Skip Navigation Links

Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Krk


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:


Datum objave: 20.03.2024
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru : građenje prometnice planske oznake OU 17 ( rekonstrukcija postojećeg dijela ulice i izgradnja neizgrađenog dijela ulice do spoja sa ostalom ulicom oznake OU 18, odnosno GMU 1) na sljedećim katastarskim česticama : 1168/9, 6130/4, 1168/5, 1169/3, 1170/3, 1435/5, 1172/2, 1434/4, 1173/2, 1174/3, 1434/5, 1174/4, 1432/2, 1175/3, 1431/3, 1176/3, 1177/4, 1427/3, 1177/5, 1427/2, 1427/4, 1178/6, 1178/8, 1178/10, 1178/7, 1152/4,1152/5, 1147/6, 1146/5, 1178/9, 1423/2, 1180/3, 1422/4, 1422/3, 1420/3, 1419/3, 1418/4, 1418/3, 1417/3, 1416/3, i 1415/2, sve čestice u k.o. Punat, Investitor Općina Punat, Novi put 2

Datum objave: 08.02.2024
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju ugrađene obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, etažnosti suteren i prizemlje s galerijom na k.č. 2750 k.o. Linardići koja će se formirati od k.č. 2750 i k.č. 2545/7 k.o. Linardići, investitor Igor Stanić, Krk, Linardići 68

Datum objave: 08.11.2023
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora SAFIR d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 17, OIB 33548604975 za gradnju obiteljske kuće sa dvije stambene jedinice etažnosti prizemlje i kat na k.č. 4878/2 k.o. Malinska - Dubašnica koja će se formirati od dijela k.č. 4878 k.o. Malinska - Dubašnica

Datum objave: 23.08.2023
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole investitoraPetra Ilibašića, Malinska, Dubašljanska 97, OIB 82076764249, zastupan po Petru Prošenskom, Rijeka, Murini 2, na k.č. 167/1G k.o. Sv. Anton u naselju Strilčići, za rekonstrukciju ugrađene stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom u postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima

Datum objave: 21.08.2023
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora SAFIR d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 17, OIB 33548604975 za gradnju obiteljske kuće sa dvije stambene jedinice etažnosti prizemlje i kat na k.č. 4878/1 k.o. Malinska - Dubašnica koja će se formirati od dijela k.č. 4878 k.o. Malinska - Dubašnica.

Datum objave: 08.08.2023
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole investitoraPetra Ilibašića, Malinska, Dubašljanska 97, OIB 82076764249, zastupan po Petru Prošenskom, Rijeka, Murini 2, na k.č. 167/1G k.o. Sv. Anton u naselju Strilčići, za rekonstrukciju ugrađene stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom u postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima

Datum objave: 25.07.2023
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene sa jednom stambenom jedinicom, P + 1, sa dvije pomoćne građevine i bazenom u okućnici, na novoformiranoj k.č. 924, k.o. Baška - nova ( koja se formira od dijelova k.č. 920, k.č. 923 i k.č. 924 k.o. Baška- nova), u naselju Baška, investitor Bengt Oldsberg,Finnboba Parkvag 4, 131 74 Nacka, Sweden

Datum objave: 30.03.2023
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju pristupne ceste za turističku zonu Torkul na dijelovima k.č.241,k.č.246, k.č.289/4, k.č.293/1, k.č. 313/1, k.č.314/1, k.č. 315, k.č.318, k.č.321, k.č.322, k.č.323, k.č.325/1, k.č.325/2, k.č.325/3, k.č.327/3, k.č.329, k.č.331, k.č.336, k.č.337, k.č.637/1, k.č.639, k.č.812, k.č.815/3, k.č.816, k.č.817, k.č.819, k.č.820, k.č.826/1, k.č.826/2, k.č.827/1, k.č.827/4, k.č.828, k.č.1374/6, k.č.1388/1, k.č.1388/3, k.č.1389/3, k.č.1390 i k.č.10811 sve k.o. Skrbčići, te na dijelovima k.č.589, k.č.590/1, k.č.590/2, k.č.596/1, k.č.599, k.č.600/1, k.č.618/3, k.č.618/4, k.č.649, k.č.654, k.č.655/1, k.č.659/1, k.č.659/2, k.č.659/3, k.č.659/4, k.č.659/5, k.č.660/2, k.č.660/3, k.č.661/3, k.č.680/1, k.č.680/2, k.č.681/1, k.č.681/2, k.č.684, k.č.685, k.č.686, k.č.687/3, k.č.689, k.č.690, k.č.691/2, k.č.692, k.č.693/2, k.č.708/3, k.č.708/4 i k.č.2253 sve k.o. Linardići, investitor Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3 zastupan po Igoru Lončaru, mag.ing.aedif. iz tvrtke GEOPROJEKT d.d., Opatija

Datum objave: 16.01.2023
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : građenje kružnog raskrižja na području Sveti Petar u naselju Krk , na dijelovima sljedećih katastarskih čestica: k.č. 2008, 2009 i 2011, sve u k.o. Krk – grad, te dijelovima k.č. 1962/1, 1274/2, 1274/1, 1961/2, 1271/2, 1247/1, 1247/7, 1272/1, 1273/2, 1962/2, 1273/1, 1962/3, 1962/4, 1272/4, 127275, gr.č. 373/1 i gr.č. 373/2, sve u k.o. Krk, investitor Grad Krk, trg bana Jelačića 2, zastupan po Zlatku Pavušeku, djelatniku GPZ d.d. Rijeka, Đ. Šporera 3

Datum objave: 02.01.2023
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene s jednom stabmenom jedinicom na novoformiranoj k.č. 1054/372 k.o. Soline (koja se formira spajanjem k.č. 7427, k.č. 1074/371 i k.č. 1074/372 k.o. Soline) u naselju Šilo, investitor Simona Okorn, Slovenija Šentjur pri Celju, Laze pri Dramljah 17 zastupan po Gojku Lončariću, Dobrinj, Čižići 330

Datum objave: 23.11.2022
Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija dijela Vinogradske ulice i odvojka vinogradske ulice prema Ulici Ivana Zajca te dijela Ulice Smokovik na dijelovima k.č. 2053/1,2053/3,2057/23,2054/7(cijela),2057/1,2057/20,4957 (cesta),3256/1,3173/3,3173/1,3171,3170,3260/1,3259/4,3257/3,4958(cesta),3259/5,3257/2,3257/5,3259/3,3259/6,3247/7,3247/3 i 3247/4 sve k.o. Krk-grad, investitor Grad Krk, Trg bana Jelačića 2 zastupan po Zlatku Pavušeku djelatniku tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke

Datum objave: 10.11.2022
javni poziv u postupku izdavanja izmjene i dopune rješenje o uvjetima građenja investitora Krešimira Lončarića , Zagreb, Bijenička cesta 180A, OIB 20076167536, zastupan po Davoru Pečariću iz Kastva, Tometi 2, na k.č. 934/10 k.o. Bogovići , za gradnju građevine stambene namjene sa dvije stambene jedinice i gradnja dva potpuno ukopana bazena u okućnici zgrade

Datum objave: 06.10.2022
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora Eder Patricia Edeltraud OIB 84447459847, Russbachsaag 50, 5524 Russbach am Pass Gschutt, Njemačka i Eder Johann Georg, OIB 44024884641, 5524 Annaberg. Annaberg 198, Austrija, zastupani po Zlatanu Zoliću, Rijeka, J.P. Kamova 69 i Antonu Mohoriću, Viškovo, MARINIĆI , Straža 18a na k.č. 5103/1 k.o. Soline za rekonstrukciju poluugrađene stambene građevine sa dvije stambene jedinice i gradnja pomoćne građevine-garaže u okućnici stambene građevine

Datum objave: 05.10.2022
javni poziv u postupku izdavanja građševinske dozvole za rekonstrukciju zgrade na k.č. 4041 k.o. Soline u naselju Polje investitora Nenada Grubića

Datum objave: 04.08.2022
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene – obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, etažnosti prizemlje i kat na k.č. 1395/1 k.o. Linardići izvan građevinskog područja naselja Linardići, investitor Mario Natanelić, Lič, Lič 104 b

Datum objave: 03.08.2022
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine sa dvije stambene jedinice,etažnosti podrum, prizemlje i kat na k.č. 886/2 k.o. Vrbnik (nastala od k.č. 884/4 i k.č. 886/2 sve k.o. Vrbnik) u naselju Vrbnik, investitor Roland Merz, OIB 59671845584, Njemačka, Zusmarshausen, Eschnweg 1

Datum objave: 20.05.2022
Javni poziv u postupku izdavanja građevisnke dozvole investitora Nogometnog kluba Krk za rekonstrukciju tribina na k.č. 3320/1 k.o. Krk-grad na nogometnom igralištu u naselju Krk

Datum objave: 11.05.2022
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju vinarskog pogona sa smještajnim kapacitetima na k.č. 5056/1 k.o. Vrbnik po zahtjevu Obrta za vinarstvo i rasadničarstvo Šipun vl. Ivica Dobrinčić, Vrbnik, Šipun 16

Datum objave: 05.05.2022
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole Marije Jurasić za rekonstrukciju stambene zgarde na k.č. 1368/1 k.o. Linardići u naselju Linardići

Datum objave: 09.03.2022
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju slobodnostojeće stambene građevine - obiteljske kuće s dvije stambene jedinice, etažnosti prizemlje i kat na na k.č. 6322/2 k.o. Soline (nastala od dijela k.č. 6322/2 i grč.303 k.o. Soline) u naselju Donja Hlapa, investitori Marko i Roman Peršin

Datum objave: 24.02.2022
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora Općina Malinska - Dubašnica , Lina Bolmarčića 22 za građenje Ii. faze nerazvrstane ceste planske ouznake OU 8 i parkirališta oznake P1 na novoformiranoj k.č. 3838/2, k.o. Malinska - Dubašnica

Datum objave: 08.02.2022
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora 1.SEALINE KRK d.o.o. na k.č. 11431/3 k.o. Omišalj - Njivice ( koja se formira od dijela k.č. 11431/1 k.o. Omišalj - Njivice) za gradnju poslovne građevine ugostiteljske namjene - bistro

Datum objave: 08.12.2021
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora Zdravka Šegona na k.č.5516/4 k.o. Dobrinj u naselju Kras za rekonstrukciju obiteljske kuće s jednim stanom etažnosti P+1 i bazena

Datum objave: 08.12.2021
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole Marinka Grdinića za gradnju stambene zgrade na k.č. 7988/21 k.o. Dobrinj u naselju Gabonjin

Datum objave: 24.11.2021
Javbi poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambenen zgrde s jednim stanom na k.č. 2460/2 k.o. Poljica u naselju V+Brusići investitora Valentine Baldigara

Datum objave: 05.11.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju Ulice Šantis u Baški, investitora Općine Baška.

Datum objave: 04.11.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvola na za kolno pješačku površinu oznake OU4 u naselju Baška, predio Peščivica, investitora Općine Baška

Datum objave: 02.11.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju višeobiteljske kuće i bazena u okućnici na k.č. 1829/8 k.o. Linardići (nastaje od k.č. 1829/7, k.č. 1829/8 i k.č. 1829/9 sve k.o. Linardići) u naselju Brzac, investitor Davor Grgurić iz Rijeke, Šetalište I.G. Kovačića 15

Datum objave: 13.10.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na građevnoj čestici k.č. 873/1 k.o. Sveti Anton (koja se formira od k.č. 873/1 i dijelova k.č. 868/3 i 871/4 k.o. Sveti Anton) u naselju Milčetići, investitora Miljenka Kapovića iz Milčetića, Milčetići 24B

Datum objave: 04.10.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje zamjenskog podmorskog kabela 110 kV Krk (Mali bok) – Cres (Merag), i to na k.č. 1342/1, 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5 k.o. Skrpčići, na k.č. 3728/2, 3727, 3709/3, 3728/1, 3710/2, 3710/1, 3709/7, 3709/4, 3709/20 k.o. Cres, na dijelu pomorskog dobra k.č. 10773 k.o. Cres i na pomorskom dobru na dionici od uvale Mali bok na otoku Krku do morske granice luke otvorene za javni promet Merag na otoku Cresu, investitora HOPS d.o.o. Zagreb, Kupska 4

Datum objave: 09.09.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za obiteljske kuće, pomoćne građevine i bazena na čestici k.č. 8281/3 k.o. Vrbnik (koja se formira od dijela k.č. 8281/1 k.o. Vrbnik) u naselju Risika, podnositelja zahtjeva Mediteran home d.o.o. Pula

Datum objave: 30.08.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela Ulice Narodnog preporoda na k.č. 222272, 2602/2, 2572/2, 4019/9, 2571/2, 2570/2, 2257/3, 2239/4, 2226/22, 2226/23 i 2226/24 k.o. Krk-grad u Krku, investitora Grad Krk iz Krka, Trg bana J. Jelačića 2

Datum objave: 06.07.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o uvjetima građenja za gradnju slobodnostojeće višeobiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, etažnosti podrum, prizemlje i kat sa galerijom, pomoćne građevine-garaže i bazena u okućnici na k.č. 78 k.o. Skrbčići, investitor Krunoslav Vukušić, Krk, Ulica Svetog Ivana 13

Datum objave: 28.06.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine s jednom stambenom jedinicom, etažnosti prizemlje i kat i bazena na k.č. 3831/1 k.o. Soline u naselju Hlapa, investitor Christian Schmall, Austrija, Glashutten, Esterhazygasse 6

Datum objave: 15.06.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom etažnosti podrum, prizemlje i kat i bazena na k.č. 1176/3 k.o. Linardići (nastaje iz dijela k.č. 1176/1 k.o. Linardići) u naselju Brzac, investitor Nikola Depope, Brzac, Brzac 172A

Datum objave: 10.06.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju spojnog vodovoda naselja Strilčići s hidrostanicom HS Strilčići na česticama k.č. 2577/5, 2577/10, 2577/14, 2577/15, 2577/26, 2577/28, 2597/2 k.o. Sveti Anton i k.č. 3237/2, 3293, 3294/1 i 3295 k.o. Bogovići podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 22.04.2021
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine s vanjskim bazenom u naselju Vrbnik, sa jednom stambenom jedinicom, etažnosti prizemlje i kat (P+1) k.č. 853/10 k.o. Vrbnik, investitora Ivana Maračića, Dr. Marijana Valkovića 10, Vrbnik

Datum objave: 21.04.2021
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće sa tri stambene jedinice na k.č. 8713/6, k.o. Punat u naselju punat, investitora Kristiana Mihajića iz Punta, Augusta Cesarca 62

Datum objave: 16.03.2021
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju slobodnostojeće stambene građevine s tri stambene jedinice, etažnosti P+1 na k.č. 3631/3 k.o. Krk-grad (nastaje od dijelova k.č. 3631, k.č. 3630/3, k.č. 3630/4, k.č. 3629/4 k.o. Krk-grad) u Krku, investitor Egon Knaffl, Zagreb, Ulica Ljudevita Juraka 10

Datum objave: 16.03.2021
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrkciju stambene zgrade s jednim stanom etažnosti P+2 na k.č. 1057 k.o. Sužan u naselju Čižići po zahtjevu Alena Fontane i Ruže Tomić Fontana, Zagreb, I.Jordanovački odvojak 15A

Datum objave: 15.03.2021
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu Linde Rebrović Mundl za gradnju poluugrađene stambene zgrade s jednim stano i bazena na k.č. 3235/2 k.o. Dobrinj u naselju Gostinjac

Datum objave: 04.03.2021
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene zgrade s jednim stanom te bazenom u okućnici na k.č. 2210/4 k.o. Dobrinj (nastaje od dijela k.č. 2210/3 k.o. Dobrinj) u naselju Rasopasno, investitor KALA d.o.o. Cernik

Datum objave: 02.03.2021
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višestambene građevine na k.č. 4381/2, k.o. Punat, investitora Gordana Orlića iz Punta, Stari klanac 47.i

Datum objave: 02.03.2021
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju zgrade stambene namjene s 2 stana, etažnosti podrum, prizemlje i kat i dvije pomoćne zgrade investitora Blatnik Gregora, Slovenija, Črnomelj, Viniška cesta 18b na k.č. 917/3 k.o. Bogovići u naselju Malinska

Datum objave: 01.03.2021
Javni pozvi u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade s 5 stanova etažnosti prizemlje i dva kata na k.č. 2043/1 k.o. Krk-grad u Krku na adresi Slavka Nikolića 41-47 investitora Ivana Zeca, krk, Slavka Nikolića 47

Datum objave: 19.02.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće višeobiteljske kuće visine podrum, prizemlja i dva kata, sa četiri stambene jedinice, na k.č. 3850/1 k.o. Malinska - Dubašnica ( koja se formira od k.č. 3849/2 i dijela k.č. 3850/1 k.o. Malinska – Dubašnica) u naselju Malinska, investitor PREMIUM d.o.o. Njivice

Datum objave: 18.02.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju višeobiteljske kuće na k.č. 4793 k.o. Malinska-Dubašnica u naselju Vantačići, investitora Bojana Hermana iz Dola pri Ljubljani, Vinje 68, Slovenija

Datum objave: 12.02.2021
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom visine prizemlja (P ), sa jednom stambenom jedinicom , na novoformiranoj k.č. 6486/2, k.o. Baška ( koja se formira od k.č.6486/1 i k.č. 6486/2, k.o. Baška ) u naselju Jurandvor, investitora Davida Dujmovića

Datum objave: 02.02.2021
Javni poziv strankama u postupku izmjena i dopune građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine s jednom stambenom jedinicom, etažnosti podrum, prizemlje i kat te bazena i pomoćne građevine na k.č. 449 k.o. Sužan u naselju Tribulje, investitor Miljenko Fanuko

Datum objave: 27.01.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje hale za proizvodnju montažnih objekata na novoformiranoj k.č. 1234/6, k.o. Krk po zahtjevu investitora GP Krk d.d. Krk, Stjepana Radića 31

Datum objave: 20.01.2021
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju slobodnostojeće stambene građevine s dvije stambene jedinice, etažnosti podrum, prizemlje i kat na k.č. 2864/9 k.o. Bogovići (nastaje od dijela k.č. 2864/4 k.o. Bogovići) u naselju Barušići po zahtjevu Kršlak Admele i Ruaide obje iz Malinske

Datum objave: 19.01.2021
Javni poziv u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju građevine ugostiteljsko-turističke namjene s 13 soba, etažnosti suteren i prizemlje i vanjskog bazena na k.č. 3249/2 k.o. Dobrinj (nastaje od k.č. 3249/2 i dijela k.č. 3247 obje k.o. Dobrinj) u naselju Gabonjin po zahtjevu tvrtke "OSMA" d.o.o.

Datum objave: 23.12.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju slobodnostojeće stambene zgrade - višeobiteljske kuće s dvije stambene jedinice na k.č. 1888 k.o. Vrh u naselju Vrh po zahtjevu Emine Djedović

Datum objave: 17.12.2020
Javni poziv u postupku izdavanjagrađevisnke dozvole za gradnju obiteljske kuće i bazena na k.č. 2983/4 k.o. Bogovići u naselju Ljutići po zahtjevu Nilufera Sancaka

Datum objave: 17.12.2020
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom na k.č. 2983/3 k.o. Bogovići u naselju Ljutići investitora Nilufer Sancak

Datum objave: 17.12.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine - obiteljske kuće, etažnosti Po+P+1, na k.č. 960/1 k.o. Garica u naselju Garica, podnositelj zahtjeva Sanja Kopjar, Vrbnik, Garica 25

Datum objave: 17.12.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće stambene građevine - obiteljske kuće, etažnosti Po+P+1, na novoformiranoj k.č. 2961/1 k.o. Baška-nova (nastaje od dijelova k.č. 2959, k.č. 2960 i k.č. 2961 sve k.o. Baška-nova), podnositelj zahtjeva Štefica Mrkus, Baška, Bodulska 9

Datum objave: 15.12.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene obiteljske kuće , Po + P +1. na novoformiranoj k.č. 2875/5, k.o. Poljica, podnositelja zahtjeva Lucijane Bošković, Zagreb, Branovečka cesta 66

Datum objave: 15.12.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene obiteljske kuće , Po + P +1. na novoformiranoj k.č. 2875/1, k.o. Poljica, podnositelja zahtjeva Mladena Dugića, Zagreb, Rim 4

Datum objave: 09.12.2020
javni poziv u posupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju poluugrađene stambene zgrade na k.č. 3235/1 k.o. Dobrinj u naselju Gostinjac po zahtjevu Linde Rebrović Mundl

Datum objave: 08.12.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju 20 kV kabelskog voda TS 20/04 kv Kornić - TS 20/04 kv LAKMARTIN

Datum objave: 08.12.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade i bazena u okućnici na k.č. 6067 k.o.Dobrinj u naselju Kras, investitor Mauro Juretić

Datum objave: 07.12.2020
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stamben zgrade na k.č. 2988/20 k.o. Dobrinj u naselju gabonjin investitora Marinka Grdinića

Datum objave: 04.12.2020
Javni poziv u postuoku izdavanja građevinske dozvole za gradnju gospodarske građevine na k.č. 3206, k.o. Bogovići, investitora Josipa Cvelića iz Malinske, Milovčići 17

Datum objave: 02.12.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine s jednom stambenom jedinicom i bazenom u okućnici na k.č. 934/7 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, povodom zahtjeva investitora Slađane Volarić iz Vrbnika, Frankopanska 14

Datum objave: 17.11.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poluugrađene stambene građevine s dvije stambene jedinice i pomoćne zgrade u okućnici na k.č. 1039 k.o. Baška-nova u naselju Baška, povodom zahtjeva investitora Friedricha Ilgoutza, Austrija, Portschach am Worhesee, Schwarzweg 1

Datum objave: 13.11.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene – višeobiteljske građevine s 5 stambenih jedinica na k.č. 3831/1 k.o. Malinska-Dubašnica u naselju Zidarići, predio Rova, povodom zahtjeva investitora Universi nova d.o.o. Zagreb, Ožegovićeva 18

Datum objave: 11.11.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine-obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, etažnosti P+1 i bazenom u okućnici na k.č. 172/5 k.o. Linardići (nastaje od dijela k.č. 175/1 k.o. Linardići), investitor Zdenko Zanoški, Slovenija, Petrovče, Petrovče 191.

Datum objave: 04.11.2020
Javni poziv u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : gradnja stambene građevine sa dvije stambene jedinice, visine P + 1, na k.č. 5221/1, k.o. Dobrinj , investitora Igora Radina iz Rijeke , Ratka Petrovića 56.

Datum objave: 26.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine sa 4 stambene jedinice , P +1. na k.č. 1512/1, k.o. Kornić, podnositelja zahtjeva Andrej Tanko, Slovenija , Ribnica , Sajevec 6

Datum objave: 14.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne obiteljske građevine na k.č. 335/3 k.o. Soline u naselju Klimno investitora Bogdana Jančića

Datum objave: 14.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine na k.č. 4574/1 k.o. Punat (nastala od dijela k.č. 4571/1, dijela k.č. 4571/2, dijela k.č. 4572, dijela k.č. 4574/1 i dijela k.č. 4574/2 k.o. Punat) u naselju Punat, investitor Josipa Borčić

Datum objave: 14.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine na k.č. 4574/1 k.o. Punat (nastala od dijela k.č. 4571/1, dijela k.č. 4571/2, dijela k.č. 4572, dijela k.č. 4574/1 i dijela k.č. 4574/2 k.o. Punat) u naselju Punat, investitor Josipa Borčić

Datum objave: 14.10.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine na k.č. 4574/2 k.o. Punat (nastala od dijela k.č. 4571/1, dijela k.č. 4571/2, dijela k.č. 4572, dijela k.č. 4574/1 i dijela k.č. 4574/2 k.o. Punat) u naselju Punat, investitor Josipa Borčić

Datum objave: 12.10.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju individualne stambene građevine s tri stambene jedinice na k.č. 1074/465 k.o. Soline u naselju Šilo, investitor Marica Matak.

