Skip Navigation Links

Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Građevinske dozvole


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:


Datum objave: 09.02.2022
Građevinska dozvola za rekonstrukciju infrastrukturne građevine 2.a. skupine - podmorskog kabela 110 kV Cres (Osor) - Lošinj ( Osor2) investitoru Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb

Datum objave: 24.09.2020
Građevinska dozvola koje je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju odvodnje naselja ĆUNSKI, na dijelu k.č. 178/2, 179, 181, 314, 315, 331, 346, 348, 349, 350, 362, 363, 364, 373, 577, 11240, 11241, 11245, 11246, 11248, 11250, sve k.o. Ćunski i č.zgr. 36, 37, 144, 159, 271, sve k.o. Ćunski, građevine infrastrukturne namjene, 2.a skupine, na području Grada Malog Lošinja, naselje Ćunski, investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o. Cres, Turion 20/A

Datum objave: 09.06.2020
Građevinska dozvola koje je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnja kanalizacije i vodoopskrbe naselja OSOR s CS OSOR 1, na dijelu č.zgr. 161 k.o. Osor, te dijelu k.č. 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 62, 570, 1017/1, 1080/3, 1087/1, 1087/3, 1088/3, 1089, 1090/1, 1091, 1092/1, 1092/2, 1093/1, 1104/1, 1830/1, 1833/1, 1834/1, sve k.o. Osor, građevine infrastrukturne namjene, 2.a skupine po zahtjevu investitoraTD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o. Cres, Turion 20/A, OIB: 55232800223

Datum objave: 15.04.2020
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izdanu zagrađenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja električne energije), sunčane elektrane Orlec Trinket-Istok maksimalne snage do 10 MW, sastavljene od 4 polja fotonaponskih panela, tri interne trafostanice, pripadajuće elektroenergetske mreže, internih kolnih prilaza, ograda te više pomoćnih građevina u funkciji elektrane (spremišta, radionice, sanitarni čvorovi, cisterne, septičke jame, i sl.), na katastarskim česticama broj 1527/3, 3592/1 i 292/27, sve u k.o. Orlec, građevine 2.a skupine, na području Grada Cresa, u Primorsko-goranskoj županiji, HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37, OIB 28921978587 po opunomoćeniku DAMIRU BLAŽEVIĆU, HR-31400 Đakovo, MARINA DRŽIĆA 22, OIB 09502323527, te po opunomoćeniku društvu INTECCO d.o.o., HR-31200 Antunovac, Gospodarska zona 23, OIB 98858725544,

Datum objave: 30.12.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju 1. faze sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnom stanicom na k.č. 8836/2 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 5749/2 k.o. Unije), i vodoopskrbne mreže otoka Unije, na dijelu k.č. 2929 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 5977 k.o. Unije), 5844 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 5970 i 5967/1 k.o. Unije), 6731 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 2329/1 k.o. Unije), 6836 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 5968 k.o. Unije), 7655/1 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 6025 i 5999 k.o. Unije), 7933 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 5967/1 k.o. Unije), 7937 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 5967/1 k.o. Unije), 7962 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 5967/1 i 5997 k.o. Unije), 8002 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 5967/1 k.o. Unije), 8084 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 5967/1 k.o. Unije), 8262 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 5977 i 5978 k.o. Unije), 8648/1 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 6026/1 k.o. Unije), 8730/2 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 39/41 k.o. Unije), 8835 (koja odgovara zemljišno-knjižnoj čestici 5988 i 5998 k.o. Unije), sve k.o. Unije, po zahtjevu investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o. Cres, Turion 20/A, OIB: 55232800223

Datum objave: 23.12.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: dionica KALVARIJA-UPOV KIJAC, područje 1, na dijelu k.č. 3580/3, 3581/3, 4161, 4170/1, 4170/2, 4174/2, 4176, 4180, 4182/2, 4192/2, 4193/2, 4645/1, 4785/1, 4785/2, 4788/1, 4788/2, 13326/1, 13326/2, 13326/5, 13326/7, sve k.o. Mali Lošinj i dijelu k.č. 620/4, 776/34, 776/36, 776/45, 777/2, 796/4, 800/1, 807/5, 810/1, 817/2, 817/3, 3576/1, 3576/2, 3599/2, 3621/1, 3621/2, 3621/3, 3671, sve k.o. Mali Lošinj-grad, po zahtjevu investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o. Cres, Turion 20/A, OIB: 55232800223

Datum objave: 20.12.2019
izmjene i dopune građevinske dozvole za izmjene tijekom građenja-rekonstrukcija i nadogradnja postojeće stambene građevine na k.č. 63/6, k.o. VOLOSKO, na uvid u glavni projekt, radi izjašnjenja.

Datum objave: 19.11.2019
Građevinska dozvola za građenje kolnog priključka na državnu cestu D3, Soboli, Dražice i rekonstrukcija dijela državne ceste D3, građevine 1. skupine na dijelovima k.č. 3750, 3751, 3752, 3749/6 i 5700/17, k.o. Cernik-Čavle (novoformirana čestica k.č. 5700/51, k.o. Cernik-Čavle, podnositelja zahtjeva Mehanizacija Bura d.o.o., Dražice, Podkilavac 59, OIB 98535602670

Datum objave: 11.11.2019
javni poziv za izdavanje građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće i vanjskog bazena na k.č. 1452/148 k.o. Vrh ( koja će nastati od k.č. 1452/148 i dijela k.č. 1470/2 k.o. Vrh) u naselju Salatići, investitora Marka Zebića iz Šila, Jesenovica 17

Datum objave: 22.10.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdana za rekonstrukciju luke za javni promet u uvali Mrtvaška na k.č. 12096 i 12097

Datum objave: 06.09.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnim stanicama – naselje SVETI JAKOV, na dijelu k.č. 66/2, 66/3, 67/1, 69/1, 69/2, 69/3, 70/4 (CS SV.JAKOV 1), 92/9, 317/2 (CS SV.JAKOV 3), 372/12, 372/3, 374, 388/1, 395, 427/1, 948/1, 948/11, 949/1, 950/1, 953, 954, 955, sve k.o. Sveti Jakov i dijelu k.č. 2076/1, 2158/6, 2159/1, 2200/1, sve k.o. Nerezine, po zahtjevu investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A.

Datum objave: 06.09.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju transportnog vodovoda na dionici ĆUNSKI-POLJANA, na dijelu k.č. 6587/1, 6635, 11240, sve k.o. Ćunski te dijelu k.č. 10442, 10448, 10549, 10551, 10554, 10556, 10557, 10559, 10561/1, 10562/4, 10563/2, 10565/4, 10566/2, 10695/1, 10695/2, 11056, 11057/1, 11057/2, 11066, 11067, 11070, 11071/1, 11071/2, 11075, 11077, 11078/1, 11079/2, 11079/3, 11080/2, 11136/3, 11136/4, 11137/1, 11137/2, 11137/3, 11137/4, 11140/2, 11143/1, 11144, 11482, 11483, 11484, 11485, 11486, 11490/1, 11490/2, 11491, 11492, 11498, 11684/1, 11684/2, 11749/1, 11753, 11756, 11759, 11760, 11761, 11762, 11764, 11765/1, 11777, 11779, 11830/1, 11830/2, 11830/3, 11833/1, 11833/2, 11833/3, 12067/1, 12067/2, 12097, 12100/1, 12100/2, 12113, 12114, 12115, 12116, 12118/1, 12124, 12125, 12138, 12141, 12142, 12198/1, 12206/1, 12206/2, 12206/3, 12208, 12210, 12211, 12239, 12241/2, 12242, 12246, 12247, 12248, 12250, 12277, 12408, 12412, 12413, 12487/1, 12487/2, 12487/3, 12765/2, 12766/1, 12778/1, 13309/3, 13346/2, 13348/2, 13349, 13369/1, 13370, 13383/1, 13383/2, 13407/2, 13414, 13417/1, 13478, sve k.o. Mali Lošinj , po zahtjevu investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A

Datum objave: 05.09.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe naselja Nerezine: područje OSOR-NEREZINE s CS OSOR 2, CS BENZINSKA i CS SV.FRANE, na dijelu k.č. 63, 570, 571/1, 571/3, 821/6, 822/6, 822/7, 822/8, 838/3, 838/4, 841/2, 842/2, 845/1, 845/2, 846/3, 846/4, 1834/1, 1834/3 (CS OSOR 2), 1835/4 i 1836 sve k.o. Osor i dijelu k.č. 806/13 (CS SV.FRANE), 858/1, 858/3, 858/5, 859/4, 861/3, 862/9, 862/10, 862/11, 862/12, 862/13, 862/14, 862/15, 862/16, 865/2, 866/10 (CS BENZINSKA), 866/8, 868/8, 1028/12, 1028/14, 1028/15, 1028/16, 1028/17, 1028/18, 1029/2, 1030/4, 1038/3, 1038/4, 1039/2, 1042/3, 1042/4, 1048/3, 1049/2, 1063/2, 1082/3, 1082/4, 1084/4, 1084/5, 1085/2, 1086/2, 1087/2, 1088/21, 1088/22, 1088/23, 1088/24, 1088/25, 1098/5, 1098/6, 1098/7, 1098/8, 1099/3, 1101/2, 2182/2, 2159/1, 2159/2, 2159/3, 2159/4, 2159/7, 2159/8, 2183/2, 2184/2, 2187/2, 2188/2, 2578/2, 2579/2, 2580/1, 3498/2 sve k.o. Nerezine, po zahtjevu investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A.

Datum objave: 09.05.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju produžetka podmorskog ispusta UPOV-a Nerezine, po zahtjevu investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A.

Datum objave: 09.05.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdanu za izgradnju kanalizacije Ćunski – Poljana, po zahtjevu investitora TD „VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o., OIB: 55232800223, Cres, Turion 20/A

Datum objave: 18.01.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama kolektora odvodnje otpadnih voda sa CS i vodoopskrbne mreže-Veli Lošinj, k.č. 591-3 i dr.sve k.o. Veli Lošinj, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20 A

Datum objave: 18.01.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju, vodospreme Nerezine 2 i sanitarnog kolektora SK-1, na k.č. 416/1, 416/2 i dr., sve k.o. Nerezine po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa

Datum objave: 22.11.2018
Građevinska dozvola za građenje elektroenergetske građevine – transformatorska stanica TS INA RNR - TS 400 i priključni DV 2X110kV – II. FAZA: TS 110/35 kV INA RNR – RASKLOPIŠTE 110 kV s pripadajućim sekundarnim sustavima, na k.č. br. 1441/2, k.o. Kostrena – Barbara, po zahtjevu investitora INA –INDUSTRIJA NAFTE d.d., OIB 27759560625, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10

Datum objave: 22.11.2018
Građevinska dozvola za građenje elektroenergetske građevine - transformatorska stanica TS INA RNR - TS 400 i priključni DV 2X110kV – III. FAZA: trafostanica TS INA RNR – TS 400 (transformacija 110/35kv postrojenje s pripadajućim sekundarnim sustavom), na k.č. br. 1441/2, k.o. Kostrena - Barbara, po zahtjevu investitora INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., OIB 27759560625, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10

Datum objave: 16.11.2018
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbne mreže Valdarke, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa.

Datum objave: 26.10.2018
Građevinska dozvola, koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju vodoopskrbe i kanalizacije sustava Mali Lošinj: područje Sunčana uvala sa CS Sunčana uvala, investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a.

Datum objave: 21.09.2018
Građevinska dozvola za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbne mreže – područje Veli Lošinj, koji se planiraju na dijelovima k.č. 591/3, 604/2, 604/3, 604/4, 619, 621/1, 621/2, 621/3, 622, 626/6, 626/7, 628/1, 632, 635/1, 635/3, 635/7, 636/1, 636/2, 651/3, 651/8, 651/9, 2946/25, 2961/1, 2966/2, 2967, 2975/2, 2980, 3002, 3007, 3043, 3084, 3114/1, 3127, 9657/1, 9657/11, 9658/1, 9658/2, 9658/3, 9659/1, sve k.o. Veli Lošinj, koji se vodi po zahtjevu investitora Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, Cres, Turion 20/A

Datum objave: 21.09.2018
Građevinska dozvola za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: Područje Čikat s CS Čikat, područje 3, koja se planira na dijelovima č.zgr. 1607, k.č. 8166/1, 8269, 8272/1, 8272/2, 8272/3, 8330/2, 8330/3, 8331/3, 8331/4, 8767/2, 8770/1, 8772/1, 8772/2, 8772/3, 8931/1, 8931/3, 8933, 8934, 8935, 8936, 8938/3, 8939/4, 8963/1, 8963/4, 9009/3, 9009/14, 13339/2, 13339/6, 13339/11, 13343/2, sve k.o. Mali Lošinj i k.č. 3621 k.o. Mali Lošinj-grad investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a.

Datum objave: 11.06.2018
Građevinska dozvola, koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: područje JAMINA sa CS JAMINA i priključkom CS Priko, područje 2, na k.č. 7882/1, 7882/5, obje k.o. Mali Lošinj, te k.č. 2107/3, 2109/1, 2163, 2166, 2167, 2171, 2175, 2184, 2798, 2799, 2800, 2855, 3610/2, 3621, sve k.o. Mali Lošinj-grad, izdane investitoru VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o. Cres, Turion 20/A

Datum objave: 09.03.2018
Građevinska dozvola za izgradnju SORTIRNICE- u okviru odlagališta komunalnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju (ETAPA 5), na k.č.13331/7,k.o. Mali Lošinj

Datum objave: 02.10.2017
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine uređene plaže C1-2 Ostrugova 2, planirane na dijelu pomorskog dobra i pripadajućeg akvatorija na k.č. 13524, k.o. Mali Lošinj, koja se formira od: č.zem. 7460, 7570, 7571/2 i 7572/2, sve k.o. Mali Lošinj, investitora, društva JADRANKA HOTELI d.o.o., iz Malog Lošinja, Dražica 1

Datum objave: 29.09.2017
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine uređene plaže C1-1 Ostrugova 1, planirane na dijelu pomorskog dobra i pripadajućeg akvatorija na k.č. 13515, k.o. Mali Lošinj, koja se formira od č.zem. koja je formirana od: č.zem. 8024/6, 8024/7, 8024/11, 8030/5, 8032/1, 8032/2, 8106/2, 8108/2, 8111/3, 13431/2, 13449, 13450, 13451, 13452, 13453, sve k.o. Mali Lošinj, investitora, društva JADRANKA HOTELI d.o.o., iz Malog Lošinja, Dražica 1

Datum objave: 11.09.2017
Građevinska dozvola za građenje platoa B 5.4. i B 9.1 i građevine prometne površine - sabirne ceste s infrastrukturom u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, na dijelu k.č. 2692 i novoformiranim k.č. 2730, 2709/6, 2710 (formiranim od k.č. 2709/1, 2906/22, 2733,2732, 2730, 2196, 2197, 2198, 2199, 2201, 2567/22, 1574/151, 2567/8, 2710, 2906/21,2709/3, 2709/2, 2906/20, 2712, 2726), k.o. KUKULJANOVO, investitora GRADA BAKAR, Bakar, Primorje 39 i INDUSTRIJSKE ZONE d.o.o., Bakar, Primorje 39/II

Datum objave: 26.01.2017
Građevinska dozvola za građenje gospodarske građevine – pogona za preradu proizvoda ribarstva maksimalnog kapaciteta prerade 30t/dan u RZ 27 Kukuljanovo, 3. skupine, na k.č. broj 2906/36, k.o. KUKULJANOVO, (nastaje od dijela k.č. 2904/1 i 2906/23, k.o. KUKULJANOVO), po zahtjevu koji je zatražio investitor ORADA ADRIATIC d.o.o., Cres, Turion 22

Datum objave: 26.01.2017
Građevinska dozvola za građenje gospodarske građevine – hale za proizvodnju piva, trgovine prehrambenih proizvoda i restorana u RZ 27 Kukuljanovo, 3. skupine, na k.č. broj 3273/20, k.o. KUKULJANOVO, (nastaje od dijela k.č. 3273/17, k.o. KUKULJANOVO), po zahtjevu koji je zatražio investitor KALTENBERG ADRIA d.o.o., Zagreb, Varšavska 6