Skip Navigation Links

JAVNI POZIVI U POSTUPCIMA IZDAVANJA AKATA


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata


Rijeka
Crikvenica
Delnice
Krk
Mali Lošinj
Opatija
Rab

Lokacijske dozvole za zahvate u prostoru koji su bili predmetom postupka PUO, postupka OPUO ili postupka OPEM

Građevinske dozvole za zahvate u prostoru koji su bili predmetom postupka PUO, postupka OPUO ili postupka OPEM