITELJSTVO d.o.o., Zagreb

Datum objave: 09.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbne mreže sustava Vinodolska općina – područje naselja Tribalj, na k.č. 15926/1 i dr., investitor: VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski