Skip Navigation Links

Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Rab


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:


Datum objave: 07.05.2020
Gradnja pristupne prometnice u k,o, Barbat - Javni poziv

Datum objave: 04.05.2020
HEP-ODS d.o.o. Zagreb, Elektroprimorje Rijeka - izgradnja TS 20 0,4 kV SORINJ 2 - JAVNI POZIV

Datum objave: 27.04.2020
Županijska lučka uprŽupanijska lučka Uprava Rab - rekonstrukcija i sanacija Obale Petra Krešimira IV – III faza (područje od Gat 1 do Gata 3) - JAVNI POZIV

Datum objave: 17.03.2020
Marino Dedić - rekonstrukcija jedinice niza i izgradnja bazena- JAVNI POZIV

Datum objave: 27.02.2020
Nedjeljko Matušan, Banjol - gradnja manje građevine gospodarske namjene

Datum objave: 30.01.2020
RIJEKAPROJEK d.o.o. Rijeka - rekonstrukcija državne prometnice D-105 (dionica Supetarska Draga) - javni poziv

Datum objave: 30.01.2020
RIJEKAPROJEKT d.o.o. Rijeka - rekonstrukcija državne prometnice D-105 (dionica Supetarska Draga) - javni poziv

Datum objave: 29.01.2020
RIJEKAPROJEKT d.o.o. Rijeka - rekonstrukcija D105 (dionica Supetarska Draga) - javni poziv

Datum objave: 25.11.2019
Branko Guštek - izgradnja stambene zgrade - javni poziv

Datum objave: 29.10.2019
VRELO d.o.o. Rab -gradnja fekalnih kolektora i vodovoda u dijelu naselja Mundanije i Banjol - JAVNI POZIV

Datum objave: 22.10.2019
Psihijatrijska bolnica Rab - gradnja suhe i tople veze između paviljona A i paviljona B unutar Psihijatrijske bolnice Rab- JAVNI POZIV

Datum objave: 22.10.2019
VRELO d.o.o. Rab -gradnja fekalnih kolektora, crpne stanice i vodovoda u dijelu naselja Gonar i Dumići - JAVNI POZIV

Datum objave: 21.10.2019
Općina Lopar - rekonstrukcija javne ceste Laguna - Perići II faza - JAVNI POZIV

Datum objave: 18.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukciju vodovoda Sustava Mundanije (aglomeracija Supetarska Draga) u k.o. Mundanije i u k.o. Supetarska Draga, podnositelj zahtjeva "VRELO" d.o.o. Rab, Palit 68

Datum objave: 26.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju gata Pumpurela na novoformiranoj k.č. 1391 k.o. Banjol (formira se od k.č. 780/18, k.č. 1390 i k.č. 1391) u luci Rab (luka otvorena za javni promet županijskog značaja – ribarska luka), podnositelja zahtjeva ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RAB, Šetalište Markantuna de Dominisa 3

Datum objave: 07.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade na novoformiranoj k.č. 1713/2 (formira se od k.č. 1713/1, k.č. 1713/1, k.č. 1713/3 i k.č. 1713/7) k.o. Supetarska Draga,, podnositelja zahtjeva Vladimira Vidasa iz Raba, Supetarska Draga 220

Datum objave: 17.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju poslovno-stambene zgrade na novoformiranoj k.č. 19/28 (formira se od k.č. 20/3, k.č. 20/7, k.č. 20/8 (sve tri upisane u katastarski operat kao k.č. 20/8), k.č. 19/34, k.č. 19/35 i k.č. 19/28) k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva Stanislava Matića iz Raba, Banjol 737

Datum objave: 19.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukciju vodovoda – sustav Kampor na k.č. zgr *29/1, k.č. zgr *42/3, k.č. 1359/2, k.č. 1394, k.č. 1395, k.č. 1401, k.č. 1500/1, k.č. 1500/13, k.č. 1501/3, k.č. 1501/4, k.č. 1502, k.č. 1511/3, k.č. 1511/5, k.č. 1525/2, k.č. 1525/3, k.č. 1528/2, k.č. 1538, k.č. 1539/2, k.č. 1539/4, k.č. 1540, k.č. 1560/3, k.č. 1560/5, k.č. 1561/2, k.č. 1563/2, k.č. 1576/3, k.č. 1578/1, k.č. 1578/4, k.č. 1578/5, k.č. 1578/7, k.č. 1578/8, k.č. 1579/2, k.č. 1579/4, k.č. 1580, k.č. 1582, k.č. 1617, k.č. 1619, k.č. 1681/1, k.č. 1681/2, k.č. 1816, k.č. 1819/1, k.č. 1819/2, k.č. 1819/3, k.č. 1821, k.č. 1822/1, k.č. 1826, k.č. 1833, k.č. 1836/1, k.č. 1836/2, k.č. 1841/1, k.č. 1847, k.č. 1856, k.č. 1891, k.č. 232/5, k.č. 232/6, k.č. 232/7, k.č. 233, k.č. 245, k.č. 246, k.č. 249/3, k.č. 250, k.č. 253/1, k.č. 256/1, k.č. 260/3, k.č. 261/2, k.č. 261/6, k.č. 275/3, k.č. 290/2, k.č. 295/3, k.č. 300/3, k.č. 579, k.č. 580/1, k.č. 591, k.č. 592, k.č. 593/1, k.č. 611, k.č. 612, k.č. 657/3, k.č. 662/1, k.č. 662/2, k.č. 662/3, k.č. 662/4, k.č. 664/1, k.č. 664/4, k.č. 664/5, k.č. 674, k.č. 682/2, k.č. 685/1, k.č. 700/1, k.č. 700/2, k.č. 700/6, k.č. 702/2, k.č. 714, k.č. 722, k.č. 723/3, k.č. 744, k.č. 746/8, k.č. 747/1, k.č. 748/1, k.č. 749/2, k.č. 750, k.č. 888/2, k.č. 895, k.č. 903/1, k.č. 907/1, k.č. 907/2, k.č. 908/1, k.č. 909/1, k.č. 914/1, 914/2, 929/2, 930/2, k.č. 932, k.č. 934/2, k.č. 939/1, k.č. 939/3, k.č. 939/4, k.č. 940/1, k.č. 948, k.č. 949/5, k.č. 952/2, k.č. 953/1, k.č. 953/2, k.č. 953/4, k.č. 956/2, k.č. 961/2, k.č. 961/8, k.č. 964/1, k.č. 964/4, k.č. 966, k.č. 969/1, k.č. 970/2, k.č. 971 i k.č. 974/1, sve k.o. Kampor, podnositelja zahtjeva „VRELO“ d.o.o. Rab, Palit 68, zastupanog po „HIDRO-EXPERT“ d.o.o. Rijeka, Bujanska 5

Datum objave: 05.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade na novoformiranoj k.č. 619/1 (formira se od k.č. 619/1 i k.č. 619/5) k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva Ane Pende Šanko iz Raba, Banjol 456

Datum objave: 05.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju crpne stanice oborinskih voda sa tlačnim cjevovodom unutar obuhvata zahvata na k.č. 2263/52 k.o. Rab - Mundanije, podnositelja zahtjeva Grad Rab, Trg Municipium Arba 2

Datum objave: 18.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju elektroenergetskog objekta trafostanice TS 20/0,4 kV PADOVA na novoformiranoj k.č. 604/6 (u katastarskom operatu novoformirana k.č. 614/9 se formira od dijela k.č. 614/1) k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva „HEP – Operator distribucijskog sustava“ d.o.o. Zagreb, zastupan po ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 18.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju elektroenergetskog objekta trafostanice TS 20/0,4 kV PADOVA na novoformiranoj k.č. 604/6 (u katastarskom operatu novoformirana k.č. 614/9 se formira od dijela k.č. 614/1) k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva „HEP – Operator distribucijskog sustava“ d.o.o. Zagreb, zastupan po ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju zgrade ugostiteljsko uslužne namjene (tip „restoran“ i „info centar“), za izgradnju dva otvorena vanjska bazena sa pratećom strojarnicom i infrastrukturom, te za uređenje zone zahvata (staze, platoi, zelenilo, postava opreme) na novoformiranoj k.č. 604/1 (nastala od dijela k.č. 604/1 koja je u katastarskom operatu upisana kao k.č. 614/1, odnosno od dijela k.č. 614/1) k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva „IMPERIAL“ d.d. Rab, Rab, Jurja Barakovića 2

Datum objave: 25.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za dogradnju manipulativnog platoa 1 i manipulativnog platoa 2 u trajektnoj luci Mišnjak (luka otvorena za javni promet) na dijelu k.č. 811/1 i na dijelu k.č. 811/4, obje k.o. Barbat, podnositelja zahtjeva ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RAB, Rab, Šetalište Markantuna de Dominisa 3

Datum objave: 21.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju pristupnog puta na novoformiranoj k.č. 423/10 (formira se od dijela k.č. 433/1, dijela k.č. 426/1 i dijela k.č. 423/2) k.o. Barbat, podnositelja zahtjeva Miroslava Kordića iz Raba, Barbat 286

Datum objave: 05.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju zgrade ugostiteljsko uslužne namjene (tip „restoran“ i „info centar“), za izgradnju dva otvorena vanjska bazena sa pratećom strojarnicom i infrastrukturom, te za uređenje zone zahvata (staze, platoi, zelenilo, postava opreme) na novoformiranoj k.č. 604/1 (nastala od dijela k.č. 604/1 koja je u katastarskom operatu upisana kao k.č. 614/1, odnosno od dijela k.č. 614/1) k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva „IMPERIAL“ d.d. Rab, Rab, Jurja Barakovića 2

Datum objave: 05.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izgradnje strojarnice i novog dječjeg bazena sa toboganima, za izgradnju nenatkrivene pozornice, te novog sanitarnog čvora za potrebe hotela „PADOVA“ na k.č. 1354/1 k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva „IMPERIAL“ d.d. Rab, Rab, Jurja Barakovića 2.

Datum objave: 11.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju javne ceste od restorana „Laguna“ prema „Perićima“ u Loparu, sa infrastrukturom - I. faza: izgradnja fekalnog kolektora na k.č. 10255, k.č. 10292, k.č. 10295, k.č. 4449/1, k.č. 4452/2 i k.č. 4452/3, sve k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva „LOPARKO“ d.o.o. Lopar, Lopar 381a, zastupanog po Branku Papiću („PAPIĆ BIRO“ d.o.o.), Kostrena, Žuknica 7a

Datum objave: 07.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju vodoopskrbe i odvodnje u dijelu spojne ceste „za Vrh“ na k.č. 5314/9 k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva OPĆINE LOPAR, Lopar, Lopar 289a

Datum objave: 23.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju i sanaciju obale u Luci Rab na k.č. 1357 i k.č. 1366, obje k.o. Banjol, te na k.č. 2263/5, k.č. 2355, k.č. 2263/70, k.č. 2263/69, k.č. 2263/67, k.č. 2353/2, k.č. 2263/68, k.č. 2353/1, k.č. 2353/3, k.č. 2263/66 i k.č. 2263/34, sve k.o. Rab – Mundanije, te u akvatoriju ispred navedenih katastarskih čestica, podnositelja zahtjeva ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RAB, Rab, Šetalište Markantuna de Dominisa 3

Datum objave: 21.06.2018
javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za uređenje plaža Padova I, Padova II i Padova III, dijelom u moru, a dijelom na k.č. 586/4, k.č. 598, k.č. 614/1, k.č.618/6, k.č. 637/3, k.č. 1316, k.č. 1317, k.č. 1330/2, k.č. 1354/4, k.č. 1356 i k.č. 1385, sve k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva „RIJEKAPROJEKT“ d.o.o. Rijeka, M. Albaharija 10a

Datum objave: 23.05.2018
Javni poziv za stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju ceste u Loparu sa infrastrukturom, podnositelja zahtjeva: Općina Lopar, Lopar 289A

Datum objave: 23.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju tri utvrdice u trajektnom pristaništu Mišnjak – luke otvorene za javni promet, podnositelja zahtjeva ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RAB, Biskupa Draga 2

Datum objave: 23.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju za dogradnju platoa s dvije rampe u trajektnom pristaništu Mišnjak – luke otvorene za javni promet, podnositelja zahtjeva ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RAB, Biskupa Draga 2

Datum objave: 06.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće luke Melak u Lopar – luke otvorene za javni promet, dijelom u moru, a dijelom na k.č.10305, k.č. 10118 i k.č. 10313, sve k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RAB, Biskupa Draga 2

Datum objave: 19.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izmjenu trase državne ceste D-105 u Loparu na k.č. 10313 k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva „HRVATSKE CESTE“ d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, zastupane po „VIA PROJEKT“ d.o.o. Rijeka, Ede Jardasa 20

Datum objave: 13.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade na novoformiranoj k.č. 4161 (formira se od k.č.3479/2, k.č. 4160/1, k.č. 4160/2 i k.č. 4165/2) k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva Maje Šanić, Lopar, Lopar 419, objavite u kućici Rab, dana 14. veljače 2018. godine.

Datum objave: 25.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju parkirališta Lopar – Melak na k.č. 10313 k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva OPĆINE LOPAR, Lopar, Lopar 289a, objavite u kućici Rab, dana 25. siječnja 2018. godine.

Datum objave: 16.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za gradnju ceste Melak – Groblje sa infrastrukturom u Loparu, na k.č. 10120/2, k.č. 9077, k.č. 9080/1, k.č. 9080/2, k.č. 9078, k.č. 9079/1, k.č. 8883, k.č. 8882/1 i k.č. 8882/2, sve k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva Općine Lopar, Lopar 289a

Datum objave: 04.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju raskrižja i pristupne ceste („Pod Šigovo“) na k.č. 1991, k.č. 1990, k.č. 1989/1, k.č. 1986, k.č. 1985, k.č. 1982, k.č. 1979, k.č. 1978, k.č. 10202, k.č. 10203 i k.č. 10290, sve k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva Općine Lopar, Lopar 289a

Datum objave: 15.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene zgrade i bazena na novoformiranoj k.č. 591/19 (formira se od dijela k.č. 591/3 i dijela k.č. 582/3) k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva „TRANSPORT JAVORIĆ“ d.o.o. Hum na Sutli, Druškovec Humski 73

Datum objave: 15.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene zgrade i bazena na novoformiranoj k.č. 591/18 (formira se od dijela k.č. 591/3 i dijela k.č. 582/3) k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva „TRANSPORT JAVORIĆ“ d.o.o. Hum na Sutli, Druškovec Humski 73

Datum objave: 30.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV GONAR 1-N na k.č. 1803/19, k.č. 1803/232, k.č. 2000/2, k.č. 1803/216 i k.č. 1803/43, sve k.o. Supetarska Draga, podnositelja zahtjeva „HEP – Operator distribucijskog sustava“ d.o.o. Zagreb, zastupan po ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 29.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade – dogradnja hotela „GRAND HOTEL IMPERIAL“ na novonastale k.č. 2371 (do sada upisana kao k.č. zgr. 360) k.o. Rab – Mundanije, podnositelja zahtjeva „IMPERIAL“ d.d. Rab, Jurja Barakovića 2

Datum objave: 29.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene zgrade na novoformiranoj k.č. 356/1 k.o. Kampor (formira se od k.č. 356/1, k.č. 355/4, k.č. 381/4 i k.č. 381/3, sve k.o. Kampor), investitora Petera Danača (OIB: 07521231147) iz Republike Slovačke, Nove Zamky, Ticha 9698/18

Datum objave: 21.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju fekalnih kolektora, crpne stanice i vodovoda u naselju Gonar i Dumići, aglomeracije Supetarska Draga, podnositelja zahtjeva društva „VRELO“ d.o.o. Rab, Palit 68

Datum objave: 15.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju fekalnog kolektora dijela naselja Palit sa crpnom stanicom (CS - 21 Škver) i tlačnim cjevovodom na k.č. 180/10, k.č. 181, k.č. 183, k.č. 184/2, k.č. 187/1, k.č. 187/3, k.č. 2264/1, k.č. 2288/1, k.č. 2290, k.č. 2346, k.č. 435/1, k.č. 436/1, k.č. 2351/9, k.č. 297/1 i k.č. 297/2, sve k.o. Rab - Mundanije podnositelja zahtjeva „VRELO“ d.o.o. Rab (OIB: 75422440757), Palit 68

Datum objave: 13.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju kabelske kućice 110 kV STOJAN na dalekovodu 110 kV Dunat-Rab na novoformiranoj k.č. 9979/9 (formira se od k.č. 9979/9 i dijela k.č. 9979/1) k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva „HEP – Operator distribucijskog sustava“ d.o.o. Zagreb, zastupan po „DALEKOVOD-PROJEKT“ d.o.o. Zagreb, Marijana Čavića 4

Datum objave: 13.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za sustav odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda - Sustav Mundanije, po zahtjevu „VRELO“ d.o.o. Rab (OIB: 75422440757), Palit 68

Datum objave: 13.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju UPOV Rab, Aglomeracije Rab, po zahtjevu „VRELO“ d.o.o. Rab (OIB: 75422440757), Palit 68

Datum objave: 23.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukciju vodovoda – sustav Kampor na k.č. zgr *29/1, k.č. zgr *42/3, k.č. 1359/2, k.č. 1394, k.č. 1395, k.č. 1401, k.č. 1500/1, k.č. 1500/13, k.č. 1501/3, k.č. 1501/4, k.č. 1502, k.č. 1511/3, k.č. 1511/5, k.č. 1525/2, k.č. 1525/3, k.č. 1528/2, k.č. 1538, k.č. 1539/2, k.č. 1539/4, k.č. 1540, k.č. 1560/3, k.č. 1560/5, k.č. 1561/2, k.č. 1563/2, k.č. 1576/3, k.č. 1578/1, k.č. 1578/4, k.č. 1578/5, k.č. 1578/7, k.č. 1578/8, k.č. 1579/2, k.č. 1579/4, k.č. 1580, k.č. 1582, k.č. 1617, k.č. 1619, k.č. 1681/1, k.č. 1681/2, k.č. 1816, k.č. 1819/1, k.č. 1819/2, k.č. 1819/3, k.č. 1821, k.č. 1822/1, k.č. 1826, k.č. 1833, k.č. 1836/1, k.č. 1836/2, k.č. 1841/1, k.č. 1847, k.č. 1856, k.č. 1891, k.č. 232/5, k.č. 232/6, k.č. 232/7, k.č. 233, k.č. 245, k.č. 246, k.č. 249/3, k.č. 250, k.č. 253/1, k.č. 256/1, k.č. 260/3, k.č. 261/2, k.č. 261/6, k.č. 275/3, k.č. 290/2, k.č. 295/3, k.č. 300/3, k.č. 579, k.č. 580/1, k.č. 591, k.č. 592, k.č. 593/1, k.č. 611, k.č. 612, k.č. 657/3, k.č. 662/1, k.č. 662/2, k.č. 662/3, k.č. 662/4, k.č. 664/1, k.č. 664/4, k.č. 664/5, k.č. 674, k.č. 682/2, k.č. 685/1, k.č. 700/1, k.č. 700/2, k.č. 700/6, k.č. 702/2, k.č. 714, k.č. 722, k.č. 723/3, k.č. 744, k.č. 746/8, k.č. 747/1, k.č. 748/1, k.č. 749/2, k.č. 750, k.č. 888/2, k.č. 895, k.č. 903/1, k.č. 907/1, k.č. 907/2, k.č. 908/1, k.č. 909/1, k.č. 914/1, 914/2, 929/2, 930/2, k.č. 932, k.č. 934/2, k.č. 939/1, k.č. 939/3, k.č. 939/4, k.č. 940/1, k.č. 948, k.č. 949/5, k.č. 952/2, k.č. 953/1, k.č. 953/2, k.č. 953/4, k.č. 956/2, k.č. 961/2, k.č. 961/8, k.č. 964/1, k.č. 964/4, k.č. 966, k.č. 969/1, k.č. 970/2, k.č. 971 i k.č. 974/1, sve k.o. Kampor, po zahtjevu „VRELO“ d.o.o. Rab, Palit 68.

Datum objave: 22.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za dozvole za gradnju fekalnih kolektora i vodovoda u dijelu naselja Mundanije i Banjol na k.č. 1068/1, k.č. 1068/3, k.č. 1068/8, k.č. 1069, k.č. 1070/1, k.č. 1070/17, k.č. 1070/18, k.č. 1070/2, k.č. 1070/5, k.č. 1109/1, k.č. 1109/2, k.č. 1293/2 i k.č. 1395, sve k.o. Banjol, te na k.č. 1581, k.č. 1582, k.č. 1595, k.č. 1596/2, k.č. 1597/1, k.č. 1597/2, k.č. 1600/1, k.č. 1600/2, k.č. 1608/2, k.č. 1608/5, k.č. 1608/7, k.č. 1609/1, k.č. 1609/2, k.č. 1725/4, k.č. 1725/6, k.č. 1729, k.č. 1754/6, k.č. 1754/7, k.č. 1784/6, k.č. 1786/2, k.č. 2266, k.č. 2269/1, k.č. 2270/1, k.č. 2273/1, k.č. 2297/1 i k.č. 2298, sve k.o. Rab – Mundanije, po zahtjevu „VRELO“ d.o.o. Rab, Palit 68.

Datum objave: 05.07.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sportsko - rekreacijskog kompleksa s pomoćnim objektom na novoformiranoj k.č. 225/78 k.o. Rab – Mundanije (formira se od dijela k.č. 225/2 k.o. Rab – Mundanije (zemljišnoknjižnih čestica oznaka z.k.č. 225/3, 225/4, 225/5, 225/10, 225/15 i 225/16 sve k.o. Rab – Mundanije)),podnositelja zahtjeva Grad Rab (OIB: 09555102027), Trg Municipium Arba 2

Datum objave: 19.04.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju spoja državne ceste DC-105 i županijske ceste ŽC-5139 (spoj Supetarska Draga – Kampor), po zahtjevu podnositelja: Grad Rab (OIB 09555102027), Rab, Trg Municipium Arba 2

Datum objave: 02.02.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju poslovne zgrade s trgovačkim, uredskim i ugostiteljskim sadržajem na novoformiranoj k.č. 1530/2 (formira se od dijela k.č. 1530/2 i dijela k.č. 1535) k.o. Rab – Mundanije, podnositelja zahtjeva „PLODINE“ d.d. Rijeka, Ružićeva 29, zastupan po Mariji Pečarić, Kastav, Tometići 2

Datum objave: 29.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju 20 kV kabelskog priključka za TS 20/0,4 kV «VAŠIBAKA» na k.č. 826/1, k.č. 826/32, k.č. 826/33, k.č. 826/42 i k.č. 826/43, sve k.o. Barbat, podnositelja zahtjeva „HEP – Operator distribucijskog sustava“ d.o.o. Zagreb (OIB: 46830600751), Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 29.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade na novonastaloj k.č. 828/1 (formira se od k.č. 828/1, k.č. 828/3 i dijela k.č. 829/2) k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva Ivice Grgića iz Nove Gradiške, Nikole Tesle 2, i Sanje Grgić iz Adžamovaca, Kralja Tomislava 20

Datum objave: 25.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izdavanja lokacijske dozvole za zahvat gradnje KB 20 kV TS 20/0,4 kV MARJAN – TS 20/0,4 kV PENDI – TS 20/0,4 kV ELES na k.č.: zgr. 79, 623/11, 623/12, 623/18, 653/10, 653/28, 656/4, 657/6, 662/8, 1294/1, 1294/7, sve k.o. Kampor, po zahtjevu podnositelja HEP d.d. Zagreb, zastupanog po HEP–ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 18.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune rješenja o uvjetima građenja za stambenu zgradu na dijelu k.č. 1718/2 i dijelu k.č. 1718/3, obje k.o. Supetarska Draga, investitora Željka Vidasa iz Raba, Supetarska Draga 195

Datum objave: 19.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obalnog zida lukobrana i prilazne rampe trajekta u Loparu u akvatoriju ispred k.č.10309 i k.č. 10313, obje k.o. Lopar podnositelja zahtjeva ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB (OIB: 17820392036), Biskupa Draga 2

Datum objave: 01.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za za gradnju ceste Melak - Groblje sa infrastrukturom u Loparu, na k.č. 10120/2, 9077, 9080/1, 9080/2, 9078/1, 9078/2, 9079/1, 8883/1, 8883/2, 8882/1 i 8882/2, sve k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva OPĆINE LOPAR, Lopar 289A, zastupane po Branku Papiću ing.građ. iz Kostrene, Žuknica 7A.

Datum objave: 19.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće stambene zgrade i prenamjenu u zgradu ugostiteljsko-turističke namjene k.č. 2575 k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva Maje Ivče (OIB: 92025305040) iz Lopara, Lopar 156

Datum objave: 22.07.2016
Javni poziv strankama, u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju 20 kV kabelskog priključka za TS 20/0,4 kV «LOPAR CENTAR» na k.č. 407/3, k.č. 10195, k.č. 405/1, k.č. 423, k.č. 10314, k.č. 10315 k.č. 10290/1, k.č. 10165/1 i k.č. 10165/2, sve k.o. Lopar podnositelja zahtjeva „HEP – Operator distribucijskog sustava“ d.o.o. Zagreb (OIB: 46830600751), Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 04.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D 105, dionica Supetarska Draga, na k.č. 1161/1, k.č. 1316/3, k.č. 1969, k.č. 2012, sve k.o. Supetarska Draga, po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

Datum objave: 10.05.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja na državnoj cesti D-105 lokalitet Lopar, po zahtjevu podnositelja HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3

Datum objave: 20.04.2016
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade na k.č. 7856 k.o. Lopar, po zahtjevu Tine Perić iz Lopara i Ivana Žica iz Raba.

Datum objave: 15.04.2016
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju nerazvrstane prometnice na području Livačina – prva etapa na k.č. 5314-9 k.o. Lopar, po zahtjevu Općine Lopar.

Datum objave: 08.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade – dogradnja terase hotela „PADOVA“ na novoformiranoj k.č. 1354/1 (formira se od k.č. 1354/1 (u katastarskom operatu se sastoji od k.č. 1354/1, k.č. 639/5, k.č. zgr. 94/2), k.č. 1294/13 (u katastarskom operatu dio k.č. 1354/1), od k.č. 1294/11 (u katastarskom operatu dio k.č. 1354/1)) k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva „IMPERIAL“ d.d. Rab (OIB: 90896496260), Rab, Jurja Barakovića 2

Datum objave: 08.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojećeg gata u luci Grce u Barbatu, po zahtjevu podnositelja Ugostiteljski obrt “Leut”, Rab, Barbat 421

Datum objave: 01.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela puta na k.č. 10177/1 k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva Milana Pećarine iz Lopara

Datum objave: 22.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete i pripadajuće električne instalacije na k.č. 1326, k.č. 22/1, k.č. 22/5, k.č. 1323/1, k.č. 1322, k.č. 1333, k.č. 1334 i k.č. 1335, sve k.o. Banjol i na k.č. 515, k.č. 1157, k.č. 489/5, k.č. 480, k.č. 1158, k.č. 1159, k.č. 1160, k.č. 454/5, k.č. 441/3, k.č. 441/2, k.č. 441/1, k.č. 431/1, k.č. 463/2, k.č. 1162, k.č. 166/3, k.č. 165, k.č. 1163, k.č. 1164, k.č. 1165, k.č. 141/3, k.č. 141/2, k.č. 141/4, k.č. 1166, k.č. 1167, k.č. 1168, k.č. 1169, k.č. 1170, k.č. 1156/1, k.č. 91/1 i k.č. 1175, sve k.o. Barbat, podnositelja zahtjeva GRAD RAB, Trg Municipium Arba 2

Datum objave: 10.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće zgrade poslovne namjene, “Vila Marijan” u Banjolu, po zahtjevu podnositelja: Damir Mišković iz Nigerije, Abudja, Sangha street 15, zastupanog po odvjetniku Predragu Jengiću iz Raba, PC Mali Palit

Datum objave: 27.01.2016
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju parkirališta Lopar – Melak na k.č. 10313 k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva OPĆINE LOPAR (OIB: 55776600209), Lopar, Lopar 289a

Datum objave: 04.01.2016
javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D 105, dionica Gornja Supetarska Draga aps.stac. 4+833,00 do 4+961,00 (proj. stac. 0+960,00 do 1+088,00) na k.č.: 1984/2, 1984/7, 488/10, 488/12, 488/13, 488/14, 488/1, 478/8, 478/6, 478/7, 448/3, 478/5, 486/5, 486/11, 482/24, 503/1, sve k.o. Supetarska Draga, podnositelja zahtjeva Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3

Datum objave: 04.01.2016
javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju 20 kV kabelskog priključka KB 20 kV za TS 20/0,4 kV RTIĆ na k.č. : 4482, 10292, 4481, 4440, 4439/1, sve k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva HEP d.d. Zagreb, (OIB: 28921978587) zastupanog po HEP–ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2.

Datum objave: 04.01.2016
javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju TS 20/0,4 kV RTIĆ na dijelu k.č. 4482 k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva HEP d.d. Zagreb, (OIB: 28921978587) zastupanog po HEP–ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2.

Datum objave: 30.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izmjene i dopune lokacijske dozvole - za rušenje i demontažu postojećih gatova i plutajućeg gata, rekonstrukciju i sanaciju postojeće obale sa odmuljivanjem pomorskog dijela nanosa, te dogradnje privezišta za prihvat plovila, po zahtjevu podnositelja Ugostiteljski obrt “Plaža”, Rab, Barbat 75, na k.č. 1188, k.č. 1189, k.č. 1190 i k.č. 1191, sve k.o. Barbat

Datum objave: 30.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade – dogradnja terase hotela „PADOVA“ na novoformiranoj k.č. 1354/1 (formira se od k.č. 1354/1 (u katastarskom operatu se sastoji od k.č. 1354/1, k.č. 639/5, k.č. zgr. 94/2), k.č. 1294/13 (u katastarskom operatu dio k.č. 1354/1), od k.č. 1294/11 (u katastarskom operatu dio k.č. 1354/1)) k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva „IMPERIAL“ d.d. Rab (OIB: 90896496260), Rab, Jurja Barakovića 2

Datum objave: 14.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanje građevinske dozvole za gradnju 20 kV kabelskog voda za TS 20/0,4 kV „GODINIĆI" na k.č. 1339, k.č. 893/1, k.č. 893/3, k.č. 898/1, k.č. 1294/1, k.č. 1293 i k.č. 1114/1, sve k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva „HEP – Operator distribucijskog sustava“ d.o.o. Zagreb, Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 14.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade na k.č. 828/1 (formira se od k.č. 828/1, k.č. 828/3 i dijela k.č. 829/2) k.o. Banjol,podnositelja zahtjeva Ivice Grgića (OIB: 52837309198) iz Nove Gradiške, N. Tesle 2 i Sanje Grgić (OIB: 04478420891) iz Adžamovaca, Kralja Tomislava 20

Datum objave: 20.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za proširenje obale platoa brodogradilišta „PIČULJAN“ – morska luka posebne namjene – brodogradilište LB2 na k.č. 1186 k.o. Barbat, podnositelja zahtjeva BRODOGRADNJA PIČULJAN d.o.o. Rab (OIB: 432605003660), Barbat 226

Datum objave: 06.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju trajektnog pristaništa Lopar

Datum objave: 07.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade na novoformiranoj k.č. 482/1 (građevinska čestica se formira od k.č. 482) k.o. Banjol, po zahtjevu podnositelja zahtjeva Ivice Marijana iz Raba, Banjol 118

Datum objave: 31.08.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju trafostanice TS 20/0,4 kV MELAK u k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d. Zagreb, zastupani po HEP-ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 12.06.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojeće ceste i gradnja nove pristupne ceste u Supetarskoj Drazi, podnositelja zahtjeva „G.S.W.“ d.o.o. Rab, zastupani po odvjetniku Predragu Jengiću iz Raba, PC Mali Palit

Datum objave: 28.04.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV MEL u k.o. Kampor, podnositelja zahtjeva HEP-d.d. Zagreb, zastupanog po HEP-ODS Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 22.04.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju privezišta u moru u k.o. Supetarska Draga, podnositelja UO "More" iz Raba, Sup. Draga 321

Datum objave: 10.03.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg brodogradilišta u Banjolu, po zahtjevu podnositelja “Lučica” d.o.o., Rab, Banjol 737.

Datum objave: 25.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kabelskog priključka TS 20/0.4 kV Šimičići, Kampor, na k.č. 1816, 1826, 970/3, 974/3, 974/2, 1477, 1148/2 i 1147/2, sve k.o. Kampor, podnositelja zahtjeva HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka, V.C. Emina 2

Datum objave: 24.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za gradnju privezišta u moru uz k.č. 480 k.o. Barbat, podnositelja UO Plaža iz Raba, Barbat 75

Datum objave: 17.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju poslovne građevine - trgovačke namjene i formiranje građevinske čestice na k.č. 515, k.č. 514/2, k.č. 514/8, k.č. 514/1, k.č. 514/5, k.č. 514/6 k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva "Požega gradnja" d.o.o. Požega.

Datum objave: 11.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju poslovne zgrade – biljetarnica, čekaonica, ugostiteljski sadržaj – bistro i sanitarije za potrebe trajektne luke Mišnjak i obalnog zida na k.č. 811/4 k.o. Barbat, podnositelja zahtjeva ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB, Biskupa Draga 2

Datum objave: 06.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju javne rasvjete i pripadajuće električne instalacije u k.o. Banjol i u k.o. Barbat, podnositelja zahtjeva GRAD RAB, Trg Municipium Arba 2, zastupan po v.d. pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav Vojku Marčiću, dipl. ing. el.

Datum objave: 27.01.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade i formiranje građevinske čestice na k.č. 7925 i k.č. 7928, obje k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva Antona Pičuljana iz Rijeke, Save Jugo Bujkove 15, zastupan po Maji Berket iz Raba, Banjol 22

Datum objave: 23.01.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodovodnog ogranka Pičuljani - Zorzini na k.č 1978, 1985, 1986, 1989/1, 1990, 1991, 2000, 2001/3, 2001/2, 2001/1, 2011, 2014, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2044, 2045, 2046, 10201, 2181, 2180/2, 2180/1, 2179, 2178, 2177, 2176/2, 2176/1, 2175, 2174, 10290/1, 2168, 2159, 2158, 2157 i 2144, sve k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva VRELO d.o.o. Rab, Palit 68

Datum objave: 23.01.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodovodnog ogranka – spoj okno Vrutak - okno Ambulanta na k.č. 568/1, 1216/1, 10164, 1202, 1043, 1042, 888, 889, 945/2, 944/7, 944/8, 944/9, 947/1, 948, 950, 951, 962, 963, 980/1, 980/2, 979/1, 979/2, 978, 983/3, 983/4, 984/2, 985/2, 986/3, 986/4, 987/2, 988, 993/1, 992/2, 1017, 10296, 4019/1, 4019/2, 4020/1, 4022, 4023/2, 4024, 4028, 4029/2, 4032/2, 4035/2, 4034, 4033, 3909/2, 3908/1, 3908/2, 3911/1 i 3898, sve k.o. Lopar, podnositelja zahtjeva VRELO d.o.o. Rab, Palit 68

Datum objave: 22.01.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade i formiranje građevinske čestice na dijelu k.č. 112/9 k.o. Barbat, podnositelja zahtjeva Karela Serinija iz Loga pri Brezovici, Pot na Ferjanko 12 (Slovenija)

Datum objave: 22.01.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade i formiranje građevinske čestice na dijelu k.č. 112/9 k.o. Barbat, podnositelja zahtjeva Karela Serinija iz Loga pri Brezovici, Pot na Ferjanko 12 (Slovenija)

Datum objave: 11.12.2014
Javni poziv za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju – dogradnja i nadogradnja stambene zgrade na k.č. 505 (građevinska čestica se formira od k.č. 505, k.č. 504/1, k.č. 504/3, k.č. 498/5, te dijela k.č. 497/6) k.o. Barbat, podnositelja zahtjeva Julije Radić – Blecich iz Rijeke, Trinajstićeva ulica 8b, zastupane po Damiru Bariću iz Raba

Datum objave: 10.11.2014
Javni poziv za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže na katastarskim česticama u k.o. Barbat i k.o. Banjol, podnositelja zahtjeva VRELO d.o.o. Rab

Datum objave: 10.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju poslovne građevine – pretežito trgovačke namjene i ugostiteljske namjene (caffe bar) na k.č. 803 k.o. Rab – Mundanije, podnositelja zahtjeva „POŽEGA GRADNJA“ d.o.o. Požega, Industrijska 30

Datum objave: 10.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za 20kV kabelski vod TS GODINIĆI, podnositelja zahtjeva HEP-ODS d.o.o. Zagreb, Elektroprimorje Rijeka

Datum objave: 10.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za 20kV kabelski priključak TS SORINJ 1, podnositelja zahtjeva HEP-ODS d.o.o. Zagreb, Elektroprimorje Rijeka

Datum objave: 15.09.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvola za postavljanje pontona za pristajanje brodova/hidroaviona u obuhvatu luke Rab, luke otvorene za javni promet

Datum objave: 26.05.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole po zahtjevu UO Plaža iz Raba, Barbat 75

Datum objave: 06.05.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnja poslovne građevine – trgovačke namjene i formiranje okućnice na k.č. 800/1, k.č. 801/1, k.č. 801/2, k.č. 803, k.č. 804/2 k.o. Rab Mundanije

Datum objave: 05.05.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukcija vodospreme Fruga - ugradnja desalinizatora boćate vode na k.č.: 503/1, 502/5, 502/8, 502/9, 502/6, k.o. Supetarska Draga i gradnja odvodne cijevi (za ostatak nakon prerade boćate vode) na k.č.: 1492/58, 1492/57, 1492/56, 1492/55, 1492/54, 1492/51, 1492/50, 1492/47, 1492/46, 1492/43, 1492/42, 1492/39, 1492/38, 1492/35, 1492/34 I 1492/31, k.o. Lopar

Datum objave: 23.04.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za sanaciju postojećeg brodogradilišta po zahtjevu BRODOGRADILIŠTE LUČICA Rab