Skip Navigation Links

Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Mali Lošinj


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:


Datum objave: 06.10.2022
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu Baručević Ivana iz Ilovika na k.č. 9616/1 k.o. Veli Lošinj

Datum objave: 05.10.2022
izdavanja građevinske dozvole, radi izgradnje stambene zgrade na novoformiranoj k.č. 853/10 k.o. Punta Križa, koja se formira od k.č. 850, 853/10 i 853/18, sve u k.o. Punta Križa, investitora Kramberger Lučke iz Murske Sobote, Mladinska 19A, Slovenija

Datum objave: 11.02.2022
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju oborinske kanalizacije naselja Artatore investitora Grada Malog Lošinja

Datum objave: 12.01.2022
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju podmorskog kabela 110kV Cres (Osor) - Lošinj (Osor 2) planiranu na dijelu pomorskog dobra kao i na č. zem. 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 1835/2, 842/1(nastala cijepanjem 842), 842/2 (nastala cijepanjem 842), 845/2 (nastala cijepanjem 845), 1834/1, 847/1 (nastala cijepanjem 847), 847/2 (nastala cijepanjem 847), 854/1 (nastala cijepanjem 854), 854/2 (nastala cijepanjem 854), 1833/3, 1829/1 (nastala cijepanjem 1829), 993/2 (nastala cijepanjem 993), 1867 (nastala od 1824), 991/1, 1090/2 i 1090/3 sve u k.o. Osor, investitora HOPS d.o.o. Zagreb

Datum objave: 23.11.2021
javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izvanredno održavanje (rekonstrukciju) postojeće državne ceste D 100, dionice 001 duljine 4000 m, na potezu Porozina – Dragozetići, na građevinskoj čestici koja se formira od k.č. 2399/8, 1146/5, 5856/13, 1763/2, 4176/5, 4379/3, 5837/2, 2399/6, 2401/3, 1146/6, 5856/14, 1764/2, 4179/3, 4379/4, 1838/15, 2399/7, 2402/3, 1693/3, 5856/16, 1765/2, 4184/3, 4380/3, 1843/2, 2405/3, 1694/3, 5857/3, 1770/3, 4184/4, 4381/3, 2086/2, 2405/4, 1695/3, 5862/4, 1797/2, 4185/3, 4397/2, 2088/3, 2406/3, 1696/3, 5867/7, 1798/2, 4185/4, 4416/2, 2090/3, 2406/4, 1696/4, 5867/8, 1806/3, 4185/5, 4417/2, 2093/3, 2407/3, 1697/4, 5867/9, 1807/3, 4259/2, 4418, 2093/4, 2416/3, 1697/5, 5867/10, 1807/4, 4259/3, 4419/2, 2095/2, 2417/3, 1697/6, 5880/3, 1808/3, 4273/2, 4420/2, 2270/3, 2420/3, 1699/3, 5880/4, 1809/2, 4274/4, 4421/2, 2305/5, 2422/2, 1700/3, 5881/5, 1809/3, 4274/5, 4422/21, 2306,2624/2, 1701/3, 5881/6, 1812/3, 4274/6, 4422/22, 2307, 2625/3, 1704/3, 5891/3, 1812/4, 4274/7, 4422/23, 2308/2, 2634/3, 1705/2, 5892/3, 1814/2, 4275/1, 4423/2, 2311/2, 2634/4,1707/2, 5892/4, 1815/3, 4275/3, 5687/13, 2312/2, 2635/3, 1707/3, 5893/3, 1816/3, 4276/2, 5687/14, 2313/2, 2635/4, 1714/5, 5963/3, 1821/6, 4277/3, 5827/5, 2314/2, 2636/3, 1714/6, 5972/2, 1821/7, 4285/4, 5827/6, 2315/2, 2638/3, 1714/7, 5974/3, 1821/8, 4285/5, 5828/3, 2397/6, 2638/4, 1734/3, 5975/5, 1822/3, 4286/2, 5830/3, 2397/7, 2640/3, 1745/2, 5975/6, 1837/3, 4297/2, 5830/6, 2397/8, 2642/3, 1746/2, 5977/3, 1837/4, 4300/3, 5830/7, 2398/5, 2643/2, 1753/3, 7780/2, 1838/11, 4304/3, 5831/3, 2398/6, 2646/3, 1754/5, 7780/4, 4305/3, 1838/12, 5831/4, 2398/7, 2649/5, 1756/3, 7780/5, 4305/4, 1838/13, 5834/2, 2398/8, 2649/6, 1762/3, 7780/6, 4306/3, 1838/14, 5835/3 i 2399/5, sve u k.o. Dragozetići,

Datum objave: 23.09.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju-nadogradnju dvojne (jugoistočni dio) stambene zgrade, u naselju Valun, na novoformiranoj k.č. 76/17 k.o. Valun, nastaloj od dijela k.č. 76/6 k.o. Valun.

Datum objave: 10.09.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građeviosno obnovu postojeće ruševine stambene građevine na novofonske dozvole za rekonstrukciju odnrmiranoj k.č. 12087 k.o. Veli Lošinj nastaloj od č.zgr. 833 i č.zgr. 829 obje u k.o. Veli Lošinj po zahtjevu investitora Dore Ranj, OIB 35871012169, Lisa Drive 94, Northport New York 11768, USA, po opunomoćenici Zvjezdani Glavan, zaposlenici u Purpur arhitektonski atelje d.o.o. Moše Albaharija 7b, Rijeka

Datum objave: 18.02.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće s bazenom u okućnici, u naselju Loznati, na novoformiranoj k.č. 5487/2 k.o. Cres, nastaloj od dijela k.č. 5487/1 i dijela k.č. 5487/2 k.o. Cres, po zahtjevu investitora Dražica plus d.o.o. iz Cresa, Zagrebačka 29

Datum objave: 07.12.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće ugrađene stambene zgrade i cisterne, u stambeno-poslovnu zgradu s cisternom te poslovnim prostorom uslužne namjene (agencija, suvenirnica, ured i sl.) u dijelu prizemlja iste, u Cresu, na novoformiranoj k.č. 1751 k.o. Cres-grad (č.zgr 578 k.o. Cres u z.k. stanju), nastaloj spajanjem k.č. 1750 i 1751 k.o. Cres-grad (č.zgr 578 k.o. Cres u z.k. stanju).

Datum objave: 14.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole radi izgradnje stambene zgrade na novoformiranoj k.č. 229/1 k.o. Sveti Jakov, koja se formira od dijela k.č. 229 k.o. Sveti Jakov, investitora Dušek Jaroslava, OIB: 81096674239 iz Češke, 25228 Černošice, Tyršova 930

Datum objave: 14.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole radi rekonstrukcije - nadogradnje postojeće stambene zgrade na k.č. 480 k.o. Ćunski, investitora Dubravke Bajrić, OIB: 65090615165 iz Ćunskog, Ćunski 128

Datum objave: 29.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: oborinska kanalizacija Ćunski koja se planira na k.č. 4, 5/2, 6542, 11240 i 11248 sve u k.o. Ćunski po zahtjevu Grada Mali Lošinj

Datum objave: 23.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu ruševine postojeće građevine-štale, u stambenu građevinu-obiteljsku kuću u Cresu, na k.č. 3759 k.o. Cres-grad (č.zem. 52 i 7931/2 k.o. Cres u z.k. stanju).

Datum objave: 26.06.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru oborinska kanalizacija naselja Artatore na k.č. 10609/2, 10611/2 i dr. sve u k.o. Mali Lošinj

Datum objave: 08.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zgrade poslovne namjene – proizvodnog pogona za preradu maslina u gospodarskoj zoni „Volnik“ kod naselja Cres, na novoformiranoj k.č. 1114 k.o. Cres-grad (novoformiranoj č.zem. 2773 k.o. Cres u z.k. stanju), koja je nastala od k.č. 1114, 1115 i dijela 1116, sve u k.o. Cres-grad (č.zem. 2773 i 2774/1 k.o. Cres u z.k. stanju).

Datum objave: 08.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju-dogradnju i nadogradnju postojeće stambeno-poslovne zgrade u Cresu, na novoformiranoj k.č. 1603/2 k.o. Cres-grad (k.č. 10908 k.o. Cres u z.k. evidenciji), koja je nastala od k.č. 1602/3, 1602/4, 1602/18 i dijela k.č. 1603 k.o. Cres-grad (č.zgr. 685/2, č.zgr. 838 i dijela 3578/2 k.o. Cres u z.k. evidenciji)

Datum objave: 19.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju prometnice stambenog naselja Kalvarija u Malom Lošinju, s pratećom infrastrukturom odvodnjom oborinske i sanitarne otpadne vode, vodoopskrbom, javnom rasvjetom i EKI kabelskom kanalizacijom te instalacijama SN/NN

Datum objave: 10.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju dvojne stambene građevine, oznaka MEL2, na novoformiranoj k.č. 3043/9 k.o. Cres-grad, koja se formira od dijela k.č. 3043/7 k.o. Cres-grad investitoru Orhideja Cres d.o.o. Rijeka, Hosti 73A

Datum objave: 10.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju dvojne stambene građevine s bazenom, oznaka MEL1, na novoformiranoj k.č. 3043/8 k.o. Cres-grad, koja se formira od dijela k.č. 3043/7 k.o. Cres-grad investitoru Orhideja Cres d.o.o. Rijeka, Hosti 73A

Datum objave: 19.03.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za koju se izdaje lokacijska dozvola, za zahvat u prostoru: odvodnja naselja Ćunski na k.č. 178/2, 179, 181, 314, 315, 331, 346, 348, 349, 350, 362, 363, 364, 373, 577, 11240, 11241, 11245, 11246, 11248, 11250, sve k.o. Ćunski i č.zgr. 36, 37, 144, 159, 271, sve k.o. Ćunski. za što se vodi postupak po zahtjevu investitora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. (OIB: 55232800223), Cres, Turion 20/A.

