Skip Navigation Links

Lokacijske dozvole za zahvate u prostoru koji su bili predmetom postupka PUO, postupka OPUO ili postupka OPEM


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:


Datum objave: 16.10.2019
Rješenje o 1. izmijeni i/ili dopuni lokacijske dozvole za zahvat u prostoru izgradnje sunčane elektrane Orlec Trinket-Istok na dijelovima k.č. 292/2, 292/26, 3592/1, 3600 te cijeloj k.č. 1527/3 k.o. Orlec na području Grada Cresa, u Primorsko-goranskoj županiji

Datum objave: 07.10.2019
Rješenje o II. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za građenje nerazvrstane prometnica sa pripadajućom infrastrukturom (vodovodna instalacija, sanitarna kanalizacija, oborinska odvodnja, javna rasvjeta i telekomunikacijska mreža) i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2, na k.č. br. 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, dio 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/2, 12/1, 12/2, 19/1, 19/2, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, dio 19/13, 19/14, 19/16, 19/17, 19/19, 19/22, 20/1, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 29/2, 33/1, 34/1, 34/3, 4157/21, sve k.o. Marčelji

Datum objave: 12.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat - građenje ugostiteljskog objekta iz skupine hotela, vrste »aparthotel« na k.č. 3640/2, 3641/1, 3640/5, 3290/3, 3290/8, 3290/9, 3640/7, 3285/1, 3285/2 K.o. Ledenice, investitora tvrtke MEŠIĆ COM d.o.o. Zagreb, Strojarska 22/II, OIB 16308837296, zastupane po opunomoćeniku Stjepanu Kataliniću iz Dramlja, Dramaljsko selce 27b

Datum objave: 11.09.2019
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: za izgradnju prometnica O1, O2 i K1 i za izgradnju dijela cjevovoda fekalne odvodnje u dijelu Zvonimirove ulice sa spojem na postojeći kolektor u naselju Baška, izdanu po zahtjevu Općine Baška iz Baške, Palada 88,

Datum objave: 10.09.2019
Rješenje o I izmijeni i dopuni lokacijske dozvole koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za zahvat u prostoru: Odvodnja naselja Ćunski, koja se planira na dijelovima katastarskih čestica u k.o. Ćunski, na području Grada Maloga Lošinja, naselja Ćunski, na otoku Lošinju u Primorsko- goranskoj županiji., po zahtjevu investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A.

Datum objave: 16.11.2018
Lokacijska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju vodospreme Unije, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa.

Datum objave: 21.08.2018
Lokacijska dozvola, koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju odvodnje naselja Ćunski

Datum objave: 09.08.2018
Lokacijska dozvola, koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju produžetka podmorskog ispusta UPOV-a Nerezine, investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a.

Datum objave: 09.08.2018
Lokacijska dozvola, koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja Nerezine, , područje Osor-Nerezine s CS Osor 2, CS Benzinska, i CS Sv.Frane, na k.č. Osor i k.č.Nerezine, investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a.

Datum objave: 15.06.2018
Lokacijska dozvola za izgradnju sunčane elektrane Orlec Trinket-Istok, maksimalne snage do 10 MW, građevine namijenjene proizvodnji električne energije-fotonaponske elektrane sastavljene od 13 polja fotonaponskih panela, pet trafostanica, pripadajuće elektroenergetske mreže, internih kolnih prilaza, ograda te više pomoćnih građevina u funkciji elektrane (spremišta, radionice, sanitarni čvorovi, cisterne, septičke jame, i sl.), na dijelovima k.č. 292/2, 292/26, 3592/1, 3600 te cijeloj k.č. 1527/3, sve u k.o. Orlec, na području Grada Cresa, koja je izdana po zahtjevu investitora, Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ iz Rijeke, Splitska 2

Datum objave: 08.06.2018
Lokacijska dozvola, koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnim stanicama-naselja Sv.Jakov, u k.o. Sv.Jakov i k.o.Nerezine, investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a.

Datum objave: 08.06.2018
Lokacijska dozvolu za građenje (polaganje) zamjenskog podmorskog kabela 110 kV Krk (Mali bok) – Cres (Merag), podnositelja zahtjeva HOPS d.o.o. Zagreb, Prijenosno područje Rijeka iz Opatije, M. Tita 166

Datum objave: 17.04.2018
Lokacijska dozvola za izgradnju kanalizacijske mreže odvodnje sanitarnih otpadnih voda te rekonstrukciju-dogradnju vodoopskrbne mreže naselja Osor, na dijelovima k.č. 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 62, 570, 1017/1, 1080/3, 1087/1, 1087/3, 1088/3, 1089, 1090/1, 1091, 1092/1, 1092/2, 1093/1, 1104/1, 1830/1, 1833/1, 1834/1 i č.zgr. 161, te na obalnoj i podmorskoj komponenti pomorskog dobra, sve u k.o. Osor, investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a.

Datum objave: 09.03.2018
Zahvat u prostoru: rekonstrukcija podmorskog kabela 110kV CRES ( OSOR1) – LOŠINJ (OSOR2), planiranu na dijelu pomorskog dobra kao i na č.zem. 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 1835/2, 842, 1834/1, 845, 1833/3, 854, 847, 993, 1824, 991/1, 1829, 1090/2, 1090/3, sve k.o.Osor, koji zahtjev je podnio investitor, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosnog područja Rijeka, M. Tita 166, Opatija, zastupan po Dalekovod projektu d.o.o. Zagreb, M. Čavića 4, Zagreb, a koji zahvat je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš u smislu članka 147.stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („ Narodne novine“ br.153/13,65/17).

Datum objave: 09.02.2018
Rješenje o drugoj izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za rekonstrukciju gospodarske građevine – betonare i industrijskog kolosjeka u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo, za koju je MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE donijelo rješenje o prihvatljivosti na okoliš,podnositelja zahtjeva GP KRK d.d. Krk, S.Radića 31

Datum objave: 21.07.2017
Lokacijska dozvola za izgradnju građevine: Biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda SBR tehnologija Kijac – Mali Lošinj, koji se planira na dijelovima k.č. 618, 618/2, 619, 620/1 i 638, sve k.o. Mali Lošinj – grad, po zahtjevu društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a

Datum objave: 06.07.2017
Lokacijska dozvolu za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: Kanalizacija i vodoopskrba naselja Artatore,KLASA: UP/I-350-05/16-03/21, URBROJ: 2170/1-03-05/1-17-9 od 30.lipnja 2017., podnositelja zahtjeva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj iz Lošinja

Datum objave: 06.07.2017
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - rekonstrukcija građevine uređene plaže (Plaža C1-2) planirane na dijelu pomorskog dobra označenog kao č.zem. 7460/3, 7570, 7571/2, 7572/2, sve k.o. Mali Lošinj, i pripadajućeg akvatorija, po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1, OIB 25295166877

Datum objave: 06.07.2017
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - rekonstrukcija građevine uređene plaže (Plaža C1-1) planirane na dijelu pomorskog dobra označenog kao č.zem. 8024/6, 8024/7, 8024/11, 8030/5, 8032/1, 8032/2, 8106/2, 8108/2, 8111/3, 13431/2, 13449, 13450, 13451, 13452, 13453, sve k.o. Mali Lošinj, i pripadajućeg akvatorija, po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1, OIB 25295166877

Datum objave: 10.04.2017
Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS Slana, CS Slaven i vodovodna mreža sustava Crikvenica /Selce - PODRUČJE SELCE CENTAR, na k.č. br. 7906/5, 7909, 7923, 7924, 7954, 7955, 7968, 8001, 8002, 8003 i 1381 k.o. Selc, podnositelja zahtjeva Murvica d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 17.03.2017
Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Selce – PODRUČJE DUBRAČINA, Crikvenica, na k.č. 335/1 i dr., podnositelj zahtjeva MURVICA d.o.o., Crikvenica

Datum objave: 17.03.2017
Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Selce – PODRUČJE SOPALJSKA, Crikvenica na k.č. 1665 i dr., podnositelj zahtjeva MURVICA d.o.o., Crikvenica

Datum objave: 17.03.2017
Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturne građevine: Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS – Igralište i vodovodna mreža sustava Selce – PODRUČJE KOTORSKA, Crikvenica, na k.č. 1373 i dr., podnositelja zahtjeva: MURVICA d.o.o., Crikvenica

Datum objave: 17.03.2017
Rješenje o izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole za građenje biciklističke staze prema Pavlomiru i spoja Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta, na k.č. 16328 i dr., investitora Grada Novi Vinodolski

Datum objave: 17.03.2017
Lokacijska dozvola za građenje biciklističke staze prema Pavlomiru i spoja Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta, na k.č. 16328 i dr., po zahtjevu Grada Novi Vinodolski

Datum objave: 17.03.2017
Lokacijska dozvola za II. fazu rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnoga značaja Klenovica: ribarska luka i gatovi, na k.č. 3379/1 i 3499/9 k.o. Ledenice, podnositelja zahtjeva Županijske lučke uprave Novi Vinodolski

Datum objave: 27.01.2017
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za rekonstrukciju gospodarske građevine – betonare i industrijskog kolosijeka u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo, na k.č. br. 2401/12 i dijelu k.č. 2067/1, k.o. KUKULJANOVO, podnositelja zahtjeva GP KRK d.d. Krk, S. Radića 31

Datum objave: 14.06.2016
Lokacijska dozvola za rekonstrukciju državne ceste D100-001 dionice - Porozina, Dragozetići-Beli, Predošćica, po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o.

Datum objave: 08.06.2016
Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za rekonstrukciju, uređenje plaže A – Hortenzija i Bellevue i plaže B – Mirasol / Hygea i Alhambra / Augusta na česticama pomorskog dobra k.č. 13481/1, k.č. 13481/2, 13482/1, k.č. 13482/2, k.č. 13482/3, k.č. 13487, k.č. 13488, k.č. 13489 i k.č. 13490, sve u k.o. Mali Lošinj (plaža A – Hortenzija) i k.č. 13483/1, k.č. 13483/2, k.č. 13485/1, k.č. 13485/2, k.č. 13485/3, k.č. 13485/4, k.č. 13485/5, k.č. 13491, k.č. 13492 i k.č. 13493, sve u k.o. Mali Lošinj (plaže B – Mirasol / Hygea i Alhambra / Augusta)

Datum objave: 25.04.2016
Lokacijska dozvola za građenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe te odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Porozina na otoku Cresu