Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Rijeka


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 22.02.2023
Poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine prometne površine - sabirne ceste s komunalnom infrastrukturom i uređajem za odvodnju i pročišćavanje oborinskih voda u Radnoj zoni R-29, na k.č. 3332/15, 3332/71, 3332/126, 3332/146, 3332/127, 3332/76, 3332/147, 3332/125, 3332/124, 5755/4, 5662/2, 5660/1, 5659/2, 5658/2, 5657/2, 5656/2, 5655/2, 5654/2, 5654/3, 5654/1, 5653/1, 5653/2, 5651/3, 5651/2, 5755/5, 5755/10, 5650/2, 5642/2, 5642/1, 5643/2, 5738/2, 5739/2, 5740/2, 5755/9, 5741/2, 5742/2, 5743/2, 6064/7, 3744/3, 3744/4, 5730/2, 3332/75, 3372/74, 3332/10, 5688, 5664/2, 5665, 5666, 5650/1, 5649/1, 5655/1, 5656/1, 5690/2, 5659/1, 5661, 5662/1, 5663, 5664/1, 5729/2, 5728/3, 5728/2, 5724, 5718, 5708, 5706, 5701, 5695/2, 5694/2, k.o. KUKULJANOVO, investitora INDUSTRIJSKE ZONE d.o.o. Bakar, Primorje 39/I.I

Datum objave: 25.01.2023
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole KLASA:UP/I-350-05/19-04/8, URBROJ: 2170-03-01/3-23-9 od 23.01.2023. za građenje stambene zgrade i bazena na k.č. 761, k.o. Jelenje, investitor: Zoretić Robert, Rijeka, Bribirska 5.

Datum objave: 24.10.2022
Javni poziv stankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje tlačnog cjevovoda VCS „Kovačevo“ – VS „Kovačevo 2“ i povratnog opskrbnog cjevovoda iz VS „Kovačevo 2“ na k.č. 2761/1, 3159, 3160, 3161, 3164, 3227/1, 3230/1, 3231/1, 3234/1, 3236/4, 3236/5, 3236/6, 3245, 2761/136, 3247/1, 3247/2, 3174/2, 3837/2, 2761/210, 2761/164, 3249/2, 3227/3, 3165, 3167, 3173, 3178, 3227/1, k.o. Podhum, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Datum objave: 18.10.2022
Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-06/381, URBROJ: 2170-03-01/16-22-9, od 6. listopada 2022. godine za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine, na k.č. 535 (formiranoj od k.č. 535 i dijela k.č. 540/2), k.o. Kraljevica, investitora Martinović Drage, Rijeka, Andree Benussia 9.

Datum objave: 13.10.2022
Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/21-12/9, URBROJ:2170-03-01/3-22-20 od 10. listopada 2022., za građenje stambene građevine na k.č. 3407/1, Viškovo, investitora H.R.B. GRUPA d.o.o. Jurdani, Veli Brgud 160D

Datum objave: 19.07.2022
Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-06/350, URBROJ: 2170-03-01/15-22-17 od 13.7.2022. za građenje stambeno-poslovne građevine, 2 b skupine, na novoformiranoj katastarskoj čestici 3515/2, k.o. Kastav (formira se od k.č. 3515, k.o. Kastav) , investitora Deana Šćulca

Datum objave: 13.05.2022
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju ugostiteljsko-turističke građevine na k.č. 8041, k.o. Kastav, investitora Bujan Mira, Kastav, Brestovice 6.

Datum objave: 31.03.2022
Javni poziv za uvid u spis predmeta KLASA: UP/I-361-03/19-06/83 - građevinska dozvola za građenje slobodnostojeće obiteljske građevine na katastarskoj čestici 1929/5, k.o. Kastav (formira se od k.č. 1929/1, k.o. Kastav).

Datum objave: 10.03.2022
Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-06/318, URBROJ: 2170-03-01/3-22-10 od 10.02.2022. godine, za građenje građevine komunalne infrastrukture - vodoopskrba i odvodnja podsustava Baredina - vodovodni ogranci i kanalizacijski kolektori, na k.č. 2358/1, 2358/3 i 7409, k.o. Grobnik, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Datum objave: 10.03.2022
Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-06/318, URBROJ: 2170-03-01/3-22-10 od 10.02.2022. godine, za građenje građevine komunalne infrastrukture - vodoopskrba i odvodnja podsustava Baredina - vodovodni ogranci i kanalizacijski kolektori, na k.č. 2358/1, 2358/3 i 7409, k.o. Grobnik, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Datum objave: 16.02.2022
Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/21-1/000074, URBROJ: 2170-03-01/15-22-0026 za građenje višeobiteljske građevine sa tri stambene jedinice, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 2117/2 k.o. Kastav (nastala od dijela k.č.br. 2118 i 2117 k.o. Kastav)

Datum objave: 15.02.2022
Građevinska dozvola za građenje slobodnostojeće stambene građevine s dvije jedinice (P+1) na k.č.br. 2768/1, k.o. Hreljin, investitorica Sanja Pupovac-Blesić

Datum objave: 18.01.2022
Građevinska dozvola za građenje građevine komunalne infrastrukture - 20kv kabelski vod TS 20/0,4 kV „PLATAK SKIJALIŠTE“ – TS 20/0,4 kv „PLATAK 3“, na k.č.br. 5687/27, 5687/28, 5687/22, 5687/30 i 5687/31, sve k.o. Cernik-Čavle

Datum objave: 23.12.2021
Građevinska dozvola za građenje crpne stanice (ugradnja crpke u bazen tople vode) i cjevovoda tehnološke vode u svrhu dovoda tehničke vode za objekte u Regionalnom sportsko-rekreacijskom i turističkom centru Platak, na k.č. broj 5687/22, 5687/27, 5687/28, 5687/33, 5687/38, 5697/10, sve k.o. Cernik-Čavle te k.č. broj 3751/17, 3858/12 i 5343, sve k.o. Podhum

Datum objave: 17.12.2021
Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/21-01/000046, URBROJ: 2170/1-03-01/11-21-0017 od 13. prosinca 2021. za građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća s dvije stambene jedinice na novoformiranoj k.č. 2482, k.o. Kostrena-Lucija (nastaloj od k.č. 2480, 2482 i dijela 2483 (koja je cijepana na 2483/1 i 2483/2), sve k.o. Kostrena-Lucija), investitora Luke Štulića

Datum objave: 26.10.2021
Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/18-06/171, URBROJ: 2170/1-03-01/3-21-60 od 15. listopada 2021. godine za građenje građevine gospodarske namjene na k.č. 1278, 1281 i 1281 i dijelovima k.č. 1277 i 1276/3, k.o. Cernik-Čavle (broj novoformirane k.č. 1277/1, k.o. Cernik-Čavle), investitora Pograd d.o.o. I.G. Kovačića 16, Čabar

Datum objave: 06.10.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine -dogradnju postojeće stambene građevine sa dvije stambene jedinice na k.č. 31/ 2, k.o. Šmrika, investitorice Rumora Marine, Kovačići 10, Šmrika

Datum objave: 19.07.2021
Rješenje o obustavi postupka donošenja rješenja o izvedenom stanju, KLASA: UP/I-361-03/13-14/227, URBROJ: 2170/1-03-01/13-21-4 od 16. srpnja 2021., jednostavna zgrada izgrađena na k.č. br. 6843, k.o. Cernik-Čavle, podnositelj zahtjeva Ljudevit Obrč, Buzdohanj

Datum objave: 10.06.2021
GRAĐEVINSKA DOZVOLA KLASA: UP/I-361-03/19-10/36, URBROJ: 2170/1-03-01/16-21-12, od 7. lipnja 2021. godine za građenje stambene građevine - slobodnostojeće obiteljske kuće i pomoćne građevine - garaže, na k.č. 5064/39, k.o. Kostrena-Lucija, investitora VIGILIA d.o.o. Zagreb, Ul. Horvatovac 67a.

Datum objave: 18.03.2021
GRAĐEVINSKA DOZVOLA KLASA: UP/I-361-03/19-10/39, URBROJ: 2170/1-03-01/16-21-12, od 29. siječnja 2021. godine za građenje višestambene građevine, na k.č. 5064/40, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, investitora VIGILIA d.o.o. Zagreb, Ul. Horvatovac 67a.

Datum objave: 18.03.2021
GRAĐEVINSKA DOZVOLA KLASA: UP/I-361-03/19-10/39, URBROJ: 2170/1-03-01/16-21-12, od 29. siječnja 2021. godine za građenje višestambene građevine, na k.č. 5064/40, k.o. KOSTRENA-LUCIJA, investitora VIGILIA d.o.o. Zagreb, Ul. Horvatovac 67a.

Datum objave: 10.03.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine – dogradnju postojeće stambene građevine i prenamjenu iste u stambeno poslovnu građevinu sa dva stana i automehaničarsku radionicu na k.č. 3679, k.o. Podrvanj

Datum objave: 12.02.2021
Javni poziv strankama u postpuku izdavanja građevinske dozvoleza gradnju za gradnju stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom, garažom i bazenom, na novoformiranoj k.č. 77/15, k.o. Šmrika, koja nastaje od k.č. 77/10, k.o. Šmrika

Datum objave: 22.12.2020
Javni poziv strankama u postpuku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene slobodnostojeće građevine na k.č. 6956, k.o. Cernik-Čavle

Datum objave: 18.12.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/20-01/300, URBROJ: 2170/1-03-01/15-20-4 od 16.10.2020.

Datum objave: 18.12.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/20-01/301, URBROJ: 2170/1-03-01/15-20-4 od 16.10.2020.

Datum objave: 03.12.2020
Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukcija dijela ŽC 5213 od st. u km 1+612 do st. u km 2+007, na k.č. 2996/4, 2889/2, 2576, 2888, 2886/1, 2886/5, 3001, 2886/19, 2885, 2886/7, 2886/8, k.o. Bakar, investitor 1. Grad Bakar, Primorje 39, Bakar

Datum objave: 17.11.2020
Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju kolno pješačkog puta kroz naselje Doričići, na k.č. 2623/2, 2624, 2625, 2623/1, 2620/1, 2573/3, 2573/7, 2573/6, 2573/2, 2598/1, 2573/5, 2619/1, 2620/2, 2618/1, 2616/1, 2615/1, 2615/4, 2615/5, 2615/2, 2615/3, 2573/4, 2595/1, 2612/2, 2611/2, 2612/1, 2611/1, 2573/1, 2594/1, 2610, 2593/1, 2591/1, 2608/2, 2605/1, 2588/1, 2586/1, 2607/1, 2585/1, 2584/1, 2580/1, 2573/8, 3442, 3443/1, 3443/2, 3445/1 i 2583/1 k.o. Kostrena-Lucija, investitor Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, Kostrena

Datum objave: 10.11.2020
GRAĐEVINSKA DOZVOLA -GRADNJA VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE NA K.Č. 8094/4, K.O. KASTAV KLASA: UP/I-361-03/20-01/177, URBROJ: 2170/1-03-01/15-20-27 od 3.11.2020.

Datum objave: 09.11.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju - dogradnju i nadogradnju obiteljske kuće, na k.č. br. 5259, k.o. Podhum, investitor: Milinković Eva, Dražice, Podhum 314

Datum objave: 05.11.2020
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, za građenje niske stambene građevine na k.č. 3091/9, k.o. Viškovo.

Datum objave: 26.10.2020
Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika u postupku izdavanja iznmjene i dopune lokacijske dozvole na k.č. 3091/9, k.o. Viškovo

Datum objave: 23.10.2020
Rješenje o III. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole - rekonstrukcija žičare sa pratećim sadržajima na k.č. br. 5687/22 i 5697/10, ko.o. Cernik-Čavle i k.č. br. 3751/17 i 3858/12, k.o. Podhum

Datum objave: 15.10.2020
Javni poziv strankama u postpuku izdavanja građevinske dozvoleza gradnju jednostavne stambene građevine sa četiri stambene jedinice na k.č. 1808/3, k.o. Marčelji

Datum objave: 08.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine i pomoćne građevine – bazen na k.č. 1442, k.o. Kraljevica, investitora Surina Josipa, Meštrovićeva 38, Rijeka

Datum objave: 11.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje samostojeće višestambene građevine na k.č. 3390/14 k.o. Viškovo (formirana od dijelova k.č. 3390/1, 3361/1, 3361/3 sve k.o. Viškovo).

Datum objave: 06.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje javnog parkirališta na novonastaloj k.č. br. 982/3, k.o. Marinići (nastala od k.č. br. 959/1, 973, 975, 979, 982, k.o. Marinići), investitor; Općina Viškovo

Datum objave: 03.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dvojne stambene građevine- obiteljske kuće na k.č. 6873/1 k.o. Kastav (koja nastaje od k.č. 6873/1, 6875/2, 6874/3, 6876/3, 6877/2 k.o. Kastav)

Datum objave: 27.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju jednostavne zgrade poslovne namjene - jednostavne usluge ugostiteljske djelatnosti na k.č. br. 6950/1, k.o. Cernik-Čavle, investitor: Općina Čavle, Čavle, Čavja 31

Datum objave: 25.06.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće s dvije stambene jedinice i vanjskim otvorenim bazenom na k.č. 1157, k.o Hreljin (nastaloj od k.č. 1157, dijela k.č. 1146, dijela k.č. 1149/3, dijela k.č. 1150 i dijela k.č. 1158, sve k.o. Hreljin).

Datum objave: 29.05.2020
Javni poziv strankama u postpuku izdavanja građevinske dozvoleza gradnju stambene slobodnostojeće stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 2990, k.o. Krasica

Datum objave: 12.05.2020
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole KLASA:UP/I-3350-05/20-01/000012, URBROJ: 2170/1-03-01/4-20-0005 od 10. travnja 2020. investitora Općina Viškovo, Viškovo, Vozišćr 3

Datum objave: 08.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poluugrađene stambene građevine i pomoćne građevine (garaže) - kuće Mikulaj, na k.č. 1055, k.o. Bakarac, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Datum objave: 07.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građenje vodovodnog ogranka sanitarne odvodnje i CS Šodići , na k.č. 5528/5, 1280, 1281/2, k.o. Kostrena-Lucija, radi izjašnjenja.

Datum objave: 05.05.2020
Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje stambene zgrade na novonastaloj k.č. br. 1806/799, k.o. Dražice (nastala iz dijela k.č. br. 1806/124, k.o. Dražice)

Datum objave: 16.04.2020
Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene – proširenja groblja u Klani, građevine 2. b skupine, koja obuhvaća novonastalu k.č. 1693/1, k.o. Klana-nova, koja je nastala od cijelih k.č. 1693/1 i k.č. 1683 te dijelova k.č. 1703, k.č. 1704, k.č. 1682, k.č. 1679, k.č. 1678, k.č. 1674, k.č. 1673, k.č. 1684, k.č. 1681, k.č. 1680 i k.č. 1677, k.o. Klana-nova (čestice nove katastarske izmjere).

Datum objave: 15.04.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-05/45, URBROJ: 2170/1-03-01/1-20-0004 od 09. travnja 2020. godine, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijekaodine

Datum objave: 15.04.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/16-05/87, URBROJ: 2170/1-03-01/7-17-6 od 29. ožujka 2017. godine, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 07.04.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/16-05/99, URBROJ: 2170/1-03-01/8-17-8 od 10. ožujka 2017. godine, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka

Datum objave: 24.03.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/16-06/106, URBROJ: 2170/1-03-01/7-17-13, od 10. ožujka 2017. godine,investitora: Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće 3

Datum objave: 11.03.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/16-05/76, URBROJ: 2170/1-03-01/7-17-10, od 02.03.2017. godine, za građenje građevine javne infrastrukture – proširenje građevine komunalne infrastrukture: Sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje anglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje „GRAD“ – 2. dio proširenja sustava na području općine Viškovo, naselje Viškovo 1-3, na k.č. 3461/2, 3461/3, 40/1, 38, 3462/2, 30/11, 3462/1, 18/3, 21/5, 2/1, 30/8, 30/9, k.o. Marinići i k.č. 4523/1, 4517/2, 4526/1, 3112, 3103/2, 4526/3, 4526/2, 2939, 3047/4, 2913/2, 4522/2, 3700/1, 3700/2, 3700/3, 4014/4, 4013/5, 4012/5, 4525/1, 4022/1, 4021/1, 4032/4, 4032/1, 4003, 4022/18, 4524/4, 4524/9, 4524/11, 4133, 4132, 4525/4, 4525/5, 4082, 4071/8, 4525/3, 4089/2, 4087/2, 4017/2, 4017/1, 4017/3, 4109/2, 4524/2, 4456/3, 4459/1, 4454, 4524/10, 4079, 4523/5, 3105/2, 2938, 2913/1, 2914/2, 2914/1, 2915, 3103/5, 4523/6, 4535, 4526/4, k.o. Viškovo

Datum objave: 09.03.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/20-01/000027, URBROJ: 2170/1-03-01/12-20-0003 od 5. ožujka 2020. godine, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka

Datum objave: 09.03.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/20-01/000030,URBROJ: 2170/1-03-01/11-20-0003 od 6. ožujka 2020. investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Datum objave: 09.03.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/20-01/000025,URBROJ: 2170/1-03-01/11-20-0003 od 6. ožujka 2020. investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 04.03.2020
Rješenje o produženjuvaženja građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/20-01/000047,URBROJ: 2170/1-03-01/4-20-0004 od 26. veljače 2020. investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Datum objave: 27.02.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/16-05/100, URBROJ: 2170/1-03-01/7-17-6 od 27. siječnja 2017. godine, investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka

Datum objave: 27.02.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole Klasa: UP/I-361-03/16-05/93, Urbroj: 2170/1-03-01/8-17-6 od 14.02.2017., za građenje sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice CS Dražice 10 te vodovoda u sklopu podsustava Dražice D-10, investitor: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Datum objave: 18.02.2020
Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole Klasa: UP/I-361-03/16-05/97, Urbroj: 2170/1-03-01/8-17-8 od 31.01.2017., za građenje sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacijske crpne stanice Jelenje 3 te vodovoda u sklopupodsustava Jelenje J-3, investitor: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14