Datum objave: 16.03.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sunčane sunčane elektrane Orlec – Trinket - Istok, koja se planira na dijelovima na katastarskim česticama 1527/3, 3592/1, 292/27 i 1527/3 sve u k.o. Orlec investitora Hrvatska elektroprivreda d.d. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 28921978587, kojeg je podnijela po opunomoćeniku društvu Inteco d.o.o. iz Osijeka, Biljska cesta 37, OIB:98858725544

Datum objave: 05.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine, oznaka MEL4, na novoformiranoj k.č. 3067/8 k.o. Cres-grad, koja se formira od dijela k.č. 3043/1 Cres-grad i k.č. 3067/8 k.o. Cres-grad investitoru Dražica Plus d.o.o., Cres, Zagrebačka 29

Datum objave: 20.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine, oznaka MEL4, na novoformiranoj k.č. 3067/8 k.o. Cres-grad, koja se formira od dijela k.č. 3043/1 Cres-grad i k.č. 3067/8 k.o. Cres-grad investitoru Dražica Plus d.o.o., Cres, Zagrebačka 29

Datum objave: 20.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine, oznaka MEL3, na novoformiranoj k.č. 3043/6 k.o. Cres-grad, koja se formira od dijela k.č. 3043/1 Cres-grad investitoru Dražica Plus d.o.o., Cres, Zagrebačka 29

Datum objave: 12.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće i pomoćne zgrade na nvoformiranoj k.č. 215/2 k.o. Nerezine koja se formira od dijela k.č. 215 k.o. Nerezine investitora Derviš Šakanović iz Sesveta, naselje Šašinovec, Bosanska ulica 32

Datum objave: 11.02.2020
Javni poziv stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće stambene građevine i izgradnju pomoćne zgrade na novoformiranoj k.č.9767/5 k.o. Veli Lošinj, koja se formira od dijela k.č. 9767/2 i 9767/5 k.o. Veli Lošinj, po zahtjevu Ersilie Bubice iz Ilovika, Ilovik 149.

Datum objave: 30.01.2020
Javni poziv strankama u postupku utvrđivanja zemljišta nužnog za redovitu uporabu zgrade izgrađene nak.č. 7688 koja odgovara zk čestici 2332/1, k.č. 7689 koja odgovara zk čestici 2332/2, k.č. 7690 koja odgovara zk čestici 2335/1 i na k.č. 7691 koja odgovara zk čestici 2333/2, sve k.o. Unije po zahtjevuMihe Linkea iz Slovenije, Spodnje Pirniče 22b, zastupanom po Miljku Obradoviću iz Malog Lošinja, V. Gortana 79

Datum objave: 31.12.2019
Javni poziv za strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće i pomoćne građevine na novoformiranoj k.č. 215/2 k.o. Nerezine, koja se formira od dijela k.č. 215 k.o. Nerezine investitora Derviša Šakanović, OIB 04572449057, iz Sesveta, naselje Šašinovec, Bosanska ulica 32,

Datum objave: 24.12.2019
Javni poziv strankama u postupku utvrđivanja zemljišta nužnog za redovitu uporabu zgrade izgrađene na dijelu k.č. 293/40 i 422/25 k.o. Belej po zahtjevu Kučić Romane iz Beleja

Datum objave: 16.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće stambene zgrade-obiteljske kuće u Belom, na k.č. 5784 k.o. Beli po zahtjevu investitora Gianfranca Bandere

Datum objave: 04.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekta Parka II i kuhinje na kk.č. 462/4 k.o. Veli Lošinj investitora Lječilište Veli Lošinj

Datum objave: 29.11.2019
Javni poziv na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja podnositelja zahtjeva, vlasnike nekretnina za koje se izdaje građevinska dozvola za izgradnju 1 faze sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crponom stanicom i vodoopskrbe mreže otoka Unije investitora Vodoopsrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Datum objave: 29.11.2019
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole radi rekonstrukcije postojeće građevine ugostiteljsko turističke namjene investitora Lječilište Veli Lošinj

Datum objave: 31.10.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdana za izgradnju kompostane -građevine namijenjene za obavljanje procesa kompostiranja biorazgradivog otpada u okviru odlagališta komunalnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju (ETAPA 6) na k.č. 13331/10 k.o. Mali Lošinj investitoru Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres

Datum objave: 21.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodno stojeće stambene zgrade sa četiri stana u naselju Cres, na novoformiranoj k.č. 3815/3 k.o. Cres-grad (k.č. 42337/14 k.o. Cres – z.k. stanje), nastaloj od dijela k.č. 3815/2 k.o. Cres-grad, na području Grada Cresa, u Primorsko-goranskoj županiji, po zahtjevu investitora Marka Pinčića i Danijela Pinčića iz Orleca, Orlec 93.

Datum objave: 09.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja OSOR s CS OSOR 1, koja se planira na dijelu č.zgr. 161 k.o. Osor, te dijelu k.č. 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 62, 570, 1017/1, 1080/3, 1087/1, 1087/3, 1088/3, 1089, 1090/1, 1091, 1092/1, 1092/2, 1093/1, 1104/1, 1830/1, 1833/1, 1834/1, sve k.o. Osor po zahtjevu trgovačkog društva Vodoopsrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres

Datum objave: 09.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopsrbe sustava Mali Lošinj - dionica Kalvarija - UPOV Kijac - područje 1 po zahtjevu trgovačkog društva Vodoopsrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres

Datum objave: 04.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade u nizu na k.č. 3817/6 k.o. Cres-grad (odgovara k.č. 4233/2 k.o. Cres u zemljišnoknjižnoj evidenciji), koji se vodi po zahtjevu trgovačkog društva Ćurković smještaj d.o.o. iz Cresa

Datum objave: 27.09.2019
javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju zamjenske zgrade i prenamjenu u stambenu zgradu na k.č. 9644/21 k.o. Veli Lošinj

Datum objave: 27.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade izgrađene na k.č. 10818/20 k.o. Mali Lošinj

Datum objave: 26.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade stambene namjene izgrađene na k.č. 997 k.o. Sveti Jakov

Datum objave: 16.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za dogradnju sustava sanitarne kanalizacije i vodoopskrbne mreže naselja Valun na otoku Cresu, koja se planira na k.č. 83/2, 83/3, 116/1, 116/4, 116/5, 116/11, 140/1, 145/2, 145/3, 147/4, 147/8, 1468/3, 1468/13, 1468/32 i 1468/37, sve u k.o. Valun, na području Grada Cresa, u Primorsko-goranskoj županiji, a po zahtjevu investitora „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o. iz Cresa, Turion 20/A

Datum objave: 02.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole za izgradnju sunčane elektrane Orlec Trinket-Istok na dijelovima k.č. 292/2 i 3592/1 te cijeloj k.č. 1527/3, sve u k.o. Orlec, na području Grada Cresa, u Primorsko-goranskoj županiji, a po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37, kojeg je podnijela po opunomoćeniku društvu „Inteco“ d.o.o. iz Osijeka, Biljska cesta 37

Datum objave: nije poznat
Javni poziv u postupku izdavanja u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju odnosno obnovu postojeće ruševine stambene građevine na k.č. 12092 k.o. Veli Lošinj formiranoj od č.zgr. 123 k.o. Veli Lošinj, po zahtjevu Ulovec Zrinke iz Zagreba, Vinogradska 107.

Datum objave: 06.08.2019
Javni poziv u postupku izdavanja u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju-dogradnju, nadogradnju i prenamjenu postojeće stambene zgrade, u stambeno-poslovnu zgradu-višeobiteljsku kuću sa dva stana te poslovnim prostorom ugostiteljskog sadržaja „konobom“ u prizemlju iste, u Malom Podolu, na novoformiranoj k.č. 140/1 k.o. Podol, nastaloj spajanjem č.zgr. 8, čzgr. 7/1, č.zem 140/1 i 140/2 k.o. Podol, po zahtjevu Nataše Malić iz Valuna, Valun 9, OIB:46183329832

Datum objave: 24.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju javne prometnice PL5 s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, u naselju Martinšćica, na novoformiranoj k.č. 2472/12 k.o. Martinšćica, koja se formira od k.č. 2217/1, 2219/2, 2220/2, 2229/23, 2229/26, 2310/22, 2310/23, 2310/36, 2310/37, 2315/30, 2315/31 i 2472/12, sve k.o. Martinšćica, po zahtjevu Grada Cresa, Cres, Creskog statuta 15

Datum objave: 28.06.2019
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnim stanicama - naselje SVETI JAKOV, koji se planira na dijelu k.č. 66/2, 66/3, 67/1, 69/1, 69/2, 69/3, 70/4, 92/9, 317/2, 372/12, 372/3, 374, 388/1, 395, 427/1, 948/1, 948/11, 949/1, 950/1, 953, 954, 955, sve k.o. Sveti Jakov i dijelu k.č. 2076/1, 2158/6, 2159/1, 2200/1, sve k.o. Nerezine, po zahtjevu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A

Datum objave: 28.06.2019
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju transportnog vodovoda na dionici ĆUNSKI-POLJANA, koji se planira na dijelu k.č. 6587/1, 6635, 11240, sve k.o. Ćunski te dijelu k.č. 10442, 10448, 10549, 10551, 10554, 10556, 10557, 10559, 10561/1, 10562/4, 10563/2, 10565/4, 10566/2, 10695/1, 10695/2, 11056, 11057/1, 11057/2, 11066, 11067, 11070, 11071/1, 11071/2, 11075, 11077, 11078/1, 11079/2, 11079/3, 11080/2, 11136/3, 11136/4, 11137/1, 11137/2, 11137/3, 11137/4, 11140/2, 11143/1, 11144, 11482, 11483, 11484, 11485, 11486, 11490/1, 11490/2, 11491, 11492, 11498, 11684/1, 11684/2, 11749/1, 11753, 11756, 11759, 11760, 11761, 11762, 11764, 11765/1, 11777, 11779, 11830/1, 11830/2, 11830/3, 11833/1, 11833/2, 11833/3, 12067/1, 12067/2, 12097, 12100/1, 12100/2, 12113, 12114, 12115, 12116, 12118/1, 12124, 12125, 12138, 12141, 12142, 12198/1, 12206/1, 12206/2, 12206/3, 12208, 12210, 12211, 12239, 12241/2, 12242, 12246, 12247, 12248, 12250, 12277, 12408, 12412, 12413, 12487/1, 12487/2, 12487/3, 12765/2, 12766/1, 12778/1, 13309/3, 13346/2, 13348/2, 13349, 13369/1, 13370, 13383/1, 13383/2, 13407/2, 13414, 13417/1, 13478, sve k.o. Mali Lošinj. po zahtjevu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A

Datum objave: 28.06.2019
Javni poziv u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju odvodnje naselja Ćunski koja se planira na dijelovima katastarskih čestica: k.č. 42, 55, 56, 57, 70, 144, 146, 176, 179, 181, 190, 192, 314, 315, 316, 317, 322, 330, 331, 342, 346, 348, 349, 350, 362, 364, 373, 500, 577, 1079, 1098, 6543, 11240, 11241, 11246, 11248, 11250, 160/6, 178/2, 65/1, 584/2, sve k.o. Ćunski i č.zgr. 10, 110, 144, 148, 159, 167, 21, 228, 233, 234, 271, 30, 31, 36, 37, 444, 50, 6, 68, 7, 73/4, 74/2, 270, 267, 582, 265, 264, sve k.o. Ćunski, po zahtjevu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A

Datum objave: 22.05.2019
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja Nerezine: područje OSOR -NEREZINE s CS OSOR 2, CS BENZINSKA I CS SV.FRANE, koja se planira na dijelu k.č. 63, 570, 571/1, 571/3, 821/6, 822/6, 822/7, 822/8, 838/3, 838/4, 841/2, 842/2, 845/1, 845/2, 846/3, 846/4, 1834/1, 1834/3, 1835/4 i 1836 sve k.o. Osor i dijelu k.č. 806/13, 858/1, 858/3, 858/5, 859/4, 861/3, 862/9, 862/10, 862/11, 862/12, 862/13, 862/14, 862/15, 862/16, 865/2, 866/10, 866/8, 868/8, 1028/12, 1028/14, 1028/15, 1028/16, 1028/17, 1028/18, 1029/2, 1030/4, 1038/3, 1038/4, 1039/2, 1042/3, 1042/4, 1048/3, 1049/2, 1063/2, 1082/3, 1082/4, 1084/4, 1084/5, 1085/2, 1086/2, 1087/2, 1088/21, 1088/22, 1088/23, 1088/24, 1088/25, 1098/5, 1098/6, 1098/7, 1098/8, 1099/3, 1101/2, 2182/2, 2159/1, 2159/2, 2159/3, 2159/4, 2159/7, 2159/8, 2183/2, 2184/2, 2187/2, 2188/2, 2578/2, 2579/2, 2580/1, 3498/2 sve k.o. Nerezine.

Datum objave: 09.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine POS-a na novoformiranoj k.č. 3000/12 k.o. Cres-grad (č.zem. 394/11 k.o. Cres – z.k. stanje), koja se formira od dijela k.č. 3000/11 k.o. Cres-grad (č.zem. 394/10 k.o. Cres – z.k. stanje), po zahtjevu APN-ZAGREB, Savska cesta 41/VI

Datum objave: 30.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovne zgrade – skladište riblje hrane i opreme s pomoćnom građevinom na k.č. 1146/1 k.o. Cres – grad, koja odgovara zemljišnoknjižnoj čestici k.č. 2769/1 k.o. Cres

Datum objave: 19.04.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju komunalne vodne građevine „Vodosprema Unije“ ukupne zapremnine 800 m3 na Unijama, koja se planira na k.č. 9911/2, k.o. Unije ( zemljišno knjižni broj: č.zem. 2329/3, k.o. Unije), po zahtjevu investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A.

Datum objave: 15.04.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja Artatore, koja se planira na dijelovima k.č. 10607/2 (CS ARTATORE 1), 10611/2, 10789/7, 10789/9, 10789/22, 10790/6, 10794/1, 10795/1, 10802/2, 10806, 10808, 10810, 10811/1, 10811/2, 10811/3, 10811/4, 10812/1, 10812/2, 10818/8, 10821/5, 10822/7, 10885/8, 10886/1, 10891/1, 10892/1, 10893/1, 10893/2 (CS ARTATORE 2), 10894/2, 10894/5, 10895/3,10896/2, 10896/3, 10898/7, 10903/5, 10904/1, 10910/3, 10910/4, 10910/60, 10910/61, 13346/1, 13478 te č.zgr. 1706/2, sve k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A.

Datum objave: 15.04.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za obnovu državne ceste D 100 dionica Osor – Nerezine na k.č. 570, 847/2, 571/3, 821/3, 821/4, 821/5, 821/6, 822/6, 822/7, 822/8, 838/3, 838/4, 840/4, 840/5, 841/2, 842/2, 845/2, 846/3, 846/4,1834/1,1835/4, a koje su nastale od k.č.570, 847, 571/1, 821/1, 821/2, 822/1, 822/2, 822/5, 838/1, 840/3, 838/2, 840/1, 840/2, 841, 842, 845, 846/1, 846/2, 1834/1, 1834/2, 1835/2 k.o. Osor i k.č. 865/3, 866/6, 866/7, 866/8, 866/9,868/8, 1028/14, 1028/15, 1028/16, 1028/17, 1028/18, 1029/2, 1030/4, 1038/3, 1038/4, 1039/2, 1042/3, 1042/4, 1044/2, 1044/3, 1045/5, 1045/6, 1045/7, 1048/3, 1049/2, 1050/2, 1051/3, 1051/4, 1058/2, 1063/2, 1063/3, 1080/2, 1081/2, 1082/3, 1082/4, 1084/4, 1084/5, 1085/2, 1086/2, 1087/2, 1088/21, 1088/22, 1088/23, 1088/24, 1088/25, 1098/5, 1098/6, 1098/7, 1098/8, 1099/3, 1101/2, 2159/7, 2159/8, 2183/2, 2184/2, 2187/2, 2188/2, 2578/2, 2579/2, 2580/1, 2581/2, 2594/2, 3498/2 a koje su nastale od k.č. 865/1, 865/2, 866/2, 866/3, 866/4, 866/6, 866/7, 868/3, 868/5, 1028/1, 1028/4, 1028/5, 1028/6, 1028/8, 1028/12, 1028/13, 1029, 1030/4, 1038/1, 1038/2, 1039, 1042/1, 1042/2, 1043, 1048/1, 1044, 1045/1, 1045/2, 1045/3, 1045/4, 1049, 1050, 1051/1, 1057, 1051/2, 1058, 1061, 1063/3, 1062/2, 1063/2, 1063/1, 1079, 2593, 2594, 1080, 1081, 1082/1, 1082/2, 1084/2, 1084/3, 1085, 1086, 1087, 1088/6, 1088/17, 1088/7, 1088/18, 1088/19, 1088/20, 1098/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1099/2, 1101, 2159/1, 2159/2, 2183, 2184, 2187, 2188, 2578, 2579, 2577, 2580, 2581, 3498, 2159/4 sve u k.o. Nerezine po zahtjevu Hrvatske ceste d.o.o., OIB: 55545787885, iz Zagreba, Vončinina 3., zastupane po opunomoćeniku Rijeka projekt d.o.o.,OIB:06443766961, iz Rijeke, Moše Albaharija 10a

Datum objave: 05.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju manje višestambene zgrade i pomoćne zgrade s bazenom na novoformiranoj k.č. 182/12 k.o. Nerezine, koja se formira od dijela č.zem. 182/5 k.o. Nerezine, po zahtjevu Moferdin Radmile iz Koprivnice, Tome Čikovića 43

Datum objave: 20.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune rješenja za građenje koji se vodi po zahtjevu investitora, trgovačkog društva Cresanka d.d. iz Cresa, Varozina 25, za izgradnju vanjskog bazena u autokampu Kovačine, na k.č. 3075/2 Cres-grad

Datum objave: 18.03.2019
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade- obiteljske kuće na mjestu ruševine, k.č. 3188/2, k.o. Mali Lošinj-grad

Datum objave: 18.03.2019
Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice – zemljišta za redovnu uporabu zgrade na dijelu k.č. 3145, 3137/4, dijelu k.č. 3137/6 i dijelu k.č. 3152 sve u k.o. Veli Lošinj

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za obnovu državne ceste D 100 dionica Osor – Nerezine na k.č. 570 i dr. k.o. Osor

Datum objave: 21.02.2019
Lokacijska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za planirani zahvat u prostoru: - UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA UNIJE, na k.č. 7499 k.o. Unije, koja se formira od dijelova k.č. 7499, 7498, 7604, sa podmorskim ispustom -cjevovodom na kopnu položenog od uređaja preko k.č. 7497, 7495 i k.č. 26/1, sve k.o. Unije, i cjevovodom položenim u more dužine 566 m od obale, na području Grada Maloga Lošinja, na otoku Unije, investitora Vodoopskrba i odvodnja Cres – Mali Lošinj d.o.o.

Datum objave: 21.02.2019
Lokacijska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za planirani zahvat u prostoru: Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbna mreža otoka Unije, investitora Vodoopskrba i odvodnja Cres-Mali Lošinj d.o.o.

Datum objave: 15.02.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju transportnog cjevovoda vodovoda Nerezine - dionica B-C-D, na k.č. 2159/1 k.o. Nerezine, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa

Datum objave: 15.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole radi izgradnje dvojne stambene zgrade na novoformiranoj k.č. 10848/1, formirane od 10848/1 k.o. Veli Lošinj, investitora Belanich Johna, OIB: 73752223493 iz SAD, NORTHERN BLVD., GREAT NECH, N.Y. 11021

Datum objave: 15.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole radi izgradnje dvojne stambene zgrade na novoformiranoj k.č. 10848/6, formirane od 10848/1 k.o. Veli Lošinj, investitora Belanich Johna, OIB: 73752223493 iz SAD, NORTHERN BLVD., GREAT NECH, N.Y. 11021

Datum objave: 01.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju izgradnja sanitarnog kolektora u ulici A.Žuklića, djelu ulice V.Gortana, ulici Sv.Frane i Put Osorčice, izgradnja CS SV.FRANE te izgradnja vodovodnih ogranaka, na k.č. 2167/1, 721/8, 721/1, 721/2, 721/7, 722/1, 556/2, 2173/1, 349, 367/6, 2159/1, 2170/1, 637, 638/1, 761/5, 624/1, 618/5, 640/5, 640/15, 640/14, 640/2, 640/10, 652, 640/4, 627/9, 816/1, 806/13 (CS SV.FRANE), 350, sve k.o. Nerezine, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa

Datum objave: 01.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja Artatore, koja se planira na dijelovima k.č. 10607/2, 10611/2, 10789/7, 10789/9, 10789/22, 10790/6, 10794/1, 10795/1, 10802/2, 10806, 10808, 10810, 10811/1, 10811/2, 10811/3, 10811/4, 10812/1, 10812/2, 10818/8, 10821/5, 10822/7, 10885/8, 10886/1, 10891/1, 10892/1, 10893/1, 10893/2, 10894/2, 10894/5, 10895/3,10896/2, 10896/3, 10898/7, 10903/5, 10904/1, 10910/3, 10910/4, 10910/60, 10910/61, 13346/1, 13478 te č.zgr. 1706/2, sve k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/A

Datum objave: 18.01.2019
Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava na tim nekretninama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodospreme Unije, na dijelu k.č. 9911 k.o. Unije (k.č. 2329/1 k.o. Unije, ZK broj), po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/A

Datum objave: 18.01.2019
Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava na tim nekretninama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja Artatore, koja se planira na dijelovima k.č. 10607/2, 10611/2, 10789 i dr., sve k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/A

Datum objave: 02.01.2019
Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava na tim nekretninama, u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju transportnog cjevovoda vodovoda Nerezine – dionica B-C-D, koji se planira na dijelu k.č. 2159/1 k.o. Nerezine.

Datum objave: 21.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju manje višestambene zgrade i pomoćne zgrade s bazenom na novoformiranoj k.č. 182/12 k.o. Nerezine, koja se formira od dijela č.zem. 182/5 k.o. Nerezine, po zahtjevu Moferdin Radmile iz Koprivnice, Tome Čikovića 43, objavite u kućici Mali Lošinj

Datum objave: 16.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju zgrade gospodarske-poslovne namjene na k.č. 105/16 k.o. Orlec, investitora Mužić Igora iz Orleca

Datum objave: 10.10.2018
Građevinsku dozvolu za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbnom mrežom – područje „Gavza“, Cres, na k.č. 115/1, 343, 344, 359/1, 359/144, 359/147, 359/148, 3082/1, 3083/1, 3386, 5295/1, 5300/1 i 5322, sve u k.o. Cres-grad (č.zem. 660/1, 640/1, 642/1, 642/144, 1383/3, 642/147, 642/148, 400/4, 405/2, 405/3, 405/4, 403/3, 403/9, 7923, 481/4, 481/6, 481/7, 481/8, 481/9, 4813, 10767, 10764 10878 k.o. Cres – z. k. stanje), građevine infrastrukturne namjene 2. skupine, na području Grada Cresa u Primorsko goranskoj županiji, koja je izdana po zahtjevu investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o. Cres, Turion 20/A

Datum objave: 26.09.2018
Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava na tim nekretninama, u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbne mreže Valdarke, Mali Lošinj, koji se planiraju na dijelovima k.č. 3112/3, 3136/3, 3168, 9657/1 k.o. Veli Lošinj, k.č. 3300/1, 3373, 3277/4, 3546/3, 3579/2, 3579/3, 3580/3, 13321/1, 13321/2 k.o. Mali Lošinj i k.č. 3381 k.o. Mali Lošinj-grad

Datum objave: 26.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambeno poslovne zgrade izgrađene na k.č. 1698-1 k.o. Mali Lošinj-grad podnositelja zahtjeva Grada Malog Lošinja

Datum objave: 26.09.2018
Javni poziv strankama i nositeljima drugih stvarnih prava na tim nekretninama, u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: Područje Sunčana uvala s CS Sunčana uvala, područje 4, koja se planira na dijelovima k.č. 7264/2, 7263/1, 7264/1, 7286/7, 7279/1, 7313, 7279/6, 7310/2, 7279/5, ,7307/2, 7201, 7339/2, 7339/1, 7348/7, 7348/8, 7348/11, 7349, 7351/3, 7351/4,7351/1, 13326/1, 7354/2, 7355/3, 7355/5, 7619/1, 7619/3, 7620, 7626/1, 7625, 7628, 7657/1, 7657/4, 7657/2, 7657/3, 7655, 7656/2, 7656/1, 7710/1, 7713/1, 7713/4, 7714/3, 7714/4, 7716/2, 7716/1, 7717/2, 7738, 7718, 7719/2, 7719/1, 7720/3, 7720/2, 7728/1, 7720/1, 7721, 7722/2, 7722/1, 7723/1, 7723/2, 7860, 7862, 7882/1, sve k.o. Mali Lošinj i k.č. 3621 i 2167 k.o. Mali Lošinj-grad

Datum objave: 14.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju-dogradnju i nadogradnju postojeće štale te njenu prenamjenu u garažu na k.č. 1326/2 k.o. Cres-grad (odgovara novoformiranoj k.č, 10787 k.o. Cres u zemljišnoknjižnom stanju), koja se formira od k.č. 1326/2 i dijela k.č. 1322/1, obje k.o. Cres-grad (k.č. 1002 i dijela k.č. 3574/4 k.o. Cres u zemljišnoknjižnom stanju), po zahtjevu trgovačkog društva Racica d.o.o. iz Cresa

Datum objave: 09.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnim stanicama-i vodoopskrbnom mrežom otoka Unije u k.o. Unije, investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a.

Datum objave: 16.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade na k.č.322/2 k.o. Nerezine podnositelja zahtjeva Dragana Cvitkušića iz brunnena, Švicarska

Datum objave: 11.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade na k.č. 1193/5 k.o. Nerezine podnositelja zahtjeva Džepina Ivana i Džepina Gioie iz Svetog Jakova

Datum objave: nije poznat
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju priključka interne kanalizacijske mreže auto-kampa Slatina na javni kanalizacijski sustav naselja Martinšćice, na k.č. u k.o.Martinšćica

Datum objave: 27.06.2018
Građevinska dozvola za izgradnju III. faze sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli, na otoku Cresu, na k.č.zem. 481/1, 481/34 (čestica VS Beli formirana od dijela k.č. 481/1), 139/5 (čestica UPOV-a Beli formirana od dijela k.č. 139/1), 2513/1, 2512/4, 2512/1, 2510/1, 2511/2, 58/2, 61/3, 61/4, 63, 64/5, 64/4, 69/3, 69/2, 74, 62, 2511/1, te k.č.zgr. 60, 61/1, 18/1, 19/1, 14/1, sve u k.o. Beli, izdanu po zahtjevu koji je zatražio investitor „Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj“ d.o.o. Cres za vodoopskrbu i odvodnju, Cres, Turion 20a, a koji zahvat je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš

Datum objave: 11.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe te odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Porozina na otoku Cresu, na k.č. 1146/1, 2827/1, 2837/1, 2837/2, 2837/3, 2838/1, 2863/12, 2829, 2832/1, 2832/3, 2832/4, 2832/5, 2832/6, 2832/18, 2832/21, 2833, 2835/2, 2836/1, 2836/2, 2855/1, 2855/4, 2855/10, 2862/8, 2862/9, 2862/10, 2868/3, 2868/14, 7765/1, 7765/2, 2863/12, 2839, 2841/1, 2841/11, 2842/2, 2842/3, 2842/5, 2842/6, 2843, 2819/3, 2842/3, sve u k.o. Dragozetići, koji se vodi po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. , Cres, Turion 20a

Datum objave: 04.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sunčane elektrane Orlec – Trinket - Istok, koja se planira na k.č. 292/2, 292/26, 1527/3, 3592/1 i 3600, sve k.o. Orlec, po zahtjevu Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ iz Rijeke, Splitska 2

Datum objave: 12.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju kompleksa Mletačke kule 2. dio, na k.č. 11561, koja je formirana od k.č. 11565, k.č. 11552/35, k.č. 11559, k.č. 11563, k.č. 11562, k.č. 11557, k.č. 11558, č.zgr. 738 i č.zgr. 739 k.o. Veli Lošinj (Sv. Petar, Ilovik), podnositelj zahtjeva Bobanac Nenad iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 14

Datum objave: 22.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinska dozvole za izgradnju kanalizacije i vodopskrbe područja Jamina CS-CS Priko, na k.č. 2170/3 , 2109/1, 2163, 2166, 2167, 2171, 2175, 2184, 2798, 2799, 2800, 2855, 3610/2, 3621, sve k.o. Mali Lošinj –grad, i k.č. 7882/1, 7882/5, obje k.o. Mali Lošinj, koji se vodi po zahtjevu investitora Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. , Cres, Turion 20A

Datum objave: 22.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje (polaganje) zamjenskog podmorskog kabela 110 kV Krk (Mali bok) – Cres (Merag), podnositelja zahtjeva Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka iz Opatije, M. Tita 166, po opunomoćeniku Dalekovod – projekt d.o.o. iz Zagreba, Marijana Čavića 4

Datum objave: 20.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinska dozvole za izgradnju sabirne prometnice i stambeno -servisne ulice i raskrižja sa spojem na prometnicu D 100 na predjelu Malin u Malom Lošinju koji se planira na dijelovima k.č. 230, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 329, 367, 372, 373, 376, 378, 379, 380, 381, 386, 397, 398, 402, 404, 406, 407, 408, sve k.o. Mali Lošinj-Grad, podnositelja zahtjeva investitora Grada Malog Lošinja, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj

Datum objave: 14.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće na k.č. 358/10 k.o. Nerezine, koja se formira od č.zem. 358/10 i 359/6, obje k.o. Nerezine, po zahtjevu Makitan Radenka iz Malog Lošinja, Kaštel 29

Datum objave: 05.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinska dozvole za rekonstrukciju i dogradnju poslovne građevine-pekare,na k.č.br. 4972, k.o. Mali Lošinj, podnositelja zahtjeva Jadranka trgovina d.o.o., Mali Lošinj, Dražica 1

Datum objave: 27.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izmjene i dopune lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru: sidrište u uvali Jadrišćica na otoku Cresu, uvala Jadrišćica na otoku Cresu, Grad Mali Lošinj, k.o. Punta Križa, u akvatoriju ispred k.č. 1080/20, 1080/21, 1080/82, podnositelj zahtjeva INGEMAR d.o.o., Stjepana Radića 19, Mali Lošinj

Datum objave: 23.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnim stanicama – naselje Sveti Jakov, koji se planira na dijelovima katastarskih čestica k.č. 66/2, 66/3, 67/1, 69/1, 69/2, 69/3, 70/2, 92/9, 317/2, 372/12, 372/3, 374, 388/1, 395, 427/1, 948/1, 948/11, 949/1, 950/1, 953, 954, 955, sve k.o. Sveti Jakov i k.č. 2076, 2076/1, 2158/6, 2159/1, 2200/1, sve k.o. Nerezine, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres - Lošinj.

Datum objave: 23.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju Kanalizacije i vodoopskrbe naselja Nerezine: Područje Osor - Nerezine s CS Osor 2, CS Benzinska i CS Sv.Frane, koja se planira na dijelovima katastarskih čestica: k.č. 63, 570, 571/1, 571/3, 821/6, 822/1, 822/6, 822/7, 822/8, 838/3, 838/4, 841/2, 842/2, 845/1, 845/2, 846/3, 846/4, 1834/1, 1834/3, 1835/2, sve k.o. Osor i k.č. 806/13, 858/1, 858/3, 858/5, 859/4, 861/3, 862/9, 862/10, 862/11, 862/12, 862/13, 862/14, 862/15, 862/16, 865/2, 866/2, 866/6, 866/7, 868/8, 1028/12, 1028/14, 1028/15, 1028/16, 1028/17, 1028/18, 1029/2, 1030/5, 1030/6, 1038/3, 1038/4, 1039/2, 1042/3, 1042/4, 1048/3, 1049/2, 1063/2, 1082/3, 1082/4, 1084/4, 1084/5, 1085/2, 1086/2, 1087/2, 1088/21, 1088/22, 1088/23, 1088/24, 1088/25, 1098/5, 1098/6, 1098/7, 1098/8, 1101/2, 2182/2, 2159/1, 2159/2, 2159/3, 2159/4, 2159/7, 2578/2, 2579/2, 2580, sve k.o. Nerezine, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres - Lošinj.

Datum objave: 23.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava odvodnje naselja Ćunski, koja se planira na dijelovima katastarskih čestica k.č. 42, 55, 56, 57, 70, 144, 146, 176, 179, 181, 190, 192, 314, 315, 316, 317, 322, 330, 331, 342, 346, 348, 349, 350, 362, 364, 373, 500, 577, 1079, 1098, 6543, 11240, 11241, 11246, 11248, 11250, 160/6, 178/2, 65/1, 584/2, sve k.o. Ćunski i č.zgr. 10, 110, 144, 148, 159, 167, 21, 228, 233, 234, 271, 30, 31, 36, 37, 444, 50, 6, 68, 7, 73/4, 74/2, 270, 267, 582, 265, 264, sve k.o. Ćunski, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres - Lošinj.

Datum objave: 23.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju transportnog cjevovoda vodovoda Nerezine – dionica B-C-D, koji se planira na dijelovima k.č. 2159/1 i 182/8 k.o. Nerezine, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres - Lošinj.

Datum objave: 08.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnju 10 (20) Kv kabelskog priključka TS 10(20)/0,4 Kv VOLNIK 2., podnositelj Hrvatska elektroprivreda – operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektroprimorja Rijeka, OIB 46830600751, iz Rijeke, V. C. Emina 2, zastupan po Bart Borisu

Datum objave: 08.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: sidrište u uvali Bok, otoka Suska, planiranog na dijelu pomorskog dobra, podnositelja Hošić Alena iz Suska, Susak 396

Datum objave: 08.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice na k.č. 10610/3, k.o. Mali Lošinj, podnositelja zahtjeva Majkić Dušana, Artatore 51b

Datum objave: 22.01.2018
Utvrđivanje građevne čestice na k.č. 3145 i 3152, obje k.o. Veli Lošinj, podnositelja zahtjeva Kunštek Gorana, Krapina, Zagrebačka cesta 26B i Nevenke Jovanović, Novi Beograd, Otona Župančića 12, Srbija

Datum objave: 16.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju transportnog vodovoda na dionici Ćunski-Poljana u k.o. Ćunski i k.o. Mali Lošinj, na dijelovima k.č. 6536, 6538, 6539, 6541, 6587/1, 6635, 11240, sve k.o. Ćunski i 6536, 6538, 6539, 6541, 6587/1, 6635, 11240, sve k.o. Ćunski i dijelovima k.č. 10442, 10448, 10549, 10551, 10554, 10556, 10557, 10559, 10561/1, 10562/4, 10563/2, 10565/4, 10566/2, 10695/1, 10695/2, 11056, 11057/1, 11057/2, 11066, 11067, 11070, 11071/1, 11071/2, 11075, 11077, 11078/1, 11079/2, 11079/3, 11080/2, 11136/3, 11136/4, 11137/1, 11137/2, 11137/3, 11137/4, 11140/2, 11143/1, 11144, 11482, 11483, 11484, 11485, 11486, 11490/1, 11490/2, 11491, 11492, 11498, 11684/1, 11684/2, 11749/1, 11753, 11756, 11759, 11760, 11761, 11762, 11764, 11765/1, 11777, 11779, 11830/1, 11830/2, 11830/3, 11833/1, 11833/2, 11833/3, 12067/1, 12067/2, 12097, 12100/1, 12100/2, 12113, 12114, 12115, 12116, 12118/1, 12124, 12125, 12138, 12141, 12142, 12198/1, 12206/1, 12206/2, 12206/3, 12208, 12210, 12211, 12239, 12241/2, 12242, 12246, 12247, 12248, 12250, 12277, 12408, 12412, 12413, 12487/1, 12487/2, 12487/3, 12765/2, 12766/1, 12778/1, 13309/3, 13346/2, 13348/2, 13349, 13369/1, 13370, 13383/1, 13383/2, 13407/2, 13414, 13417/1, 13476,sve k.o. Mali Lošinj, koji se vodi po zahtjevu investitora Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres

Datum objave: 16.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za nadogradnju postojeće zgrade izgrađene na č.zgr. 568/1 k.o. Veli Lošinj, po zahtjevu Marić Zrinka iz Njemačke

Datum objave: 16.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe grada Osora s CS Osor 1, koja se planira na dijelovima k.č. 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 62, 570, 1017/1, 1080/3, 1087/1, 1087/3, 1088/3, 1089, 1090/1, 1091, 1092/1, 1092/2, 1093/1, 1104/1, 1830/1, 1833/1, 1834/1 te č.zgr. 161, sve k.o. Osor, po zahtjevu investitora Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres Turion 20A

Datum objave: 10.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta na lokaciji Pržići-Cres – faza 3, koji se vodi po zahtjevu trgovačkog društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa.

Datum objave: 06.12.2017
Javni poziv za stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg sanitarnog čvora na k.č. 8834, k.o. Mali Lošinj, u autokampu Čikat,koji se vodi po zahtjevu investitora, društva JADRANKA KAMPOVI d.o.o., Dražica 1, Mali Lošinj

Datum objave: 20.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju – nadogradnju postojeće zgrade izgrađene na č.zgr. 757/1 k.o. Veli Lošinj,po zahtjevu Budinis Claudia iz Italije

Datum objave: 13.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade i izgradnju pomoćne zgrade na k.č. 10289 k.o. Susak, po zahtjevu Felker Igora iz Suska, Susak 3

Datum objave: 31.10.2017
Javni poziv strankama nepoznate adrese i boravišta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju IMPULSNOG CENTRA-dvoetažne poslovne zgrade sa više poslovnih cjelina, različitih namjena, na k.č. 4823/1, k.o. Mali Lošinj, u gospodarskoj zoni Kalvarija, po zahtjevu Grada Malog Lošinja, OIB: 72167903884, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7

Datum objave: 30.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće na k.č. 2496 k.o. Martinšćica, u naselju Vidovići, po zahtjevu investitora Haydn Floriana iz Austrije

Datum objave: 24.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju manje višestambene (dvojne) zgrade u Nerezinama, po zahtjevu Baljak Snježane i Baljak Marka iz Malog Lošinja

Datum objave: 24.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju zamjenske stambene zgrade na Iloviku, po zahtjevu investitora Šimičić Branka iz Malog Lošinja, Priko 58

Datum objave: 11.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju manje višestambene zgrade u Nerezinama, po zahtjevu Baljak Snježane i Baljak Marka iz Malog Lošinja

Datum objave: 10.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sanitarnog kolektora u ulici A. Žuklića, dijelu ulice V. Gortana, Ulici Sv. Frane i Put Osorčice, CS Sv.Frane i vodovodnih ogranaka, na k.č. 2167/1, 721/8, 721/1, 721/2, 721/7, 722/1, 556/2, 2173/1, 349, 367/6, 2159/1, 2170/1, 637, 638/1, 761/5, 624/1, 618/5, 640/5, 640/15, 640/14, 640/2, 640/10, 652, 640/4, 627/9, 816/1, 806/5, 350 sve k.o. Nerezine, po zahtjevu investitora, trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20/A

Datum objave: 10.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju i formiranje čestice vodospreme NEREZINE 2, izgradnju spojnog cjevovoda do vodospreme i odvoda vode do postojeće mreže u naselju Nerezine, te izgradnju sanitarnog kolektora SK-1 na k.č. 2163/1, 192/1, 2166/1, 410, 418/4, 412/1, 412/5, 405/2, 405/6, 405/4, 420/3, 2167/3, 2167/1, 2159/1, sve k.o. Nerezine, po zahtjevu investitora, trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres- Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20/A

Datum objave: 10.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije Ćunski – Poljana na otoku Lošinju, investitoru Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj d.o.o., iz Cresa, Turion 20A

Datum objave: 29.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju javne prometnice PL5 s pripadajućom infrastrukturom u naselju Martinšćica, po zahtjevu Grada Cresa, Cres, Creskog statuta 15

Datum objave: 22.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju župne kuće u Velom Lošinju na č.zgr. 511/2, 511/3 i č.zem. 1349, sve u k.o. Veli Lošinj, po zahtjevu Župe Svetog Antuna Opata Veli Lošinj

Datum objave: 11.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije Martinšćica – II. faza, po zahtjevu podnositelja, trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20/A

Datum objave: 11.07.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju obiteljske kuće u Valunu, po zahtjevu podnositelja, Maier Martina i Maier Marie iz Njemačke

Datum objave: 21.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, po zahtjevu podnositelja, trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20/A

Datum objave: 21.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju podzemnog kabelskog voda TS Martinšćica 1 - TS Vidovići - DV prema TS Valun 1, po zahtjevu podnositelja, trgovačkog društva HEP – ODS d.o.o. iz Rijeke, V. C. Emina 2

Datum objave: 10.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole, za rekonstrukciju podmorskog kabela 110 kV Osor – Lošinj, planiranu na dijelu pomorskog dobra mjesta Osor, po zahtjevu HOPS-a d.o.o. Zagreb

Datum objave: 09.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju luke planirane na dijelu pomorskog dobra u akvatoriju luke Osor otoka Cresa,po zahtjevu Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Datum objave: 03.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbne mreže – područje Gavza, Cres, po zahtjevu investitora, trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres – Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/A

Datum objave: 26.04.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće na k.č. 668/1 k.o. Nerezine, po zahtjevu Christine Ruthmann iz Njemačke, Stephanskirchen, Simsseestr. 183.

Datum objave: 26.04.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće kapetana kompleksa Mletačka kula na č.zgr. 739 k.o. Veli Lošinj, podnositelja zahtjeva Bobanac Nenada iz Zagreba.

Datum objave: 24.04.2017
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju privezišta PRB u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene u uvali Čikat, planirane na dijelu pomorskog dobra i pripadajućem akvatoriju ispred č.zem. 9009/13, 13439, 13440, 13387, 13441, 13442, 13443 k.o. Mali Lošinj, a po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o. Mali Lošinj

Datum objave: 10.04.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju samostojeće montažne trafostanice TS10(20)/0,4 kV „Podbeli“, na k.č. 156/7 k.o. Beli, podnositelja zahtjeva HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka iz Rijeke, Ulica V. C. Emina 2

Datum objave: 17.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za sidrište planirano na dijelu pomorskog dobra u uvali Podkujni otoka Unija, po zahtjevu podnositelja zahtjeva Sridnja d.o.o., Unije

Datum objave: 08.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske za izgradnju nerazvrstane prometnice – ulice Šestavina u Velom Lošinju s pripadajućom infrastrukturom i parkirališnim površinama po zahtjevu investitora Grada Malog Lošinja

Datum objave: 16.02.2017
Javni poziv za stranke u postupku, vlasnike nekretnina k.č 3168/1, 3174/3, 3174/6, 3177/4, 3177/2, 3177/1, 3176/3, sve u k.o. Cres, te k.č. 810, 805/1, 804/1, 587/2 i 422/4, sve u k.o. Predošćica, kao i nositelje drugih stvarnih prava na tim nekretninama, a u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju infrastrukturne građevine KB 10(20) kV TS 10(20)/0,4 kV „PRŽIĆI“ - TS 10(20)/0,4 kV „VODICE“ - TS 10(20)/ 0,4 kV „PREDOŠĆICA“

Datum objave: 16.02.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju ulice planske oznake OU10 s komunalnom infrastrukturom na predjelu Melin u Cresu, po zahtjevu investitora Grada Cresa, Cres, Creskog statuta 15

Datum objave: 23.01.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine uređene plaže Ostrugova 2 - Čikat planirane na dijelu pomorskog dobra, po zahtjevu Jadranka Hotela d.o.o. Mali Lošinj

Datum objave: 23.01.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine uređene plaže Ostrugova 1 - Čikat planirane na dijelu pomorskog dobra, po zahtjevu Jadranka Hotela d.o.o. Mali Lošinj

Datum objave: 11.01.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju pretovarne stanice „ETAPA 4“ na odlagalištu komunalnog otpada Kalvarija na k.č. 13331/6, 5955/2,5953, 5954/2, 5954/4. 5954/5, 5960/9, 5960/11, 5960/15, 5960/16, 5960/18 i 13331/8 k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.

Datum objave: 11.01.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta „ETAPA 3“ na odlagalištu komunalnog otpada Kalvarija na k.č. 13331/3, 5930/2 i 5933/3 k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.

Datum objave: 11.01.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju ulazno - izlazne zone „ETAPA 1“ na odlagalištu komunalnog otpada Kalvarija na k.č. 13331/5, 5968/3 i 5970/2 k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.

Datum objave: 22.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja Artatore, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. iz Cresa

Datum objave: 22.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda SBR tehnologija Kijac, po zahtjevu investitora Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. iz Cresa

Datum objave: 22.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbnom mrežom - područje Veli Lošinj, po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o

Datum objave: 22.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije Ćunski - Poljana, po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o

Datum objave: 14.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj – Područje Sunčana uvala s CS Sunčana uvala, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. iz Cresa

Datum objave: 14.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj – Područje Jamina s CS Jamina i priključkom CS Priko, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. iz Cresa.

Datum objave: 14.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj, područje Čikat s CS Čikat 3, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o.o Cres

Datum objave: 13.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj, dionica Kalvarija – UPOV Kijac, po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.

Datum objave: 13.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju poslovne zgrade supermarketa sa pratećim uredskim i ugostiteljskim sadržajima u Cresu k.o. Cres-grad za koji se po zahtjevu Plodina d.d.

Datum objave: 01.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za izgradnju uzgajališta riba i školjaka u uvali Kaldonta otoka Cresa po zahtjevu Mora Lošinj d.o.o. Mali Lošinj

Datum objave: 24.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja potvrde o izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta za izgradnju pristupne prometnice i prateće infrastrukture na predjelu Rukavić u Malom Lošinju po zahtjevu Grada Malog Lošinja

Datum objave: 14.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbnom mrežom – Valdarke, Mali Lošinj,a za koji zahvat u prostoru se po zahtjevu društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o

Datum objave: 19.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju plaže B u uvali Čikat, po zahtjevu Jadranka hoteli d.o.o.

Datum objave: 19.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju plaže A u uvali Čikat po zahtjevu Jadranka hoteli d.o.o.

Datum objave: 19.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja potvrde o izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje naselja Ilovik, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj, Turion 20a, Cres

Datum objave: 29.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za III. fazu sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli na otoku Cresu, koji se planira graditi na č.zgr. 60, 61/1, 18/1, 19/1, 14/1 i k.č. 481/1, 2513/1, 2512/4, 2512/1, 2510/1, 2511/2, 58/2, 61/3, 61/4, 63, 64/5, 64/4, 69/3, 69/2, 74, 62 i 2511/1 sve u k.o. Beli, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o

Datum objave: 29.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za II. fazu sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli na otoku Cresu, na k.č. 2512/1, 2511/1 i 409/1, sve u k.o. Beli, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o.

Datum objave: 12.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kabelske kanalizacije za SVK privod Ustrine, po zahtjevu Hrvatskog Telekoma d.d.

Datum objave: 28.06.2016
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kabelske kanalizacije u naselju Privlaka, Mali Lošinj, po zahtjevu Hrvatskog Telekoma d.d.

Datum objave: 07.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju gradske sabirne ulice – priključka na D-100 u Cresu, na k.č. 1548, 1568, 1569/1, 1553, 1554, 1567, 1585, 1586, 1566/1, 1566/2, 1566/4, 1566/5, 1589, 1565, 1590, 1591, 5311, 3801, 3802, 3785, 3786, 3799 i 5298 k.o. Cres-grad, po zahtjevu Grada Cresa.

Datum objave: 20.04.2016
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju neizravnog kolnog pristupa na č.zem.360 i 363/1 k.o. Veli Lošinj, po zahtjevu Debelić Thomas - Nikole iz Zagreba.

Datum objave: 15.04.2016
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju ceste ŽC 5161 sa kružnim raskrižjem i privozima na d D100 i ŽC 5159, po zahtjevu ŽUC PGŽ.

Datum objave: 13.04.2016
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat rekonstrukcije partera Ribarske ulice, ulice Sv. Sidra, ulice Giovanni Moise, dijela ulice Zagrad i ulice prema Pjaceti, po zahtjevu Grada Cresa.

Datum objave: 08.04.2016
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta Ilovik-Sv.Petar - luke posebne namjene do 60 vezova, po zahtjevu Liburnia pomorske agencije d.o.o.

Datum objave: 08.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta za 20 plovila u uvali Zabodarski na otoku Lošinju po zahtjevu trgovačkog društva Diver Lošinj d.o.o. iz Malog Lošinja

Datum objave: 08.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta za 20 plovila u uvali Englez na otoku Koludarac, po zahtjevu trgovačkog društva Diver Lošinj d.o.o. iz Malog Lošinja

Datum objave: 01.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju 10(20) kV kabelskog voda TS 10(20)/0,4 kV SUNČANA – TS 10(20)/0,4 kV SUSAK 1 na k.č. 7246/1, 7270/5, 7264/4, 7279/11, 7264/1, 7263/1, 7290 i 7271/1, sve u k.o. Mali Lošinj i č.zgr. 797/2, 796/2, 795/2, 791/2, 790/2, 789/2, 779, 788/1, 788/2, 788/3, 767/1, 767/2, 798/2, 799/2, 800/1 i k.č. 9533, 10031/2, 10032/2, 9500/4, 9499/1, 10266/1, 9411/1, 9411/4, 799/1 i 10103/1, sve u k.o. Susak, po zahtjevu investitora HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o. iz Rijeke, Ulica V.C. Emina 2

Datum objave: 01.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D100-001 dionice Porozina, Dragozetići- Beli, Predošćica po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o.

Datum objave: 11.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za I. fazu sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli na otoku Cresu, koji se planira graditi na č.zem. 481/1, 409/1, 2513/1, 2512/4, 2512/1, 2511/2, 2511/1, 2510/1, 9999/20, 9999/19, 9999/18, 58/2, 61/3, 61/4, 63, 62, 64/5, 64/4, 69/3, 69/2, 74, 157/2, 156/4, 154/2, 153/3, 153/2, 139/1, 562/1, 562/3, 562/9, č. zgr. 9/5, 18/1, 19/1, 14/1, 60, 61/1, 62, sve u k.o. Beli, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o

Datum objave: 10.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za II fazu kanalizacije i vodovoda u uvali Čikat po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o Cres

Datum objave: 08.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta za 30 plovila u uvali Jadrišćica na otoku Cresu po zahtjevu Ingemara d.o.o. iz Rijeke

Datum objave: 18.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Porozina na k.č. 1146/1, 2827/1, 2829, 2832/1, 2832/3, 2832/4, 2832/6, 2832/21, 2833, 2835/2, 2835/3, 2836/1, 2836/2, 2836/4, 2836/3, 2855/1, 2855/10, 2862/8, 2862/10, 2868/3, 2868/14, 7765/1, 7765/2, 7765/3, 2863/12, 2832/5, 2832/18, 2862/9, 2862/20, 2862/21, 2838/1, 2839,2841/1, 2841/11, 2842/2, 2842/3, 2842/5, 2842/6, 2843, 2819/3, 2837/1, 2837/3, 2837/2, 2837/4, 2837/5, 2837/6, 2838/3, 2838/4, 2855/4, sve k.o. Dragozetići, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres-Lošinj d.o.o.

Datum objave: 05.01.2016
Javni poziv za stranke u postupku izmjene i dopune lokacijske dozvole za plažu A( Hortenzija i Bellevue) i plažu B ( Mirasol/HYGEA i Alhambra/Augusta), na k.č. pomorskog dobra k.č. 13481/1, k.č. 13481/2, 13482/1, k.č. 13482/2, k.č. 13482/3, k.č. 13487, k.č. 13488, k.č. 13489 i k.č. 13490 sve u k.o. Mali Lošinj (plaža A – Hortenzija) i k.č. 13483/1, k.č. 13483/2, k.č. 13485/1, k.č. 13485/2, k.č. 13485/3, k.č. 13485/4, k.č. 13485/5, k.č. 13491, k.č. 13492 i k.č. 13493 sve u k.o. Mali Lošinj (plaže B – Mirasol / Hygea i Alhambra / Augusta).

Datum objave: 17.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta za 50 plovila u uvali Maračol na otoku Unije, po zahtjevu Otoka Unije d.o.o. iz Unija

Datum objave: 17.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju prometnica i raskrižja na lokaciji Malin u Malom Lošinju, po zahtjevu Grada Malog Lošinja

Datum objave: 25.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta komunalnog otpada Pržić Cres, na k.č. 7898/2, k.o. Cres, po zahtjevu TD "Komunalne usluge Cres Lošinj" d.o.o., Cres, Turion 20/A

Datum objave: 06.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete šetnice od Valdarka do hotela Punta, po zahtjevu Grada Malog Lošinja

Datum objave: 12.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za sustav vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje, Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20a

Datum objave: 23.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju hidroavionskog pristaništa Mali Lošinj, po zahtjevu Europskog obalnog avioprijevoznika

Datum objave: 22.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje Mali Lošinj, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Losinj d.o.o. Cres, Turion 20a

Datum objave: 18.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava desalinizacije otoka Unija, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20a

Datum objave: 22.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za Hidroavionsko pristanište Mali Lošinj u uvali Velopin po zahtjevu Europskog obalnog autoprijevoznika d.o.o. iz Kaštel Štafilića

Datum objave: 21.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju 10(20) kV kabelskog priključka TS Upov Mali Lošinj, po zahtjevu HEP- ods, Elektroprimorje Rijeka

Datum objave: 26.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole radi gradnje zamjenske zgrade i dogradnje hotela po zahtjevu Jadranka hotela

Datum objave: 20.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune potvrde glavnog projekta radi rehabilitacije državne ceste D 100, po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb

Datum objave: 19.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izmjena i dopuna građevinske dozvole za rekonstrukciju kampa Čikat za zahvat na k.č. 9324 k.o. Mali Lošinj, koja je formirana od k.č. 9294/2, 9295, 9323, 9325/2, 9325/1 sve u k.o. Mali Lošinj (aquapark s otvorenim bazenima i atrakcijama, te pratećim sadržajima), invesitora Jadranka Kampovi d.o.o. iz Malog Lošinja.

Datum objave: 26.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju pretovarne stanice u sklopu odlagališta komunalnog otpada Pržić, Cres, na k.č. 7898/2 k.o. Cres, koja je formirana od k.č. 3039/1, k.č. 3040/1, k.č. 3040/2, k.č. 3041/1, k.č. 3042, k.č. 3043, k.č. 3045/1, k.č. 3073/2, k.č. 3075, k.č. 3076, k.č. 3079/1, k.č. 3079/2, k.č. 3081/1, k.č. 3083/1, k.č. 3084/1, k.č. 3084/2, k.č. 3084/3, k.č. 3085/12, k.č. 3086/1, k.č. 3086/2, k.č. 3088/1, k.č. 3088/2, k.č. 3088/10, k.č. 3088/11, k.č. 3088/12, k.č. 3088/13, k.č. 3263, k.č. 3264, k.č. 3265/1, k.č. 3265/2, k.č. 3265/3, k.č. 3265/4, k.č. 3265/5, k.č. 3265/6, k.č. 3265/7, k.č. 3266/1, k.č. 3266/2, k.č. 3266/3, k.č. 3266/4, k.č. 3266/5, k.č. 3266/6, k.č. 3266/7, k.č. 3266/8, k.č. 3268, k.č. 3269, k.č. 3270, k.č. 3271/1, k.č. 3271/2, k.č. 3271/3, k.č. 3271/4, k.č. 3271/5, k.č. 3271/6, k.č. 3271/7, k.č. 3271/8, k.č. 3271/9, k.č. 3271/10, k.č. 3271/11, k.č. 3273, k.č. 3274/1, k.č. 3274/2, k.č. 3275, k.č. 3276, k.č. 3277, k.č. 3305/1, k.č. 3305/5, k.č. 3305/7, k.č. 3305/8, k.č. 3306/1, k.č. 3306/2, k.č. 3306/4, k.č. 7897/2 i 7898/2, sve u k.o. Cres, investitora Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres.

Datum objave: 06.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta i izgradnju reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na odlagalištu komunalnog otpada Kalvarija na k.č. 5960/8, k.č. 6020, k.č. 6021/1, k.č. 6022, k.č. 6023/2, k.č. 6125, k.č. 6126, k.č. 6127, k.č. 6129/1, k.č. 6129/2, k.č. 6129/3, k.č. 6136/1, k.č. 6143/2, k.č. 6143/3, k.č. 6144, k.č. 6145, k.č. 6147/1, k.č. 6147/4, k.č. 13331/1, k.č. 5909, k.č. 6004/1, k.č. 6004/2, k.č. 6006/1, k.č. 6006/2, k.č. 6008, k.č. 6009, k.č. 6010, k.č. 6011/2, k.č. 6013/1, k.č. 6013/2, k.č. 6013/3, k.č. 6014, k.č. 6019, k.č. 6023/1, k.č. 6024, k.č. 6025/2, k.č. 6027, k.č. 6028, k.č. 6029, k.č. 6031/2, k.č. 6032, k.č. 6113, k.č. 6114, k.č. 6115, k.č. 6116, k.č. 6118, k.č. 6119, k.č. 6120, k.č. 6121, k.č. 6122, k.č. 6124/1, k.č. 6124/2, k.č. 6124/3, k.č. 6124/4, k.č. 6124/5, k.č. 6124/6, k.č. 6124/7, k.č. 6146, k.č. 5892/1, k.č. 5910, k.č. 5911/2, k.č. 5922/2, k.č. 5923, k.č. 5924/2 sve u k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu podnositelja Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/A

Datum objave: 04.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za obnovu državne ceste D100 dionica Osor - Nerezine na k.č. zgr. 10/4, k.č. 570, k.č. 571/1, k.č. 847, k.č. 846/1, k.č. 846/2, k.č. 845, k.č. 842, k.č. 841, k.č. 840/3, k.č. 840/1, k.č. 838/1, k.č. 1834/2, k.č. 840/2, k.č. 838/2, k.č. 1834/1, k.č. 822/1, k.č. 821/1, k.č. 822/2, k.č. 822/5, k.č. 821/2 k.o. Osor i k.č. 2578, k.č. 2579, k.č. 2577, k.č. 2581, k.č. 2582, k.č. 2585, k.č. 2586, k.č. 2592, k.č. 2593, k.č. 2594, k.č. 2188, k.č. 1079, k.č. 1080, k.č. 1081, k.č. 1082/1, k.č. 1082/2, k.č. 1084/2, k.č. 1084/3, k.č. 1063/1, k.č. 1063/2, k.č. 1063/3, k.č. 1062/1, k.č. 1062/2, k.č. 1061, k.č. 1060, k.č. 1085, k.č. 1086, k.č. 1087, k.č. 1059, k.č. 1058, k.č. 1057, k.č. 1088/6, k.č. 1088/17, k.č. 1088/18, k.č. 1088/19, k.č. 1088/20, k.č. 1051/1, k.č. 1051/2, k.č. 2159/4, k.č. 1088/7, k.č. 1050, k.č. 1099/1, k.č. 1098/1, k.č. 1098/2, k.č. 1098/3, k.č. 1098/4, k.č. 1049, k.č. 1099/2, k.č. 1103/2, k.č. 1101, k.č. 1102, k.č. 1048/1, k.č. 2183, k.č. 1042/1, k.č. 1042/2, k.č. 1043, k.č. 1041/6, k.č. 1041/7, k.č. 1041/8, k.č. 2187, k.č. 1044, k.č. 1039, k.č. 1045/1, k.č. 1038/1, k.č. 1038/2, k.č. 1045/2, k.č. 1045/3, k.č. 1045/4, k.č. 1030/1, k.č. 1030/2, k.č. 1030/3, k.č. 1030/4, k.č. 1029, k.č. 1028/1, k.č. 1028/3, k.č. 1028/4, k.č. 1028/5, k.č. 1028/6, k.č. 1028/7, k.č. 1028/8, k.č. 1028/12, k.č. 1028/13, k.č. 3498, k.č. 2184, k.č. 866/2, k.č. 866/3, k.č. 866/4, k.č. 866/6, k.č. 866/7, k.č. 862/1, k.č. 868/1, k.č. 868/2, k.č. 868/3, k.č. 868/5, k.č. 868/6, k.č. 868/7, k.č. 862/9, k.č. 865/1, k.č. 865/2 i 2159/2 sve u k.o. Nerezine, po zahtjevu podnositeja zahtjeva Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Vončinina 3

Datum objave: 18.12.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju oborinske kanalizacije u Gradu Cresu uz planiranu trasu rekonstrukcije vodovoda za zahvat na k.č. 5300/1, k.č. 5311 i k.č. 2389 sve u k.o. Cres-grad, investitora Grada Cresa

Datum objave: 10.12.2014
Javni poziv za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju kampa Čikat za zahvat na k.č. 9294/2, k.č. 9295, k.č. 9323, k.č. 9324, k.č. 9325/1, k.č. 9325/2, k.č. 2946/1 sve u k.o. Mali Lošinj (aquapark s otvorenim bazenima i atrakcijama, te pratećim sadržajima) po zahtjevu investitora Jadranka kampovi d.o.o. Mali Lošinj.

Datum objave: 10.12.2014
Javni poziv za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine plaža A – Hortenzija i Bellevue i plaže B – Mirasol / Hygea i Alhambra / Augusta na česticama pomorskog dobra k.č. 8143, k.č. 8158, k.č. 9009/1, k.č. 9009/15, k.č. 13391, k.č. 13392, k.č. 13446, k.č. 8024/1, k.č. 8024/5, k.č. 8111/2, k.č. 13394, k.č. 13447, k.č. 13448 sve u k.o. Mali Lošinj, po zahtjevu investitora „Jadranka hoteli“ d.o.o. Mali Lošinj

Datum objave: 03.12.2014
Javni poziv za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju javnih gradskih prometnica OU48 i OU49 (planske oznake u UPU-u naselja Cres – ostale ulice) s pripadajućom komunalnom infrastrukturom (oborinska odvodnja, sanitarna odvodnja, elektroenergetska mreža, vodovodna mreža, javna rasveta, TK mreža) u Cresu, na k.č. 3811/9, k.č. 1537/2 i dijelu 3811/1, sve u k.o. Cres-grad (k.č. 7880/1, k.č. 3599/12, i dio 7867/1, sve u k.o. Cres –z.k. stanje), po zahtjevu Grada Cresa, Creskog statuta 15

Datum objave: 26.11.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju 10(20) kV kabelskog priključka 10(20)/0,4 kV TS Kalvarija 2, po zahtjevu Hep-operatera distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorja Rijeka, V.C.Emina 2

Datum objave: 25.09.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju sustava desalinizacije boćate vode za potrebe vodoopskrbe, otok Unije na k.č. 8730 (gruntovno 39/23), k.č. 7655/1(gruntovno 5999), k.č. 7962 (gruntovno 5997), k.č. 8648 (gruntovno 6026), k.č. 8835(gruntovno 5988 i 5998), k.č. 8836 (gruntovno 5749) sve u k.o. Unije

Datum objave: 16.09.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za vodoopskrbu područja Pržići u naselju Cres na k.č. 1202/2, k.č. 1202/10, k.č. 1220, k.č. 1231 i k.č. 5310 sve k.o. Cres-grad, te k.č. 7896/1, k.č. 3031/6, k.č. 3031/2, k.č. 7897, k.č. 3290, k.č. 760, k.č. 3041, k.č. 3031/5, k.č. 3030, k.č. 3029, k.č. 3355/1 k.o. Cres

Datum objave: 11.09.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje građevinske dozvole za uređenje partera ulice Sv. Ćirila i Metoda, Alberta Fortisa i Trga Veli dvor u Cresu na k.č. 2281, k.č. 2288, k.č. 2333, k.č. 2334 i k.č. 2396 sve k.o. Cres-grad

Datum objave: 22.08.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju vodoopskrbnog transportnog cjevovoda Mali Lošinj-Veli Lošinj na k.č. 3227/2 i dr.koji se vodi po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Turion 20a

Datum objave: 12.08.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta za 30 plovila u uvali Jadrišćica na otoku Cresu po zahtjevu Ingemara d.o.o. iz Rijeke

Datum objave: 31.07.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje otoka Ilovika i formiranje čestica za izgradnju CS i UPOV Ilovik po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Turion 20a

Datum objave: 11.07.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole se za izgradnju i formiranje čestice vodospreme NEREZINE 2, te izgradnju spojnog cjevovoda do vodospreme i odvoda vode do postojeće mreže u naselju Nerezine po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.

Datum objave: 11.07.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za vodoopskrbu i odvodnju naselja Nerezine, te izgradnju crpne stanice CS4 Sv. Frane, po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.

Datum objave: 03.07.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Orlec na otoku Cresu po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A

Datum objave: 03.07.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za crpnu stanicu i desalinizator po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Turion 20/A

Datum objave: 02.07.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za vodoopskrbu i odvodnju naselja Cres po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.Cres

Datum objave: 28.05.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine hotela BELLEVUE, po zahtjevu JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj

Datum objave: 28.05.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine hotela PUNTA, po zahtjevu JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj

Datum objave: 23.04.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine hotela BELLEVUE, po zahtjevu JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj

Datum objave: 23.04.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu dijela postojeće građevine hotela PUNTA, po zahtjevu JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj

Datum objave: 14.04.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za sanaciju zapadnog veza u trajektnom pristaništu Merag, po zahtjevu Županijske lučke uprave Cres