Skip Navigation Links

Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Crikvenica


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:


Datum objave: 17.11.2023
Javni poziv za uvid u glavni projekt radi izjašnjenja, dana 17.studenog 2023.god. od 12.00 do 13.00 sati u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju višestambene građevine na k.č.br. 844/4 k.o. Selce (k.č.br. 1634 k.o. Selce-Nova) investitora SPIN & FLY d.o.o. iz Zagreba, Draškovićeva ulica 5, OIB: 76607730025

Datum objave: 23.12.2022
Javni poziv strankama za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće u nizu na 7677/1 (zk.č. 5767/2), 7676/1 (zk.č. 5767/3), 7677/2 (zk.č. 5768/2) i 7674 (zk.č. 8418/1), k.o. Crikvenica

Datum objave: 14.10.2022
Javni poziv strankama u postpuku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene slobodnostojeće građevine – višestambene građevine sa tri stambene jedinice, spremištem i garažom na k.č. 4500, k.o. Selce

Datum objave: 11.02.2022
Javni poziv strankama za uvid u spis u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: građenje građevina javne i društvene namjene, 2.b skupine - Kolektori odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce - područje Dubračina - 1 faza, na k.č. 342/3 345/3, 346/3, 351/1, 1224, 1265, 1280/2, 1286/1, 1286/2, 1287/2, 1288/2, 1289/2, 1293/2, 1294/1, 1295/1, 1295/4, 1296/1, 1296/3, 1297/2, 1297/3, 1298/2, 1298/3, 1364, 1673/1, 1683, 1691/1, 1691/2, 3575/2, 9082/1, 9236, 9242/1, 9287. k.o. Crikvenica (Crikvenica), podnositelja zahtjeva VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d. o. o.

Datum objave: 14.01.2021
Javni poziv strankama za uvid u spis u postupku izdavanja Rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja stambeno- poslovnih građevina na k.č. 364/1(zk.br.2575/1) K.o. Crikvenica na adresi Crikvenica, Vinodolska ulica 19, podnositelj zahtjeva tvrtka Folija Produkt d.o.o., Drage Ivaniševića 4, Zagreb

Datum objave: 23.12.2020
Javni poziv strankama za uvid u spis u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, sanitarna kanalizacija i vodoopskrbni cjevovodi na katastarskim česticama: 1830/1, 1831, 1832, 1833, 1837/8, 1839, 2032/1, 2032/2, 3580/1, 9082/1, 9083/1, 9085 k.o. Crikvenica (Crikvenica), 8284, 8288/2c k.o. Grižane (Grižane-Belgrad), 3586/3 k.o. Belgrad (Tribalj), investitor VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

Datum objave: 03.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju višestambene zgrade na k.č. 8915/12 (zk.kč.br. 6024/22) koja se formira od dijela k.č. 8915/1 i k.č. 8916/1 (zk.kč.br. 6024/1) K.o. Crikvenica podnositelja zahtjeva Nikoline Bratić, Strmec, Pružna ulica 19 i Marka Nađa, Duga ulica 46, Ivanovac .

Datum objave: 31.01.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje gradske dvorane u Novom Vinodolskom na k.č.br.1344/2, 1348/2, 1369/3, 1374/2, 1375/2, 1376/2, 1377/1, 1379/1, 1380/1, 1381, 1382/1, 1383/1, 1384, 1385/1, 1386/1, 1387/1, 1387/2, 1388/1A, 1388/1b, 1388/2, 1390/1, 1390/2, 1391/2, 1406, 1407/2, 1408/1, 1408/2, 1409/1, 1410/1, 1411/1, 1412/1, 1413, 1414,1415, 1416, 1417, 1418, 1419/1, 1419/2, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2, 1425/1, 1425/2, 1426, 1427/1, 1427/2, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439/2, 1443/1, 1444/1, 1445, 1446, 1447/2, 1450/2, 1451, 1452, 1453/1, 1453/2, 1457/1, 1458/1, 1459/2, 1466/3, 1467/3, 1467/4, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472/1, 1473/1, 1474/1, 1474/2, 1475/1, 1476/2, 16325/1 i 16326/1 k.o. Novi

Datum objave: 17.01.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju slobodnostojeće obiteljske kuće i bazena na k.č. br. 3186 (zk.br. 2190) k.o. Crikvenica podnositelja zahtjevaFranje Mušleka, Veliki Raven 87, Veliki Raven

Datum objave: 09.01.2020
Javni poziv na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja za zahvat u prostoru: bazen s pratećim sadržajima u kampu Selce na k.č.br. 1392/1 i 1392/2 k.o. Selce, investitora JADRAN d.d. iz Crikvenice, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963, koji se održati dana 22.1.2020.god. od 12.00 do 13.00 sati u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Crikvenici, Crikvenica, Ulica Kralja Tomislava 85a, II kat, soba br.3.

Datum objave: 04.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje spoja Sobolove i ulice Kralja Tomislava u Crikvenici na k.č.br. 55, 56, 88, 91/1, 91/2, 92/2, 1663/3, 1663/5, 1664, 1665, 2640/1, 2644/3, 2644/4, 2645/1, 2646/1, 2646/2, 2648/1 i 2648/8 k.o. Crikvenica, investitora HOTEL MIRAMAR d.o.o. iz Opatije, Ive Kaline 11, OIB: 14117859918

Datum objave: 20.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - građenje nerazvrstane ceste i kolno pješačkog puta u naselju Povile na k.č. 4246, 4248, 3273/1, 3273/35, 3273/9, 3273/4, 3273/10, 3273/7, 3274/39, 3274/21, 3347/8, 3347/149, 3347/148, 3347/143, 3347/142, 3347/29 K.o. Ledenice u Povilama investitora GRAD NOVI VINODOLOSKI , Trg Vinodolskog zakona 1, OIB: 40046437733

Datum objave: 11.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I 361-03/02-01/241, URBROJ:2170-80-01-02-05/CT iz 25.11.2002.godine, za građenje poslovno stambene građevine u nizu na k.č. 364/1(zk.br.2575/1) i 364/4 (zk.br.2575/4) K.o. Crikvenica , investitora Folija Produkt d.o.o., Drage Ivaniševića 4, Zagreb, OIB 05532135805

Datum objave: 05.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja dozvole za zahvat u prostoru : izgradnja kolektora odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Klenovica / Smokvica – područje naselja Smokvica, na k.č.. 3710, 3711/1, 3711/2, 814/12, 814/13, 814/102 ,814/109, 814/127, 814/132, 814/133, 814/135, 814/158, 814/159, 814/160 ,814/161, 814/165, 814/171, 814/172, 814/2, 814/4, 814/24, 814/26, 814/40, 814/46, 814/47, 814/56, 814/68, 814/75, 814/249, 814/264, 814/266, 814/267, 814/269, 814/296, 814/297, 814/299, 814/300, 814/301, 817/1, 817/13, 821/1, 822/1, 823/3, 823/6, 825/2, 825/3, 826/3, 828/13, 828/17, 828/21, 829/11, 831/13, 831/6, 831/9, k.o. Krmpote i 3499/430 i 3499/585 k.o. Ledenice, podnositelja zahtjeva VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. , OIB: 36612651354, Dubrova 22, Novi Vinodolski, zastupanog po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Ivanu Vozili, mag.ing.aedif., „RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA“ d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a

Datum objave: 17.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju poluugrađene višestambene zgrade na k.č. 8052/3 (zk.br. 5479/1), koja se formira od dijela k.č. 8052 i dijela k.č. 8049, (zk. brojevi 5479/1, 5479/2 i 5480) K.o. Crikvenica na adresi Crikvenica, Benići, podnositelja zahtjeva Sandra Marovskog, OIB 42164071852, Podšupera 37, Crikvenica

Datum objave: 17.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za uklanjanje pomoćne građevine i rekonstrukciju i dogradnju stambene zgrade na k.č.br. 1240 k.o. Selce u Selcu, podnositelja zahtjeva Lončarić Marine, Župan Jasminke i Župan Branka iz Selca, A.Antića 15

Datum objave: 30.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za uređenje prometnice s oborinskom odvodnjom – ulica Pavla Radića i Gundulićeva ulica u Crikvenici na k.č. 1673/1, 1672, 1671, 574/1, 608/1, 1666, 186, 168/3, 1669, 1665, 578/4, 592/1, 595/1, 185/2, 184/4, 183/3, 182/3, 181/4, 168/2, 167, 168/3, 163/4, 356/3, 361, 362, 365, 636, 245/3, 257/1, 256, 255/1, 3245/5, 169, 299/2, 301 i 1659 k.o. Crikvenica u Crikvenici, podnositelja zahtjeva Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, OIB: 81687755716

Datum objave: 15.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju višestambene građevine, na novoformiranoj građevnoj čestici br. 6875/2 k.o. Crikvenica, a koja se sastoji od k.č. 6871/1, 6874 i 6875/2 k.o. k.o. Crikvenica, podnositelja Josipa Fedešina, Crikvenica, Gornja Draga 53, OIB 04808088844, Francoise Maguerre Fedešin, Crikvenica, Gornja Draga 53, OIB 37044671183, Stephane Antoine Eric Fedešin, Francuska, Barastre, 13 Rue de la Maladrerie, OIB 14351746039, zastupanog po opunomoćeniku Josipu Fedešinu Crikvenica, Gornja Draga 53 i Isabelle Madeleine Sabine Fedešin, Crikvenica, Gornja Draga 52, zastupane po opunomoćeniku Josipu Fedešinu Crikvenica, Gornja Draga 53

Datum objave: 15.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: fazna izgradnja spoja Ulice Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom na k.č.br. 3625, 3626/1, 3641/2, 3641/1, 3638/5, 3642/1, 3643/3, 16268/1, 3644/19 i 16266/1, k.o. NOVI, podnositelja zahtjeva Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1

Datum objave: 22.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: uređenje priključka naselja Dugno (Povile) na D-8, na k.č.br. 3278/12, 3345/3, 3346/10, 3346/4, 3346/8, 3347/167 (dosadašnje stanje 3347/50), 3347/52, 3347/168, 3347/63, 3347/78 i 3643/11, k.o. LEDENICE, investitora Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3

Datum objave: 11.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za uređenje ulice Gaj u Povilama na k.č.br. 3643/12, 3306/21, 3347/20, 3280/2, 3306/23, 3306/3, 3306/13, 3310/1, 3310/4, 3309/5, 3311/6, 3311/2, 3311/1 i 3309/2 k.o. Ledenice, podnositelja zahtjeva Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, OIB: 40046437733

Datum objave: 21.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na k.č. na k.č.br. 3050, 3045, 2995, 2996, 3047/2, 3049/2 k.o. Dramalj, te na dijelovima k.č.br. 3049/1, 3047/1, 3044, 3858/4 k.o. Dramalj, u Dramlju, podnositelja zahtjeva Butorac Antonia iz Crikvenice, Benići 61, OIB: 84626595353

Datum objave: 08.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za odlagalište plovnih objekata „Poslovna zona zapad“ – Novi Vinodolski na k.č. 6581/1, 6559/1 i 6548/3 k.o. Novi u Novom Vinodolskom, podnositelja zahtjeva GPP MIKIĆ d.o.o. iz Omišlja, Pušća 131, OIB: 82386143355

Datum objave: 10.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za uređenje prometnice s oborinskom odvodnjom – ulica Pavla Radića i Gundulićeva ulica u Crikvenici na k.č.br. 1673/1, 1672, 1671, 574/1, 608/1, 1666, 186, 168/3, 1669, 1665, 578/4, 592/1, 595/1, 185/2, 184/4, 183/3, 182/3, 181/4, 168/2, 167, 168/3, 163/4, 356/3, 361, 362, 365, 636, 245/3, 257/1, 256 i 255/1 k.o. Crikvenica, podnositelja zahtjeva Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, OIB: 81687755716

Datum objave: 14.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice na k.č. 6709/1 k.o. Novi u Novom Vinodolskom, podnositelja zahtjeva KTD IVANJ d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 5, OIB: 97741129364

Datum objave: 11.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje ulice OU1 s priključkom na glavnu mjesnu ulicu GU, u području obuhvata UPU Tončićevo, na k.č. 2716, 2717, 2718, 2719, 3162, 3173, 3174/1, 3174/2, 3162, 3181, 3211, 3212/1, 3213, 3214/1, 3214/2, 3214/3, 3214/4 i 9107/1 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Crikvenica, Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85

Datum objave: 07.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole KLASA:UP/I- 361-03/16-06/135, URBROJ :2170/1-03-02/2-18-7 od 04.09.2018.godine za izgradnju stambene zgrade na k.č. 496 k.o. Dramalj (Sv. Jelena) podnositelja zahtjeva Katarine Stjepanović, rikvenica, Goranska 54 i Mirjane Stjepanović, Crikvenica, Hrusta 10d

Datum objave: 24.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbne mreže sustava Novi Vinodolski – područje Ričina/Bribirska cesta II faza na k.č. 909, 910/1, 914, 919/1, 919/2, 919/5, 919/11, 920/2, 921/1, 921/2, 923/2, 946, 947/3, 950/3, 950/6, 959/7, 950/20, 5624/1, 5624/2, 5625/1, 5627/1, 5627/2, 5638, 5641, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658/1, 5739, 5740, 5742, 5743, 5749, 5750/1, 5763, 5765, 5766, 5767/1, 5767/2, 5768, 5769, 5770, 5781, 5782, 5783, 5784, 5788/1, 5789/1, 5791, 5792, 5794, 5797, 5798, 8339, 8340, 8344, 8365, 16276/1, 16311, 16328, 16366, 16402, 16403/3, 16521/1, 16521/2, 16521/4, 16521/5, 16521/6, 16521/37, 16521/41, 16521/43, 16521/50, 16521/52, 16523, 16524/1 i 16524/8, k.o. Novi u Novom Vinodolskom, podnositelja zahtjeva VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Dubrova 22, OIB:36612651354

Datum objave: 06.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju luke otvorene za javni promet Selce na k.č. 7943/1 i 7945, k.o. Selce u Selcu, podnositelja zahtjeva Županijske lučke uprave Crikvenica, Crikvenica, Ivana Skomerže 2/I, OIB: 90349141963

Datum objave: 06.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine – obiteljske kuće na novoformiranoj građevnoj čestici br. 6471/2 k.o. Crikvenica, a koja se sastoji od dijelova k.č. 6471, 6481, 6482 i 6477 k.o. k.o. Crikvenica, podnositelja zahtjeva Darka Bogića, Austrija, 2542 Kottingbrunn, Goethegasse 38

Datum objave: 08.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Selce – Područje Dubračina, Crikvenica – 1. faza, na k.č. 335/1, 336/1, 1224, 1265, 1293/2, 1293/3, 1294/1, 1295/1, 1296/1, 1297/2, 1297/3, 1298/2, 1298/3, 1364, 1673/1, 1682, 1683, 1691/1, 1691/2, 3574/2, 3574/5, 3575, 3576/1, 9082/1 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji su zatražili investitori: KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22 i MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 24.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnja spojne ceste u naselju Klanfari sa pratećom infrastrukturom na k.č.br. 1737, 1736/1, 1736/2, 1736/3, 1744, 3822/1, 1692/6, 1692/5, 1692/2, 1692/1, 1694/1, 1694/2, 1695/1, 1688/2, 1688/1, 1696, 1700/2, 1699/3, 1699/4, 1699/2, 170/1, 1699/6, 1699/1, 1700/3, 3811/4, 3811/3, 1673/1, 1632/15, 1632/1, 1671/1 i 1673/2 k.o. Sv.Jelena, podnositelja zahtjeva Grada Crikvenica, Kralja Tomislava 85, OIB: 81687755716

Datum objave: 30.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje postaje za opskrbu plovila gorivom u luci otvorenoj za javni promet lokalnoga značaja – Luka Muroskva u Novom Vinodolskom, na k.č. 16656, 3898/141, 3895/30, 3895/32, 16276/4 k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor MITAN MARINA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 23

Datum objave: 16.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje biciklističke staze prema Pavlomiru i spoja Ivanjske ulice i Ž5064 s izgradnjom propusta – faza 1, na k.č. 16328, 1039, 1040, 1160, 16311, 5783/1, 5788/1, 5799/50 i 5784, sve k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1

Datum objave: 13.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju plaže Jadranovo centar (Grabrova) i izgradnju privezišta na k.č. 8376, k.o. Sv.Jakov u Jadranovu, podnositelja zahtjeva Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, OIB: 81687755716

Datum objave: 25.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodopskrbna mreža sustava Crikvenica /Selce - Područje Dramalj centar na k.č. 16/1 i dr.. k.o. Dramalj, po zahtjevu koji su zatražili investitori MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1 i KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22 , za dan 06. veljače 2018. godine.

Datum objave: 24.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje depadanse hotela Therapia na k.č. 88/1, k.o. Crikvenica, podnositelja zahtjeva Hotel Miramar d.o.o. (kao pravni sljednik Hotel Therapia d.o.o.) iz Opatije, Ive Kaline 11, OIB: 14117859918, objavite u kućici Crikvenica, dana 25.1.2018.

Datum objave: 12.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju 1 (jedne) zgrade gospodarske namjene i 3 (tri) zgrade turističke namjene – ZONA 1 na području Grada Crikvenice na k.č.br. 7755/1, 7758/2, 7757/2C, 7759/4, 7762/2, 7777/1, 7776/2, 7774, 7769, 7768/3 i 7768/1 k.o. Selce, investitora Herak Janka iz Novog Vinodolskog, Grabrova 3.

Datum objave: 12.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja objekata turističke namjene – izgradnja 2 zgrade u funkciji poljoprivrede – zona 2, na k.č. 7748/2a i dr., investitora Janka Heraka iz Novog Vinodolskog, Grabrova 3.

Datum objave: 12.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja objekata turističke namjene – izgradnja 4 zgrade u funkciji poljoprivrede – zona 3, na k.č. 7748/2a i dr., investitora Janka Heraka iz Novog Vinodolskog, Grabrova 3.

Datum objave: 20.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine 2.skupine – proširenje kanalizacijske mreže otpadnih voda s crpnim stanicama CS Kačjak i CS Bršljanovica i vodoopskrbna mreža sustava Selce – područje Kačjak -Dramalj na k.č. 2590, 2602/1, 2609/1, 2609/2, 2611, 2622/1, 2796/1, 2802/1, 2819, 2823/4, 2823/5, 2835/6, 2837, 2858/1, 2858/3, 2896/2, 2896/6, 2966, 2977/7, 2983, 2984, 2988/1, 2988/2, 2989/3, 2991, 2992, 3000, 3044, 3054/1, 3054/2, 3060/2, 3173/7, 3174, 3839/1, 3840/1, 3847, 3848, 3849, 3850/3, 3851, 3852, 3853, 3855, 3856/2, 3857, 3858, 3859, 3860, 3862/2, 3879/1, 3007, 3031/3, 3032/2 k.o. Dramalj i na k.č. 6391, 6392/2, 6393, 6396, 6401/2, 6401/4, 6402/1, 6402/2, 6403/3, 6403/6, 6403/7, 6403/10, 6403/12, 6403/13, 6403/30, 6405/3, 6405/10, 6406/4, 6406/10, 6406/11, 6407/1, 6407/10, 6408/2, 6409/1, 6411/1, 6411/5, 6411/6, 6411/7, 6412/1, 6412/14, 6416/1, 6426/1, 6428/4, 6432/12, 6435/3, 6442/3, 6444/1, 6445/1, 6446/1, 6446/5, 6447/1, 6447/4, 6447/5, 6447/6, 6448/3, 6449/5, 6452/1, 6453/1, 6455/4, 6455/8, 6472/11, 6472/20, 6472/21, 6472/22, 6472/43, 6472/67, 8325/1, 8325/6, 8325/7, 8325/9, 8328/4, 8329/1, 8329/2, 8329/3, 8329/5, 8330, 8332, 8377/1, 9999/357 i 9999/358 k.o. Jadranovo, po zahtjevu investitora MURVICA d.o.o., Kralja Tomislava 85A, Crikvenica i VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. Dubrova 22, Novi Vinodolski

Datum objave: 20.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine 2.skupine – kolektori odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Novi vinodolski – područje područje naselja Povile, na k.č. 2715/1, 2715/5, 3193/2, 3225, 3245/2, 3249/1, 3253/3, 3254/13, 3254/20, 3254/23, 3254/26, 3259/1, 3260/3, 3261, 3267/1, 3267/2, 3267/3, 3267/4, 3267/5, 3269/3, 3269/12, 3270/3, 3270/5, 3270/8, 3270/10, 3273/9, 3278/2, 3279/1, 3281/2, 3281/3, 3281/7, 3281/8, 3284/2, 3285/2, 3290/2, 3291/9, 3292/3, 3293/2, 3294/2, 3295/1, 3296/6, 3296/10, 3296/11, 3296/13, 3296/16, 3302/1, 3306/21, 3306/23, 3308, 3309/5, 3310/4, 3311/1, 3311/6, 3334/1, 3338, 3344/1, 3345/6, 3345/7, 3347/3, 3347/8, 3347/9, 3347/40, 3347/49, 3347/52, 3347/64, 3347/78, 3347/80, 3347/95, 3347/109, 3347/113, 3347/119, 3347/120, 3347/121, 3349/5, 3351/4, 3612/3, 3612/4, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3632/1, 3632/5, 3633, 3634, 3635/1, 3636, 3638/7, 3638/8, 3639, 3640/6, 3641/1, 3643/12, 4224, 4246, 4256, 3638/5 K.o. Ledenice i k.č 3897/1, 3898/1, 3898/87 k.o.Novi, po zahtjevu investitora VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. Dubrova 22, Novi Vinodolski

Datum objave: 08.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS – Igralište i vodovodna mreža sustava Selce – Područje Kotorska, Crikvenica – II. faza: kolektori, vodovodi, na k.č. 1373, 1659, 1684, 1685, 3575, 3644, 3673/5, 3674/1, 5904, 5905, 5906, 5910/1, 5910/3, 5951, 5952/1, 5955, 5956, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 6062/2, 6062/3, 6072/5, 9083/1, 9084 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji su zatražili KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22 i MURVICA d.o.o., Crikvenica, Kralja Tomislava 85A

Datum objave: 08.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodopskrbna mreža sustava Crikvenica /Selce - Područje Selce centar – II. faza : kolektori, CS Slaven, vodovodi, na k.č. 7906/5, 7909, 7923, 7924, 7954, 7955, 7968, 8001, 8002, 8003 i 1381 k.o. Selce, po zahtjevu koji su zatražili investitori MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1 i KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22

Datum objave: 08.12.2017
Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju prateće servisne građevine kampa – autokamp Selce u Selcu na k.č.br. dio 5883/2, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889, 5890, 5891, dio 5892/2, dio 5892/3, dio 5892/4, dio 5892/5, 5892/6, dio 5892/8, dio 5892/10, dio 5893 i dio 5895/1 k.o. Selce, investitora JADRAN d.d. iz Crikvenice, Bana Jelačića 16

Datum objave: 08.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/12-03/19, URBROJ: 2170/1-03-02/6-17-22, od 12. lipnja 2017. godine za rekonstrukciju dijela županijske ceste Ž5089 i prilazne ceste radnoj zoni K3 sa pratećom infrastrukturom na k.č. 1673/1, 3562, 9081, 9083/1, 3559, 9082/1, 3579, 3577/1, 3576/1, 3574/2, 3574/3, 3574/4, 3575, 3586, 3582/1, 3576/2, 3585, 3587, 3556, k.o. CRIKVENICA, po zahtjevu investitora Grad Crikvenica, Crikvenica, Kralja Tomislava 85

Datum objave: 08.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica / Selce - Područje Benići, Crikvenica, na k.č. 1685, 4158, 4163, 4597, 4843/1, 5411, 5412, 5415/1, 6192/1, 6297/1, 6299/1, 6405/4, 6435, 6445/5, 6449/5, 6450/1, 6466/1, 6467/3, 6490, 6494/1, 6494/4, 6497, 6576, 6579, 6643/1, 6654, 6665/3, 6667/1, 6693, 6758, 6776, 6777, 6778, 6833, 6834, 6835, 6836, 6855, 6891, 6917, 6951, 6990, 7194, 7204, 7468, 7503, 7528, 7644/2, 7646, 7647/1, 7649, 7651/1, 7651/2, 7663, 7681, 7688/2, 7700, 7701, 7711, 7804/4, 7957/3, 7990, 7991/2, 7992/2, 7997/3, 7998/3, 8002/5, 8003/4, 8013/3, 8022/2, 8023/3, 8028/7, 8029/4, 8032/3, 8121/2, 8124/4, 8125/4, 8129/2, 8150/2, 8151/2, 8152/2, 8154/2, 8155/1, 8156/2, 8198/5, 8198/6, 8216, 8303/1, 8303/2, 8304/1, 8304/2, 8305, 8306, 8307/2, 8308/2, 8309/2, 8310/1, 8310/3, 8311, 8312, 8314, 8477, 9090, 9091, 9094, 9095, 9098, 9099, 9100, 9102, 9118, 9119/1, 9123, 9124, 9125/1, 9129/1, 9130, 9131, 9141 k.o.Crikvenica, po zahtjevu investitora MURVICA d.o.o. Crikvenica, Trg Stjapana Radića 1, OIB: 68902357395 i VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22, OIB 36612651354, zastupanih po opunomoćenici ovlaštenom inženjeru građevinarstva Nataši Slatina, mag.ing.aedif., zaposlene u RIJEKAPROJEKT - VODOGRADNJA d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a

Datum objave: 08.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda i vodovodna mreža sustava Crikvenica / Selce: Područje 4. – Područje Duga, Crikvenica, na k.č. 2494/9, 2495/1, 2561, 2598/2, 2598/6, 2600/4, 2657, 9076/1, 9077/1, 9109/2 i 9109/3 k.o.Crikvenica, po zahtjevu investitora MURVICA d.o.o. Crikvenica, Kralja Tomislava 85a, OIB: 68902357395 i VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22, OIB 36612651354, zastupanih po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Petru Brusiću, mag.ing.aedif., zaposlenom u TEH PROJEKT HIDRO RIJEKA d.o.o., Rijeka, Fiorello la Guardia 13/5

Datum objave: 17.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja oborinske odvodnje i rekonstrukcija vodovoda na županijskoj cesti ŽC 5094 (Ogulinska ulica) u Novom VInodolskom, na kč. br. 16516, 3894/93, 3894/94 i 3894/97 sve k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije Rijeka, N. Tesle 9/X

Datum objave: 16.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV Tribalj 2-N, na kč. br. 5777/2, 5777/1, 5776/1, 5776/6, 5814/1, 5814/3, 5034/3, 5034/4, 5007/2, 5007/1, 5006, 10238, 5041, 17932 sve k.o. Belgrad, po zahtjevu koji je zatražio investitor HEP d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2

Datum objave: 22.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje spoja ulice Zatrep i ulice Mel sa pripadajućim mostom preko Ričine na k.č. 16521/1, 16521/7, 16524/1, 5847/244, 5847/464, 5847/516, 5858/11, 5858/8, 5858/9, 914, 915, 99999/54, 5857/273, 919/12, 926, 929, 930/1, 930/2, 930/3, 930/4 k.o. Novi Vinodolski, po zahtjevu Grada Novog Vinodolskog, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1

Datum objave: 11.09.2017
Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju novog pješačkog mosta na Dubračini u Crikvenici na k.č.br. 1365/1, 1659, 1676, 335/1 i 336/1 k.o. Crikvenica, investitora Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85

Datum objave: 01.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje obiteljske stambene građevine, na k.č. 15921 k.o. Drivenik, koja se formira od k.č. 15921, 15917, 15918/1 i 15918/2 k.o. Drivenik, u Triblju, Podsopalj Drivenički, po zahtjevu investitorice Petre Kučan Valković, Tribalj, Tribalj 31

Datum objave: 21.07.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodopskrbna mreža sustava Crikvenica /Selce - Područje Klanfari, Dramalj, na k.č. 6846/17, 6846/18, 6846/3, 6686/1, 6686/5, 6694/1, 6694/2, 6697/2, 6700/1, 6720, 6722/1, 6846/6, 6869/1, 6899/4, 6912/5, 6933/1, 6934/9, 6934/12, 6936/3, 6936/9, 6936/10, 6939/2, 6941/1, 6941/10, 6942/5, 6942/20, 6942/32, 6943, 6942/21, 6972/2, 6972/1, 6973, 7151/2, 8189, 8321, 8334, 8336/1, 8337, 8340, 8341/1, 8342/1 k.o. Jadranovo i 3308/3, 3868/1 k.o. Dramalj, po zahtjevu koji su zatražili investitori: KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22 i MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 13.07.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine izgrađene na kč.br.1821/1, 1828, 1845/1, 1845/2, 1846/1, 1846/2, 1846/3 k.o. Jadranovo, investitora Dražena Turine iz Jadranova, B.Grbčić Ice 8

Datum objave: 03.07.2017
Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda, vodovodna mreža – sustava Selce: područje 9 (Područje Crikvenica istok) na k.č.br. 1394/2, 1685, 1687/1, 6063/2, 6063/3, 6064/2, 6064/5, 6065/3, 6068/4, 6069/3, 6071/5, 6071/7, 6072/1, 8774/1, 8775/3, 8788, 8789/1, 8790/1, 8794/2, 8795/3, 8796/3, 8797/5, 8800/3, 8801/3, 8802/3, 8846/1, 8848/1, 8849/2, 8850/4, 8851/1, 8853/4, 8856/2, 8861, 8869, 8870/3, 8893/1, 8894, 8895/1, 8895/2, 8901/4, 8902/3, 8903/5, 8904/4, 8905/4, 8906/4, 8907/3, 8908/1, 8909/1, 8910/6, 8911/7, 8913/9, 8913/11, 8913/13, 8913/15, 8914/9, 8915/3, 8916/3, 8917/3, 8919/6, 8921/3, 8923/1, 8924/1, 8932/11, 8932/13, 8933/4, 8934/1, 8936/1, 8936/3, 8937/1, 8940/1, 8940/3, 8941/1, 8942/1, 8945/1, 8946/2, 8946/2, 8946/4, 8950/3, 8952/12, 8953/2, 8954/4, 8965/4, 8982, 8991/1, 8994/2, 9003/2, 9003/3, 9003/4, 9005, 9008/5, 9008/6, 9015/2, 9017/3, 9018/2, 9019/2, 9020/1, 9020/7, 9021/2, 9023/4, 9023/9, 9024/2, 9122/3, 9122/5, 9126, 9130, 9133/1, 9133/14, 9134 i 9135 k.o. Crikvenica i k.č.br. 7909, 7924 i 7973 k.o. Selce (ni) , investitora Murvica d.o.o. iz Crikvenice, Kralja Tomislava 85A

Datum objave: 03.07.2017
Javni poziv strankama u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za uređenja dijela ulice Gaj u Povilama na k.č.br. 3643/12, 3306/21, 3280/2, 3306/3, 3306/13, 3306/23, 3309/1, 3309/2, 3309/5, 3310/1, 3310/4, 3311/1, 3311/2, 3311/6 i 3347/20 k.o. Ledenice, investitora Grada Novi vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1

Datum objave: 02.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za fazno građenje sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukciju vodovoda u naselju Klenovica na k.č. 2713/13379/1, 3379/14, 3379/28, 3379/29, 3379/30, 3379/31, 3379/32, 3379/58, 3379/66, 3379/70, 3379/99, 3379/100, 3379/101, 3379/117, 3379/164, 3379/168, 3405/1, 3412/14, 3412/17, 3419/3, 3419/13, 3419/14, 3419/20, 3419/25, 3424/2, 3427/1, 3427/2, 3428/1, 3428/2, 3432, 3473/3, 3476/2, 3477/3, 3482/14, 3486/2, 3492/1, 3492/2, 3499/1, 3499/9, 3499/24, 3499/32, 3499/36, 3499/40, 3499/60, 3499/70, 3499/76, 3499/77, 3499/79, 3499/80, 3499/82, 3499/85, 3499/91, 3499/92, 3499/93, 3499/132, 3499/346, 3499/350, 3499/355, 3499/357, 3499/364, 3499/365, 3499/371, 3499/377, 3499/387, 3499/390, 3499/391, 3499/408, 3499/411, 3499/430, 3499/465, 3499/486, 3499/488, 3499/489, 3499/490, 3499/491, 3499/492, 3499/493, 3499/585, 3499/819, 3499/828, 3499/855, 3499/863, 3499/864, 3500/4, 3500/26, 3500/55, 3500/57, 3500/59, 3500/442, 3643/1, 3643/2, 3648, 3649/1, 3649/2, 3650, 3651, 3656, 4222, 9999/10 i 9999/11 k.o. Ledenice, po zahtjevu VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22