Datum objave: 09.10.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom i bazenom u okućnici na k.č. 691/4 k.o. Skrbčići u naselju Pinezići, investitori Goran i Martina Šipoš

Datum objave: 07.10.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole Raula Perčića vlasnika OPG Raul perčić za gradnju ugostiteljsko-turistićke građevine za prijavljeni OPG na k.č. 505/1 k.o. Vrh izvan građevinskog područja

Datum objave: 03.10.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za uklanjanje postojeće zgrade i gradnju obiteljske kuće, bazena i dvije nadstrešnice na k.č. 1679/2 k.o. POljica u naselju Poljica

Datum objave: 03.10.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za uklanjanje postojeće zgrade i gradnju obiteljske kuće, bazena i dvije nadstrešnice na k.č. 1679/2 k.o. POljica u naselju Poljica

Datum objave: 02.10.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora Milice Vrček za uklanjanje postojeće zgrde, gradnju obitelsjke kuće, bazena i dvije nadstrešnice na k.č. 1679/2 k.o. Poljica u naselju Poljica

Datum objave: 24.09.2020
Javni poziv strankama u podstupku izdavanja građevinske dozvole za građenje za građenje građevine stambene namjene sa jednom stambenom jedinicom, visine podruma , prizemlja i kata , ukupne bruto površine 298,00m2, sa bazenom gabarita 3,60m x 5,93m u okućnici, na k.č. 4785/2, k.o. Malinska - Dubašnica ( koja se formira od dijela k.č. 4785, k.o. Malinska ) , investitora Vibor Olivari

Datum objave: 24.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene sa jednom stambenom jedinicom, visine podruma , prizemlja i kata , ukupne bruto površine 298,00m2, sa bazenom gabarita 3,60m x 5,93m u okućnici, na k.č. 4785/2, k.o. Malinska - Dubašnica ( koja se formira od dijela k.č. 4785, k.o. Malinska , investitora Vibor Olivari.

Datum objave: 18.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju oborinske odvodnje i rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste u mjestu Klimno (predio „Komoriška“, ulica Stari put) na k.č. i dijelovima k.č. 219/3, 219/4, 219/6, 219/7, 219/8, 220/18, 220/20, 220/21, 220/22, 234/1, 234/2, 235/2, 258/1, 261/3, 262/5, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 335/1, 335/101, 335/104 i 7194, sve k.o. Soline, podnositelja zahtjeva Općina Dobrinj sa sjedištem u Dobrinju, Dobrinj 103, OIB 97003983043

Datum objave: 16.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine na novoformiranoj k.č. 726/3, k.o.Vrbnik, investitora Dejana i Andreja Božića

Datum objave: 16.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju - obiteljske kuće s pomoćnom građevinom i bazenom u okućnici u naselju Risika, na k.č. 877/15 k.o. Vrbnik investitora Dragana Magdića

Datum objave: 16.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju - obiteljske kuće s bazenom u okućnici u naselju Vrbnik, na k.č. 849 k.o. Vrbnik investitora Damira Kreilacha

Datum objave: 16.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju - obiteljske kuće s bazenom u okućnici u naselju Vrbnik, na k.č. 850 k.o. Vrbnik investitora Roberta Punčeca

Datum objave: 14.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju građevine stambene namjene u naselju Punat, na k.č. 8760/1 k.o. Vrbnik investitora Đurđice Vuković

Datum objave: 03.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za nadogradnju individualne višeobiteljske stambene građevine u naselju Vrbnik, na k.č. 374/2 k.o. Vrbnik investitora Bashir Rashida

Datum objave: 31.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postoječe građevine na k.č. 7134, k.o. Punat investitora Igora Aliloviča iz Punta, Stario

Datum objave: 20.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom, visine prizemlja, na k.č. 1834/2, k.o. Kornić , investitora Suzane i Filipa Štirjan, Jakovlje, Selnička 60.

Datum objave: 20.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće obiteljske građevine na novoformiranoj k.č. 3182/4, k.o. Krk- grad, investitora Zvonko Bosankić iz Krka, I. Zajca 12/1

Datum objave: 19.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine s jednom stambenom jedinicom i bazenom u okućnici, na k.č. 4137/5 k.o. Soline u naselju Polje, investitori Ante Demo i Maja Radin

Datum objave: 19.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa 2 stambene jedinice, visine P + 1, investitora Danice Turnšek i Dubravke Švast

Datum objave: 19.08.2020
Javni poziv stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine stambene namjene sa 1 stambenom jedinicom , visine P + 1, na k.č. 8320, k.o. Punat , investitora Andreje Jurdana iz Punta , Kralja Zvonimira 38

Datum objave: 18.08.2020
javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : gradnja višeobiteljske građevine sa dvije stambene jedinice na novoformiranoj k.č. 3894/5, k.o. Krk-grad, investitora Dario Stolfa iz Krka, I. Zajca 3

Datum objave: 17.08.2020
Javni poiziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 6/1, k.o. Stara Baška, investitora Anite Matijević iz Zagreba, Zdihovska 6a.

Datum objave: 07.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju indivisualne stambene građevine s jednom stambenom jedinicom i bazenom u okućnici na k.č. 5196 k.o. Dobrinj u naselju Kras, investitor Ira Stefan

Datum objave: 06.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom na k.č. 4016 k.o. Bogović (koja se formira od dijelova k.č. *298/1 i *298/2 k.o. Bogovići) u naselju Bogovići, Stipkino 3 i 5 investitora Ivana Jeličića iz Njivica, Trg ružmarina 2

Datum objave: 29.07.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju individualne stambene građevine s dva bazena na okućnici na k.č. 2047/47 k.o. Soline u naselju Polje, investitor tvrtka GTB d.o.o. Rijeka

Datum objave: 16.07.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju individualne stambene građevine s dva bazena na okućnici na k.č. 2047/43 k.o. Soline u naselju Polje, investitor tvrtka GTB d.o.o. Rijeka

Datum objave: 14.07.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevisnke dozvole za gradnju poluugrađene, višeobiteljske kuće na k.č. 3893/10 k.o. Krk-grad (nastaje od dijela 3893/1 k.o. Krk-grad) u Krku, investitor Darja Tarabanova, Mađarska, Budimpešta, Fordolo Koz 5

Datum objave: 14.07.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju poluugrađene, višeobiteljske kuće na k.č. 3893/9 k.o. Krk-grad (nastaje od dijela 3893/1 k.o. Krk-grad) u Krku, investitor Mile Budimir, Zagreb, H.Macanovića 31

Datum objave: 07.07.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju pristupnog puta na k.č. 2210/5 k.o. Dobrinj (nastaje od dijela k.č. 2210/3 k.o. Dobrinj) u naselju Rasopasno, investitor "KALA" d.o.o. Cernik

Datum objave: 29.06.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju višeobiteljske kuće na k.č. 1469/11 k.o. Vrh (nastaje od dijelova k.č. 1468 i k.č. 1469/4 obje k.o. Vrh) u naselju Salatić investitora Španjić Marine iz Krka, Slavka Nikolića 36

Datum objave: 19.06.2020
Javni poziv u postupku iuzdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade na zgr.č. 648 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik investitora Mladena Volarića, Rijeka, Ćićarijska 39

Datum objave: 19.06.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju I. faze sustava javne odvodnje naselja Vrbnik podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o. Krk

Datum objave: 09.06.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju građevine stambene namjene u naselju Risika, na k.č. 8204/7 k.o. Vrbnik investitora Agate Matijević

Datum objave: 26.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju - obiteljske kuće s bazenom u okućnici u naselju Vrbnik, na k.č. 892/5 k.o. Vrbnik (nastala iz dijela k.č. 892 k.o. Vrbnik), podnositelj zahtjeva Tomislav Ružić iz Rijeke, Drage Šćitara 17

Datum objave: 25.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju individualne stambene gradevine u naselju Risika na k.č. 8204/7 k.o.Vrbnik investitora Agate Matijević k.o. Garica investitora Nermina Burzića i Jasmina Hasića

Datum objave: 19.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade te pomoćne zgrade i bazena na okućnici na k.č. 1926/4 k.o. Vrh (nastaje spajanjem k.č. 1926/3 i k.č. 1926/4 obje k.o. Vrh) u naselju Vrh, podnositelj zahtjeva Leniter d.o.o. Pinezići, Karatančica 15

Datum objave: 08.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće stambene građevine u hotel na k.č. 324/5 k.o. Vrbnik u Vrbniku, podnositelja zahtjeva Maje Fugošić iz Vrbnika, Supec 54, vl. obrta Verbenicum

Datum objave: 04.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju poluugrađene stambene građevine na k.č. 863/1 k.o. Sveti Anton u naselju Sveti Anton

Datum objave: 04.05.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju poluugrađene stambene građevine na k.č. 863/4 k.o. Sveti Anton u naselju Milčetići

Datum objave: 27.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine s jednom stambenom jedinicom na k.č. 2730/2 k.o. Dobrinj (nastaje od dijelova k.č. 2730/1 i 2730/2 obje k.o. Dobrinj) u naselju Rasopasno, investitor Thomas-Andre Pressler, Njemačka

Datum objave: 27.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine s jednom stambenom jedinicom na k.č. 2730/4 k.o. Dobrinj (nastaje od dijelova k.č. 2730/1 i k.č. 2730/2 obje k.o. Dobrinj) u naselju Rasopasno, investitor Srečko Hunski, Dobrinj, Sužan 10a

Datum objave: 16.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju samostojeće višeobiteljske građevine sa četiri stambene jedinice na k.č. 6171/3 k.o. Baška (nastaje od k.č. 6171/1, 6171/2, 6171/3, 6172 i 6173 k.o. Baška) u naselju Jurandvor, investitora Viktora Lubenjaka iz Zagreba, Mikulići 28

Datum objave: 15.04.2020
javni poziv u postupku izdaanja građevinske dozvole za uklanjanje postojeće zgrde, izgradnju stambene zgrade i bazena na zgr.č. 249/2 k.o. Poljica u naselju Poljica investitora Đania Baldigare, vlasnika OPG-a Đani Baldigara, Poljica, Poljica 1

Datum objave: 10.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju samostojeće stambene građevine s dvije stambene jedinice na k.č. 875/3 k.o. Sv. Anton (nastaje od dijelova k.č. 875/2, k.č. 875/3 i k.č. 875/7 sve k.o. Sv. Anton) u naselju Bogović, investitor Ilija Jurić

Datum objave: 09.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju višeobiteljske kuće s bazenom na okućnici na k.č. 1309/1 k.o. Linardići u naselju Linardići, investitor Anita Sikra

Datum objave: 07.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine na k.č. 431/3 k.o. Garica u naselju Garica, investitori Burzić Nermin i Hasić Jasmin

Datum objave: 03.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade na k.č. 1795/4 (nastaje od dijela k.č. 1795/1) k.o. Linardići u naselju Brzac, investitor Igor Hlača

Datum objave: 01.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju poslovne građevine – trgovačkog centra na k.č. 1243/2 k.o. Krk (koja se formira od k.č. 1240, 1241, 1242, 1243, 1244/1 i 1246/20 k.o. Krk) u Krku, podnositelja zahtjeva - investitora Shop park Krk d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Datum objave: 31.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene gradevine u naselju Garica na k.č. 43113 k.o. Garica investitora Nermina Burzića i Jasmina Hasića

Datum objave: 31.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene gradevine u naselju Garica na k.č. 43113 k.o. Garica investitora Nermina Burzića i Jasmina Hasića

Datum objave: 31.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene gradevine u naselju Garica na k.č. 43113 k.o. Garica investitora Nermina Burzića i Jasmina Hasića

Datum objave: 31.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene gradevine u naselju Garica na k.č. 43113 k.o. Garica investitora Nermina Burzića i Jasmina Hasića

Datum objave: 23.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće, prizemlje i kat s dva stana na k.č. 1455/2 k.o. Bogović, investitor Davorin Burazer i Krunoslav Žalac

Datum objave: 17.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine na k.č. 420 k.o. Omišalj-Njivice (ni) u naselju Omišalj

Datum objave: 17.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine na k.č. 420 k.o. Omišalj-Njivice (ni) u naselju Omišalj

Datum objave: 12.03.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora Marina Bajčića za gradnju na k.č. 1772 k.o. Poljica u naselju Nenadići

Datum objave: 12.03.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine s tri stambene jedinice na k.č. 180/4 k.o. Kornić (nastaje od dijelova k.č. 180/4 i k.č. 180/5 obje k.o. Kornić) u naselju Kornić, podnositelja zahtjeva Tena Palić iz Krka, Bodulska 10

Datum objave: 05.03.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske stambene građevine i gradnju bazena na k.č.8258/1 k.o. Vrbnik (nastala od dijela k.č. 8258 k.o. Vrbnik) u naselju Risika, podnositelja zahtjeva Marija Šamanić iz Malinske, Obala 16

Datum objave: 05.03.2020
Javni pozov u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora AGROPOL d,.o.o. za gradnju na k.č. 1035/3 k.o. Vrh u naselju Vrh

Datum objave: 05.03.2020
Javni pozov u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora AGROPOL d,.o.o. za gradnju na k.č. 1035/3 k.o. Vrh u naselju Vrh

Datum objave: 05.03.2020
Javni pozov u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora AGROPOL d,.o.o. za gradnju na k.č. 1035/3 k.o. Vrh u naselju Vrh

Datum objave: 05.03.2020
Javni pozov u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora AGROPOL d,.o.o. za gradnju na k.č. 1035/3 k.o. Vrh u naselju Vrh

Datum objave: 05.03.2020
Javni poziv, Suzana Scholz, Izmjena građevinske dozvole k.č. 2467 k.o. Krk-grad

Datum objave: 25.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenjegrađenje građevinse stambene namjene – planski definirane kao višeobiteljska građevina sa tri stambene jedinice, visine podruma, prizemlja i dva kata, sa tri stambene jedinice, na novoformiranoj k.č. 1105/3, k.o. Sveti Anton (koja će se formirati od k.č. 1105/2, te dijela k.č. 1105/6, k.o. Sveti Anton), , podnositelja zahtjeva Narcisa Košutić Smiljanić iz Koprivnice , taraščice 7 i Kristina Kostanjevec iz Koprivnice, Ludbreška 23

Datum objave: 24.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine sa tri stambene jedinice - višeobiteljska građevina sa tri stambene jedinice, visine podruma, prizemlja i dva kata, sa tri stambene jedinice, na novoformiranoj k.č. 1105/4, k.o. Sveti Anton podnositelja zahtjeva Narcise Košutić Smiljanić iz Koprivnice , Taraščice 7 i Kristine Ištvanović Kostanjevec iz Koprivnice , Ludbreška 23.

Datum objave: 20.02.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – planske oznake slobodnostojeće obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom , visine P + 1, na k.č. 1190/1, k.o. Punat ( koja će se formirati od dijelova k.č. 1131/1, 1186,1187, i 1190, k.o. Punat),podnositelja zahtjeva Davorka Vuić Strčić, Vrbnik, Supeška 2

Datum objave: 20.02.2020
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – planske oznake slobodnostojeće obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom , visine P + 1, na k.č. 1184/2, k.o. Punat ( koja će se formirati od k.č. 1184/2, te dijelova k.č. 1131/1, 1186,1187, k.o. Punat, podnositelja zahtjeva Frigomatic Ugo d.o.o. Punat, Pelinković 4

Datum objave: 20.02.2020
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – planske oznake slobodnostojeće obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom , visine P + 1, na k.č. 1184/2, k.o. Punat ( koja će se formirati od k.č. 1184/2, te dijelova k.č. 1131/1, 1186,1187, k.o. Punat, podnositelja zahtjeva FRIGOMATIC UGO D.O.O. Punat

Datum objave: 19.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na k.č. 986/1 k.o. Sveti Anton (k.č. 3219 k.o.Malinska-Dubašnica) u naselju Malinska, Ivana Milčetića Matine 20, podnositelja zahtjeva Marijane Zajec iz Zagreba, Ulica Milana Makanca 13, zastupane po opunomoćeniku Ivici Perišiću iz Malinske, Ul. Pavus I br. 6

Datum objave: 19.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na k.č. 986/1 k.o. Sveti Anton (k.č. 3219 k.o.Malinska-Dubašnica) u naselju Malinska, Ivana Milčetića Matine 20, podnositelja zahtjeva Marijane Zajec iz Zagreba, Ulica Milana Makanca 13, zastupane po opunomoćeniku Ivici Perišiću iz Malinske, Ul. Pavus I br. 6

Datum objave: 18.02.2020
javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole : za zahvat u prostoru : izgradnja prometnice planske oznake OU u Gradu Krku, na k.č. 880, 881/1, 879/3, 879/4, 878, 877/3, 877/2, k.o. Krk i k.č.- 2240/1, k.o. Krk-grad

Datum objave: 13.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine s bazenom u okućnici na k.č. 2730/3 k.o. Dobrinj u naselju Rasopasno

Datum objave: 13.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju individualne stambene višeobiteljske građevine s pomoćnom građevinom - nadstrešnicom i bazenom u okućnici u naselju Vrbnik, na k.č. 561/1 k.o. Vrbnik

Datum objave: 11.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine s jednom stambenom jedinicom na k.č. 3079/3 k.o. Dobrinj (nastala od k.č. 3079/3 i k.č. 3080/1 obje k.o. Dobrinj) u naselju Gabonjin, podnositelj zahtjeva Cvetko Grdinić, Malinska, Gabonjin 28

Datum objave: 04.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine sa dvije stambene jedinice i gradnju bazena u okućnici na k.č. 6825 k.o. Soline (nastala od k.č. 6825, k.č. 6826/1, k.č. 6826/3, k.č. 6826/4, k.č. 6826/5, k.č. 6826/6, k.č. 6829/1 i k.č. 6829/2 sve k.o. Soline) u naselju Soline, podnositelja zahtjeva Bosiljko Kasić, Dobrinj, Soline 55.

Datum objave: 04.02.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće stambene građevine u naselju Kras u stambeno-poslovnu građevinu, (nastala od k.č. 5341 i gr.č. 666 k.o. Dobrinj) investitora Ivana Morića iz Zagreba, Milice Mihičić 3

Datum objave: 28.01.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju oborinske odvodnje i rekonstrukciju dijela ulice Jesenovica u Šilu na k.č. 7317/2, 7317/4, *682, 1074/172, 1074/182, 1074/421, 7214/27, 1074/165, 1628/4, 7214/38, 1074/91, 1628/4, 1628/1, *774, *727/2, *746/1, 1639, 1638/2, 1637/2 k.o. Soline u naselju Šilo investitora Općine Dobrinj iz Dobrinja, Dobrinj 103

Datum objave: 20.01.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju stambeno - turističke zgrade s dva bazena u okućnici u naselju Stara Baška, na k.č. 799/2 k.o. Stara Baška (nastala iz k.č. 799/2 i 799/158 k.o. Stara Baška), podnositelja zahtjeva Zlatka Sindičića

Datum objave: 20.01.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju stambeno - turističke zgrade s dva bazena u okućnici u naselju Stara Baška, na k.č. 799/2 k.o. Stara Baška (nastala iz k.č. 799/2 i 799/158 k.o. Stara Baška), podnositelja zahtjeva Zlatka Sindičića

Datum objave: 10.01.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju oborinske odvodnje u ulici Prgon na k.č. 6139/16, 6139/17, 3331/2, 3332/2, 6145/32, 2313/2, 2312/2 i 9128 k.o. Punat u naselju Punat investitora Općine Punat iz Punta, Novi put 2

Datum objave: 30.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju benzinske postaje s pratećim sadržajima na k.č. 1213/2 k.o. Krk u gradu Krku, podnositelja zahtjeva Trgovina Krk d.d. Malinska, Dubašljanska 80

Datum objave: 30.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju benzinske postaje s pratećim sadržajima na k.č. 1213/2 k.o. Krk u gradu Krku, podnositelja zahtjeva Trgovina Krk d.d. Malinska, Dubašljanska 80

Datum objave: 18.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na k.č. 958/2, k.o. Baška-nova u naselju Baška, podnositelja zahtjeva IVladimira i Lucije Hruška, oboje iz Zagreba , Kraljevac 67b.

Datum objave: 13.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine sa dvije stambene jedinice na k.č. 2966/1, k.o. Dobrinj, podnositelja zahtjeva Irene Hrkać iz Austriije, Druckergasse 11.

Datum objave: 12.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine s pomoćnom građevinom i bazenom u okućnici na k.č. 8277/5 k.o. Vrbnik ( nastala od dijela k.č. 8277/2 i dijela k.č. 8277/5 k.o. Vrbnik u naselju Risika, podnositelja zahtjeva Dragana Magdića

Datum objave: 12.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine - obiteljske kuće s pomoćnim objektom i bazenom u okućnici u naselju Risika, na k.č. 8277/2 k.o. Vrbnik ( nastala od dijela k.č. 8277/2 i dijela k.č. 8277/5 k.o. Vrbnik ), podnositelja zahtjeva Dragana Magdića iz Šila , Kostrij 44

Datum objave: 12.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine - obiteljske kuće s pomoćnim objektom i bazenom u okućnici u naselju Risika, na k.č. 8277/2 k.o. Vrbnik ( nastala od dijela k.č. 8277/2 i dijela k.č. 8277/5 k.o. Vrbnik ), podnositelja zahtjeva Dragana Magdića iz Šila , Kostrij 44

Datum objave: 06.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju - višeobiteljske kuće u naselju Linardići, na k.č. 1310/k.o. Linardići (nastaje od dijela k.č. 1310/1 i dijela k.č. 1310/2 k.o. Linardići, podnositelja zahtjeva tvrtke "L&D IMMOBILIEN" d.o.o. Linardići, Linardići 50/E

Datum objave: 03.12.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine s jednom stambenom jedinicom na k.č. 4102/2 k.o. Soline (nastaje od k.č. 4102/2 i zgr.č. 194 obje k.o. Soline) u naselju Polje, podnositelji zahtjeva Danijel Lukić, Dražice, Halovac 42 i Andrej Ottaviani, Bakar, Palada 33

Datum objave: 27.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 414/2, k.o. Vrbnik, u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva Ivana Toljanića iz Zagreba ,Viktora Kovačića 5.

Datum objave: 27.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 414/2, k.o. Vrbnik, u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva Ivana Toljanića iz Zagreba ,Viktora Kovačića 5.

Datum objave: 21.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine s jednom stambenom jedinicom na k.č. 2546/2 k.o. Dobrinj (nastala od dijela k.č. 2546/2 k.o. Dobrinj) u naselju Gabonjin, podnositelja zahtjeva Banek Zvonimira, Buzin, Zagreb, Buzinska cesta 54

Datum objave: 18.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine s 2 stambene jedinice i pomoćne građevine na k.č. 4794/3 k.o. Punat u naselju Punat, podnositelja zahtjeva Sonje Žic Šipušić iz Velike Gorice, K. Š. Đalskog 33

Datum objave: 18.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 8336/1 k.o. Vrbnik (nastala od dijela k.č. 8336/1 k.o. Vrbnik) u naselju Risika, podnositelja zahtjeva Mirjane Vivode, Rijeka, Tizianova 9

Datum objave: 15.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine obiteljske kuće-KUĆA C i bazena u okućnici na k.č. 892/4 k.o. Vrbnik (nastala od dijela k.č. 852/4 i dijela k.č.892/4 k.o. Vrbnik) u naselju Vrbnik, podositelja zahtjeva Damjana Štefanič iz Slovenije, Črnomelj, Čopova ulica 1 A

Datum objave: 15.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine obitelsjke kuće-KUĆA B i bazena u okućnici na k.č. 892/3 k.o. Vrbnik (nastala od dijela k.č. 852/3 i dijela k.č. 892/3 sve k.o. Vrbnik) u naselju Vrbnik, podnostielja zahtjeva Damjane Štefanič iz Slovenije, Črnomelj, Čopova ulica 1 A

Datum objave: 15.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine-obiteljske kuće KUĆA A i bazena u okućnici na k.č. 892/2 k.o. Vrbnik (nastala od dijela k.č. 852/2 i dijela k.č. 892/2 k.o. Vrbnik) u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva Damjane Štefanić iz Slovenije, Črnomelj, Čopova ulica 1 A

Datum objave: 14.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine u obiteljsku kuću sa jednom stambenom jedinicom , na novoformiranoj k.č. 960, k.o. Baška - nova, podnositelja zahtjeva Lucije i Vladimira Hruške , Zagreb, Kraljevac 67b.

Datum objave: 08.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine na k.č. 560/2 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj

Datum objave: 07.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine s bazenom u okućnici na k.č. 2827/2 k.o. Dobrinj u naselju Rasopasno

Datum objave: 07.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine s bazenom u okućnici na k.č. 2827/2 k.o. Dobrinj u naselju Rasopasno

Datum objave: 07.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine s bazenom u okućnici na k.č. 2827/3 k.o. Dobrinj u naselju Rasopasno

Datum objave: 07.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine s bazenom u okućnici na k.č. 2827/3 k.o. Dobrinj u naselju Rasopasno

Datum objave: 06.11.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće na k.č. 965/1 k.o. Skrbčići, podnositelja zahtjeva Varelija Daniel i Varelija Ana, Rijeka, Krimeja 12

Datum objave: 29.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju - obiteljske kuće s bazenom u okućnici u naselju Vrbnik, na k.č. 892/6 k.o. Vrbnik

Datum objave: 29.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju - obiteljske kuće s bazenom u okućnici u naselju Vrbnik, na k.č. 892/6 k.o. Vrbnik

Datum objave: 29.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju - obiteljske kuće s bazenom u okućnici u naselju Vrbnik, na k.č. 892/6 k.o. Vrbnik

Datum objave: 23.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće na k.č. 965/1 k.o. Skrbčići (nastala od dijelova k.č. 965/1, k.č. 966/1 i k.č. 967/1 sve k.o. Skrbčići), podnositelja zahtjeva Daniela Varelije i Ane Varelije iz Rijeke, Krimeja 12

Datum objave: 17.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje prometnice planske oznake SU 2, unutar izdvojene zone poslovne namjene K3 , Barušić, na k.č. 2419/2, 2432/4, 2430/3, 2428/5,2432/3, 2427/9, 2427/6 i 2427/4, k.o. Bogović, podnositelja zahtjeva Općine Malinska - Dubašnica, L. Bolmarčića 22

Datum objave: 16.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju višeobiteljske stambene građevine, etažnosti P+1 sa bazenom u okućnici na k.č. 1847/8 k.o. Kornić (nastala od dijela k.č. 1847/8 k.o. Kornić) u naselju Muraj, podnositelja Philippa Hahna iz Kornića, Ledine 47 A

Datum objave: 16.10.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju višeobiteljske stambene građevine sa četiri stambene jedinice, etažnostu P+2 sa bazenom u okućnici na k.č. 868/2 k.o. Sveti Anton (nastala od k.č. 868/2 i dijela k.č. 868/1 k.o. Sveti Anton) u naselju Milčetići, podnositelja zahtjeva Petra Grabovčića iz Kornića, Ledine 47 A

Datum objave: 14.10.2019
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće visine prizemlja i kata, sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 548/3, k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva Dinka Vitezića iz Rijeke, Šetalište XIII. divizije 60

Datum objave: 03.10.2019
Javni poziv u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju višeobiteljske kuće sa 6 stambenih jedinica , visine S +P + 2 , na novoformiranoj k.č. 11882/1, k.o. Baška - nova, podnositelja zahtjeva Kamber Dario i Boris iz Baške, Kralja Zvonimira 68, te Darko Grošić iz Koprivnice , Donji Banovec 4

Datum objave: 30.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine sa tri stambene jedinice, etažnosti P+1 na k.č. 389/2 k.o. Soline u naselju Donja Hlapa, podnositelja zahtjeva Kristina Leskovar iz Zagreba, Sunekova ulica 162

Datum objave: 30.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju pojasa luke Vrbnik - luke otvorene za javni promet, javne površine kontaktnog područja luke i uređenje plaže Nuluk na k.č. i dijelovima k.č. 771, 9777, 751/8, 751/9, 751/10, 9714, 137/2, 126/2, 126/3, 126/7, 126/8, 144/3 i *798 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik i na površini obalnog mora, prema Idejnom projektu zajedničke oznake 18/18 od prosinca 2018. koji je ovjerila projektantica Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh., podnositelja zahtjeva Županijske lučke uprave Krk iz Krka, Trg bana J. Jelačića 5

Datum objave: 19.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje sanitarne kanalizacije i vodovodnih ogranaka na česticama k.č. 8868/3, 8868/6 i gr.č. 583 k.o. Baška u naselju Jurandvor (predio Glušac i stari dio naselja Jurandvor), podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 19.09.2019
javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće sa dvije (2) stambene jedinice, P+1 , ukupne BRP 197,00m2, na k.č. 786/3, k.o. Garica koja se formira od dijelova k.č. 786/1 i k.č. 786/3, obje k.č. u k.o. Garica), podnositelja zahtjeva Marinka arh Slovenija , Hruševo 40

Datum objave: 18.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Martinj na k.č. 139, 140, 372/1, 372/2, 372/3, 384, 385/1, 385/2, 386/1, 386/2, 386/4, 386/5, 387, 388/1, 393, 408/3, 409/4, 414/1, 417, 425 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, podnositelja zahtjeva Općine Omišalj iz Omišlja, Prikešte 13

Datum objave: 17.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju pješačke površine i izgradnju zamjenske prateće građevine - Placa na k.č. 10403 i 10404 i na dijelovima k.č. 10399 i 10445 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice, podnositelja zahtjeva Općine Omišalj iz Omišlja, Prikešte 13

Datum objave: 17.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru;: uređenje Parka Marjan, uklanjanje postojećih zgrada i izgradnja nove zgrade jedriličarskog kluba na novoformiranoj k.č. 1816/1, k.o. Baška - nova, podnositelja zahtjeva Općine Baška, Palada 88

Datum objave: 04.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće visine prizemlja i kata, sa jednom stambenom jedinicom, ukupne BRP 204,41m2, pomoćne građevine BRP 51,13m2, te bazena površine 26,19m2 u okućnici, na k.č. 374/1, k.o. Sveti Anton ( koja se formira od dijela k.č. 374, k.o. Sveti Anton ) , podnositelja zahtjeva Edin Mustedanagić iz Malinske, Radići 6

Datum objave: 04.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene sa 3 stambene jedinice , visine prizemlja i dva kata na k.č. 2478/15, k.o. Sužan u naselju Čižići , podnositelja zahtjeva Anela Šćulca iz Viškova, Mladenići 130, Junuza Kovačevića iz Rijeke, Rastočine 5,te Anta Milardovića iz Rijeke, Trampi 24

Datum objave: 03.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju stambene zgrade s jednim stanom na k.č. 2210/1 k.o. Dobrinj u naselju Rasopasno, podnositelja zahtjeva KALA d.o.o., Cernik, Frankopanska 97/a

Datum objave: 02.09.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju stambene zgrade s 4 stana na k.č. 3708 k.o. Krk-grad u naselju Krk, podnositelja zahtjeva Ljiljane Valečić, Zagreb, Korčulanska 3a

Datum objave: 30.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju poluugrađene obiteljske kuće s jedni stanom i bazenom na k.č. 1627/5 k.o. Soline u naselju Šilo, podnositelja zahtjeva Jadvyge Bendindkiene iz Litve

Datum objave: 30.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju poluugrađene obiteljske kuće s jedni stanom i bazenom na k.č. 1627/2 k.o. Soline u naselju Šilo, podnositelja zahtjeva Jadvyge Bendindkiene iz Litve

Datum objave: 30.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju slobodnostojeće stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom i bazenom u okućnicu na čestici k.č. 2752/13 k.o. Bogovići (nastala od dijela k.č. 2752/7k.o. Bogovići), u naselju Sveti Ivan, podnositelja zahtjeva Mirjane Braut ( OIB 28881620111 ) iz Malinske, Milovčići 11 E

Datum objave: 30.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene stambene građevine na k.č. 1591/2 k.o.Soline, podnositelja zahtjeva Josipa Grškovića

Datum objave: 30.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 425/2 k.o.Garica, podnositeljice zahtjeva Dražena Antolića

Datum objave: 28.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda od raskršća za Dinu do Janaf-a na k.č. 14094, k.o. Omišalj, k.č. 4923, 5293/1, 5730 i 5742, k.o. Omišalj – Njivice, , podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o.Krk, Vršanska 14

Datum objave: 28.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole zahvat u prostoru: uređenje obalnog pojasa naselja Baška na k.č. 1116/4, 1117, 1123, 1125, 1126, 1706, 1791/2, 1792/1, 1792/2, 1812/1, 1812/2,1813, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 1104, 1116/2, 1790/2, 1816/1, 1816/2, 4096/1 i 4114, sve k.č. u k.o. Baška – nova , te k.č. 2593/4 i 2593/5, sve k.č. u k.o. Baška, podnositelja zahtjeva Općina Baška, Palada 88

Datum objave: 27.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće, visine podruma prizemlja i kata, sa jednom stambenom jedinicom, ukupne BRP 242,50 m2, na k.č.884/3, k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva Vista mare d.o.o. Savudrija

Datum objave: 27.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće, visine podruma prizemlja i kata, sa jednom stambenom jedinicom, ukupne BRP 242,50 m2, na k.č.884/2, k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva Vista mare d.o.o. Savudrija

Datum objave: 26.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju višeobiteljske zgrade s pet stanova na k.č. 627/1 k.o. Bogovići u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Nika Aščića, Rijeka, Tonžino 21 i Jakova Aščića, Rijeka, Mate Lovraka 18

Datum objave: 26.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju slobodno stojeće stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom i bazenom u okućnicu na čestici k.č. 2752/7 k.o. Bogovići (nastala od dijela k.č. 2752/7k.o. Bogovići), u naselju Sveti Ivan, podnositelja zahtjeva Mirjane Braut ( OIB 28881620111 ) iz Malinske, Milovčići 11 E objavite u kučići Krk

Datum objave: 23.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće, visine prizemlja i kata, sa dvije stambene jedinice, ukupne BRP 266,13m2, na k.č. 1360/4, k.o. Bogovići investitora podnositelja zahtjeva Emil Horvat iz Slovenije, Ob Grosupeljščici 3/a

Datum objave: 21.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju zgrade društvenog doma Bajčići na k.č. 1858/5 k.o. Poljica u naselju Bajčići, investitora Grada Krka iz Krka, Trg bana J. Jelačića 2

Datum objave: 21.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 357/6 k.o.Miholjice, podnositeljice zahtjeva Željke Pirija Benaković

Datum objave: 16.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju prometnica O1, O2, K1 u zoni Pešćivica i izgradnju dijela cjevovoda fekalne odvodnje u Zvonimirovoj ulici sa spojem na postojeći kolektor, sve na k.č. 2421/1, 2421/2, 2420, 2419/2, 2417, 2432, 2413/2, 2433, 2412/2, 2445, 2449, 2448, 2447, 2456, 2458, 2459, 2462, 2444, 2442/1, 2442/2, 2441, 2440, 2439, 2438, 2437, 2471/2, 2472, 2473/2, 2474, 2475, 2476/1, 2476/2, 2476/3, 2481/1, 2481/2, 2423/1, 2423/3, 2480, 2482, 2484/2, 2484/1, 2485, 2479, 2486/1, 2486/2, 2492, 2499, 2501, 2500, 2505, 2504, 2497, 2507, 2506, 2509/1, 2510, 2509/2, 2511, 2512, 2513, 2514, 2493, 2494, 2495, 2496, 2508, 2521, 2523, 2524, 2526, 2527, 2528, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2543, 2542, 4108, 4113 i 2661 k.o. Baška-nova u naselju Baška po zahtjevu Općine Baška iz Baške, Palada 88, zastupane po opunomoćeniku Projektni biro P45 d.o.o. iz Zagreba, Palmotićeva 45.

Datum objave: 13.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju individualne stambene građevine s dvije stambene jedinice te dva bazena na k.č. 395/2 k.o. Soline u naselju Donja Hlapa, podnositelja zahtjeva Davorina Temnikara, Slovenija, Slovenj Gradec, Tomšičeva 52.

Datum objave: 13.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 892/1 k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva Branka Matejčića

Datum objave: 09.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 2459/2 k.o. Baška-nova, podnositelja zahtjeva Josipa Zubaka

Datum objave: 09.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 2459/3 k.o. Baška-nova, podnositelja zahtjeva Monike Krajcarek

Datum objave: 06.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju individualne stambene građevine s jednom stambenom jedinicom te bazena na k.č. 2207/4 k.o. Dobrinj u naselju Rasopasno, podnositelja zahtjeva Henriete Stastny, SR Njemačka, Hutthurm, Schmiedhang 18

Datum objave: 02.08.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju individualne stambene građevine s dvije stambene jedinice te dva bazena na k.č. 395/1 k.o. Soline u naselju Donja Hlapa, podnositelja zahtjeva Davorina Temnikara, Slovenija, Slovenj Gradec, Tomšičeva 52

Datum objave: 26.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine-obiteljske na čestici k.č. 177/9 k.o. Bogovići (nastala od dijela k.č. 177/1 (277/12) i dijela k.č. 177/9 sve k.o. Bogovići), u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Ivana Štefanića ( OIB 12463224651 ) iz Malinske, Nikole Tesle 24

Datum objave: 26.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine-obiteljske na čestici k.č. 177/1 k.o. Bogović (nastala od dijela k.č. 177/1, k.č. 177/6 i dijela k.č. 177/9 sve k.o. Bogovići) u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Ivana Štefanića ( OIB 12463224651 ) iz Malinske, Nikole Tesle 24

Datum objave: 23.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 625/2 k.o. Bogovići, podnositelja zahtjeva Lukanec Ivana i ostalih

Datum objave: 23.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 625/1 k.o. Bogovići, podnositelja zahtjeva Lukanec Ivana i ostalih

Datum objave: 23.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine na k.č. 11228 k.o. Omišalj-Njivice, podnositelja zahtjeva Marijan Jozić, Slavonski Brod, Ante Starčevića 38

Datum objave: 15.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine s 1 stambenom jedinicom – obiteljske kuće i bazena na k.č. 925/2 (dijelovi k.č. 924/1, 924/2, 925/2) k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, investitora Vlaste Perić i Dražena Srdoča, oboje iz Kostrene, Sv. Lucije 51E

Datum objave: 09.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine i pomoćne građevine na čestici k.č. 3224/1 k.o. Dobrinj (nastala od dijela k.č. 3224 k.o. Dobrinj) u naselju Gabonjin, podnositelja zahtjeva Jozice Bašić ( OIB 01602626722 ) iz Rijeke, Kvaternikova 28 A

Datum objave: 09.07.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje montažne građevine stambene namjene sa jednom stambenom jedinicom i gradnju pomoćne građevine spremište na k.č. 1004/2 k.o. Dobrinj u naselju Klanice, podnositelja zahtjeva Anite Borić ( OIB 44325135246 ) iz Rijeke, Kršinićeva 14 i Siniše Borića (OIB 08487113253) iz Rijeke, Kršinićeva 14

Datum objave: 26.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju državne ceste DC104 od LC58086 do trajektne luke Valbiska prema Idejnom projektu oznake 16-044-IP od siječnja 2018. izrađenom po Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka, podnositelja zahtjeva Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, zastupanog po opunomoćeniku Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka, Moše Albaharija 10a

Datum objave: 19.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju poluugrađene stambene zgrade s dva stana na k.č. 419/3 k.o. Skrbčići u naselju Skrbčići, podnositelja zahtjeva Nenada Rešića, Petrinja, Matije Reljkoivća 76

Datum objave: 14.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade s dva stana na k.č. 2242/5 k.o. Krk-grad u naselju Krk, Mate Balote 65, podnositelja zahtjeva Iva Miljanovića i Ane Rudić Miljanović oboje iz Krka, Matka Laginje 8a

Datum objave: 14.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom na k.č. 1752/7 k.o. Poljica u naselju Nenadići, podnositelja zahtjeva Johnya Keka, Malinska, Sabljići, Sabljići 2E

Datum objave: 14.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom na k.č. 1752/6 k.o. Poljica u naselju Nenadići, podnositelja zahtjeva Ervina Kuharića, Opatija, Bregi 61B

Datum objave: 14.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju kampa Pila na novoplaniranoj k.č. 9052 k.o. Punat (nastaje od k.č. 9052, 9045, 8946, 9113, 9114, 9115, 9108/3, 9123, 233, 320, 317/2, 9042/1, 9072/1, 9072/2, 9050/1, 9044/1, 8944/1, 319/1 i 319/2 k.o. Punat) u naselju Punat, podnositelja zahtjeva Hoteli Punat d.d. Punat, Obala 94

Datum objave: 14.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s dva stana na k.č. 1462/6 k.o. Vrh u naselju Salatići, podnositelja zahtjeva Alenke Franjić, Vrh, Vrh 7

Datum objave: 07.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za uklanjanje postojećeg sanitarnog čvora i izgradnju dva nova sanitarna čvora, uređenje dječjeg igrališta, pješačkih površina i parkirališta na k.č. 1469/4 , k.o. Krk ( koja će se formirati od k.č. 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, sve čestice u k.o. Krk) , podnositelja zahtjeva Matteo d.o.o. Krk, Crikvenička 10

Datum objave: 06.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine na k.č. 409/2 k.o. Omišalj-Njivice, podnositelja zahtjeva tvrtke SEALINE KRK d.o.o. iz Krka, J.J.Strossmayera 3

Datum objave: 06.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene-kompletno uklanjanje postojeće i izgradnja nove slobodnostojeće obiteljske kuće sa dvije stambene jedinice na k.č. 286/2 k.o. Punat u naselju Punat, podnositelja zahtjeva Goranke Vodopivec ( OIB 86447902830 ) iz Zagreba, Vlaška 83/1

Datum objave: 06.06.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine na k.č. 5344/2 k.o. Dobrinj (nastala od k.č. 5344/2 k.o. Dobrinj i dijelova k.č. 5343/3, k.č. 5344/4, k.č. 5343/2 i k.č. 5344/3 sve k.o. Dobrinj) u naselju Krasu, podnositelja zahtjeva Nives Okrugić ( OIB 09821508776 ) iz Krasa, Kras 145 A zastupana po Ivi Justinić iz Krasa, Kras 109

Datum objave: 22.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – višeobiteljske građevine i bazena na k.č. 836/1 k.o. Vrbnik (formira se od dijela k.č. 836 k.o. Vrbnik) u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva Nikole Vladića i Luke Vladića, obojice iz Vrbnika, Dr. M. Valkovića 10

Datum objave: 22.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Luke Porat na k.č. 8226/1 i k.č. 8819, k.o. Malinska - Dubašnica, investitora Županijske lučke uprave Krk podnositelja zahtjeva Županijske lučke uprave Krk, Trg bana Jelačića 5

Datum objave: 17.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske građevine visine prizemlja i kata, sa tri stambene jedinice na novoformiranoj k.č. 3835/2, k.o. Baška (koja će se formirati od k.č.3835/1, 3835/2 i dijela k.č. 3836/1, k.o. Baška, podnositelja zahtjeva Željka Bučula iz Baške , Jurandvor 4b

Datum objave: 17.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene obiteljske kuće visine prizemlja i kata, sa jednom stambenom jedinicom, na novoformiranoj k.č. 105/10 k.o. Poljica (koja će se formirati od dijela k.č. 105/9, k.o. Poljica), podnositelja zahtjeva Danijela i Jelene Brouić, Krk, Bajčići 2

Datum objave: 13.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 2653/1 k.o.Bogovići, podnositelja zahtjeva Nadana Barbiša

Datum objave: 13.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 5007/3 k.o. Dobrinj, podnositelja zahtjeva Maje Čuklin

Datum objave: 09.05.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene sa 4 ( četiri ) stambene jedinice , visine Po + P + 1 , ukupne GBP po rekonstrukciji 391,75m2, na k.č. 3382/4, k.o. Krk- grad , podnositelja zahtjeva Josipe i Josipa Šamanića, oboje iz Krka, J. Pupačića 3

Datum objave: 26.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : zahvat u prostoru: dvosmjerna nerazvrstana prometnica planske oznake OU 4 – ostale ulice i pješačke površine planske oznake PP3, na dijelovima k.č. 3772, 3771, 3786, 8494/3, 3768/1, 3767 i 3766/2, k.o. Malinska - Dubašnica , unutar građevinskog područja naselja Rova, oznake GP –3 , podnositelja zahtjeva Općina Malinska - Dubašnica

Datum objave: 26.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju prilazne nerazvrstane ceste Vajavina-Vojak na k.č. 1305, 1391/2 i dijelovima k.č. 1303, 2613/1, 9780, 9718, 1393/1, 1393/2, 1392/2, 1392/1, 1395, 1396/2, 1391/1, 1396/1, 1399/1, 1399/2, 9794, 1398, 1402, 1401, 2468/190, 1417, 1418/1, 1418/2, 1419, 1420, 1416/1, 9793, 2468/1, 1412, 9782/1 i 2468/187 k.o. Vrbnik, prema Idejnom projektu zajedničke oznake IP-220/18 od rujna 2018. koji je ovjerio glavni projektant Zlatko Pavušek, ing.građ., podnositelja zahtjeva Općine Vrbnik iz Vrbnika, Trg Škujica 7, zastupane po opunomoćeniku GPZ d.d. Rijeka, Đ. Šporera 8

Datum objave: 19.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće (P+1) s jednom stambenom jedinicom i otvorenog bazena na novoplaniranoj k.č. 924/1 (dijelovi k.č. 924/1, 924/2, 925/2) k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva investitora Karmen Darvaš Šega iz Radenaca, Paričjak 6a, Slovenija i Davida Fistera iz Maribora, Radeče, Pot na brod 4, Slovenija, zastupanih po opunomoćenici Ljiljani Barić iz Krka, Vrh, Na placu 12

Datum objave: 19.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Baška (Draga Bašćanska, Jurandvor, Batomalj), podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 19.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 223/1 k.o. Skrbčići u naselju Pinezići, podnositelja zahtjeva Igora Sarića, Oroslavje, Mokrice, Mokrice 161E

Datum objave: 19.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske stambene građevine na k.č. 219 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, podnositelja zahtjeva Mladena Grgića iz Kastva, Put srdočen 11 zastupan po Marici Spicijarić iz Rijeke, Đure Šporera 8 objavite u kučići Krk

Datum objave: 15.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – višeobiteljske zgrade (P+2) sa četiri stambene jedinice i bazena u okućnici na k.č. 726/2 (formira se od dijela k.č. 726/2) k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva investitora Dejana Božića iz Zagreba, Kranjčevićeva 41/1, i Andreja Božića iz Zagreba, Pećnjakova ulica 2a, zastupanih po opunomoćeniku VITUS d.o.o. Malinska, Sv. Vid Miholjice 124c

Datum objave: 15.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju javnog parkirališta na k.č. 8599/3, 8599/2, 8599/1, 8598/1, 8597/2, 8602/3, 8601/1, 8601/4, 8601/2, 8601/5, 8601/3, 8655/4, 8656/3, 8600/1, 8600/2, 8600/3, dio 9155, 8655/1, 8656/1, 8658/1, 8657/1, 8779/1, 8779/3, 8597/1 i 8596/2 k.o. Punat u naselju Punat, podnositelja zahtjeva Općine Punat iz Punta, Novi put 2, po opunomoćeniku GPZ d.d. Rijeka, Đ. Šporera 8

Datum objave: 05.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, pomoćne građevine (pergole) i bazena u okućnici na k.č. 2558 (formira se od k.č. 2556/1, 2557, 2558 i dijelova k.č. 2560 i 2559) k.o. Baška-nova u naselju Baška, podnositelja zahtjeva investitora Zvonimira Grgića iz Velike Gorice, Radićev odvojak 28, zastupanog po opunomoćeniku Tomislavu Kovaču, djelatniku tvrtke Urbani prostor d.o.o. Zagreb, Veliko Polje, Goranska ulica 24/a

Datum objave: 05.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, pomoćne građevine (pergole) i bazena u okućnici na k.č. 2561 (k.č. 2561, 2562, d. 2560, d. 2559) k.o. Baška-nova u naselju Baška, podnositelja zahtjeva investitora Zvonimira Grgića iz Velike Gorice, Radićev odvojak 28, zastupanog po opunomoćeniku Tomislavu Kovaču, djelatniku tvrtke Urbani prostor d.o.o. Zagreb, Veliko Polje, Goranska ulica 24/a

Datum objave: 05.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće ( višeobiteljske tipologije ) visine podruma, prizemlja i kata, sa jednom stambenom jedinicom, te izgradnju bazena i pomoćne građevine u okućnici , na k.č. 4579/1, k.o. Punat podnositelja zahtjeva AIR ALBATROS d.o.o. Punat, Frankopanska 93

Datum objave: 05.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na novoformiranoj k.č. 4370/4, k.o. Punat (koja će se formirati od dijelova k.č. 4370/1, k.č. 4370/2 i k.č. 4370/3, sve u k.o. Punat), podnositelja zahtjeva Martina Butković, Punat, Vinogradska 5

Datum objave: 05.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole u dijelu koji se odnosi na gradnju bazena površine 49, 82 m2 i pomoćne građevine površine 49,91m2, u okućnici slobodnostojeće građevine stambene namjene na k.č. 2380, k.o. Baška – nova u naselju Baška , podnositelja zahtjeva S A Projektenwicklung GMBH, Kraiham 38, 5201 Seekirchen, Austrija

Datum objave: 05.04.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju zgrade Vitezićevog doma u društveno-kulturni i turističko-informativni centar na novoplaniranoj k.č. 57/2 k.o. Vrbnik (nastaje od 57/1, 57/2, *48/1, *49/1, *49/2 i *50 kj.o. Vrbnik) u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva investitora Općine Vrbnik iz Vrbnika, Trg Škujica 7

Datum objave: 29.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja dijela sustava sanitarne kanalizacije, izgradnja dijela, te rekonstrukcija dijela vodooksprbnog sustava, dijelom unutar građevinskog područja naselja Punat , dijelom unutar površine izvan naselja oznake R 6a –sportsko rekreacijska namjena , na k.č. 4771/6, k.č. 4788/1, k.č. 4788/4, k.č. 4791/4, k.č. 4791/3, k.č. 4792/2, k.č. 4793, k.č. 4792/1, k.č. 4794/1, k.č. 4794/8, k.č. 4802/7, k.č. ,4803/2, k.č. 9141, k.č. 4804/1, k.č. 4804/3, k.č. 6117/1, k.č. 5091/2, k.č. 4803/3, k.č. 4803/6, k.č. 4805/1, k.č. 4807/1, k.č. 6118/1, k.č. 4806/1, k.č. 4806/6, k.č. 4806/5, k.o. Punat , podnositelja zahtjeva Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 22.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja ŽC 5125 u kružno raskrižje 9038/88, 9038/87, 8590/4, 8590/7, 8590/8, 8590/5, 8590/9, 8590/10, 8589/4, 8579/3, 9127/6, 8613/6, 8612/7, 8612/8, 8611/5, 8610/2, 8607/5, 8606/4, 8591/4, 8592/2, 8593/2, 8594/3, 8595/3, 8596/1, 8594/2, 8595/2, 8596/2, 8597/1, 8598/2, 8599/4, 8779/2, 8786/5, 8787/2, 8794/4, 8795/4, 8797/2, 8801/2, 8802/2, 903874, 9038/77, 9038/86, 9038/85, 9038/84, 9038/83, 9038/82, 9038/81, 9038/80, 9038/79, 9038/78, 9038/76, 9038/75, 8603/5, 8603/2, 8602/1, 8601/4, 8601/5, 86022, 8603/6 i 8603/4, sve čestice u k.o. Punat , podnositelja zahtjeva Županijske uprave za ceste Primorsko – goranske županije, Rijeka, Nikole Tesle 9/X

Datum objave: 22.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3443/1 k.o.Krk-grad, podnositelja zahtjeva Krunoslava Kovača i Stjepana Riseka

Datum objave: 20.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom, na novoformiranoj k.č. 249, k.o. Bogovići (koja će se formirati od dijelova k.č. 244/1, 249, 250/7 , k.č. 250/1), podnositelja zahtjeva Malin sport d.o.o. Malinska Nikole Tesle 21

Datum objave: 20.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom, na novoformiranoj k.č. 250/1, k.o. Bogovići (koja će se formirati od dijelova k.č. 249, 250/7 i k.č. 250/1, te cijelih k.č. 250/2, 250/11, sve u k.o. Bogovići), podnositelja zahtjeva Malin sport d.o.o. Malinska Nikole Tesle 21

Datum objave: 18.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poluugrađene stambene građevine na k.č. 2047/34 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva Ivanke Vojta

Datum objave: 11.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće – kuće za odmor na k.č. 861/3 k.o.Sveti Anton, podnositelja zahtjeva Biserke i Zorana Narančića

Datum objave: 11.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s dva stana na k.č. 647/4 k.o. Bogovići u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Emila Žvorca, Čakovec, Buzovečka 85

Datum objave: 11.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom, pomoćne zgrade – spremišta i bazenom na k.č. 1306/3 k.o. Bogovići u naselju Kremenići, podnositelja zahtjeva Zvonimira Žerjava, Malinska, Jaz 1b

Datum objave: 11.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom, pomoćne zgrade – spremišta i bazenom na k.č. 1306/2 k.o. Bogovići u naselju Kremenići, podnositelja zahtjeva Zvonimira Žerjava, Malinska, Jaz 1b

Datum objave: 11.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju vodovoda stare jezgre Vrbnika, na česticama k.č. 39, 41, 126/2, 9712/1, 9712/2, 32/6, 124/1, 249/1, 252/2, 254/1 k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine poslovne namjene ( radionica za prozvodnju aluminijske i PVC stolarije, sa izložbenim, uredskim i skladišnim prostorima, te automehaničarskom radionicom ), na k.č. 2427/8, k.o. Bogović ( koja će se formirati od k.č. 2427/8 i dijela k.č. 2432/2, k.o. Bogovići ), podnositelja zahtjeva Trumm d.o.o. Malinska , Kralja Tomislava 19

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje sanitarne kanalizacije i vodovodnih ogranaka u naselju Baška na k.č. 4113,3308,2998, 1993,1991, 1992, 4101/1, 1299, 1296, 4110, 622, 2074, sve čestice u k.o. Baška - nova, podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 1499/7 k.o. Bogovići u naselju Oštrobradići, podnositelja zahtjeva Dragana Kolobarića, Požega, Rudinska 9

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 1499/8 k.o. Bogovići u naselju Oštrobradići, podnositelja zahtjeva Ružice Zeba, Velika, Stramežan, Stramežan 14

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom na k.č. 1862/5 k.o. Vrh u naselju Vrh, podnositelja zahtjeva Nevenke Mikuličić, Vrh, Bok od Brozića 6a

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće obiteljske kuće sa tri stambene jedinice , visine Po +P + 1, na k.č. 4951, k.o. Punat ( koja će se formirati od dijelova k.č. 4950 i 4951, k.o. Punat , podnositelja zahtjeva Robert Nosan , Ljubljana, Črna vas 98E

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske stambene građevine sa bazenom u okućnici na k.č. 1218/4 k.o. Linardići (nastala od dijela k.č. 1218/1 k.o. Linardići) u naselju Milohnići, podnositelja zahtjeva Emila Tehovnika iz Slovenije, Zgornja Senjica 22 J zastupan po Marici Spicijarić iz Rijeke, Đure Šporera 8

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske stambene građevine sa bazenom u okućnici na k.č. 1218/5 k.o. Linardići (nastala od dijela k.č. 1218/1 k.o. Linardići) u naselju Milohnići, podnositelja zahtjeva Sandi Svoljšak iz Slovenije, Medvode, Dimčeva ulica 2 zastupan po Marici Spicijarić iz Rijeke, Đure Šporera 8

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske stambene građevine sa bazenom u okućnici na k.č. 1218/1 k.o. Linardići (nastala od dijela k.č. 1218/1 k.o. Linardići) u naselju Milohnići, podnositelja zahtjeva Petera Rajačića iz Slovenije, Ljubljana, Stanežiče 95 zastupan po Marici Spicijarić iz Rijeke, Đure Šporera 8

Datum objave: 01.03.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 668/7 k.o. Skrbčići u naselju Pinezići, podnositelja zahtjeva Vlade Šipoša, Požega, Orljavska 65a

Datum objave: 25.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine s bazenom na k.č. 2589 k.o.Krk- grad, podnositelja zahtjeva Lane Slavuj Borčić i Ivora Borčića

Datum objave: 21.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju stambene zgrade sa tri stana i bazenom na k.č. 1058/3 k.o. Krk u naselju Krk, podnositelja zahtjeva Željka Opačka, Krk, Miroslava Krleže 4

Datum objave: 21.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje dvojne obiteljske kuće s pomoćnom građevinom i bazenom u okućnici na k.č. 254/1 k.o.Dobrinj, podnositelja zahtjeva“Joboloma“ d.o.o.

Datum objave: 21.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje dvojne obiteljske kuće s pomoćnom građevinom i bazenom u okućnici na k.č. 254/7 k.o.Dobrinj, podnositelja zahtjeva“Joboloma“ d.o.o.

Datum objave: 21.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa bazenom u okućnici, jednom stambenom jedinicom na k.č. 5500/1 k.o.Soline, podnositelja zahtjeva Nikole Turčića

Datum objave: 15.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje gospodarske građevine – supermarketa Baška na novoformiranoj k.č. 42, k.o. Baška - nova, podnositelja zahtjeva Projekt Bokanjac d.o.o. Split , Domovinskog rata 93

Datum objave: 08.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinska dozvole za gradnju stambene zgrade s jednim stanom i bazena na k.č. 106/6 k.o. Skrbčići u naselju Skrbčići, podnositelja zahtjeva Darka Ivančevića, Zagreb, Bulićeva 8

Datum objave: 01.02.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 5225/1 k.o.Dobrinj, podnositelja zahtjeva Ljiljane Ružić

Datum objave: 25.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za prometnice na k.č. 1190 k.o. Poljica u naselju Milohnići, podnositelja zahtjeva Ines Kosić, krk, J.J. Strossmayera 26

Datum objave: 25.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju stambene zgrade s dva stana na k.č. 1216/6 k.o. Poljica u naselju Linardići, podnositelja zahtjeva Roberta Jukića, Velika Gorica, Gradići, Zagrebačka 29

Datum objave: 25.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine s jednom stambenom jedinicom, S+P+1 i bazena u okućnici, na k.č. 1478/23 k.o. Kornić (k.č. 1478/34 i dijelovi k.č. 1478/22, 1478/23, 1478/33 i 1478/157 k.o. Kornić) u naselju Kornić, podnositelja zahtjeva investitora Nikole Kremenića iz Krka, Zadarska 6

Datum objave: 22.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom, nadstrešnice i bazena na k.č. 1351/3 k.o. Bogovići u naselju Kremenići, podnositelja zahtjeva Marka Augustinovića, Zagreb, Padine 12

Datum objave: 18.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Omišalj (Njivice) na k.č. 10256/5, 10258, 10341/2, 10352, 10356, 10357, 10364, 10377/2, 10384, 10399, 10404, 10420, 10445, 10474/1, 10474/2, 10477, 10504/1, 10505/1, 10520/2, 10520/3, 10522, 10535, 10545, 10570, 10593, 10594, 10640, 10678/1, 10678/2, 10718, 10735, 10814, 10815, 10841, 10895, 10911, 10970, 11076, 11110/13, 11113, 11123, 11168, 10894, 10905, 11146, 11147, 11148, 11159/2, 11168, 11188, 11234, 11249/2, 11250, 11286/6, 11289, 11296, 11307/2, 11331, 11375, 11386, 11416, 11476, 11480, 11498, 11500, 11509, 11516, 11521, 11526, 11550, 11562, 11580, 11609 k.o. Omišalj-Njivice, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 18.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa dva bazena u okućnici na k.č. 3840/1 k.o. Soline (nastala od dijela k.č. 3840 k.o. Soline) u naselju Hlapa, podnositelja zahtjeva Tamare Hunski iz Slovenije, Podčertek, Škofja Gora 9 A i Zdenko Zanoški iz Slovenije, Petrovče, Petrovče 191

Datum objave: 10.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za regulaciju dijela bujice Gorica na dijelovima k.č. 3030, 3029/6, 3053/1, 3033/1, 3033/7, 3035, 3047, 3040, 3042, 3043, 3262/1, 3297/1 i 3436 k.o. Baška-nova i k.č. 2593/8, 2593/7 i 2593/6 k.o. Baška u naselju Baška, podnositelja zahtjeva Hrvatske vode, pravne osobe za upravljanje vodama iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220

Datum objave: 10.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće i bazena na k.č. 364/3 k.o. Miholjice u naselju Sv. Vid Miholjice, investitora Matjaža Verbiča iz Dola pri Ljubljani, Vinje 96, Slovenija, zastupanog po Davoru Pečariću iz Kastva, Tometići 2

Datum objave: 10.01.2019
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa tri stambene jedinice na k.č. 1705/10 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva Željka i Nikole Čargonja

Datum objave: 28.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 5295/4 k.o. Dobrinj u naselju Kras, podnositelja zahtjeva Sandre Filičić, Viškovo, Juraši 40

Datum objave: 21.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske kuće na k.č. 702/2, k.o. Bogovići, podnositelja zahtjeva Ivana Morožin Žužić,Malinska, M. Radića 9

Datum objave: 21.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa tri stambene jedinice na k.č. 2041/1 k.o. Krk-grad u gradu Krku, podnositelja zahtjeva „VIKING RAF“ d.o.o. Rijeka

Datum objave: 17.12.2018
javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i dva bazena na k.č. 3032/2 k.o. Bogovići u naselju Ljutići, podnositelja zahtjeva MARGARET d.o.o., Malinska, Porat 25

Datum objave: 17.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i dva bazena na k.č. 3032/1 k.o. Bogovići u naselju Ljutići, podnositelja zahtjeva MARGARET d.o.o., Malinska, Porat 25

Datum objave: 17.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Krk (Krk-zapad) na k.č. 1215/1, 1269, 1238/12, 1238/16, 1238/18, 1238/21, 1247/7, 1247/9, 1248/10, 1248/6, 1248/8, 1249/10, 1249/11, 1250/4, 1250/5, 1267/1, 1268/1, 1272/1, 1307/2, 1308, 1310, 1437/6, 1437/8, 1438/13, 1438/19, 1482/3, 1482/4, 1952/3, 1955/3, 1958/1, 1959/1, 1961/2, 1962/1, 1962/2, 1962/3, 1964/4, 1964/6 k.o. Krk i k.č., 2012/4, 2015/2, 2016/5, 2017/4, 2025/4, 2025/5, 2026/7, 2027/2, 2029/10, 2029/11, 2030/3, 2032/2, 2033/2, 2034/3, 2034/4, 2034/5, 2035/7, 2039/1, 2041/16, 2042/2, 2043/1, 2043/2, 2043/5, 2044/2, 2045/5, 2046/10, 2047/1, 2047/10, 2048/8, 2050/3, 2051/6, 2052/2, 2054/4, 2055/4, 2057/1, 2058/1, 2065, 2081, 2108/2, 2108/4, 2108/5, 2108/7, 2111/3, 2112/2, 2112/6, 2112/7, 2114/6, 2115/1, 3131/2, 3173/3, 3174/2, 3176/3, 3176/4, 3177/2, 3192/2, 3193/2, 3194/3, 3220, 3226/6, 3233, 3245/1, 3246/1, 3246/2, 3247/2, 3255/1, 3255/3, 3260/1, 3261, 3267/1, 3279/4, 3280/1, 3280/3, 3308/1, 3314/7, 3314/8, 3320/1, 3320/7, 3321/3, 3323/3, 3324/1, 3328/1, 3329/3, 3330/7, 3331/2, 3331/3, 3333/1, 3359, 3366, 3381/1, 3384/4, 3385/7, 3386/10, 3393/1, 3394/5, 3395/3, 3397/5, 3398/2, 3400/2, 3414/2, 3414/3, 3415/4, 3419/1, 3421/3, 3428/4, 3430, 3440/12, 3440/18, 3441/1, 3445, 3452/4, 3456/1, 3461/2, 3462/2, 3463/2, 3464/2, 3465/2, 3466, 3472/1, 3487/1, 3489/7, 3490/2, 3491, 3500, 3512/1, 3516, 3535, 3536/2, 3538/2, 3541, 3551/1, 3569, 3570/1, 3576/1, 3576/4, 3589, 3614/2, 3615, 3629/2, 3630/3, 3630/4, 3638/1, 3643/1, 3648/2, 3649/2, 3650/2, 3652/3, 3654/3, 3655/2, 3656, 3669/2, 3671/4, 3671/6, 3676, 3681/4, 3696/1, 3696/12, 3698/4, 3700/6, 3705/2, 3706/2, 3709/3, 3712, 3725/4, 3725/5, 3729/2, 3730/2, 3734, 3738, 3747/1, 3763/3, 3764, 3770/1, 3772, 3776/1, 3783/2, 3784/3, 3792/4, 3793/5, 3794/3, 3795/5, 3796/5, 3802, 3806/3, 3809/6, 3811/4, 3833/5, 3841/1, 3841/2, 3842/10, 3842/11, 3863/1, 3864/4, 3893/3, 3898/6, 3908/3, 3909/2, 3917/1, 3918/5, 3919/1, 3921/2, 3922/5, 3925/3, 3932/8, 3933/1, 3933/2, 4016/1, 4018/1, 4027/1, 4027/2, 4028, 4029/1, 4030/1, 4030/2, 4030/3, 4031/1, 4031/3, 4032/1, 4032/10, 4032/5, 4032/6, 4033/3, 4040/1, 4040/2 i 4040/4 k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 17.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 398/1, k.o. Garica, podnositelja zahtjeva Zoran Klipa, Marinići, Straža 43a

Datum objave: 17.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene kuće sa 4 stana i dva bazena na k.č. 1058/7 k.o. Krk u naselju Krk, podnositelja zahtjeva Ane Opačak, Šima Opačka i Peje Opačka svi iz Krka, Miroslava Krleže 4

Datum objave: 13.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene kuće i bazena na k.č. 4433 k.o. Dobrinj u naselju Sv.Ivan Dobrinjski, podnositelja zahtjeva Iva Malešića, Malinska, Priko Poja 2

Datum objave: 13.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Krk (Krk-istok) na k.č. 1037/2, 1040/7, 1969/2 i 1974/2 k.o. Krk i k.č. 2141/2, 2142/2, 2144/1, 2153/2, 2160/7, 2167, 2168, 2179/1, 2180/2, 2191/2, 2192/2, 2192/5, 2192/6, 2195/1, 2196/1, 2197/2, 2199/1, 2202/4, 2203/3, 2204/1, 2207/1, 2207/5, 2209/1, 2211/1, 2212/1, 2212/3, 2226/16, 2227/2, 2228/11, 2228/8, 2231, 2236/3, 2238/2, 2239/1, 2242/3, 2246/4, 2252, 2260/1, 2268/1, 2275/7, 2276/1, 2276/8, 2277, 2278/9, 2293, 2294/1, 2311/1, 2311/8, 2312, 2352/11, 2352/9, 2356/2, 2356/3, 2357/2, 2363, 2369/2, 2377, 2387/3, 2387/4, 2387/8, 2388/1, 2388/15, 2388/8, 2389/3, 2389/9, 2390/1, 2391/1, 2398/1, 2399/6, 2400/1, 2400/2, 2400/6, 2401/1, 2401/6, 2407, 2420/1, 2421/1, 2426, 2431/2, 2434/4, 2435/2, 2436/2, 2437/2, 2440, 2441, 2452, 2453/1, 2473/1, 2474/6, 2475/2, 2476/2, 2477/2, 2478/2, 2479/2, 2483/2, 2484, 2486/3, 2487, 2497, 2500/4, 2503/1, 2503/10, 2505, 2510, 2511, 2522, 2533, 2523/2, 2523/4, 2523/5, 2529/4, 2536, 2549/7, 2552/11, 2552/12, 2552/6, 2558, 2567/5, 2585, 2586, 2594/2, 2602, 2606/1, 2614, 2652, 4019/1, 4019/5, 4019/6, 4020/1, 4020/2, 4021/1, 4021/2, 4024 i 4954 k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 11.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Krk (Kornić) na k.č. 15/2, 20, 63/6, 88/2, 88/22, 88/8, 91/15, 301/48, 301/49, 356/127, 695/5, 709/2, 709/36, 709/52, 709/53, 735/139, 735/14, 735/159, 735/168, 735/181, 735/185, 735/187, 735/21, 735/5, 735/51, 735/57, 735/69, 735/7, 735/83, 743/1, 1478/1, 1478/101, 1478/149, 1478/152, 1478/153, 1478/155, 1478/165, 1478/201, 1478/202, 1478/203, 1478/27, 1478/48, 1478/5, 1478/57, 1478/95, 1481/1, 1481/27, 1481/29, 1497/3, 1497/5, 1514/2, 1518/6, 1519/4, 1519/5, 1523/2, 1525/4, 1528/5, 1529/12, 1555/1, 1560/21, 1560/23, 1560/37, 1560/4, 1560/44, 1560/49, 1565/2, 1565/6, 1566/1, 1567/13, 1567/2, 1833/7, 1834/8, 1834/9, 1913, 2533, 2603/5, 2623/2, 2641/6, 2641/95, 2799/2, 2815/1, 4438/1, 4445/1, 4445/2, 4445/3, 4449/1, 4450/1, 4451, 4452/1, 4452/3, 4452/4, 4452/6, 4456, 4457/1 i 4457/2 k.o. Kornić, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 11.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene kuće, pomoćne zgrade i dva bazena na k.č. 690/1 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Dušana Škaličkog, Slovenija, Hrasnik, Veličkova 25 i Željka Škaličkog, Zagreb, Ivanićgradska 56

Datum objave: 11.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene kuće i dva bazena na k.č. 690/9 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Evice Šafranko, Zagreb, Talajićeva 18

Datum objave: 11.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene kuće i dva bazena na k.č. 690/10 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Evice Šafranko, Zagreb, Talajićeva 18

Datum objave: 11.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene kuće i dva bazena na k.č. 690/8 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Evice Šafranko, Zagreb, Talajićeva 18

Datum objave: 07.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Krk (Krk-centar) na k.č. 3571, 2673/3, 2692, 2695, 2703, 2705, 2724, 2730, 2742, 2763, 2784, 2795, 2826, 2844, 2862, 2884, 2900, 2924, 2938, 2941, 2966, 2969, 2975, 2997, 3001, 3010, 3013, 3023, 3029, 3035, 3043, 3048, 3053, 3062, 3066, 3076, 3082, 3090, 3106/1, 3126, 3570/3, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026/1 i 4026/2 k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 04.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Dobrinj (Šilo) na k.č. 819/1, 845, 1692, 1702, 1074/1, 1074/75, 1074/77, 1074/91, 1074/100, 1074/144, 1074/157, 1074/165, 1074/178, 1074/230, 1074/273, 1074/314, 1074/429, 1074/433, 1074/506, 1536/8, 1536/9, 1546/1, 1546/2, 1568/3, 1569/5, 1569/7, 1587/4, 1587/5, 1603/1, 1603/5, 1621/3, 1627/3, 1637/2, 1646/2, 1689/4, 1711/3, 1714/2, 1714/3, 1715/2, 1715/3, 1716/3, 1717/1, 1717/6, 1720/2, 1721/5, 1722/2, 1724/1, 1726/1, 1734/6, 1744/1, 1746/3, 1747/12, 7214/1, 7214/19, 7214/24, 7214/26, 7214/27, 7214/37, 7214/38, 7220/1, 7317/1, 7317/2, 7317/6, 1074/325, 1569/9, 1603/17, 1631/4, 1639, 1720/6, 1721/2, 1722/3, 1723/3, 1724/3, 1725/3, 1726/3, 1727/3, 7214/22, 7218/1, 7317/5 i 7331 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 04.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Dobrinj (Klimno) na k.č. 31/3, 32/4, 57/1, 57/5, 60/3, 60/4, 62/5, 220/1, 220/16, 220/18, 220/21, 240/4, 244/1, 246/2, 250/1, 251/1, 251/2, 251/3, 252/2, 252/3, 253/1, 253/2, 256/11, 256/24, 257/2, 257/4, 258/1, 262/1, 266/5, 335/1, 636/2, 650/17, 652/8, 656/2, 656/9, 657/3, 658/4, 660/7, 674/2, 675/1, 676, 677/1, 688/6, 710/1, 710/12, 710/7, 710/9, 711/3, 711/5, 712/1, 712/11, 712/21, 712/32, 712/34, 712/4, 712/48, 740/1, 740/7, 740/9, 741/2, 741/5, 880, 881, 882, 1074/1, 1074/11, 1074/184, 1074/4, 1074/412, 1074/5, 7160/1, 7160/3, 7167, 7173/1, 7177, 7191/1, 7194, 7195/4, 7313, 7333 i 7344 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 04.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Dobrinj (Soline) na k.č. 77/4, 79/3, 88/3, 93/2, 94/1, 102/4, 114, 141/1, 141/18, 191/3, 193/5, 7160/1, 7165, 7167, 7173/1, 7173/3, 7173/4, 7173/6, 7174, 7176 i 7177 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 04.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Malinska (Sv. Vid) na k.č. 9/4, 21/5, 34/1, 34/6, 38/4, 106/7, 216/1, 221, 249/1, 266, 275/2, 275/3, 282/1, 324/6, 326/3, 327/3, 328/3, 331/3, 333/2, 334/3, 335/4, 364/3, 374/1, 376/6, 422/2, 447/1, 523/1, 543/3, 544/3, 544/4, 557/3, 779/2, 4313/7, 283/3, 555/8, 4303/5, 4304/1, 4308/2, 4313/13, 247/19, 247/21, 265/2, 270/2, 282/6, 282/7, 282/8, 282/9, 352/12, 363/1, 522, 523/7, 549/8, 549/9, 558/6, 4254/4, 4300/3, 4301/2, 4301/3, 4310/1, 4310/2, 4310/3, 4310/5, 4311, 4312, 4313/1, 4313/11, 4313/12, 4313/4, 4313/2, 4313/9, 4314/1, 4314/5, 4314/8, 4303/2, 232/2, 234/5, 287/1 i 4314/9 k.o. Miholjice, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 04.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa bazenom i pomoćnom građevinom u okućnici na k.č. 3461/14 k.o. Soline u naselju Polje, podnositelja zahtjeva „GTB“ d.o.o. Rijeka

Datum objave: 04.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće i bazena na k.č. 1210/2 k.o. Vrh u naselju Vrh, podnositelja zahtjeva Višnje Mrakovčić Supek, Zagreb, Poljana Borisa Hanžekovića 67

Datum objave: 04.12.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine za povremeno stanovanje na k.č. 864/4 k.o. Sveti Anton u naselju Milčetići, podnositelja zahtjeva Nenada Guszaka

Datum objave: 27.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine za povremeno stanovanje na k.č. 864/4 k.o. Sveti Anton u naselju Milčetići, podnositelja zahtjeva Nenada Guszaka

Datum objave: 26.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Dobrinj (Čižići) na k.č. 76/14, 158, 865/1, 865/5, 879/1, 937/9, 946/1, 951/1, 964/1, 965/4, 966/4, 971/1, 971/2, 971/3, 972/2, 975/4, 975/6, 976/3, 976/4, 977/2, 977/3, 980/3, 999/106, 1036/2, 1037/7, 1052/11, 1052/12, 1052/3, 1052/5, 1052/8, 1053/4, 1058/1, 1058/8, 1058/9, 1106/2, 1117/1, 1117/28, 1117/9, 1118/1, 1118/11, 1118/12, 1118/8, 1118/9, 1119/1, 1120/1, 1120/16, 1126/4, 1186/1, 1186/4, 1192/1, 1193/6, 1193/7, 1194/2, 1194/4, 1196/6, 1839/1, 1839/26, 2484/5, 2485/1, 2487/14, 2724, 2725/1, 2725/5, 2726/1, 2726/2, 2727/1 i 2727/2 k.o. Sužan, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 26.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kabelske kanalizacije otoka Krka – Malinska (Porat, Vantačići) na k.č. 1413/17, 1551/3, 1594/16, 1594/18, 1594/2, 1596/5, 1597/15, 1597/16, 2582/6, 2584/9, 3804/1, 3817/2, 3827/2, 3828/1, 3832/3, 3841/2, 3888/1, 3888/2, 3938, 4039/1, 4043, 4089, 4092/2, 4135/2, 4183, 4284, 4290/6, 4319/5, 4405, 4406, 4602, 4603, 4774/2, 4833, 4837/1, 8216, 8218/1, 8218/4, 8218/5, 8218/7, 8219/1, 8219/6, 8226/1, 8235, 8236, 8237/1, 8237/2, 8342/1, 8342/5, 8342/6, 8342/8, 8343/1, 8344, 8345, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8498/1, 8498/3, 8498/4, 8498/5, 8500/1, 8505, 8506, 8509, 8510, 8511, 8512, 8516, 8517, 8518, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8538, 8539, 8541, 8543, 8550 i 8551 k.o. Malinska-Dubašnica, podnositelja zahtjeva investitora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 23.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne slobodnostojeće stambene građevine sa bazenom na k.č. 1639/3 k.o. Garica u naselju Donja Garica, podnositelja zahtjeva Jasmina Redžepovića

Datum objave: 21.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja vodovoda za navodnjavanje izvan građevinskog područja naselja u predjelu Kimpi, na k.č. 2046, k.č. 589/6, k.č. 589/2, k.č.588/34, k.č. 588/33, k.č. 588/32, k.č. 580/6, k.č. 580/7, k.č. 580/8, k.č. 580/28, k.č. 580/9, k.č. 580/29, gr.č. 91/2, k.č. 321/1, k.č. 321/2, k.č. 316/5, k.č. 316/6, k.č. 316/7, k.č. 316/4, k.č. 316/43, k.č. 316/44, k.č. 316/45, k.č. 316/46, k.č. 2033/7, k.č. 580/30, k.č. 580/10, k.č. 580/35, k.č. 580/20, k.č. 580/34, k.č. 580/19, k.č. 580/18, k.č. 580/33, k.č. 2054/9,2051 i k.č. 327/2, sve u k.o. Vrh, te na k.č. 1962, k.o. Krk,, podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 21.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade, pomoćne zgrade i bazena na k.č. 11829/5 k.o. Linardići u naselju Brzac, podnositelja zahtjeva Glavotok projekt d.o.o., Krk, Vela placa 4

Datum objave: 16.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju poluugrađene stambene građevine – obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom na dijelu k.č. 8165/3 k.o. Vrbnik u naselju Risika, podnositelja zahtjeva Danijele Kirinčić i Bruna Kirinčića, oboje iz Kastva, Štivar 1

Datum objave: 16.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju slobodnostojeće stambene građevine – obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, pomoćne građevine i bazena na k.č. 874 (dijelovi k.č. 874, 875 i 876/1) k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, investitora Alenke Ilijašević iz Viškova, Blažići 11, po opunomoćeniku Davoru Pečariću iz Kastva, Tometići 2

Datum objave: 15.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: sanitarna kanalizacija u naselju Draga Baška – Predio Sveti Juraj na k.č. 11157,k.č. 4236, k.č. 4237, k.č. 4238, k.č. 4218, k.č. 490, k.č. 489/2, k.č. 489/1, sve u k.o. Draga Baška i predio Preko mosta na k.č. 11137/1, 11178/1, 11181, k.o. Draga Bašćanska, k.č. 8147/2 i 8141/3, k.o. Batomalj, sa crpnom stanicom na k.č. 8141/3, k.o. Batomalj, podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 15.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : sanitarna kanalizacija i vodovodni ogranci u naselju Jurandvor na k.č. 8868/3, k.č. 8868/6, te gr.č. 583 , k.o. Baška ( Predio Glušac i stari dio naselja Jurandvor), podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 15.11.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju postojeće gospodarske građevine i prenamjenu u stambenu građevinu – obiteljsku kuću s 1 stambenom jedinicom na k.č. 385/5 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva investitora Josipa Valkovića iz Vrbnika, Gornji Supec 13

Datum objave: 25.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju TS 20/0,4 kV VRBNIK 2 na k.č. 266/2 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva investitora HEP d.d. Zagreb, zastupanog po HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka iz Rijeke, Ulica V. C. Emina 2

Datum objave: 19.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole dozvole za gradnju ugostiteljsko-turističke zgrade na k.č. 10400 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice, podnositelja zahtjeva Antonije Glasnović, Zagreb, Avenija Dubrava 26

Datum objave: 19.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijska dozvole za gradnju stambene zgrade, pomoćne zgrade, nadstrešnice i bazena na k.č. 1791/1 k.o. Linardići u naselju Brzac, podnositelja zahtjeva Brzac Fabijana, Cres, Put Brajdi 14

Datum objave: 19.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijska dozvole za gradnju stambene zgrade, pomoćne zgrade, nadstrešnice i bazena na k.č. 1791/2 k.o. Linardići u naselju Brzac, podnositelja zahtjeva Brzac Fabijana, Cres, Put Brajdi 14

Datum objave: 18.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade i bazena na k.č. 544/9 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva Ivice Grdinića, Vrbnik, Braće Trinajstić 15

Datum objave: 17.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju stambene građevine (P+1) s jednom stambenom jedinicom na k.č. 5559/1 k.o. Soline (dio k.č. 5559/1 k.o. Soline) u naselju Sv. Vid Dobrinjski, podnositelja zahtjeva investitora Simbada i Dijane Zukić iz Šila, Nova cesta 51

Datum objave: 16.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade i bazena na k.č. 2487/6 k.o. Sužan u naselju Čižići, podnositelja zahtjeva Željke Dragić, Ilok, J.J. Strossmayera 49

Datum objave: 11.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s dva stana i bazenom na k.č. 1032/1 k.o. Vrh u naselju Vrh podnositelja zahtjeva AGROPOL d.o.o., Vrbnik, Frankopanska 13

Datum objave: 10.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazenom na k.č. 1261/8 k.o. Poljica u naselju Linardići podnositelja zahtjeva Uroša Ljubojevića, Slovenija, Ljubljana, Bratovševa ploščad 10

Datum objave: 10.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske građevine na k.č. 11576/2, k.o. Omišalj-Njivice, podnositelja zahtjeva Roberta Nosana iz Republike Slovenije, Ljubljana, Črna vas 98/E

Datum objave: 10.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske građevine na k.č. 11576/3, k.o. Omišalj-Njivice, podnositelja zahtjeva Roberta Nosana iz Republike Slovenije, Ljubljana, Črna vas 98/E

Datum objave: 10.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne slobodnostojeće stambene građevine sa bazenom na k.č. 2066/1k.o. Soline u naselju Polje

Datum objave: 05.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine sa bazenom u okućnici na k.č. 4736/3 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Plut Gregora

Datum objave: 04.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske građevine na k.č. 581/12, k.o. Bogović, podnositelja zahtjeva Željke Čuturić iz Malinske, Odvojak Primorske 2 i Marija Čuturića iz Austrie, Wien, Schlossparkgasse 31

Datum objave: 02.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijska dozvole za gradnju prometnice u naselju Brzac na k.č. 1700/1, 1699/22, 1699/23, 1699/7, 1699/8, 1699/9, 1712/1, 1712/2 i 1711/3 sve k.o. Linardići, podnositelja zahtjeva Grada Krka, Krk, Trg bana J.J. Jelačića 2

Datum objave: 02.10.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za građenje reciklažnog dvorišta na k.č. 2613/80 k.o. Vrbnik (dijelu k.č. 2613/1 k.o. Vrbnik), izvan građevinskog područja, podnositelja zahtjeva investitora Općine Vrbnik iz Vrbnika, Trg Škujica 7, zastupane po opunomoćeniku HIDROPLAN d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 17A

Datum objave: 26.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja nerazvrstane ceste na predjelu Mali Kankul - planske oznake OU – ostale ulice , na dijelovima k.č. 1028, k.č. 1029/3, k.č. 1030/1, k.č. 1030/2, k.č. 1031/1, k.č. 1031/3, k.č. 1031/4, k.č. 1031/6, k.č. 1031/8, k.č. 1031/9, k.č. 1033/2, k.č. 1036/2 i k.č. 1035, sve čestice u k.o. Krk u naselju Krk, podnositelja zahtjeva Grad Krk, Trg bana Jelačića 2

Datum objave: 26.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne stambene građevine na k.č.3461/12 k.o. Soline u naselju Polje, podnositelja zahtjeva „GTB“ d.o.o. Rijeka

Datum objave: 20.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvola za rekonstrukciju postojeće slobodnostojeće obiteljske kuće visine prizemlja i dva kata, sa jednom stambenom jedinicom i konobom, te staklenikom i nadstrešnicom na okućnici, na novoformiranoj k.č. 341/2, k.o. Stara Baška (koja će se formirati od k.č. 341/2, k.č. 341/1, gr.č. 91 i gr.č 87, k.o. Stara Baška, podnositelja zahtjeva Branko Basarić iz Punta, stara Baška 86

Datum objave: 14.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće građevine stambene namjene – obiteljske kuće sa jednom stambenom jedinicom, , pomoćne građevine – vrtne sjenice i bazena u okućnici, na novoformiranoj k.č. 2421, k.o. Baška - nova, , podnositelja zahtjeva Adriatic Living Leisure d.o.o. Rijeka, Ljudevita Matešića 17

Datum objave: 14.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade i bazena na k.č. 56/6 k.o. Vrh u naselju Kosići, podnositelja zahtjeva Siniše Tudora, Krk, Krčkih iseljenika 8 vlasnika UTT NONO, Krk, Krčkih iseljenika 8 i Vinka Tudora, Krk, Krčkih iseljenika 8 vlasnika OUPT MALI NONO, Krk, J.J. Strossmayera 39

Datum objave: 14.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće individualne stambene građevine na novoformiranoj k.č. 667/3, k.o. Soline (koja će se formirati od k.č. 668/1, k.č. 668/2, k.č. 671/5, te dijelova k.č. 667/1 i k.č. 669, sve čestice u k.o. Soline) , podnositelja zahtjeva Petar Vidmar , Slovenija,Ljubljana,Vilharjeva cesta 38

Datum objave: 07.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju dijela Plavničke ulice i dijela Ulice Mali Kartec, na k.č. 4032/1, 3912/2, 3761/3, 3770/1, 3909/2, 3908/3, 3807/8, 4032/5, 3898/6 k.o. Krk-grad u Krku, investitora Grada Krka iz Krka, Trg bana Jelačića 2, zastupanog po opunomoćeniku Davoru Pavušeku, struč.spec.ing.aedif., zaposlenog u GPZ d.d. Rijeka, Đ. Šporera 8

Datum objave: 07.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene i pomoćne zgrade na k.č. 1021/12 k.o. Sveti Anton u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Josipa i Ruže Čordašić, Njemačka, Sagewerk Str 25, D-83416 Saaldprf -Surheim

Datum objave: 03.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : izgradnja ulice ( planske oznale „OU“ – ostale ulice) na predjelu Mali Kartec (nastavak Creske ulice ), na dijelovima k.č. 3878, k.č. 3877, k.č. 3885, k.č. 3886, k.č. 3874, k.č. 3873/1, k.č.3892/1, k.č.3893/1, te cijeloj k.č. 3893/3, k.o. Krk-grad u naselju Krk, podnositelja zahtjeva Grad Krk, Trg bana Jelačića 2

Datum objave: 03.09.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : rekonstrukcija prometnice planske oznake SU 6 – sabirna ulica sa izgradnjom parkirališta na k.č. 8893/1, k.č.8893/2, k.č. 8894, k.č. 8913/1, k.č. 8913/2, k.č. 8913/3, k.č. 8913/4, k.č. 8914, k.č. 8912/3, k.č. 8912/2, k.č. 8911, k.č. 8910, k.č. 8909/2, k.č. 8909/1, te na dijelovima k.č. 9127/1, k.č. 8899/1, 4565, k.č. 8915, k.č. 6123/1, k.č. 849/4, k.č. 8661/1, sve čestice u k.o. Punat , unutar građevinskog područja naselja Punat., podnositelja zahtjeva Općina Punat, Novi put 2

Datum objave: 31.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade, pomoćne zgrade i bazena na k.č. 1020/8 k.o. Sveti Anton u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Slavka Jukića, Njemačka, Karlsruhe, Eisvogelweg 14

Datum objave: 27.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju stambene građevine s 1 stambenom jedinicom (P+1), pomoćne građevine i bazena na k.č. 1054/5 k.o. k.o. Poljica (nastaje spajanjem k.č. 1054/4 i 1054/5 k.o. Poljica) u naselju Milohnići, investitora Marka Pranića iz Zagreba, Šestinski dol 146, zastupanog po Maji Bručić, mag.ing.arh. iz tvrtke Lad 1 studio d.o.o. iz Zagreba, Javorinska 1

Datum objave: 23.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje slobodnostojeće obiteljske kuće visine prizemlja i kata, sa dvije stambene jedinice, na novoformiranoj k.č. 2606/2, k.o. Bogovići (koja će se formirati od dijelova k.č. 2606/1 i k.č. 2606/2, k.o. Bogovići ), unutar građevinskog područja naselja Sveti Ivan, podnositelja zahtjeva Milan Vrbanc, Ernestinbov, Vladimira Nazora 72

Datum objave: 21.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : rekonstrukcija dijela postojeće Ulice Slavka Nikolića i sustava oborinske odvodnje na k.č. 3260/1, 3323/3,3255/3, 3314/8, 4028, 3314/7, 4040/1, 4040/4, 3397/8, 3400/2, 3397/5, 3399/4, 3398/2, 3442/4, 4040/3, sve čestice u k.o. Krk-grad unutar građevinskog područja naselja Krk, podnositelja zahtjeva Grad Krk, Trg bana Jelačića 2

Datum objave: 10.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju stambene građevine s 1 stambenom jedinicom i bazena na k.č. 5687/1 k.o. Dobrinj u naselju Kras, podnositelja zahtjeva investitora Ibrahima Hamayela iz Münchena, Spilhof strasse 46, Njemačka, zastupanog po Yvonne Suchar iz Dobrinja, Kras 172

Datum objave: 01.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće i bazena na k.č. 1031/3 k.o. Vrh u naselju Vrh, podnositelja zahtjeva Nenada Vukelića, Krasica, Krasica 120 c

Datum objave: 30.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće na k.č. 1273/3 k.o. Poljica u naselju Linardići, podnositelja zahtjeva PROJEKT INŽENJERING d.o.o., Požega, Kneza Višeslava 30

Datum objave: 30.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće na k.č. 1273/2 k.o. Poljica u naselju Linardići, podnositelja zahtjeva PROJEKT INŽENJERING d.o.o., Požega, Kneza Višeslava 30

Datum objave: 30.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće na k.č. 1273/1 k.o. Poljica u naselju Linardići, podnositelja zahtjeva PROJEKT INŽENJERING d.o.o., Požega, Kneza Višeslava 30

Datum objave: 26.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade na k.č. 4201/1 k.o. Malinska-Dubašnica u naselju Porat, podnositelja zahtjeva Ilije Rašića, Sesvete, Kašinska cesta 34

Datum objave: 26.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade na k.č. 1080/8 k.o. Sveti Anton u naselju Milčetići, podnositelja zahtjeva PROJEKT MT d.o.o., Zagreb, Stolačka 25 i MILGRAD d.o.o., Zagreb, Oboj 4a

Datum objave: 26.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade na k.č. 555/2 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, podnositelja zahtjeva Ivane Čančarević, Omišalj, Zagradi 21

Datum objave: 26.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade na k.č. 3864/3 k.o. Krk-grad u naselju Krk, podnositelja zahtjeva Željka Ptičeka i Kseniji Borček-Ptiček, Novi Marof, Remetinec 54

Datum objave: 13.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće na k.č. 3935/2 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, podnositelja zahtjeva Age Muratovića, Omišalj, Pušća 81

Datum objave: 06.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske stambene građevine na k.č. 1592/9 (dio 1591/2, dio 1592/9) k.o. Soline u naselju Šilo, podnositelja zahtjeva Josipa Grškovića

Datum objave: 06.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće i bazena na k.č. 1331/1 k.o. Bogovići u naselju Kremenići, podnositelja zahtjeva Edite Golob, Slovenija, Ljubljana, Mladinska ulica 57

Datum objave: 27.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : rekonstrukcija kolno – pješačkog prilaza planske oznake KPP 18 na dijelovima k.č. 8899/58, 8898/59, 8899/15, 8899/44, 8899/47, 8899/48, 8899/49, 8899/50, 8884/5, 8859/1, 8858, k.o. Punat , unutar građevinskog područja naselja Punat,podnositelja zahtjeva Općina Punat, Novi put 2

Datum objave: 20.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade i bazena na k.č. 1771 k.o. Vrh u naselju Vrh, podnositelja zahtjeva Mate i Mare Francetić, Krk, Narodnog preporoda 27

Datum objave: 20.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : izgradnja spoja nerazvrstane ceste na predjelu Mali Kartec planske oznake OU – ostale ulice , na dijelovima k.č. 3865/1, 3868, 3869, 4032/3, 3876, 3875, 3874, cijeloj k.č. 3873/2, sve u k.o. Krk-grad, te dijelovima k.č. 433 i 432/6, k.o. Krk-grad , podnositelja zahtjeva Grad Krk, Trg bana Jelačića 2

Datum objave: 15.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : dvosmjerna prometnica planske oznake K40 – kolno – pješačka površina na k.č. 1027,1029,1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1037, 1104 i 1105, sve čestice u k.o. Baška – nova , podnositelja zahtjeva Općina Baška, Palada 88

Datum objave: 15.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : jednosmjerna prometnica planske oznake K9 – kolno – pješačka površina na k.č. 2056, 2059, 2060, 2063/1,2063/2, 2063/3, 2064, 2065, 2066, 2067,2068, 2074, 2128, 2132, 2133, 2136, 2137, sve čestice u k.o. Baška – nova , podnositelja zahtjeva Općina Baška, Palada 88

Datum objave: 12.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 2360/2, k.o.Baška - nova, podnositelja zahtjeva Marija i Erikson Dekanić, Baška , Creska 9, objavite u kućici Krk

Datum objave: 12.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće, pomoćne građevine i bazena na k.č. 2360/3, k.o.Baška - nova, podnositelja zahtjeva Marija i Erikson Dekanić, Baška , Creska 9

Datum objave: 12.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje biteljske kuće na k.č. 2360/4, k.o.Baška - nova, podnositelja zahtjeva Marija i Erikson Dekanić, Baška , Creska 9

Datum objave: 08.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovne građevine – pršutane sa skladištem i prostorom za degustaciju na k.č. 1107/2, k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva PZ Gospoja Vrbnik, Frankopanska 1

Datum objave: 08.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju stambene građevine – obiteljske kuće s 1 stambenom jedinicom i bazena na k.č. 412/1 (dijelovi k.č. 412/1 i 412/2) k.o. Garica u naselju Garica, podnositelja zahtjeva Mensure Ibrahimović iz Vrbnika, Garica 109

Datum objave: 28.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju sustava oborinske odvodnje u dijelu naselja Rosulje u Njivicama, na k.č. 10505/1, 10899/2, 10911, 10894, 10905, 10897/1, 10895, 10897/2, 10355/6, 10355/8 i 10898 k.o. Omišalj-Njivice, podnositelja zahtjeva Općine Omišalj iz Omišlja, Prikešte 13, po opunomoćeniku Davoru Pavušeku, struč.spec.ing.aedif., zaposlenog u GPZ d.d. Rijeka, Đ. Šporera 8

Datum objave: 23.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade na zgr.č. 407 k.o. Bogovići u naselju Malinska, podnositelja zahtjeva Sonje Žiković, Rijeka, Laginjina 9 i Dolores Dominis, Rijeka, Osječka 44

Datum objave: 21.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade, gradnju bazena, garaže i pergole na k.č. 2400/5 k.o. Krk-grad u naselju Krk, podnositelja zahtjeva Sanje Orešković, Zagreb, Nikole Tesle 8a

Datum objave: 18.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske stambene građevine na k.č. 911/2 k.o. Sužan u naselju Čižići, podnositelja zahtjeva Rolanda Perkića

Datum objave: 18.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske stambene građevine na k.č. 911/1 k.o. Sužan u naselju Čižići, podnositelja zahtjeva Rolanda Perkića

Datum objave: 18.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske stambene građevine na k.č. 10796/1 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice, podnositelja zahtjeva Nino i Tea Luke-Vrbanić

Datum objave: 16.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju dijela Ulice Narodnog preporoda (Ž 5131) u gradu Krku, na dijelovima k.č. 4019/5, 2571, 2572, 2570, 2222, 2226/15, 2226/18, 2226/16, 2239/1, 2257/2 i 2602 k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva Grada Krka, Jedinstvenog upravnog odjela

Datum objave: 15.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine obiteljske kuće na k.č. 518/3, k.o. Omišalj-Njivice, podnositelja zahtjeva Milenka i Nine Vukušić, Omišalj, Zagradi 3

Datum objave: 04.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 6046/2 k.o. Soline u naselju Gornja Hlapa, podnositelja zahtjeva Barić Borisa iz Omišlja, Pušća 55

Datum objave: 24.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće i bazena na k.č. 626/3 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Sandre Fugošić, Krk, Drage Gervaisa 2

Datum objave: 24.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće i bazena na k.č. 627/2 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Sandre Fugošić, Krk, Drage Gervaisa 2

Datum objave: 23.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju mosta u Jurandvoru na LC 58098, na dijelovima k.č. 976/1, 8186, 2058/1, 8130/1 k.o. Batomalj i k.č. 8857/11, 5780/3, 8875/1 k.o. Baška, podnositelja zahtjeva Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije iz Rijeke, Nikole Tesle 9/X

Datum objave: 13.04.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na k.č. 698/6 k.o. Soline u naselju Klimno, podnositelja zahtjeva Marine i Ivana Žganjera oboje iz Ozlja, Jaškova 51

Datum objave: 28.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za završetak poluugrađene poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene na k.č. *133/3 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, podnositelja zahtjeva Željka Juranića iz Vrbnika, Glavača 22

Datum objave: 22.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje (polaganje) zamjenskog podmorskog kabela 110 kV Krk (Mali bok) – Cres (Merag), podnositelja zahtjeva Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka iz Opatije, M. Tita 166, po opunomoćeniku Dalekovod – projekt d.o.o. iz Zagreba, Marijana Čavića 4

Datum objave: 16.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambeno-poslovne građevine na k.č. 3124 k.o. Krk-grad u naselju Krk, Ribarska ulica, podnositelja zahtjeva Have Morina, Zagreb, Pete Poljanice 9

Datum objave: 16.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 2892/3 k.o. Bogovići u naselju Oštrobradići, podnositelja zahtjeva Franka Pavlovića, Malinska, Oštrobradići 41A

Datum objave: 15.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3894/4 k.o. Krk-grad u naselju Krk, podnositelja zahtjeva DRAGANA GARIĆA, Slavonski Brod, P. Zoranića 10

Datum objave: 15.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3895/7 k.o. Krk-grad u naselju Krk, podnositelja zahtjeva DRAGANA GARIĆA, Slavonski Brod, P. Zoranića 10

Datum objave: 14.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 937/5 k.o. Skrbčići u naselju Pinezići, podnositelja zahtjeva MLADENKE HERIĆ, Krk, Drage Gervaisa 5

Datum objave: 14.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za proširenje groblja Omišalj – 1. Etapa na novoformiranoj k.č. 5285/3, k.o. Omišalj-Njivice podnositelja zahtjeva Općina Omišalj, Prikešte 13

Datum objave: 09.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 352/7 k.o. Vrbnik, podnositelja zahtjeva Marka Vidaka iz Čavli, Buzdohanj 61 A

Datum objave: 06.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske kuće na k.č. 1227/5 k.o. Poljica, podnositelja zahtjeva Marka Milenkovića, Slovenija, Vodice, Na Dole 18a

Datum objave: 06.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja dvije građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1229/1 i 1229/2 obje k.o. Vrh, podnositelja zahtjeva NILUFERA SANACKA, Austrija, Beč, Klosterneuburger str. 72-74/1

Datum objave: 06.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja dvije građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1229/1 i 1229/2 obje k.o. Vrh, podnositelja zahtjeva NILUFERA SANACKA, Austrija, Beč, Klosterneuburger str. 72-74/1

Datum objave: 05.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko turističke građevine na k.č. 722/4, k.o. Soline, podnositelja zahtjeva VSG PLUS d.o.o. Rijeka, Riva 4

Datum objave: 05.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko turističke građevine na k.č. 722/3, k.o. Soline, podnositelja zahtjeva VSG PLUS d.o.o. Rijeka, Riva 4

Datum objave: 05.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko turističke građevine na k.č. 723/4, k.o. Soline, podnositelja zahtjeva VSG PLUS d.o.o. Rijeka, Riva 4

Datum objave: 05.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko turističke građevine na k.č. 722/5, k.o. Soline, podnositelja zahtjeva VSG PLUS d.o.o. Rijeka, Riva 4

Datum objave: 05.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko turističke građevine na k.č. 722/6, k.o. Soline, podnositelja zahtjeva VSG PLUS d.o.o. Rijeka, Riva 4

Datum objave: 05.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje ugostiteljsko turističke građevine na k.č. 722/1, k.o. Soline, podnositelja zahtjeva VSG PLUS d.o.o. Rijeka, Riva 4, objavite u kučići Krk, dana 06.03.2018. godine.

Datum objave: 05.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1546/8 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva INŽENJERING EUROPA 92 d.o.o., Ivanić Grad, Ljudevita Gaja 4

Datum objave: 05.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1546/12 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva INŽENJERING EUROPA 92 d.o.o., Ivanić Grad, Ljudevita Gaja 4

Datum objave: 05.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 1546/11 k.o. Soline, podnositelja zahtjeva INŽENJERING EUROPA 92 d.o.o., Ivanić Grad, Ljudevita Gaja 4

Datum objave: 02.03.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće na k.č. 247/11, k.o. Miholjice, podnositelja zahtjeva Ivan Stipanović iz Kutine,Janja lipa, Ulica hrvatskih branitelja 59

Datum objave: 27.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće i garaže na k.č. 3970, k.o. Omišalj - Njivice, podnositelja zahtjeva Mirjana Pavlić Turkalj iz Rijeke, Vodovodna 6

Datum objave: 27.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 919/2 k.o. Sveti Anton, podnositelja zahtjeva VIVUS d.o.o.

Datum objave: 23.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske kuće na k.č. 2209/8, k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva Linija Bonetti d.o.o. Krk, Mate Balote 43 , objavite u kućici Krk.

Datum objave: 23.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č.864/2, k.o. Sveti Anton, podnositelja zahtjeva Mirjana Jelić ,Malinska , Dubašljanska 85, objavite u kućici Krk.

Datum objave: 13.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 971/13, k.o. Skrbčići, podnositelja zahtjeva Inela nekretnine d.o.o.Sesvete , Selčinska 15/IV.

Datum objave: 13.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 4942/3, k.o. Punat, podnositelja zahtjeva Simon Gomilšek , Slovenija, Maribor, Igriška ulica 21.

Datum objave: 02.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3039/1, k.o. Bogović ( koja se formira od dijela k.č. 3039, k.o. Bogović), podnositelja zahtjeva Miba gradnja d.o.o. Zagreb, Istarska 64.

Datum objave: 02.02.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 3039/2, k.o. Bogović ( koja se formira od dijela k.č. 3039, k.o. Bogović), podnositelja zahtjeva Miba gradnja d.o.o. Zagreb, Istarska 64.

Datum objave: 12.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Čižići-Soline-Klimno, kanalizaciju naselja Čižići (IV. faza), na česticama k.č. 1058/9, 1058/8, 1052/8, 1052/3, 1052/5, 1052/12, 1053/4, 1052/11, 976/4, 976/3, 975/6, 975/4, 977/2, 972/2, 1117/1, 2725/1, 1839/1, 1058/1, 1186/1, 1117/28, 2726/1, 2726/2, 1120/7, 1120/16, 2727/1, 2727/2, *158, 1126/4, 980/3, 971/3, 971/2, 971/1, 966/4, 937/9, 865/1, 879/1, 865/5, 1839/26, 2725/5, 1194/2, 1196/6, 1193/6 i 1193/7, sve k.o. Sužan, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 12.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Čižići-Soline-Klimno, kanalizaciju naselja Klimno (VI. faza), na česticama k.č. 7194, 220/16, 220/18, 335/1, 262/1, 266/5, 257/2, 257/4, 258/1, 256/24, 256/11, 7160/1, 252/3, 252/2, 251/2, 251/1, 251/3, 253, 712/4, 740/1, 741/1, 7195/4, 31/3, 1074/10, 7333, 650/17, 1074/184, 652/8, 674/2, 675/1, 1074/4, 710/7, 658/4, 656/2, 657/3, 660/7, 712/34, 711/3, 711/5, 710/12, 710/10, 710/9, 712/10,1074/11, 1074/1, 688/6, 1074/412 i 1074/5, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 11.01.2018
U postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Čižići-Soline-Klimno, kanalizaciju naselja Klimno (VI. faza), na česticama k.č. 7194, 220/16, 220/18, 335/1, 262/1, 266/5, 257/2, 257/4, 258/1, 256/24, 256/11, 7160/1, 252/3, 252/2, 251/2, 251/1, 251/3, 253, 712/4, 740/1, 741/1, 7195/4, 31/3, 1074/10, 7333, 650/17, 1074/184, 652/8, 674/2, 675/1, 1074/4, 710/7, 658/4, 656/2, 657/3, 660/7, 712/34, 711/3, 711/5, 710/12, 710/10, 710/9, 712/10,1074/11, 1074/1, 688/6, 1074/412 i 1074/5, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, za dan 19. siječnja 2018. godine

Datum objave: 09.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Šilo, kanalizaciju naselja Šilo + CS-12 Šilo 1.LOK (VII. faza), na česticama k.č. 819/1, 845, 1692, 1702, 1074/1, 1074/75, 1074/77, 1074/91, 1074/100, 1074/144, 1074/157, 1074/165, 1074/178, 1074/230, 1074/273, 1074/314, 1074/429, 1074/433, 1074/506, 1536/8, 1536/9, 1546/1, 1546/2, 1568/3, 1569/5, 1569/7, 1587/4, 1587/5, 1603/1, 1603/5, 1621/3, 1627/3, 1637/2, 1646/2, 1689/4, 1711/3, 1714/2, 1714/3, 1715/2, 1715/3, 1716/3, 1717/1, 1717/6, 1720/2, 1721/5, 1722/2, 1724/1, 1726/1, 1734/6, 1744/1, 1746/3, 1747/12, 7214/1, 7214/19, 7214/24, 7214/26, 7214/27, 7214/37, 7214/38, 7220/1, 7317/1, 7317/2 i 7317/6, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 02.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju postojećeg raskrižja u kružno raskrižje „Sv. Vid“, na k.č. i dijelovima k.č. 4314/4, 282/7, 282/6, 288/4, 4314/6, 4314/5, 284/3, 309/3, 309/1, 4314/7, 309/5, 309/4, 312/3, 312/4, 312/5, 4254/2, 4314/8, 287/2, 287/1, 4314/9, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 344/1, 344/3, 4301/2, 286/4, 286/2, 286/5, 346/4, 338/1, 286/7, 282/8, sve k.o. Miholjice, po zahtjevu koji je zatražila Općina Malinska-Dubašnica iz Malinske, Lina Bolmarčića 22, zastupana po Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke, Moše Albaharija 10a

Datum objave: 27.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće s jednim stanom i bazena na k.č. 5443 k.o. Soline (nastaje spajanjem k.č. 5442, 5443, zgr.č. 261, 262/1, 262/2, 262/3 i 263 sve k.o. Soline) u naselju Gostinjac, investitora Igora Džodana

Datum objave: 27.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 2196/7, k.o. Krk-grad u naselju Krk, po zahtjevu koji su zatražili investitori Ivanka i Cvjetko Miklić, Krk, Mate Balote 35

Datum objave: 27.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske kuće na k.č. 994/1, k.o. Sveti Anton u naselju Malinska, po zahtjevu koji je zatražio investitor Azimut projekt d.o.o. Sesvete, Krste Hegedušića 48a

Datum objave: 19.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija restorana i izgradnja vanjskog bazena na čestici k.č. 770/1 k.o. Poljica u kampu Glavotok, po zahtjevu koji je zatražio investitor Glavotok d.o.o. Krk, Glavotok 4

Datum objave: 19.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. 350/2, k.o. Miholjice unutar građevinskog područja naselja Sveti Vid, po zahtjevu koji je zatražo investitor Daniel Vukadinović Levski

Datum objave: 12.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju ceste Križ-Riva (dio nerazvrstane ceste OMI-79) na dijelovima k.č. 5144, 5140, 5139, 5135, 5134, 5133, 5132, 5082, 5081, 5080, 5061, 5060/1, 5059, 5058, 5057, 5056, 5055, 5053/1, 4521, 4520, 4518/1, 4510/1, 4508, 4507, 4505/1, 4504, 4503, 4502, 4473, 4465, 4464, 4463, 4462, 4461, 4363/2, 4361, 4360, 4349, 4347, 4343, 4337, 4332/2, k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, po zahtjevu koji je zatražila Općina Omišalj iz Omišlja, Prikešte 13, zastupana po Zlatku Pavušeku, ing.građ. zaposlenom u GPZ d.d. Rijeka

Datum objave: 07.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : dvosmjerna nerazvrstana prometnica na k.č. 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1306/4, 1308/1, 1308/2, 1308/4 i 1308/6, sve u k.o. Bogovići unutar građevinskog područja naselja Kremenići, po zahtjevu koji je zatražo investitor Općina Malinska – Dubašnica

Datum objave: 07.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/17-06/19 za rekonstrukciju postojeće zgrade u zgradu poslovno-stambene namjene na k.č. 2979/1 k.o. Krk-grad (nastaje iz dijela k.č. 2979 k.o. Krk-grad) u naselju Krk po zahtjevu Ivice Lužine i Željke Cvitkušić-Lužina

Datum objave: 04.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće sa bazenom u okućnici na k.č. 2562/2, k.o. Poljica u naselju Kapovci, po zahtjevu investitora Josipa Pajeska

Datum objave: 04.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine na k.č. 2478/18, k.o. Sužan u naselju Čižići, po zahtjevu investitora Anela Šćulac iz Viškova, Mladenići 130 i Junuza Kovačević iz Rijeke, Rastočine 5

Datum objave: 15.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/17-06/156 za rekonstrukciju stambene zgrade na k.č. 653/5 k.o. Sužan (nastaje spajanjem k.č. 653/5 i dijela k.č. 653/4 obje k.o. Sužan) u naselju Čižići, po zahtjevu Kristine Laco, Zagreb, Britanski trg 6

Datum objave: 24.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju samostojeće stambene građevine P+1 sa 3 stambene jedinice na novoplaniranoj čestici k.č. 879/1 k.o. Vrbnik (dio k.č. 879 k.o. Vrbnik) u naselju Vrbnik, po zahtjevu koji je zatražio investitor Neven Medić iz Rijeke, Ivana Matrljana 28A, zastupan po opunomoćeniku Plan A d.o.o. Rijeka, Kapitanovo 2

Datum objave: 05.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Porat i Vantačići na k.č. 2588/8, 1579/10, 1572/31, 1572/7,1577/9, 2585/1, 2588/10, 1494/2, 1494/5, 2607, 2586/2, 1565/29, 1565/32, 1565/30, 1580/11, 1579/5, 1579/4, 1582/2, 1582/1, 1580/5, 2582/5, 1578/9, 1580/35, 1580/4, 1491/40, 1492/30, 1492/53, 1490/4, 1490/6, 1594/2, 1591756, 1591/42, 1591/3, 1413/17, 1413/12, 1413/6, 1490/8, 1490/7,1490/1, 1487/1, 1487/3, 1486/2, 1485/1, 1479/2, 1474/1, 1473/1, 1468/3,1474/2, 1476/1, 1477/1, 2582/7, 1412/10, 1412/9, 1412/6, 1417/9, 1419/5, 1420/8, 1417/13, 1594/2, 1596/5, 1415/2, 1412/11, 1412/12, 1412/10, 1415/18, 1416/1, 1479/1, 1482/2, 1482/6, 1485/2, 148571, 1486/1, 1474/2, 1475/4, 1459/2, 1457/2, 128/6, 128/7, 1297/1, 2582/8, 2582/9, 2582/11, 2582/23, 2582/22, 2584/8, 1326/3, 1395/4, 1400/3, 1393/3, 1399/13, 1401/6, 1421/10, 1423/19, 1423/17, 1430/3, 1431/3, 1437/8, 1308/2, 1308/1, 1307/3,1307/1, 1325/3, 1268/9, 1268/4, 1265/26, 1263/1 i 2611, sve čestice u k.o. Sveti Anton po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 18.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Njivice (zona Rosulje) na česticama k.č. 11188, 11123, 11148, 11147, 11146, 10505/1, 11375, 11067, 10815, 10911, 10895, 10897/1, 10897/2, 10897/3, 10897/4, 10897/5, 10897/6, 10897/7, 11113, 11168, 10894, 11283/1 k.o. Omišalj-Njivice, na k.č. 3911/1 i 3910/1 k.o. Miholjice i na k.č. 4727/18 k.o. Omišalj, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 14.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže Draga Baška, Jurandvor i Batomalj na k.č. 8130/1, 8135, 8131/1, 5210/59, k.o. Batomalj, k.č. 11184, 11183, 11178/13, 11182, 11137/3, 11141, 36/1, 1177, 1278/1, 1278/2, 1278/4, 1277, 1180, 1181/1, 1181/2, 1182/1, 1183/1, 1185/1,1186/6, 1186/7,1186/1, 1202/5, 1202/4, 1202/3, 1202/1, 1203/2, 1203/1, 1201, 1199, 1198/1, 1197/1, 11142/2, 41/1, 11142/1, 11142/5, 11142/3, 11142/4, 682, 689, 691, 694, 695, 696,698/1, 698/2, 699/3, 699/2, 294, 291/1, 289, 203, 11148/4, 275/1, 294, 11148/3, 187/1, 187/2, 191, 193, 204, 205/1, 205/2, 282/3, 11140/1,275/1, 254, 330/2, 331/2, 319, 310, 316/1, 314, 11149/1, 297/1, 296/1, 696/1, sve u k.o Draga Baška, k.č. 8867/4, 5493/6, 5493/7, 5493/8, 5493/10, 8868/3, 8868/1,8868/6, 8869/1, 6029, 6023/1, 6023/2, 6022/3, k.o. Baška rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže Draga Baška, Jurandvor i Batomalj na k.č. 8130/1, 8135, 8131/1, 5210/59, k.o. Batomalj, k.č. 11184, 11183, 11178/13, 11182, 11137/3, 11141, 36/1, 1177, 1278/1, 1278/2, 1278/4, 1277, 1180, 1181/1, 1181/2, 1182/1, 1183/1, 1185/1,1186/6, 1186/7,1186/1, 1202/5, 1202/4, 1202/3, 1202/1, 1203/2, 1203/1, 1201, 1199, 1198/1, 1197/1, 11142/2, 41/1, 11142/1, 11142/5, 11142/3, 11142/4, 682, 689, 691, 694, 695, 696,698/1, 698/2, 699/3, 699/2, 294, 291/1, 289, 203, 11148/4, 275/1, 294, 11148/3, 187/1, 187/2, 191, 193, 204, 205/1, 205/2, 282/3, 11140/1,275/1, 254, 330/2, 331/2, 319, 310, 316/1, 314, 11149/1, 297/1, 296/1, 696/1, sve u k.o Draga Baška, k.č. 8867/4, 5493/6, 5493/7, 5493/8, 5493/10, 8868/3, 8868/1,8868/6, 8869/1, 6029, 6023/1, 6023/2, 6022/3, sve u k.o. Baška, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 04.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija vodovoda VS Haludovo – naselje Malinska na česticama k.č. 443/1, 418/1, 3256/1, 422/2, 422/4, 3255/5, 3255/4, 420/1, 414/1, 3254/2, 3254/13, 426/4, 438/2, 437/2, 439/3, 291/4, 292/1, 291/2, 291/1, 283/9, 3252, 215/1, 178/62, sve k.o. Bogovići, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 01.09.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju višestambene zgrade s 30 stanova u gradu Krku na k.č. 2286/1 k.o. Krk-grad po zahtjevu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb, Savska cesta 41/V

Datum objave: 30.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dvije postojeće stambene građevine u poluugrađenu obiteljsku kuću s tri etaže (S+P+1) s jednim stanom i rekonstrukciju postojeće pomoćne građevine na česticama k.č. 1577 i 1578 k.o. Baška-nova (novoplanirana k.č. 1578 k.o. Baška-nova) u naselju Baška, Gorinka 61a, po zahtjevu koji je zatražio investitor Bojana Vidas iz Rijeke, Bribirska 5

Datum objave: 25.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za za izgradnju sanitarne kanalizacije i vodovodnih ogranaka na k.č. 4113, 3308, 2998, 1993, 1991, 1992, 4101/1, 1299, 1296, 4110, 622, 2074, sve k.o. Baška-nova u naselju Baška, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 25.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Čižići-Soline-Klimno, kanalizaciju naselja Soline (V. faza), na česticama k.č. 7160/1, 7165, 7167, 7173/1, 7173/3, 7173/4, 7173/6, 7174, 7177, 77/4, 79/3, 88/3, 93/2, 114, 141/1, 191/3, 193/5, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 17.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj, Podsustava Šilo (II. faza), na česticama k.č. 1074/1, 1350/1, 1350/3, 1350/4, 1350/5, 1353/1, 1353/2, 1355, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1358/4, 1358/12, 1358/8, 1359/1, 1359/6, 1359/3, 1359/5, 1360, 1362, 1364/1, 1074/77, 1074/144, 7317/5, 7317/1, 7317/6, 7317/2, 7331, 7317/4, 1620/4 i 1074/91, sve k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 17.08.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju depandanse hotela Kanajt, na građevnoj čestici k.č. 3696/5 k.o. Punat (koja se formira od k.č. 3696/166 i 3696/296 i dijelova k.č. 3696/5, 3696/7 i 3696/169 k.o. Punat), po zahtjevu koji je zatražio investitor Marine Punat d.o.o. Punat, Puntica 7.

Datum objave: 07.08.2017
Javni poziv strankama radi objave na mrežnim stranicama u postupku izdavanja građevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/17-06/137 za gradnju boćališta u sklopu sportsko-rekreacijskog centara u gradu Krku na k.č. 3320/1 k.o. Krk-grad po zahtjevu GRADA KRKA, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

Datum objave: 13.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Punat ,na k.č. 4779/3, 4780/2, 4772/20, 4772/9, 289/8, 289/11, 6124/2, 4715/2, 4716/3, 4687/4,734, 4673/4, 6119/1, 6118/1, 4888/1, 4889/5, 4863/3, 4864/3, 4864/5, 4864/8, 4868/2, 4894/1, 4893/2, 4896/2, 4898/3, 4899/2, 4854/2, 270/1, 270/2, 271/3, 272/2, 251/4, 251/2, 274/5, 288/1, 287/3, 302, 6165, 338, 4709/6, 737/4, 4700/3, 4699/2, 4698/3, 4697/6, 4600/2, 4600/1, 4599/2, 4667/2, 4700/2, 4699/2, 4697/5, 4697/4, 4696/3, 4693/2,4692/4, 469273,469173, 4690, 4669/5, 4671/2, 4672/4, 4673/4, 4673/7, 4673/3, 6124/1, 4575/2, 4604/4, 4604/27, 4604/7, 4603/3, 642/3, 4614/5, 4612/3, 6119/2, 4618/2, 4619/3, 4619/4, 4620/2, 4621/2, 4622/2, 4623/3, 4623/4, 4624/2, 4625/4, 4625/6, 4626/3, 4654/2, 4653/4, 4653/3, 4652/3, 4650/6, 4644/2, 8944, 9127/1, 8619, 8651, 8652/1, 8273, 8286/1, 8287/3, 8289/1, 8649, 8713/7, 8661/1, 8690/2, 1474/2, 1474/4, 1474/1, 8298/1, 8654/2, 8653/3, 8652/3, 8652/1, 8424/3, 8439/3, 8436/3, 8578, 8422, 9127/1, 8635, 8649, 8381, 8331, 8382, 8101, 6139/12, 6139/18, 6139/19, 6139/5, 9123, 6139/16, 6139/17, sve čestice u k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 09.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Omišalj, na k.č. 111, 115, 117/1,152, k.o. Omišalj, te k.č. 1749/1, 140, 1648, 2030/3, 3946, 4090/1, 4210, 281, 194, 195, 141,785, 755/1,753, 752, 978, 1013, 1055, 1120/1, 1001, 867, 869, 871, 1031, 1042, 1070, 1096, 1128, 1144, 1405, k.o. Omišalj – Njivice, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 09.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Kornić, na k.č. 4452/1, 4451, 4452/3, 301/48, 1481/29, 735/181, 738/185, 738/187, 4457/2, 356/127, 1481/1, 4457/10, 4452/4, 1481/27, 1478/48, 91/15, 735/39, 695/5, 15/2, 20, 1523/2, 1555/1, 1528/5, 735/5, 709/36, 735/14, sve čestice u k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 09.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u ulicama Kančinar i Buć u naselju Omišalj, na k.č. 4502, 4501, 4535, 5051, 5047/2, 5046/4, 4521, 5057, sve čestice u k.o. Omišalj – Njivice, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 09.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u u Ulici Galija i Starobašćanskoj ulici u naselju Punat na k.č. 6119/2, 4653/4, 4653/3, 4652/3, 4650/6, 4650/5, 4647/5, 4646/2, 4645/4, 4645/3, 4644/2, 4647/3, 4696/3, 4693/2, 4692/4, 4692/3, 4669/5, 4671/2, 4672/4, 4673/4, 4673/7, 4673/3, 4587/7, 4600/2, 4600/1, 4599/2, 4667/2, 4700/2, 4699/2, 4697/6, 4697/4, 4643/2, 6110/1, 6117/1, 6118/4, 4869/2, 4855/4, 4857/3, 4858/6, 4858/10, 6119/1, 4894/1, 4893/2, 4896/2, 4898/3, 4899/2, 4900/2, 4854/2, 4853, 4848/4, 4848/5, 4848/6, 4823/30, 4849/2, 8056,8085,8101, 8141/2, 8141/1, 8148, 8110, 6139/14, 7832, 9127/1, 4611/2, 4618/2, te gr.č. 736/2, sve čestice u k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 08.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u Krčkoj ulici i Ulici Stjepana Radića u naselju Njivice, na k.č. 11234, 11123, 11286/6, 11286/7, 11286/8, 11285/3, 11283/1, 11146, sve k.č. u k.o. Omišalj - Njivice, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 08.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u Ulici 17. Travnja u naselju Kornić na k.č. 1560/44, 1560/37, 1560/49, 1565/6, 1565/1, 1567/13, 1567/1, 1567/12, 1566/10,1481/29, 1567/2, 1567/3, 4457/10, sve čestice u k.o. Kornić,po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 08.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Krk na k.č. 2239/1, 2226/16, 4019/5, 2228/11, 2227/2, 2239/1, 2179/1, 2204/1, 2202/4, 2142/2, 4019/1, 2275/7, 2276/10, 2278/9, 2279/4, 2276/8, 2268/1, 2420/1, 2426, 2453/1, 2452, 2431/2, 2421/1, 2400/2, 2407, 2453/1, 2442, 2389/3, 2473/1, 2484, 2479/2, 2464, 2456/1, 2453/1, 2442, 2389/3, 2473/1, 2484, 2479/2, 2464, 2456/1, 2453/1, 2403, 2549/7, 2558, 2567/5, 2391/1, 2311/6, 2311/10, 2312, 2316, 2343/2, 4021/1, 2317, 4020/1, 2522, 2390/1, 2341/1, 2377, 2388/8, 2387/8, 2388/15, 2474/6, 2475/2, 2483/2, 2484, 2486/3, 2387/4, 2387/3, 2377, 2388/1, 2363, 2366/2, 2476/2, 2494, 2497, 4018/1, 2763, 4026/2, 2058/1, 2064/1, 2065, 2081, 4027/1, 3329/3, 3330/7, 3331/3, 3314/8, 3255/3, 3323/3, 3261, 3260/1, 3324/1, 3331/2, 4025, 2997, 3440/12, 3421/3, 3411/4, 3420/7, 3023, 3029, 3352/1, 4029/1, 3551/1, 3393/1, 3395/3, 3394/5, 3395/7, 3400/2,, 4029/1, 3398/2, 3491, 3512/1, 3538/2, 3536/2, 3541, 3532, 3534, 3500, 3512/1, 3062, 3738, 4032/1,3671/4, 3712, 3912/2, 3770/1, 3908/3, 4032/2, 4032/5, 3898/6, 3912/2, 3796/5, 3776/1, 3700/6, 3676, 3698/4, 3696/12, 3758/2, 3893/3, 3917/1, 3770/1, 37654, 3932/1, 3932/2, 3933, 4033/3, sve čestice u k.o. Krk-grad , po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 06.06.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju križanja Ulice Stjepana Radića i Ulice Narodnog preporoda s parkiralištem na dijelovima k.č. 2103/2, 2103/3, 2115/1, 2102, 4078, 2136, 2137/3, 4079/1, 2666, 2652, 3170, 2095, 2096, 2097/1, 2097/2, 2098, 2100, 2099, 2101, 2092/1 k.o. Krk-grad u gradu Krku, po zahtjevu koji je podnio Grad Krk iz Krka, Trg bana J. Jelačića 2

Datum objave: 25.04.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Sveti Vid Miholjice na česticama k.č. 4313/11, 4313/1, 4311, 4254/4, 21/5, 4301/3, 4304/1, 4303/5, 4308/2, 549/9, 558/6, 4310/1, 4310/2, 4312, 4313/12, 4314/1, 4303/2 i 4313/13, k.o. Miholjice, po zahtjevu investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 05.04.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju luke otvorene za javni promet županijskog značaja Punat na k.č. 8506/1, 8506/2, 8506/3, 8514/6, 8514/10, 8514/11, 9132, 9133, 9134, 9135 k.o. Punat u naselju Punat, po zahtjevu koji je zatražila Županijska lučka uprava Krk iz Krka, Trg bana Josipa Jelačića 5, zastupana po tvrtki Obala d.o.o. Split, Gat Sv. Duje 1

Datum objave: 14.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju javne rasvjete na k.č. 10505/1 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice u Ulici kralja Tomislava, po zahtjevu OPĆINE OMIŠALJ, Omišalj, Prikešte 13

Datum objave: 10.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sabirne ulice SU 1, ostale ulice OU 1 i OU 2 i kolno-pješačke površine KP 3 na dijelovima k.č. 437/3, 437/2, 433/12, 437/4, 433/11, 433/10a, 433/6a, 433/10, 433/7, 433/1, 326, 3254/3, 332/4, 325, 348/1, 433/14, 433/6a, 433/8a, 433/15, 433/5, 433/7a, 434/1, 434/11, 305/1, 434/9, 434/10, 434/12, 434/13, 434/6, 305/2, 299/2, 436/1, 436/2, 294/1, 292/1, 292/2, 291/2 i 294/6, sve k.o. Bogović u naselju Malinska, po zahtjevu koji je zatražila Općina Malinska-Dubašnica iz Malinske, Lina Bolmarčića 22, zastupana po Zlatku Pavušeku iz GPZ d.d. Rijeka, Đure Šporera 8

Datum objave: 06.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju prometnice na dijelovima k.č. 1795 i 1794/2 obje k.o. Linardić u naselju Brzac, po zahtjevu GRADA KRKA, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

Datum objave: 02.02.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju nadstrešnice iznad dijela tribina na nogometnom stadionu Josip Pepi Uravić i gradu Krku na k.č 3320/1 k.o. Krk-grad, po zahtjevu GRADA KRKA, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

Datum objave: 19.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju 20 kV kabela TS 20/0,4 kv Vidikovac 2 na na k.č. 2211/11, 2211/1, 2212/3, 2210, 2197/2, 2199/1, 2209/1,2207/1, 2207/5, 2207/14, 2228/8, 2238/2, 2212/1, 2239/1, 2243/1, 2242/3, 2260/1, k.o. Krk- grad, po zahtjevu koji je zatražio investitor HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. –Elektroprimorje Rijeka

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju kampa Pila na k.č. 9052 (k.č. 9052, 9045, 8946, 9113, 9114, 9115, 9108/3, 9123, 233, 320, 317/2 i dijelovi k.č. 9042/1, 9072, 9050, 9044, 8944 i 319) k.o. Punat u naselju Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Hoteli Punat d.d. iz Punta, Obala 102

Datum objave: 02.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju stambene građevine i prenamjenu u ugostiteljsko-turističku građevinu tipa apart-hotel, na česticama grč. 790/1, 790/2 i k.č. 323/2, 323/3, 324/1, 324/4, 324/5, 324/3 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, po zahtjevu koji je zatražio investitor Turistički obrt „Apartmani Maja“ vl. Maja Fugošić iz Vrbnika, Supec 54

Datum objave: 24.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : gradnja kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u naselju Omišalj , ulice Kančinar i Buć , na k.č. 4502, 4501, 4535, 5051, 5047/2, 5046/4, 4521, 5057, k.o. Omišalj – Njivice (ni), po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 24.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u naselju Punat, odvojci Ulice Galija i Starobašćanske ulice, na k.č.6119/2, 4653/4, 4653/3, 4652/3, 4650/6, 4650/5, 4647/5, 4646/2, 4645/4, 4645/3, 4644/2, 4647/3, 4696/3, 4693/2, 4692/4, 4692/3, 4669/5, 4671/2, 4672/4, 4673/4, 4673/7, 4673/3, 4587/7, 4600/2, 4600/1,4599/2, 4667/2, 4700/2, 4699/2, 4697/6, 4697/4, 4643/2, 6110/1, 6117/1, 6118/4, 4869/4, 4855/4, 4857/3, 4858/6, 4858/10, 6119/1, 4894/1, 4893/2, 4896/2, 4898/3, 4899/2, 4900/2, 4854/2, 4853, 4848/4, 4848/5, 4848/6, 4823/30, 4849/2, 8056, 8085, 8101, 8141/2, 8141/1, 8148, 8110, 6139/14, 7832, 9127/1, 4611/2, 4618/2, te gr.č.736/2, sve čestice k.o. Punat , po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 23.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela tlačnog voda CS „Ponikve“ – PKV „Lizer“ , na k.č. 4414/25, 4414/19, 4414/24, 4414/21, 4414/9, 4165/84, 4165/85, 4165/80, 4165/88, 4165/77, 4165/76, 4165/100, 4165/49, 4171/2, 4171/1, 4165/102, 4165/43, 4165/46, 4165/45, 4165/42, 4165/41, 4163/1, 4163/2, 4147/4, 4147/3, 4147/2, 4147/1, 4151/2, 4151/1, 4153/1, 4153/5, 4153/6, 4153/2, 4153/4, 4153/3, 4155/2, 4155/1, sve čestice u k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 23.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora sanitarne kanalizacije i vodovoda u Ulici 17. travnja u naselju Kornić, na k.č. 1560/44, 1560/37, 1560/49, 1565/6, 1565/1, 1567/13, 1567/1, 1567/12, 1566/10, 1481/29, 1567/2,1567/3, 4457/10, k.o. Kornić , po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 23.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju vodovoda Dunat – VS Punat, I. faza , na k.č. 707/4, 435, 433/2, 518/2, 539/2, 538, 537, 536, 535, k.o. Kornić, te k.č., 3708/9, 6150/1, 6150/7, 3586/3, 3586/4, 3582/2, 3581/3, 3577/5, 3577/9, 3577/12, 3577/14, 3576/3, 3575/3, 3556/4, 3555/4, 3554/4, 3559/3, 3560/2, 3561/2, 3548/7, 3548/27, 3548/23, 3548/25, 3548/29, 3547/2, 3546/3, 3545/3,3544/3, 3543/2, 3542/2, 3547/2, 3527/11, 3527/12, 3510/6, 3510/7,3503/4, 3517/2, 6145/9, 2207/2, 2206/2, 2205/2, 2219/3, 2220/4, 2220/5, 2223/5, 2223/6, 2225/2, 2226/2, 2227/2, 2241, 2242, 2247/4, 2247/9, 2247/10, 2246/3, 2257/2, 2255/2, 2254/2, 6145/26, 3346/2, 3348/2, 3349/2, 3343/4, 3343/5, 3343/8, 3343/13, 3325/2, 3325/3, 3323, 3322, 3318/4, 3318/5, 3318/6, 3306/2, 3304, 3303, 6148/1, 3267, 3268/1, 3268/2, 3269/1, 3270, 3155/2, sve u k.o. Punat,po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 22.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnju nerazvrstane prometnice na predjelu Mali Kartec u Gradu Krku na k.č. 3865/7, 3866, 3862/2, 3862/5, 3861/11,3860/2, 3859/3, 3873/2, 3871/2, 3873/4, 3895/2, 4032/11, 3864/5, 4032/12, 3864/6,3865/2, 3864/7, 3862/3, 3865/5, 3859/2, 3861/9, 3870/1, 3863/3 i 3812/2, k.o. Krk – grad , po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Krk, Trg bana Jelačića 2

Datum objave: 18.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijska dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja prometnice - dijela Crikveničke ulice , na dijelovima k.č. 3820, 3853/3, 3852, 3841, 3850, 3851, 3839/6, 3842/10, 3855, 3840/1, 3843/1, 3840/5 i 4030, sve čestice u k.o. Krk –grad u naselju Krk, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Krk, Trg bana Jelačića 2

Datum objave: 08.11.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za rekonstrukciju ulice Večja na dijelovima k.č. 468/2, 469, 518/4, 518/3, 518/2, 518/1, 518/6 te na k.č. 518/7 i 564/1 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Omišalj iz Omišlja, Prikešte 13

Datum objave: 07.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj i to podsustava Čižići-Soline-Klimno i podsustava Šilo koji se sastoji od kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda te crpnih stanica: crpne stanice CS-1 „Čižići“ s retencijskim bazenom na dijelu z.č. 1058/1 k.o. Sužan, crpne stanice CS-2 „Klimno 1“ s retencijskim bazenom na z.č. 224/2 k.o. Soline, crpne stanice CS-3 „Klimno 2“ s retencijskim bazenom na dijelu z.č. 7334 k.o. Soline, crpne stanice CS-4 Klimno 3 sa sigurnosnim preljevom na dijelu z.č. 1074/1 k.o. Soline, crpne stanice CS-5 Šilo 1 sa sigurnosnim preljevom na z.č. 1620/4 k.o. Soline, crpne stanice CS-6 Šilo 2 sa sigurnosnim preljevom na z.č. 1074/91 k.o. Soline, crpne stanice CS-7 Šilo 3 sa sigurnosnim preljevom na z.č. 1074/91 k.o. Soline, crpne stanice CS-8 „Soline 1“ s retencijskim bazenom na dijelu z.č. 93/2 k.o. Soline, crpne stanice CS-9 „Čižići 1.LOK“ s retencijskim volumenom na dijelu z.č. 2727/1 k.o. Sužan, crpne stanice CS-10 „Klimno 1.LOK“ s retencijskim volumenom na dijelu z.č. 1074/1 k.o. Soline, crpne stanice CS-11 „Klimno 2.LOK“ s retencijskim volumenom na dijelu z.č. 1074/1 k.o. Soline, crpne stanice CS-12 „Šilo 1.LOK“ s retencijskim bazenom na dijelu z.č. 1536/9 k.o. Soline i podmorskog ispusta Klimno, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 19.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija vodovoda PKV Lizer - VS Krk na k.č. 4414/18, 4414/19, 4414/25, 4422/2, 4429/1, 4430/1 k.o. Kornić, na k.č. 1963, 1964/4, 1964/6 k.o. Krk i na k.č. 2108/5, 2109, 2114/6, 4018/1 k.o. Krk-grad, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 15.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja sabirne ulice SU1, ostale ulice OU1, OU2 i kolno - pješačke površine KP3 unutar UPU-a 3, Dobrinčevo u Malinskoj na dijelovima k.č. 437/3, 437/2, 433/12, 337/4, 433/11, 433/10, 433/6, 433/7, 433/1, 326, 3254/3 (put), 332/4, 325, 348/1, 433/14, 433/8, 433/15, 433/5, 433/7, 434/1, 434/11, 305/1, 434/9, 434/1, 434/10, 434/12, 434/13, 434/6, 305/2, 299/2, 436/1, 436/2, 294/1, 292/1, 291/2 i 294/6 sve čestice u k.o. Bogović po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22

Datum objave: 05.09.2016
Javni poziv strankama u postupku u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju spojnog vodovoda naselja Polje - Županje na k.č. 3888/3, 3892/2, 3893/2, 3893/5, 3893/7, 3906, 3918/1, 3918/3, 3920/2, 4198/4, 7214/1 i 7238/3 k.o. Soline, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14, za dan 14. rujna 2016. godine.

Datum objave: 05.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: sustav javne odvodnje naselja Porat i Vantačići na k.č. 1265/5, 1265/26, 1265/28, 1268/6, 1268/10,1285/1, 1285/7, 1309/3, 1310/6, 1321/2, 1377/2, 1393/3, 1395/4, 1396/3, 1396/4, 1399/13, 1412/9, 1412/10, 1412/12, 1413/1, 1413/6, 1415/2, 1415/18, 1415/24,1416/1, 1421/16, 1421/17, 1421/22, 1423/2, 1424/3, 1424/4, 1426/4, 1429/6, 1429/7, 1435/1, 1437/8, 1441/5, 1468/3, 1474/1, 1474/2, 1475/4, 1477/1, 1477/6, 1477/14, 1479/2, 1482/2,1486/1, 1490/3, 1490/6, 1491/2, 1491/37, 1491/40, 1491/42, 1491/44, 1491/65, 1565/29, 1565/30, 1565/51, 1572/7, 1572/11, 1572/31, 1577/9, 1578/9, 1579/4, 1579/5, 1580/4, 1586/26, 1586/35, 1590/9, 1591/1, 1591/56, 1596/5, 1597/15, 2582/5, 2582/6, 2582/7, 2582/9, 2582/11, 2584/1, 2584/6, 2586/2, 2588/8, 2588/9, 2588/10, 2611, 2612, 9867, 1486/2, 1487/3,1490/1, 1490/4, 1490/7, 1490/8, 1490/9, 1492/63, 1492/64, 1564/2, 1515,2604/2, 2607, sve čestice u k.o. Sveti Anton, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 05.09.2016
Rekonstrukcija vodovoda Vodosprema Baška-naselje Baška na k.č. 676, 682, 681, 8127/1, 8131/1, 971/2, 974, 8153/2, 1082/2, 1083, 1084, 1085/1, 1086/1, 1087/1, 1088/1, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1090/1, 1091/1, 1091/2, 1092/1, 1093/1, 1097/1, 1098/1, 1098/4, 1099/1, 1102/2, 1103/1, 1104/1, 1125, 1126/1,1126/2, 1127/1, 1127/2, 8128/1, 1128/2, 1128/3, 1129, 8147/11,1134/4, 1135, 1136/2, 1137/2, 1139/2, 1140/1, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1142/1, 1142/2, 1143/2, 1143/3, k.o. Batomalj, te k.č. 4099, 2918, 3308, 2998, k.o. Baška nova, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 25.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: : Rekonstrukcija vodovoda od VS Haludovo do naselja Malinska na k.č. 443/1, 418/1, 3256/1, 422/2, 422/4, 3255/5, 3255/4, 420/1, 414/1, 3254/2, 426/4, 438/2, 437/2, 439/3, 291/4, 292/1, 291/2, 291/1, 283/9, 3252, 215/1, 178/62, k.o. Bogovići , po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 25.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju vodovoda PKV Draga Baška 1 – VS Baška na k.č.3937/4, 3937/3, 3937/1, 3820/2, 3820/1, 3823, 3825/4, 3827, 3828/3, 8149/2, 3804/12, 3804/13, 3804/15, 3804/3, 3801/1, 3800, 3799/1, 3799/2, 3799/3, 5722/1, 5722/2, 5722/3, 8142/3, 5723/2, 3761/1, 3760,3759, 3753/1, 3753/2, 3745,8142/2, 5742, 5744, 5745, 5746, 5763/2, 5764/1, 5764/3, 5765, 5766/1, 5767, 8142/1, 3607, 3605, 3603/2, 3603/1, 3602/1, 3601, 3600/3, 3600/2, 3600/1, 3598, 3592/3, 3592/2, 8141/1, 3495/1, 3494, 3500, 3501/1, 3501/2, 3502, 3503/1,3503/2, 3504, 3505/1, 3505/2, 3507, 3509, 3511, 3542/1, 3542/2, 3539/1, 3539/2, 3539/3, 3539/4, 3536/2, 3534, 3532/2, 3532/1, 3531, 3528/2, 3527/2, 3527/1, 3526, 8150, 5848/1, 5848/2, 5848/3, 5848/4, 5848/5, 5848/6, 5848/6, 5848/7, 5652/1, 5852/2, 5853, 8140/1, 3341/2, 3341/1, 3336/4, 3336/3, 3336/2, 8151, 5926/1, 5926/2, 5927, 5928, 5929, 5930/1, 5930/2, 5931, 5955/2, 5939, 5940/2, 8152, 2987, 2989, 2990/1, 2990/2, 2990/3, 2991/1, 2991/2, 2991/3, 2991/5, 2991/4, 2995/1, 2955/2, 2996/1, 2996/2, 2997/1, 2997/2, 2999, 3001, 3002, 3003, 8138, 3229, 3227, 3226, 3223, 3216/1, 3216/2, 3215, 3202, 3200/1, 3197/2, 3183/4, 3183/3, 3179, 3175712, 3175713, 3175/14, 3175/15, 3175/16, 3175/17, 3175/21, 3162/2, 3163/1, 3163/2, 3156/1, 3155, 3154, 3131/3, 3132, 3133, 813771, 3134/2, 8153/1, 2737, 2744/1, 2744/2, 2745, 2754, 2755, 2595, 2590, 2572, 2571, 2570, 2569, 2564, 2568, 2567/1, 2533/3, 2532/3, 2532/1, 2531, 2530, 2529/3, 2529/2, 2529/1, 2478, 2477, 2469, 2470/1, 2466/1, 2466/2, 8154, 2260, 2261/1, 2261/2, 2269/2, 2270, 2185, 2183/2, 2183/1, 2132/3, 2132/1, 2131, 2126/2, 2126/1, 2125, 2124/2, 2124/1, 2123, 2122, 2018, 2019/1, 8130/1, 156/2, 156/1, 157/2, 159/2, 159/3, 159/4, 165/5, 165/4, 165/3, 165/2, 165/1, 167, 8127/4, 127/1, 117/2, 116, 431, 432, 433, 429, 438/1, 438/3, 438/2, 426/2, 426/1, 409, 8127/2, 382/2, 382/1, 381, 380/2, 380/1, 8131/1, 681, 682, sve k.č. u k.o. Batomalj, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 23.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju prilazne ceste na k.č. 1245/10 k.o. Poljica (nastale spajanjem dijelova k.č. 1245/1, 1245/2 i 1246 sve k.o. Poljica) po zahtjevu investitora Delta projekt d.o.o., Rijeka, Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4

Datum objave: 17.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja 20 kV kabelskog voda TS 20/0,4kv Stara Baška-TS 20/0,4kv Stara Baška 2 na k.č. 344/7, 344/5, 2263/2, 257/2, 257/1, 255, 2264/1, 2266/1, 2266/2, 1415/2, 1416, 1417, 1419, 1426, 1425, 1480/9,1480/8, 1479/6, 1479/5, 1479/4. 1479/3, 1479/2, 1479/1, 1478/2, 1478/1, 1477/1, 1476/1 , 1475, sve k.č. u k.o. Stara Baška, po zahtjevu investitora HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka.

Datum objave: 15.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: dvosmjerna prometnica sa jednostranim pješačkim nogostupom oznake SU 1 na dijelovima 2419, 2431, 2432/1, 2430/2, 2428/2, 2432/2, 2420/4, 2428/1, 2427/3,2427/2, 2427/1,sve k.č. u k.o. Bogović unutar površine za izdvojene namjene – poslovne namjene oznake K3, Barušići, po zahtjevu Općine Malinska - Dubašnica.

Datum objave: 07.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Fekalna kanalizacija zapadnog dijela grada Krka – II. Faza , a izmjena i dopuna odnosi se na izmještanje, skraćivanje ili produženje dijela trase na k.č. 2060/2, 2058/12, 2058/2, 2058/1, 2064/1, 2065, 2081, 3280/1, 3279/4, 3280/3, 3314/8, 3314/7, 4028, 3384/4, 3384/5, 3385/7, 3320/1, 3437, 3440/3, 3439, 3440/1, 3440/7,3440/12, 3421/3, 3416/2, 3149/1, 3761/2, 3758/2, 3760, 3759, 3615, 3616, 3630/2, 3629/1, 3617/1, 3347/4, 3385/7, sve čestice u k.o. Krk-grad, te na k.č. 1955/3, 1438/19, 1438/13, k.o. Krk, po zahtjevu investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 02.06.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Fekalna kanalizacija istočnog dijela grada Krka – II. Faza , a izmjena i dopuna odnosi se na crpnu stanicu smještenu na k.č. 53/1, k.o. Krk, kolektore koji prolaze česticama : k.č. 2199/1, 2197/2, 2142/2, 2142/1, 2143, 4019, 4019/6, 2606/1, 4019/5, 2238/6,2238/2, 2239/1, 2226/16,2498/4, 2389/3, 2407, 2473/1, 2484, 2472/1, 2469/2, 2479/2, 2464, 2456/2, 2498/1, 2498/2, 2498/3, 2549/7,2558, 2567/5, 2568, 4020/1, 2579, 2399/6, 2398/1, 2400/6, 2401/6, 2400/1, 2401/1, 2389/3, 2391, 2311/1, 2311/3, 2311/4, 2312, 2316, 2343/2, 4021/1, 2523/2, 2523/4, 2523/1, 2523/5, 2512/1, 2512/3, 2341/1, 2390/1, 2317, 4020/2, te k.č. 1040/7 i 1969/2, k.o. Krk, te tlačni cjevovod koji prolazi česticama k.č. 2341/1, 2342/2, 2342/3, 2342/1, 2344, 2345, 2347, 2346, te k.č. 40/1, 35, 48/9, 34, 33, 47/6, 46, 52/2, 53/1, k.o. Krk , po zahtjevu investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 19.05.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat rekonstrukcije tlačnog voda CS Ponikve – PKV Lubenovo na k.č. 2300/19, 3237/1, 2352, 2351/3, 2351/6, 2354, 2349, 2355/1, 2357/1, 2357/4, 2356/1, sve čestice u k.o. Bogović, te na k.č. 2576/4, 2576/5, 2433/40, 2433/41, 2433/42, 2433/159, sve čestice u k.o. Sveti Anton po zahtjevu investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 29.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg tlačnog voda CS Ponikve – PKV Lizer na k.č. 4414/9, 4430/2, 4444/2, 2641/97, 2641/160, 2641/159, 2641/158, 2641/157, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2641/98, 2702/2, 2702/1, 2703/1, 2703/2, 2704/2, 2641/155, 2641/154, 2705, 4444/1, 2747, 2748/1, 2750, 2752, 2751, 2762, 2763, 2798/1, 4165/91, 4376/2, 4373, 4432, 4205/4, 4205/3, 4205/2, 4165/90, 4165/92, 4198, 4165/88, 4194/1, 4165/89, 4192, 4190/2, 4190/1, 4189, 4188, 4187/2, 4187/1, 4165/83, 4165/84, sve k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 20.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat izgradnje sunčane elektrane “Barbičin” na građevnoj čestici k.č. 1741/10 k.o. Draga Bašćanska (koja se formira od k.č. 8163 i 8167 i dijelova k.č. 1741/1, 1741/2 k.o. Draga Baška), sa SN priključkom na k.č. 6150/3, 6155, 6150/7, 6154, 6163/2, 6170, 6169/3, 6167, 6162, 6159/5, 6159/7, 6150/1, 6159/1, 6159/3, 6150/2, 6150/9, 6160, 6091, 6268/45, 5715/2, 6041, 6043, 6039/1, 5715/1, 6030, 1741/2, 8282/1, 8282/2, 8504 i 8422 k.o. Draga Bašćanska, sve izvan građevinskog područja, po zahtjevu Općine Baška.

Datum objave: 08.04.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: građenje nerazvrstane dvosmjerne prometnice – prilazne prometnice izvan građevinskog područja na dijelovima k.č. 1625/10, 1625/1, 1555/3, 1554, 1556/7, 1556/1, 1556/4, 1560/9 i 1560/5, sve čestice u k.o. Bogović po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Malinska - Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22

Datum objave: 17.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: građenje spojnog cjevovoda od križanja državne ceste D102 do naselja Kijac na k.č. 4000/69 i k.č. 4000/70 po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 10.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Sv. Vid Miholjice na k.č. 11/2, 21/5, 34/2, 106/7, 216/1, 265/2, 352/12, 363/1, 374/6, 422/2, 522, 523/5, 523/10, 549/8, 558/6, 4254/2, 4301/2, 4301/3, 4303/2, 4304/1, 4308/2, 4310/1, 4310/2, 4310/3, 4311, 4312, 4313/1, 4313/11, sve k.o. Miholjice, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 04.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: građenje 20 kv kabelskog voda TS 20/0,4 kv Milohnići-TS 20/0,4 kv Brzac- TS 20/0,4 kv Donji Brzac, na k.č. 105171, 3450/1, 3584/1, k.o. Poljica , te k.č. 2543, 2538/6, 2538/2, 1578, 2541,1669 po zahtjevu koji je zatražio investitor HEP - ODS d.o.o. Elektropriomorje Rijeka

Datum objave: 02.03.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju vodovodnog ogranka prema Glavotoku na k.č. 770/3, 777/1, 3590/1, 3590/2, 3596/1, 3596/2 k.o. Poljica te na k.č. 1699/3, 2543, 2619, 2709, 2722, 2541 k.o. Linardići, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 12.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: građenje trafostanice TS 20/0,4 kV "Bajčići 4" na k.č. 1836, k.o. Poljica (koja će se formirati od k.č. 1835/4, 1836, dijela k.č. 1828, k.č. 1826/4 i k.č. 1826/5, k.o. Poljica) po zahtjevu koji je zatražio investitor Noliot d.o.o. Malinska, Nenadići 39

Datum objave: 05.02.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: proširenje groblja u Omišlju – 1. etapa , na k.č. 5285/3, k.o. Omišalj - Njivice koja će se formirati od k.č. 5285/3, 5285/2, 5285/1, 5285/4, te dijelova k.č. 5272/2, 5284/1, 5292/1, 5285/5, 5285/6, 5285/7, 5285/8 i 5286/1, sve čestice u k.o. Omišalj – Njivice po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Omišalj

Datum objave: 26.01.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za za izgradnju obiteljske kuće u Puntu na k.č. 4371/1, k.o. Punat ( koja će se formirati od k.č. 4371/1 i dio 4371/2 k.o Punat), investitora Slavke i Krunoslava Žic, Punat, Drena 10

Datum objave: 29.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: jednosmjerna nerazvrstana prometnica planske oznake OU 32 na k.č. 176/13, 177/2,177/4 , te dijelovima k.č. 180, 178/6, 176/2, 176/10, 177/5, 177/3, 178/124, 178/4, 178/89, 178/3, 178/88, 586/4, 178/30, 586/1 i 178/2, sve k.č. u k.o. Bogović u naselju Malinska, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Malinska - Dubašnica

Datum objave: 11.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: građenje nerazvrstane ceste na dijelovima k.č. 858/1, 859/1, 859/2, 860/2, 861/1, 861/2, 861/3, 861/4, 850/3, 850/4 i 850/8 k.o. Sveti Anton u naselju Milčetići, po zahtjevu koji je zatražila OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA iz Malinske, Lina Bolmarčića 22, zastupana po Davoru Pečariću iz Kastva, Tometići 2

Datum objave: 11.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolno pješačkog prilaza KPP 18 u naselju Punat, na dijelovima k.č. 8899/58, 8899/59, 8899/15, 8899/44, 8899/47, 8899/48, 8899/49, 8899/50, 8884/5, 8859/1 i 8858 k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Punat

Datum objave: 11.12.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolno pješačkog prilaza KPP 18 u naselju Punat, na dijelovima k.č. 8899/58, 8899/59, 8899/15, 8899/44, 8899/47, 8899/48, 8899/49, 8899/50, 8884/5, 8859/1 i 8858 k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Punat

Datum objave: 25.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: građenje spojne ceste D 102 – LC 58070, na dijelovima k.č. 3272/1, 1625/1, 1625/2, 1544, 1545, 1459/5, 1547/2, 1450/1, 1450/2, 1459/4, 1459/3, 1459/2, 1459/1, 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1450/6, 1450/7, 1458, 1457, 3272/2, 1456/3, 1456/4, 1454, 1133/3, 1133/4, 1135/1, 1135/2, 1136/1, 1139/2 i 1142/1 k.o. Bogović, izvan građevinskog područja naselja Žgombići, po zahtjevu koji je zatražila OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA iz Malinske, Lina Bolmarčića 22, zastupana po Zlatku Pavušeku, zaposlenom u GPZ d.d. Rijeka, Đure Šporera 8

Datum objave: 23.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: dogradnju sanitarne kanalizacije u naselju Malinska (u ulicama Dobrinjska, Vlade Bagata, ogranak Dubašljanske ulice, Stipkino, Dubašljanska, Istarska, odvojak Ul. 17. travnja, Mužini, ogranak 1 i 2 ul. Novo naselje, Miroslava Krleže i Riječka) na česticama u k.o. Sveti Anton i k.o. Bogović, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 16.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za dogradnju grobla Sveti Blaž na k.č. 4490/14, k.o. Punat (koja će se formirati od k.č. 4490/9, 4490/12, 4490/13, 4490/14, sve čestice u k.o. Punat), po zahtjevu koji je zatražio investitor Općina Punat

Datum objave: 16.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju vodoopskrbe naselja Muraj - gravitacijske vodovodne mreže na k.č. 4450, 4449/1, 4452/1, 1867/6, 1834/9, 1834/8, 1833/7, 1833/2, 1833/4, 1847/7, 4451, 1913, sve u k.o. Kornić po zahtjevu koji je zatražio investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 11.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju zapadne gradske zaobilaznice u Gradu Krku oznake GU 1 na dijelovima k.č. 3856, 3841, 3853/1, 3853/2, 3853/4, 3819, 3820, 3821, 3822/1, 3823/1, 3837, 3838, 3836 i 4030, 3336/1, 3335 i 3334/1, 2022, 2003, 2004, 2002, 2006, 2007 i 2008, sve u k.o. Krk-grad, te k.č. 1502/3, 1502/1, 1502/2, 1496/1, 1496/2, 1497, 1493, 1494, 1492, 1491, 1489, 1486/5, 1477, 1486/2, 1486/3, 1486/1, 1481/5, 1481/4, 1481/2, 1481/1, 1439/2, 1439/3, 1998, 1437/5, 1432/2, 1437/3, 1437/2, 1435, 1595, 1397, 1394/27, 1406/6, 1406/5, 1406/2, 1406/1, 1404, 1958/1 , 1324/4, 1324/5, 1054, sve u k.o. Krk, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Krk

Datum objave: 21.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju transfer stanice i sanaciju odlagališta "Treskavac" - faza 4, na čestici k.č. 3420 k.o. Vrbnik po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 21.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju transfer stanice i sanaciju odlagališta "Treskavac"- faza 3, na čestici k.č. 3420 k.o. Vrbnik po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 19.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: rekonstrukciju luke otvorene za javni promet, obalnog puta, kupališta i parka na česticama i dijelovima čestica k.č. 10350, 10351, 10352, 10353, 10354, 10355, 10357, 10359/1, 10359/2, 10398, sve k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice, po zahtjevu koji je zatražila ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK iz Krka, Trg bana J. Jelačića 5

Datum objave: 15.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje primarne prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U-3.1 u naselju Krk, na dijelovima k.č. 1482/5, 1483/1, 1485/4, 1485/3, 1486/1, 1486/10, 1486/8, 1486/11 k.o. Krk i dijelovima k.č. 3385/1, 3387, 3386/1, 3388, 3391, 3390, 3405, 3404/2, 3407, 3406, 3407, 3441/3, 3441/2, 3440, 3441, 3442, 4029/1, 3446/7 k.o. Krk-grad, podnositelja zahtjeva Grad Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

Datum objave: 14.10.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju građevine stambene namjene sa jednom stambenom jedinicom na k.č. 4562, k.o. Punat (koja će se formirati od k.č. 4562, 4564, te dijelova k.č. 4560, 4565,4566, 4567, 4570, sve u k.o. Punat) po zahtjevu investitora Nikole Žica iz Punta, Drena 14

Datum objave: 18.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: rekonstrukciju obalne šetnice, na k.č. i dijelovima k.č. 10897, 10898, 10899, 10900 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Njivice, po zahtjevu koji je zatražila OPĆINA OMIŠALJ iz Omišlja, Prikešte 13

Datum objave: 17.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: rekonstrukciju dijela tlačnog voda CS Ponikve-PKV Lizer na česticama k.č. 4414/25, 4414/19, 4414/24, 4414/21, 4414/9, 4165/84, 4165/85, 4165/80, 4165/88, 4165/77, 4165/76, 4165/100, 4165/49, 4171/2, 4171/1, 4165/102, 4165/43, 4165/46, 4165/45, 4165/42, 4165/41, 4163/1, 4163/2, 4147/4, 4147/3, 4147/2, 4147/1, 4151/2, 4151/1, 4153/1, 4153/5, 4153/6, 4153/2, 4153/4, 4153/3, 4155/2, 4155/1, sve k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 07.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju vodovoda CS Ponikva-PK Muraj na česticama k.č. 2500/1, 2512, 2513, 2500/49, 2470/2, 2468/2, 2468/1, 2467, 2466, 2464, 4446/1, 2873/1, 2873/7, 2873/8, 2869, 2871, 2963/1, 2963/2, 2964/1, 2964/3, 2966/8, 2966/7, 2966/6, 2966/16, 2966/4, 4165/91, 2966/1, 2969, 2966/2, 4441, 4165/4, 4165/3, 4162/3, sve k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 04.09.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju građevine stambene namjene - obiteljske kuće sa dvije stambene jedinice, visine Po + P + 1 na k.č. 1334/9, k.o. Sveti Anton (koja će se fomirati od dijela k.č. 1334/1, k.o. Sveti Anton), po zahtjevu stranaka Željka Šepić iz Slovenije, Novo Mesto, Brod 32 i Tomislava Gorjup iz Slovenije, Novo Mesto, Češča Vas 22b

Datum objave: 07.07.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru izgradnja sabirne ulice SU 15 na dijelovima k.č. 4981/2, 4976/4, 4981/1, 4980, 4979, 4978/2, 4978/1, 4977/2, 4977/1, 4975, 4973/2, 4973/1, 4972/2, 4972/1, 4971/1, 4971/4, 4971/3, 6116, 4970/3, 4970/1, 4969, 5145, 5146/1, 6110/1, 4941, 4942, 4943, 4964/2, 4964/1, 4963/2, 4963/1, 4946, 4962, 4961, 4960, 4959, 4957/2, 4957/4, 4965, 4966/1, 4966/2, 4967/1, 4967/4, 4968/1, 4968/3, 4968/6, 4968/4, 4990, 4987, 4986, 4985, 4984, 4982, 4981/1, 4956 i 4971/2, k.o. Punat u naselju Punat, po zahtjevu investitora Općine Punat

Datum objave: 27.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje nerazvrstane ceste i pješačke staze u naselju Porat, na k.č. 1492/64 i dijelovima k.č. 1491/66, 1491/2, 1491/48, 1491/64, 1491/56, 1491/49, 1491/50, 1492/25, 1492/24, 1491/55, 1492/63, 1491/37 k.o. Sv. Anton, investitora Općina Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22, zastupane po Davoru Pečariću, Kastav, Tometići 2

Datum objave: 20.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju vodovoda PK Muraj-Dunat na česticama k.č. 2500/1, 4438/1, 4450, 4452/1, 1879/2, 1878, 1879/5, 1879/6, 1877, 1543/1, 1543/5, 1543/2, 1543/3, 1542, 1543/4, 1541, 1523/2, 1522/5, 1536, 1535/10, 1535/5, 1535/6, 1535/4, 1528/19, 1528/18, 1555/1, 1528/15, 1528/5, 1529/2, 1529/13, 4452/4, 1560/11, 1565/1, 1569/1, 1478/1, 4457/1, 4457/2, 746, 747/1, 747/2, 750/3, 768, 769, 836, 4457/6, 835/7, 835/6, 835/3, 835/5, 779, 783/1, 783/2, 780/3, 780/8, 780/9, 789/2, 788, 787/9, 790, sve k.o. Kornić, po zahtjevu koji je zatražio investitor PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 06.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, za zahvat u prostoru rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Dunat – VS Punat na k.č. . 707/4, 435, 436/1, 439, 438/2, 447, 4456, 433/2, 518/2, 539/2, 538, 537, 536, 535, 624, 543/1, 4458, 544/2, 545, 546/1, 546/2, 547/1, 549/2, 549/3, 550, 551, 419/1, 395/1, 557/1, 557/2, 562/1, 384, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 4457/5, 380/3, 380/4, 380/12, 380/14, 380/15, 378/5, 378/7, 378/11, 377/4, 377/5, k.o. Kornić, te k.č. 3763/4, 3763/10, 3763/13, 3763/14, 3763/20, 3761/2, 3761/3, 3761/4, 3761/5, 3761/6, 3761/17, 3761/18, 3761/19, 3761/44, 3761/45, 3761/48, 3761/52, 3761/55, 3761/65, 3766/14, 3722/1, 3722/2, 3721, 3719/1, 3719/4, , 3718/2, 3718/3, 3717/1, 3717/2, 3716/3, 3716/5, 3715/1, 3715/4, 3715/5, 3714, 3712/3, 3711/1, 3711/2, 3710, 3709/1, 3709/4, 3709/5, 3708/7, 3708/9, 6150/1, 6150/7, 3586/3, 3586/4, 3582/2, 3581/3, 3577/5, 3577/9, 3577/12, 3577/14, 3576/3, 3575/3, 3556/4, 3555/4, 3554/4, 3559/3, 3560/2, 3561/2, 3548/7, 3548/27, 3548/23, 3548/25, 3548/29, 3547/2, 3546/3, 3545/3,3544/3, 3543/2, 3542/2, 3547/2, 3527/11, 3527/12, 3510/6, 3510/7,3503/4, 3517/2, 6145/9, 2207/2, 2206/2, 2205/2, 2219/3, 2220/4, 2220/5, 2223/5, 2223/6, 2225/2, 2226/2, 2227/2, 2241, 2242, 2247/4, 2247/9, 2247/10, 2246/3, 2257/2, 2255/2, 2254/2, 6145/26, 3346/2, 3348/2, 3349/2, 3343/4, 3343/5, 3343/5, 3343/8, 3343/13, 3325/2,3325/3, 3323, 3322, 3318/4, 3318/5, 3318/6, 3306/2, 3304, 3303, 6148/1, 3267, 3268/1, 3268/2, 3269/1, 3270, 3155/2, sve čestice u k.o. Punat

Datum objave: 06.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija raskrižja županijske ceste ŽC 5125 (ulica GMU1, GMU2 i SU2) u kružno raskrižje u naselju PUNAT, na dijelovima k.č. 8590/2, 9038/2, 8590/1, 8590/4, 8590/5, 8590/3, 9038/4, 9038/26, 9038/74, 9038/73, 9038/72, 9038/71, 9038/70, 9038/69, 9038/68, 9038/67, 9038/66, 9038/65, 9038/64, 9127, 8802, 8801, 8797, 8794/3, 8787, 8786/2, 8779, 8599/3, 8598, 8597, 8596/2, 8596/1, 8595/2, 8595/1, 8594/2, 8594/1, 8593, 8606/1, 8607/1, 8611/1, 8612/4, 8612/5, 8590/6, 8613/4, 8589/3, 8579/2, 8603/1, 8602/1, 8601/1, 8603/3, 8602/2, 8601/2, 8603/4, 8603/3, 8604/2, 8604/3, 8666/3, 8666/2, 8665/4, 8665/3, 8653/1, 8654/1, 8653/2, 8659, 8660, 8760, 8761, 8762, 8763, 8657 i 8658 k.o. Punat, po zahtjevu koji je zatražila stranka ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE iz Rijeke, Nikole Tesle 9/X

Datum objave: 06.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija vodovoda Vs Baška – naselje Baška na k.č. 676, 682, 681, 8127/1, 8131/1, 971/2, 974, 8153/2, 1082/2, 1083, 1084, 1085/1, 1086/1, 1087/1, 1088/1, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1090/1, 1091/1, 1091/2, 1092/1, 1093/1, 1097/1, 1098/1, 1098/4, 1099/1, 1102/2, 1103/1, 1104/1, 1125, 1126/1,1126/2, 1127/1, 1127/2, 8128/1, 1128/2, 1128/3, 1129, 8147/11,1134/4, 1135, 1136/2, 1137/2, 1139/2, 1140/1, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1142/1, 1142/2, 1143/2, 1143/3, k.o. Batomalj, te k.č. 4099, 2918, 3308, 2998, k.o. Baška nova,investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 27.04.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće na k.č. k.č. 3910 k.o. Baška (dijelovi k.č. 3910, 3911/1, 3911/2, 3909, 3908/1 k.o. Baška), naselje Jurandvor, investitora Ilija Augustinović, Baška, Zagrebačka 51

Datum objave: 08.04.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju kolektora sanitarne kanalizacije na k.č. na k.č. 923/29, 916/9, 916/8, 951/2, 939/3, 2580/12, 926/2, 927/3, 935, 923/9, 923/11, 2580/7, 2576/2, 864/3, 874/2, 2578/3, sve čestice u k.o. Sveti Anton, te na k.č. 3246/2, 3252, 3257/2, sve u k.o. Bogović, investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 19.03.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju spojnog vodovoda naselja Polje - Županje, na k.č. 3888/3, 3892/2, 3893/2, 3893/5, 3893/7, 3906, 3918/1, 3918/3, 3920/2, 4198/4, 7214/1 i 7238/3 k.o. Soline, po zahtjevu investitora PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

Datum objave: 23.11.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sanitarne kanalizacije u naselju Malinska, povodom zahtjeva investitora PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 26.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju vodovoda Lizer-Krk, povodom zahtjeva PONIKVE VODA d.o.o. Krk.

Datum objave: 06.05.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja nerazvrstane ceste i dijelovi ostalih ulice na području Kartec u Gradu Krku na dijelovima k.č. 3855, 3856, 3854, 3849, 3848, 3847, 3850, 3843/2, 3851 i 3843/1, sve u k.o. Krk - grad, po zahtjevu investitora Grad Krk

Datum objave: 11.02.2015
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: nerazvrstana cesta - kolno - pješačka površina na dijelovima k.č. 2338/1, 2338/2, 2338/3, 2338/4, 2338/5, 2331, 2330, 2329, 2328, 2326/2, 2325/2, 2325/3, 2320/4, 2319, 2337, 2336, 2351, 2352, 2350, 2348, 2347, 2346, 2344, 2340, 2344, k.o. Baška – nova u naselju Baška, investitora Općina Baška

Datum objave: 22.12.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje nerazvrstane ceste oznake U-5.2 u poslovnoj zoni 29, na predjelu Sv. Petar u Krku, na k.č. 1244/2, 1246/18, 1246/19, 1249/6 i 1249/7 k.o. Krk., investitora Grad Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

Datum objave: 02.12.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju pristupnog puta u naselju Kornić, na dijelovima k.č. 1566/2 i 1567/1 k.o. Kornić, investitora Grad Krk, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2

Datum objave: 13.11.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Sveti Vid Miholjice, povodom zahtjeva investitora PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Datum objave: 05.11.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju spojne ceste Poslovna zona "Pušća-Bjanižov" u Omišlju, na k.č. 1515/1 k.o. Omišalj-Njivice, investitora Općina Omišalj, Omišalj, Prikešte 13

Datum objave: 06.10.2014
Javni poziv u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole Klasa UP/I-350-05/13-03/74 od 17.03.2014. godine, investitora Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, za zahvat u prostoru izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije u Malinskoj na k.č. 923/29, 916/9, 916/8, 951/2, 939/3, 2580/12, 926/2, 927/3, 935, 923/9, 923/11, 2580/7, 2576/2, 864/3, 874/2, 2578/3, sve čestice u k.o. Sveti Anton, te na k.č. 3246/2, 3252, 3257/2, sve u k.o. Bogović.

Datum objave: 10.09.2014
Javni poziv strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja vodoopskrbe visoke zone naselja Vrbnik na k.č. 4855/2, 4854, 1075, 1108, 1112, 9716, 1335/1, 1335/2, 1150/2, 1157/3, 1157/4, 1157/5, 1157/6, 1305, 1307/2, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1313, 1318, 1323, 1339, 1341, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1362, 1369, 1370/2, 1371, 1372, 1373/2, 1373/3, 1373/4, 595/1, 595/2, 600, 604/1, 604/2, 604/3, 607, 618, 622, 640/2, 643, 644, 656/1, 656/2, 658, 666/2, 667, 668, 2468/1, 445/2 i 440/2 k.o. Vrbnik

Datum objave: 21.08.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju nerazvrstane ceste planske oznake OU (ostale ceste) u naselju Krk, na dijelovima k.č. 1029/3, 1029/4 i 1058/3 k.o. Krk i dijelovima k.č. 2207/1, 2207/4, 2207/5 i 2208 k.o. Krk-grad (k.č. 1057/1, 1057/3, 1057/4 i 1058 k.o. Krk), investitora Grad Krk, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Datum objave: 24.06.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju vodovodnog ogranka prema Glavotoku na k.č. 770/3, 777/1, 3590/1, 3590/2, 3596/1, 3596/2, k.o. Poljica , te k.č. 1699/3, 2543, 2619, 2709, 2722, 2541, k.o. Linardići, investitora Ponikve voda d.o.o. Krk

Datum objave: 24.06.2014
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kv Turči 2, investitora HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka