Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Rijeka


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 15.10.2020
Javni poziv strankama u postpuku izdavanja građevinske dozvoleza gradnju jednostavne stambene građevine sa četiri stambene jedinice na k.č. 1808/3, k.o. Marčelji

Datum objave: 08.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine i pomoćne građevine – bazen na k.č. 1442, k.o. Kraljevica, investitora Surina Josipa, Meštrovićeva 38, Rijeka

Datum objave: 11.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje samostojeće višestambene građevine na k.č. 3390/14 k.o. Viškovo (formirana od dijelova k.č. 3390/1, 3361/1, 3361/3 sve k.o. Viškovo).

Datum objave: 06.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje javnog parkirališta na novonastaloj k.č. br. 982/3, k.o. Marinići (nastala od k.č. br. 959/1, 973, 975, 979, 982, k.o. Marinići), investitor; Općina Viškovo

Datum objave: 03.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dvojne stambene građevine- obiteljske kuće na k.č. 6873/1 k.o. Kastav (koja nastaje od k.č. 6873/1, 6875/2, 6874/3, 6876/3, 6877/2 k.o. Kastav)

Datum objave: 27.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju jednostavne zgrade poslovne namjene - jednostavne usluge ugostiteljske djelatnosti na k.č. br. 6950/1, k.o. Cernik-Čavle, investitor: Općina Čavle, Čavle, Čavja 31

Datum objave: 25.06.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće s dvije stambene jedinice i vanjskim otvorenim bazenom na k.č. 1157, k.o Hreljin (nastaloj od k.č. 1157, dijela k.č. 1146, dijela k.č. 1149/3, dijela k.č. 1150 i dijela k.č. 1158, sve k.o. Hreljin).

Datum objave: 29.05.2020
Javni poziv strankama u postpuku izdavanja građevinske dozvoleza gradnju stambene slobodnostojeće stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 2990, k.o. Krasica

Datum objave: 12.05.2020
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole KLASA:UP/I-3350-05/20-01/000012, URBROJ: 2170/1-03-01/4-20-0005 od 10. travnja 2020. investitora Općina Viškovo, Viškovo, Vozišćr 3

Datum objave: 08.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poluugrađene stambene građevine i pomoćne građevine (garaže) - kuće Mikulaj, na k.č. 1055, k.o. Bakarac, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Datum objave: 07.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građenje vodovodnog ogranka sanitarne odvodnje i CS Šodići , na k.č. 5528/5, 1280, 1281/2, k.o. Kostrena-Lucija, radi izjašnjenja.

Datum objave: 05.05.2020
Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje stambene zgrade na novonastaloj k.č. br. 1806/799, k.o. Dražice (nastala iz dijela k.č. br. 1806/124, k.o. Dražice)

Datum objave: 16.04.2020
Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene – proširenja groblja u Klani, građevine 2. b skupine, koja obuhvaća novonastalu k.č. 1693/1, k.o. Klana-nova, koja je nastala od cijelih k.č. 1693/1 i k.č. 1683 te dijelova k.č. 1703, k.č. 1704, k.č. 1682, k.č. 1679, k.č. 1678, k.č. 1674, k.č. 1673, k.č. 1684, k.č. 1681, k.č. 1680 i k.č. 1677, k.o. Klana-nova (čestice nove katastarske izmjere).

Datum objave: 15.04.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-05/45, URBROJ: 2170/1-03-01/1-20-0004 od 09. travnja 2020. godine, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijekaodine

Datum objave: 15.04.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/16-05/87, URBROJ: 2170/1-03-01/7-17-6 od 29. ožujka 2017. godine, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 07.04.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/16-05/99, URBROJ: 2170/1-03-01/8-17-8 od 10. ožujka 2017. godine, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka

Datum objave: 24.03.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/16-06/106, URBROJ: 2170/1-03-01/7-17-13, od 10. ožujka 2017. godine,investitora: Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće 3

Datum objave: 11.03.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/16-05/76, URBROJ: 2170/1-03-01/7-17-10, od 02.03.2017. godine, za građenje građevine javne infrastrukture – proširenje građevine komunalne infrastrukture: Sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje anglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje „GRAD“ – 2. dio proširenja sustava na području općine Viškovo, naselje Viškovo 1-3, na k.č. 3461/2, 3461/3, 40/1, 38, 3462/2, 30/11, 3462/1, 18/3, 21/5, 2/1, 30/8, 30/9, k.o. Marinići i k.č. 4523/1, 4517/2, 4526/1, 3112, 3103/2, 4526/3, 4526/2, 2939, 3047/4, 2913/2, 4522/2, 3700/1, 3700/2, 3700/3, 4014/4, 4013/5, 4012/5, 4525/1, 4022/1, 4021/1, 4032/4, 4032/1, 4003, 4022/18, 4524/4, 4524/9, 4524/11, 4133, 4132, 4525/4, 4525/5, 4082, 4071/8, 4525/3, 4089/2, 4087/2, 4017/2, 4017/1, 4017/3, 4109/2, 4524/2, 4456/3, 4459/1, 4454, 4524/10, 4079, 4523/5, 3105/2, 2938, 2913/1, 2914/2, 2914/1, 2915, 3103/5, 4523/6, 4535, 4526/4, k.o. Viškovo

Datum objave: 09.03.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/20-01/000027, URBROJ: 2170/1-03-01/12-20-0003 od 5. ožujka 2020. godine, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka

Datum objave: 09.03.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/20-01/000030,URBROJ: 2170/1-03-01/11-20-0003 od 6. ožujka 2020. investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Datum objave: 09.03.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/20-01/000025,URBROJ: 2170/1-03-01/11-20-0003 od 6. ožujka 2020. investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 04.03.2020
Rješenje o produženjuvaženja građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/20-01/000047,URBROJ: 2170/1-03-01/4-20-0004 od 26. veljače 2020. investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Datum objave: 27.02.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/16-05/100, URBROJ: 2170/1-03-01/7-17-6 od 27. siječnja 2017. godine, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka

Datum objave: 27.02.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole Klasa: UP/I-361-03/16-05/93, Urbroj: 2170/1-03-01/8-17-6 od 14.02.2017., za građenje sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice CS Dražice 10 te vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-10, investitor: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 18.02.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole Klasa: UP/I-361-03/16-05/97, Urbroj: 2170/1-03-01/8-17-8 od 31.01.2017., za građenje sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice Jelenje 3 te vodovoda u sklopupodsustava Jelenje J-3, investitor: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14