Datum objave: 02.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/16-03/11, URBROJ: 2170/1-03-02/5-16-7, od 13. rujna 2016. godine za građenje kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbne mreže sustava Crikvenica /Selce - Područje Dramalj centar, na k.č. 16/1, 16/2, 18/1, 20/1, 44/1, 59/5, 59/8, 60/1, 60/2, 61/2, 61/6, 61/7, 61/8, 62/2, 62/3, 63/3, 63/9, 63/10, 63/12, 69/1, 137/2, 137/3, 139, 140/2, 141/4, 147/1, 149/1, 150/1, 156/1, 161/1, 161/3, 162/4, 162/5, 162/6, 163/2, 165/1, 166/5, 169/3, 170/2, 171/4, 174/13, 175/1, 176/7, 179/3, 180/2, 181/2, 182/4, 183/5, 187/2, 188/3, 190/2, 191/2, 211, 213, 214/1, 214/3, 214/4, 288, 305/5, 305/6, 311/1, 311/2, 311/5, 311/7, 315/5, 360/3, 373, 391/3, 392/1, 393/1, 436/1, 437/1, 450/2, 458/1, 459/1, 459/2, 480/1, 481/1, 485/1, 486/1, 491/4, 492/1, 492/5, 498, 503/3, 504/6, 506, 507/2, 508/1, 509/6, 510/1, 531, 534/2, 536/2, 537/2, 556/1, 556/4, 556/5, 592/40, 592/62, 592/110, 686/1, 784/18, 799/2, 799/5, 838, 875/8, 875/10, 926, 959, 975/1, 975/2, 975/3, 975/4, 998/2, 999/1, 1069, 1070, 1621/1, 1626/1, 1627/5, 1628/1, 1632/5, 1632/7, 1634/1, 1635/3, 1717/5, 1736/1, 1736/2, 1736/3, 1737, 1741/1, 1741/2, 1741/3, 1742, 1745/1, 1745/2, 1752/1, 1752/2, 1753/1, 1753/2, 1754/4 (u katastru 1754/1), 1754/5, 1754/8, 1754/10, 1755/1 (u katastru 1755), 1755/2, 1755/3, 1759/2, 1760, 1761/1, 1767, 1773, 1785/3, 1803, 1804, 1806, 1814/3, 1877/2, 1885/1B, 1885/21, 1886, 2515/1, 2527/6, 2527/7, 2529/1, 2529/4, 2531/1, 2532/1, 2537/2, 2538/1, 2538/78, 2540/1, 2541/1, 2541/2, 2541/3, 2580/10, 2585/1, 2719/1, 2719/3, 2720/1, 2721/1, 2735/16, 2736/1, 2736/7, 2745/1, 2747/3, 2747/14, 2758/4, 2759/1, 2760/1, 2761/3, 2765/1, 2767/2, 2767/14, 2768/1, 2769/2, 2770/3, 2771/8, 2776/1, 2776/4, 2777/1, 2780/1, 2781/1, 2782/3, 2790/2, 2791/4, 2792/3, 2793/1, 2794/2, 2795/1, 2796/1, 2796/4, 3755, 3758/1, 3759, 3760/1, 3762/1, 3764, 3765/1, 3765/6, 3766, 3767/2, 3767/3, 3768, 3772, 3774/1, 3775, 3776/1, 3776/2, 3778, 3782/1, 3783, 3785, 3788/1, 3790, 3792, 3792/1, 3794, 3795, 3796/1, 3798, 3811/2, 3811/3, 3811/4, 3818, 3820/4, 3822/1, 3825/1, 3826/1, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839/1, 3839/2, 3844/1, 3868/1, 3868/2, 3879/1, 9999/30, 9999/161, 2544, 3771, 376/5, 592/86, 971/1, 972, 973, 974/2 i 2539/16 sve k.o. Dramalj i kč.br. 9077/3, 1722, 9146, 9076/9, 2489, 2395/1, 2396/4, 2396/2, 2396/8, 2397/5, 9078/3, 2387/1 k.o. Crikvenica, po zahtjevu MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 01.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za fazno građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Crikvenica – područje Dubračina, na k.č. 3582/1, 3582/2, 3582/3, 3582/4, 3582/5, 3583 i dijelovima k.č. 3581, 3585, 3580, 3586, 3575 i 3576/2 k.o. Crikvenica, po zahtjevu MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 31.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune rješenja o uvjetima građenja, KLASA: UP/I 361-03/11-03/43, URBROJ: 2170/1-03-02/6-11-25 od 3 studenog 2011. godine, investitora Franka Gržetića iz Njivica, Trg Ante Starčevića 5

Datum objave: 22.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat izgradnje kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbnom mrežom sustava Selce – područje Kačjak – Dramalj, po zahtjevu društva MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 16.05.2017
Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine na k.č. br. 8782/6, 8783/1, 8783/2, 8790/2, 8791/1, 8791/2, 8793/3, 8793/4 k.o. Crikvenica u Crikvenici, investitora tvrtke 'Dujak d.o.o.', Crikvenica, Kalac 1.

Datum objave: 12.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Selce – Područje Sopaljska, Crikvenica na k.č. 1665, 2726/3, 2727, 2728, 2729, 2733/1, 2736, 2743/1, 2745/2, 2745/3, 2745/6, 2881/1, 2882/4, 2882/5, 2882/6, 2883/3, 2889/5, 2890/1, 2895, 2901, 2903, 2905/1, 2915/1, 2934, 2951/1, 2975, 2983, 2997, 2998, 3037/1, 3038/3, 3045/15, 3046, 3049/2, 3088/1, 3119, 3120, 3122, 3123/7, 3123/9, 3150, 3151/2, 9076/1, 9078/8, 9079, 9105, 9107/1, 9108 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji su zatražili KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22 i MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 05.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće, na novoformiranoj građevnoj čestici br. 8750/5 k.o. Crikvenica, a koja se sastoji od dijela k.č. 8750/1 k.o. k.o. Crikvenica, po zahtjevu Račić d.o.o., Crikvenica, Hrusta 10A objavite na web stranici

Datum objave: 05.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine, na novoformiranoj građevnoj česti br. 8796/1 k.o. Crikvenica, koja se sastoji od k.č. 8798/6 i dijelova k.č. 8796/1, 8795/1, 8794/1 i 8793 k.o. Crikvenica, po zahtjevu Račić d.o.o., Crikvenica, Hrusta 10A

Datum objave: 13.04.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za fazno građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog (II.) stupnja pročišćavanja – UPOV „Novi Vinodolski“, trafostanice TS 20/0,4 kV i nerazvrstane ceste, na k.č. 8365, 8356, 8360, 8361, 8364, 8380/1, 8384, 8385, 8389, 8390, 8451 i 8454 k.o. Novi, po zahtjevu VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22

Datum objave: 13.04.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje postrojenja za solarno sušenje mulja – sušare „Novi Vinodolski“, na k.č. 8449, 8450, 8451 i 8454 k.o. Novi, po zahtjevu VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22

Datum objave: 03.04.2017
Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine na kč.br. 3769, 3774 k.o. Belgrad u Triblju, investitora Domijan Nevena, Tribalj, Tribalj 2C

Datum objave: 28.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, rušenje i izgradnju u postojećem turističkom naselju Jadranka u Selcu u dijelu koji se odnosi na rušenje postojećega paviljona – Objekt 2 i građenje novoga na mjestu postojećega, na k.č. 2100/1 k.o. Selce, po zahtjevu koji je zatražio investitor: PRIMORSKI HOTELI d.o.o., Zagreb, Ožujska 4

Datum objave: 22.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje luke otvorene za javni promet lokalnoga značaja – Luka Muroskva u Novom Vinodolskom, na dijelovima k.č. 3879/37 i dr. k.o. Novi, investitor: NAVICON d.o.o.

Datum objave: 07.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: vodoopskrba naselja Crno - građenje opskrbnog cjevovoda DN 100 DUC, na k.č. 1006/1, 1276, 1320, 1402, 2712, 2748, 2792, 2801, 2843, 2845, 2846, 2847, 2847/a, 2848, 2849, 2878, 2879, 2882, 2883, 2897, 2908, 3515, 3552, 3558, 3561, 3616, 3621, 3622 k.o. Ledenice po zahtjevu KTD Vodovod „Žrnovnica“ d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22

Datum objave: 24.02.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: proširenje vodovodne mreže u luci Novi Vinodolski, na k.č. 16276/1, 16305/1, 3676/2, 3730/5, 3731/10, 3731/7, 3731/2, 3731/11, 3728/3, 3721, 3713/4, 3683/1, 3681/5, 3681/1, 3728/1 i 3728/5 k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor: KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22

Datum objave: 23.02.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje biciklističke staze prema Pavlomiru i spoj Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta u Novom Vinodolskom, na k.č. 16328, 1039, 1040, 1160, 16311, 5783/1, 5788/1, 16514/11, 5799/50, 5784, 6772/1, 6773, 16366, 6771/1, 6771/2, 6762, 6761/2, 6763, 6760/2, 6759/2, 6758, 16514/19, 6521, 16382/2, 6540/2, 16514/21, 6748, 6749, 6747/2, 6746/2, 6745/2, 6744/1, 6744/2, 6743/2, 6743/1, 6742, 6741/1, 6740, 6736, 6735/2, 6735/1, 6734/2, 6734/1, 6733, 16514/7, 6732, 6731/2, 6730, 6716, 6723, 6722, 6721, 6718, 6717, k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor: Grad Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1

Datum objave: 22.02.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za: građenje stambeno – poslovne zgrade na k.č. 200/1 i 200/2 k.o. Dramalj, po zahtjevu koji je zatražila investitorica Vesna Kovač, Vinkovci, K. Zvonimira 103

Datum objave: 22.02.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za: građenje stambeno – poslovne zgrade na k.č. 201 i 200/2 k.o. Dramalj, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ivica Jurković, Dramalj, Vukovarska 91

Datum objave: 22.02.2017
Javni poziv strankama u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za uređenje plaže Jadranovo centar (Grabrova) i izgradnju privezišta u Jadranovu na k.č.br. 8376 k.o. Sv.Jakov, investitora Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85

Datum objave: 22.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Selce – Područje Dubračina na k.č. 335/1, 336/1, 1213/1, 1213/4, 1213/8, 1213/9, 1213/10, 1224, 1265, 1293/2, 1293/3, 1294/1, 1295/1, 1296/1, 1297/2, 1297/3, 1298/2, 1298/3, 1360, 1364, 1659, 1673/1, 1682, 1683, 1691/1, 1691/2, 3574/2, 3574/5, 3575, 3576/1, 9082/1 sve k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 11.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja infrastrukturne mreže dijela Poslovne zone Zapad (K1) u Novom Vinodolskom, na k.č. 6489/3, 6506/3, 6510/6, 6510/7, 6510/8, 6515/2, 6529/3, 6538/3, 6540/5, 6540/6, 6542/2, 6547/2, 6557/5, 6580/2, 6581/2, 6585/3, 6693/3, 6693/7, 6703/2, 6706/3, 6709/2, 16514/36 te dijelom k.č. 6442/6 k.o. Novi po zahtjevu koji su zatražili investitori: Grad Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1 i KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22

Datum objave: 28.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: uređenje dijela ulice Bočak sa parkiralištem, na k.č. br. 885/3, 885/18, 886/1 i 887/1 sve k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor: GRAD NOVI VINODOLSKI, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1

Datum objave: 14.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja biciklističke staze prema Pavlomiru i spoj Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta, na k.č. 16328, 1039, 1040, 1160, 16311, 5783/1, 5788/1, 16514/11, 5799/50, 5784, 6772/1, 6773, 16366, 6771/1, 6771/2, 6762, 6761/2, 6763, 6760/2, 6759/2, 6758, 16514/19, 6521, 16382/2, 6540/2, 16514/21, 6748, 6749, 6747/2, 6746/2, 6745/2, 6744/1, 6744/2, 6743/2, 6743/1, 6742, 6741/1, 6740, 6736, 6735/2, 6735/1, 6734/2, 6734/1, 6733, 16514/7, 6732, 6731/2, 6730, 6716, 6723, 6722, 6721, 6718, 6717, k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor GRAD NOVI VINODOLSKI, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1

Datum objave: 10.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica / Selce - Područje Benići, Crikvenica, na k.č. 1685, 4158, 4163, 4597, 4843/1, 5411, 5412, 5415/1, 6192/1, 6297/1, 6299/1, 6404/4, 6435, 6445/5, 6449/5, 6450/1, 6466/1, 6467/3, 6490, 6491/1, 6494/4, 6497, 6576, 6579, 6643/1, 6654, 6665/3, 6667/1, 6693, 6758, 6776, 6777, 6778, 6833, 6834, 6835, 6836, 6855, 6891, 6917, 6951, 6990, 7194, 7204, 7468, 7503, 7528, 7644/2, 7646, 7647/1, 7649, 7651/1, 7651/2, 7663, 7681, 7688/2, 7700, 7701, 7711, 7804/4, 7957/3, 7990, 7991/2, 7992/2, 7997/3, 7998/3, 8002/5, 8003/4, 8013/3, 8022/2, 8023/3, 8028/7, 8029/4, 8032/3, 8121/2, 8124/4, 8125/4, 8129/2, 8150/2, 8151/2, 8152/2, 8154/2, 8155/1, /156/2, 8198/5, 8198/6, 8216, 8303/1, 8303/2, 8304/1, 8304/2, 8305, 8306, 8307/2, 8308/2, 8309/2, 8310/1, 8310/3, 8311, 8312, 8314, 8477, 9090, 9091, 9094, 9095, 9098, 9099, 9100, 9102, 9118, 9119/1, 9123, 9124, 9125/1, 9129/1, 9130, 9131, 9141 k.o.Crikvenica po zahtjevu MURVICA d.o.o. Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 10.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda i vodovodna mreža sustava Crikvenica / Selce: Područje 4. – Područje Duga, Crikvenica, na k.č. 2494/9, 2495/1, 2561, 2598/2, 2598/6, 2600/4, 2657, 9076/1, 9077/1, 9109/2 i 9109/3 k.o.C rikvenica po zahtjevu MURVICA d.o.o. Crikvenica, Kralja Tomislava 85a

Datum objave: 30.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica / Selce – područje Kačjak - Dramalj na k.č. 2590, 2602/1, 2609/1, 2609/2, 2611, 2622/1, 2796/1, 2802/1, 2819, 2823, 2835/6, 2837, 2858/1, 2858/3, 2896/2, 2896/6, 2966, 2977/1, 2977/2, 2977/5, 2977/7, 2980/2, 2983, 2984, 2988/1, 2988/2, 2989/3, 2991, 2992, 3000, 3044, 3054/1, 3054/2, 3060/2, 3173/7, 3174, 3839/1, 3840/1, 3847, 3848, 3849, 3850/3, 3851, 3852, 3853, 3855, 3856/2, 3857, 3858, 3859, 3860, 3862/2, 3868/1, 3879/1, 3007, 3031/3, 3032/2 k.o. Dramalj i na k.č. 6391, 6392/2, 6393, 6396, 6401/2, 6401/4, 6402/1, 6402/2, 6403/3, 6403/6, 6403/7, 6403/10, 6403/12, 6403/13, 6403/30, 6405/3, 6405/10, 6406/4, 6406/10, 6406/11, 6407/1, 6407/10, 6408/2, 6409/1, 6411/1, 6411/5, 6411/6, 6411/7, 6412/1, 6412/14, 6416/1, 6426/1, 6428/4, 6432/12, 6435/3, 6442/3, 6444/1, 6445/1, 6446/1, 6446/5, 6447/1, 6447/4, 6447/5, 6447/6, 6448/3, 6449/5, 6452/1, 6453/1, 6455/2, 6455/4, 6455/8, 6472/11, 6472/20, 6472/21, 6472/22, 6472/43, 6472/67, 8325/1, 8325/6, 8325/7, 8325/9, 8328/3, 8329/1, 8329/2, 8329/3, 8329/5, 8330, 8332, 8377/1, 9999/357 i 9999/358 k.o. Jadranovo, po zahtjevu MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 30.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: sanacija dovodnog kolektora i rekonstrukcija crpne stanice „Zagori“ sustava Novi Vinodolski – područje naselja Zagori na k.č. 5847/1, 5847/781, 5847/257, 5847/631, 5847/675, 5847/677, 5847/679 k.o. Novi, po zahtjevu VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. d.o.o., Dubrova 22, Novi

Datum objave: 30.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda , crpna stanica CS-P5 i vodovod sustava Crikvenica /Selce: područje 5, područje Crikvenica zapad na k.č. 186, 222/2, 223/2, 224/2, 225/2, 226/2, 227/2, 227/3, 232/2, 234/2, 234/3, 235, 236/3, 236/4, 237/3, 238/2,451,462,554/3,559/6,560/2,575/1,575/2,1666,1670/1,1671,3269/6,3272,3276/1,3280, 3282/1, 3285/1,3285,3286/1,3288/1,3293,3296/4,3297/4, 3298/2, 3305/3, 3306/3, 3307/5, 3307/7, 3308/6, 3309/6, 3310/6, 3311/6, 3312/6, 3313/6, 3314/6, 3315/6, 3316/6, 3317/4, 3318/4, 3319/4, 3320/4, 3322/4, 3323/4, 3327, 3335/7, 3336/1, 3338/13, 3339/2, 3340/1, 3342/1, 3342/2, 3348/1, 3350/6, 3350/9, 3351/1, 3352/1, 3355/1, 3356/1, 3359/1, 3359/3, 3360/2, 3361/2, 3362/2, 3363/4, 3364/3, 3367/1, 3367, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380/1, 3381, 3384/1, 3385/1, 3516, 3518/3, 3518/4, 3522, 3526/1, 3540/1, 3541/3, 3542/1, 3543/1, 3547/5, 9107/1, 9110/1, 9110/4 K.o. Crikvenica, po zahtjevu MURVICA d.o.o., Kralja Tomislava 85a, Crikvenica , OIB: 68902357395

Datum objave: 30.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža naselja Novi Vinodolski – Područje naselja Povile, na k.č. 2715/1, 2715/5, 3193/2, 3225, 3245/2, 3249/1, 3253/3, 3254/13, 3254/20, 3254/23, 3254/26, 3259/1, 3260/3, 3261, 3267/1, 3267/3, 3267/4, 3267/5, 3269/3, 3269/12, 3270/3, 3270/5, 3270/8, 3270/10, 3273/9, 3278/2, 3279/1, 3281/2, 3281/3, 3281/7, 3281/8, 3284/2, 3285/2, 3290/2, 3291/9, 3292/3, 3293/2, 3294/2, 3295/1, 3296/6, 3296/10, 3296/11, 3296/13, 3296/16, 3302/1, 3306/21, 3306/23, 3308, 3309/5, 3310/4, 3311/1, 3311/6, 3334/1, 3338, 3344/1, 3345/6, 3345/7, 3347/3, 3347/8, 3347/9, 3347/40, 3347/49, 3347/52, 3347/64, 3347/78, 3347/80, 3347/95, 3347/109, 3347/113, 3347/119, 3347/120, 3347/121, 3349/5, 3351/4, 3612/3, 3612/4, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3632/1, 3632/5, 3633, 3634, 3635/1, 3636, 3638/7, 3638/8, 3639, 3640/6, 3641/1, 3643/12, 4224, 4246, 4256. 3267/1, 3267/3, 3267/4, 3638/5, 3638/7 , 3254/13 K.o. Ledenice i k.č 3897/1, 3898/1, 3898/87k.o.Novi, po zahtjevu KTD Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, Dubrova 22, OIB: 36612651354

Datum objave: 06.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja infrastrukturne mreže dijela Poslovne zone Zapad (K1) u Novom Vinodolskom, na k.č. 6489/3, 6506/3, 6510/6, 6510/7, 6510/8, 6515/2, 6529/3, 6538/3, 6540/5, 6540/6, 6542/2, 6547/2, 6557/5, 6580/2, 6581/2, 6585/3, 6693/3, 6693/7, 6703/2, 6706/3, 6709/2, 16514/36 te dijelom k.č. 6642/6, 6544/2 k.o. Novi po zahtjevu koji je zatražio investitor: GRAD NOVI VINODOLSKI, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1, za dan 19. rujna 2016. godine.

Datum objave: 30.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda, CS Slana, CS Slaven i vodovodna mreža sustava Crikvenica /Selce - Područje Selce centar, na k.č. br. 7906/5, 7909, 7923, 7924, 7954, 7955, 7968, 8001, 8002, 8003 i 1381 k.o. Selce, po zahtjevu koji je zatražio investitor: MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1, za dan 12. rujna 2016. godine.

Datum objave: 29.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja biciklističke staze prema Pavlomiru i spoj Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta, na k.č. 16328, 1039, 1040, 1160, 16311, 5783/1, 5784, 5788/1, 16514/11, 6772/2, 6772/1, 6773, 16366/1, 6771/1, 6771/2, 6762/2, 6761/3, 6763/3, 6760/3, 6759/3, 6759/2, 6758/2, 6758/3, 16384, 16514/20, 6521/2, 16382/2, 6540/2, 16514/21, 16514/9, 6748/2, 6749/2, 6747/2, 6746/3, 6748/3, 6745/3, 6745/1, 6744/1, 6744/3, 6743/3, 6743/1, 6742/1, 6742/3, 6741/1, 6741/3, 6740/2, 6740/1, 6736/1, 6736/2, 6735/2, 6735/1, 6734/2, 6734/1, 6733/2, 6733/1, 16514/7, 6732, 6731/1, 6730/1, 6716/1, 6723, 6722, 6721, 6718/2, 6718/1, 6717/2 i 6717/1, k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor: GRAD NOVI VINODOLSKI, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1, za dan 12. rujna 2016. godine.

Datum objave: 25.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Selce – Područje Sopaljska, Crikvenica na k.č. 1665, 2726/3, 2727, 2728, 2729, 2733/1, 2736, 2743/1, 2745/2, 2745/3, 2745/6, 2870, 2881/1, 2882/4, 2882/5, 2882/6, 2883/3, 2889/5, 2890/1, 2895, 2901, 2903, 2905/1, 2915/1, 2934, 2951/1, 2975, 2983, 2997, 2998, 2999, 3010/4, 3010/5, 3014, 3036/1, 3037/1, 3038/3, 3039/1, 3045/2, 3045/7, 3045/15, 3046, 3049/2, 3088/1, 3119, 3120, 3122, 3123/7, 3123/9, 3150, 3151/2, 9076/1, 9078/8, 9079, 9105, 9107/1, 9108 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 25.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Selce – Područje Dubračina na k.č. 1665, 2726/3, 2727, 2728, 2729, 2733/1, 2736, 2743/1, 2745/2, 2745/3, 2745/6, 2870, 2881/1, 2882/4, 2882/5, 2882/6, 2883/3, 2889/5, 2890/1, 2895, 2901, 2903, 2905/1, 2915/1, 2934, 2951/1, 2975, 2983, 2997, 2998, 2999, 3010/4, 3010/5, 3014, 3036/1, 3037/1, 3038/3, 3039/1, 3045/2, 3045/7, 3045/15, 3046, 3049/2, 3088/1, 3119, 3120, 3122, 3123/7, 3123/9, 3150, 3151/2, 9076/1, 9078/8, 9079, 9105, 9107/1, 9108 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 25.07.2016
Javni poziv strankama u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS – Igralište i vodovodna mreža sustava Selce – Područje Kotorska, Crikvenica na k.č. 1373, 1659, 1684, 1685, 3575, 3644/1, 3644/2, 3673/5, 3674/1, 5904, 5905, 5906, 5910, 5951, 5952/1, 5955, 5956, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 6062/2, 6062/3, 6072/5, 9083/1, 9084 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 15.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Trga palih boraca i obale u Selcu na k.č.br. 615, 7943/2, 7905/3, 7943/3, 7943/1, 7943/8, 7943/9 i 972 k.o. Selce, investitora Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85

Datum objave: 11.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju raskrižja Kalvarija na državnoj cesti DC8 u Novom Vinodolskom, na k.č.5847/759, 5847/760, 5847/761, 5847/459, 5847/78, 5847/762, 5847/100, 5847/97, 5847/93, 5847/763, 5847/96, 5847/92, 5847/764, 5847/765, 5847/110, 5847/91, 5847/85, 5847/772, 5847/86, 5847/773, 5847/90, 5847/95, 5847/99, 5847/771, 5847/73, 5847/653, 5847/766, 5847/71, 5847/131, 5847/767, 5847/84, 5847/770, 5847/87, 5847/23, 5847/769, 5847/5, 5847/423, 5874/768, 5847/10, 5847/224, 5847/225, 5847/56, sve k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor GRAD NOVI VINODOLSKI, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1

Datum objave: 05.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: : kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodopskrbna mreža sustava Crikvenica /Selce - Područje Dramalj centar, na k.č. 16/1 i dr. k.o. Dramalj i kč.br. 9077/3 i dr. k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor: MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

Datum objave: 04.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodopskrbna mreža sustava Crikvenica /Selce - Područje Klanfari, Dramalj, na k.č. 6846/17, 6846/18, 6846/3, 6686/1, 6686/5, 6694/1, 6694/2, 6697/2, 6700/1, 6720, 6722/1, 6846/6, 6869/1, 6899/4, 6912/5, 6933/1, 6934/9, 6934/12, 6936/3, 6936/9, 6936/10, 6939/2, 6941/1, 6941/10, 6942/5, 6942/20, 6942/32, 6943, 6942/21, 6972/2, 6972/1, 6973, 7151/2, 8189, 8321, 8334, 8336/1, 8337, 8340, 8341/1, 8342/1 k.o. Jadranovo i 3308/3, 3868/1 k.o. Dramalj, po zahtjevu investitora: MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1.

Datum objave: 04.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbne mreže sustava Novi Vinodolski - područje naselja Grabrova u Novom Vinodolskom na k.č.br. 3879/81, 3894/1, 3894/2, 3894/93, 3898/1, 3898/86, 3898/87, 16276/1, 16276/4, 16276/7, 16516, 16661, 16662 I 99999/116 k.o. Novi, po zahtjevu investitora VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Dubrova 22.

Datum objave: 04.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda, crpna stanica i vodoopskrbna mreža sustava Novi Vinodolski – Područje naselja Grabrova / Muroskva , na k.č. 16276/4, 16660, 3879/79, 3879/81, 3895/30, 3895/31, k.o.Novi, po zahtjevu investitora KTD Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, Dubrova 22.

Datum objave: 04.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda i vodovodne mreže - sustava Selce: područje 9. (Područje Crikvenica istok) na k.č.br. 1394/2, 1685, 1687/1, 6063/2, 6063/3, 6064/2, 6064/5, 6065/3, 6068/4, 6069/3, 6071/5, 6071/7, 6072/1, 8774/1, 8775/3, 8788, 8789/1, 8790/1, 8794/2, 8795/3, 8796/3, 8797/5, 8800/3, 8801/3, 8802/3, 8846/1, 8848/1, 8849/2, 8850/4, 8851/1, 8853/4, 8856/2, 8861, 8869, 8870/3, 8893/1, 8894, 8895/1, 8895/2, 8901/4, 8902/3, 8903/5, 8904/4, 8905/4, 8906/4, 8907/3, 8908/1, 8909/1, 8910/6, 8911/7, 8913/9, 8913/11, 8913/13, 8913/15, 8914/9, 8915/3, 8916/3, 8917/3, 8919/6, 8921/3, 8923/1, 8924/1, 8932/11, 8932/13, 8933/4, 8934/1, 8936/1, 8936/3, 8937/1, 8940/1, 8940/3, 8941/1, 8942/1, 8945/1, 8946/2, 8946/2, 8946/4, 8950/3, 8952/12, 8953/2, 8954/4, 8965/4, 8982, 8991/1, 8994/2, 9003/2, 9003/3, 9003/4, 9005, 9008/5, 9008/6, 9015/2, 9017/3, 9018/2, 9019/2, 9020/1, 9020/7, 9021/2, 9023/4, 9023/9, 9024/2, 9122/3, 9122/5, 9126, 9130, 9133/1, 9133/14, 9134 i 9135 k.o. Crikvenica i k.č.br. 7909, 7924 i 7973 k.o. Selce (ni), po zahtjevu investitora MURVICA d.o.o. iz Crikvenice, Kralja Tomislava 85A.

Datum objave: 04.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom I vodoopskrbna mreža sustava Novi Vinodolski - područje Ričina/Bribirska cesta u Novom Vinodolskom na k.č.br. 909, 910/1, 914, 919/1, 919/2, 919/5, 919/11, 920/2, 921/1, 921/2, 923/2, 946, 947/3, 950/3, 950/6, 950/7, 950/20, 5624/1, 5624/2, 5625/1, 5627/1, 5627/2, 5638, 5641, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658/1, 5739, 5740, 5742, 5743, 5749, 5750/1, 5763, 5765, 5766, 5767/1, 5767/2, 5768, 5769, 5770, 5781, 5782, 5783, 5784, 5788/1, 5789/1, 5791, 5792, 5794, 5797, 5798, 8339, 8340, 8344, 8365, 16276/1, 16311, 16328, 16366, 16402, 16403/3, 16521/1, 16521/2, 16521/5, 16521/6, 16521/37, 16521/50, 16521/52, 16523, 16524/1 i 16524/8 k.o. Novi, po zahtjevu investitora VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Dubrova 22.

Datum objave: 04.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju groblja „Zoričići“ na dijelu k.č. 4477, k.o. Crikvenica, po zahtjevu investitora Grada Crikvenica, Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85.

Datum objave: 05.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade - supermarketa Plodine Crikvenica na k.č. 1365/1, 1367/9, 6043/2 (nova k.č.1365/1, koja nastaje spajanjem k.č. 1365/1, 1367/9, 6043/2), k.o.Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor „PLODINE“ d.d., Rijeka, Ružićeva 29

Datum objave: 11.03.2016
Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju poslovne građevine trgovačke namjene F230 Crikvenica u Crikvenici na k.č.br. 2521/1, 2524/1, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531 I 2532/1 k.o. Crikvenica, investitora LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d. iz Velike Gorice, Ul. kneza Ljudevita Posavskog 53

Datum objave: 08.03.2016
Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju Trgovačkog centra SPAR u Selcu na k.č.br. 240 k.o. Selce, investitora SPAR HRVATSKA d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 50

Datum objave: 17.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju prilazne ceste groblju u Crikvenici u naselju „Zoričići“ na k.č.br. 7060, 7065, 7052, 7040, 7039, 7038, 7033, 4478, 7045, 7032, 7031, 4477, 9094, sve k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Crikvenica, Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85

Datum objave: 05.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju groblja "Zoričići" na dijelu k.č. 4477, k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Crikvenica, Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85

Datum objave: 03.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju raskrižja DC8, na dijelu k.č. 7909, 231, 230, 288 , k.o. Selce, po zahtjevu koji je zatražio investitor tvrtka „BURG“ d.o.o., iz Osijeka, Stjepana Radića 16

Datum objave: 02.02.2016
Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građevna jama - plato na mjestu budućeg trgovačkog centra u Selcu na k.č.br. 240 k.o. Selce, investitora SPAR HRVATSKA d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 50

Datum objave: 28.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja II. izmjena i dopuna lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: polaganje zamjenskog podmorskog kabela 110 kV Crikvenica-Krk (podmorska i kopnena dionica), na k.č. 3574/6, 3576/1, 3574/4, 3574/3, 3574/2, 3575, 9083/1, 3570, 1659, 1673/1, 301, 1676, 319, 320, 335/1, 1360, 1213/12, k.o.Crikvenica, i na k.č.1074/1, 1517/1, 1517/2, k.o.Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, Opatija, Maršala Tita 166

Datum objave: 30.10.2015
Javni poziv strankama u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju TRGOVAČKOG CENTRA SPAR u Selcu na k.č.br. 228, 229, 230, 231, 238, 240, 243, 244, 245, 246, 249, 287, 288 i 289 k.o. Selce, investitora BURG d.o.o. iz Osijeka

Datum objave: 28.08.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: spoj ulice Braće dr. Sobol i ulice Kralja Tomislava u Crikvenici, na k.č. 55, 56, 1663/5, 2644/3, 2645/1, 2644/4, 2646/1, 2648/1, 2646/2, 2648/9, 2640/1, 91/2, 2648/8, 88, 1664, 92/2, 92/1, 91/1, 91/6, 1665, sve k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor „HOTEL THERAPIA“, d.o.o, Buckoffer 12, Crikvenica, zastupan po tvrtki „RIJEKAPROJEKT“ d.o.o., Moše Albaharija 10a

Datum objave: 01.06.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: vodovodni ogranak Gorići, na k.č.20770, 20772, 20773, k.o.Bribir, po zahtjevu koji je zatražio KTD VODOVOD ŽRNOVNICA, d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, zastupan po Katarini Hrabrić Samaržija, Prolaz M.K.Kozulić 2, Rijeka

Datum objave: 26.03.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: rekonstrukcija postojećeg raskrižja u zapadnom dijelu naselja Crikvenica u raskrižje kružnog oblika (Rotor Duga) – I faza na k.č. br. 2800/2, 2803/2, 2799, 2798/2, 9077/15, 2598/6, 9077/16, 2600/4, 2447/2, 2539/2, 2446/2, 2540/2, 2445/2, 9077/14, 2801/2, 2442/2, 2444/2 i 2443/2 i dijelu k.č. br. 9076/7 k.o. Crikvenica, po zahtjevu Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85

Datum objave: 26.03.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju ceste A i ceste B (DPU Klenovica) u Klenovici, na k.č.br. 3499/828 k.o. Ledenice, po zahtjevu MBM Trade d.o.o. iz Rijeke, Pomerio 9

Datum objave: 16.01.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: rekonstrukcija dijela ulica u naselju Breze na k.č. 16006/1, 16006/3, 16007/1, 16007/2, 16008/1, 16008/2, 16008/3, 16009/1, 16009/2, 16009/3, 16009/4, 16009/5, 16009/6, 16010/1, 16010/2, 16010/3, 16011/1, 16011/2, 16011/3, 16012/1, 16012/2, 16012/3, 16013, 16014/2, 16014/3, 16015, 16016/1, 16016/4, 16016/6, 16016/7, 16016/8, 16034/1, 16034/2, 16034/3, 16035/1, 16035/2, 16035/4, 16035/5, 16035/6, 16035/7, 16035/8, 16044/2, 16044/4, 16044/10, 16045/12, 16045/15, 16487/1, 16487/6, 16048, 16049, 16050/2, 16050/7, 16071/1, 15915/17, 15925, 16047, 15928, 15929/1, 15929/2, 15933, 15934/1, 15934/2, 15935/1, 15935/2, 15935/3, 15936, 15938/3, 15938/2, 15938/1, 15942/1, 15942/2, 15943/3, 15943/2, 15944, 15945, 15946, 15951, 15952, 16487/7, 16005/2, 15961/3 k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio GRAD NOVI VINODOLSKI, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1

Datum objave: 09.12.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za polaganje zamjenskog podmorskog kabela 110 kV Crikvenica – Krk po zahtjevu investitora HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Opatija, Maršala Tita 166

Datum objave: 11.07.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje vodoopskrbe naselja Breze u Novom Vinodolskom po zahtjevu investitora KTD VODOVOD „ŽRNOVNICA“ d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22