Skip Navigation Links
Naslovnica
O nama
Uvid u predmet
Vodič za ozakonjenje bespravnih građevina
Vodič za gradnju
Zahtjevi za izdavanje akata
Korisni linkovi

Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Građevinske dozvole


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:Datum objave: 18.01.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama kolektora odvodnje otpadnih voda sa CS i vodoopskrbne mreže-Veli Lošinj, k.č. 591-3 i dr.sve k.o. Veli Lošinj, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20 A

Datum objave: 18.01.2019
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju, vodospreme Nerezine 2 i sanitarnog kolektora SK-1, na k.č. 416/1, 416/2 i dr., sve k.o. Nerezine po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa

Datum objave: 22.11.2018
Građevinska dozvola za građenje elektroenergetske građevine – transformatorska stanica TS INA RNR - TS 400 i priključni DV 2X110kV – II. FAZA: TS 110/35 kV INA RNR – RASKLOPIŠTE 110 kV s pripadajućim sekundarnim sustavima, na k.č. br. 1441/2, k.o. Kostrena – Barbara, po zahtjevu investitora INA –INDUSTRIJA NAFTE d.d., OIB 27759560625, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10

Datum objave: 22.11.2018
Građevinska dozvola za građenje elektroenergetske građevine - transformatorska stanica TS INA RNR - TS 400 i priključni DV 2X110kV – III. FAZA: trafostanica TS INA RNR – TS 400 (transformacija 110/35kv postrojenje s pripadajućim sekundarnim sustavom), na k.č. br. 1441/2, k.o. Kostrena - Barbara, po zahtjevu investitora INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., OIB 27759560625, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10

Datum objave: 16.11.2018
Građevinska dozvola koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbne mreže Valdarke, po zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa.

Datum objave: 26.10.2018
Građevinska dozvola, koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju vodoopskrbe i kanalizacije sustava Mali Lošinj: područje Sunčana uvala sa CS Sunčana uvala, investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a.

Datum objave: 21.09.2018
Građevinska dozvola za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbne mreže – područje Veli Lošinj, koji se planiraju na dijelovima k.č. 591/3, 604/2, 604/3, 604/4, 619, 621/1, 621/2, 621/3, 622, 626/6, 626/7, 628/1, 632, 635/1, 635/3, 635/7, 636/1, 636/2, 651/3, 651/8, 651/9, 2946/25, 2961/1, 2966/2, 2967, 2975/2, 2980, 3002, 3007, 3043, 3084, 3114/1, 3127, 9657/1, 9657/11, 9658/1, 9658/2, 9658/3, 9659/1, sve k.o. Veli Lošinj, koji se vodi po zahtjevu investitora Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, Cres, Turion 20/A

Datum objave: 21.09.2018
Građevinska dozvola za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: Područje Čikat s CS Čikat, područje 3, koja se planira na dijelovima č.zgr. 1607, k.č. 8166/1, 8269, 8272/1, 8272/2, 8272/3, 8330/2, 8330/3, 8331/3, 8331/4, 8767/2, 8770/1, 8772/1, 8772/2, 8772/3, 8931/1, 8931/3, 8933, 8934, 8935, 8936, 8938/3, 8939/4, 8963/1, 8963/4, 9009/3, 9009/14, 13339/2, 13339/6, 13339/11, 13343/2, sve k.o. Mali Lošinj i k.č. 3621 k.o. Mali Lošinj-grad investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a.

Datum objave: 11.06.2018
Građevinska dozvola, koja je bila predmetom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , izdanu za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj: područje JAMINA sa CS JAMINA i priključkom CS Priko, područje 2, na k.č. 7882/1, 7882/5, obje k.o. Mali Lošinj, te k.č. 2107/3, 2109/1, 2163, 2166, 2167, 2171, 2175, 2184, 2798, 2799, 2800, 2855, 3610/2, 3621, sve k.o. Mali Lošinj-grad, izdane investitoru VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ“ d.o.o. Cres, Turion 20/A

Datum objave: 09.03.2018
Građevinska dozvola za izgradnju SORTIRNICE- u okviru odlagališta komunalnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju (ETAPA 5), na k.č.13331/7,k.o. Mali Lošinj

Datum objave: 02.10.2017
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine uređene plaže C1-2 Ostrugova 2, planirane na dijelu pomorskog dobra i pripadajućeg akvatorija na k.č. 13524, k.o. Mali Lošinj, koja se formira od: č.zem. 7460, 7570, 7571/2 i 7572/2, sve k.o. Mali Lošinj, investitora, društva JADRANKA HOTELI d.o.o., iz Malog Lošinja, Dražica 1

Datum objave: 29.09.2017
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine uređene plaže C1-1 Ostrugova 1, planirane na dijelu pomorskog dobra i pripadajućeg akvatorija na k.č. 13515, k.o. Mali Lošinj, koja se formira od č.zem. koja je formirana od: č.zem. 8024/6, 8024/7, 8024/11, 8030/5, 8032/1, 8032/2, 8106/2, 8108/2, 8111/3, 13431/2, 13449, 13450, 13451, 13452, 13453, sve k.o. Mali Lošinj, investitora, društva JADRANKA HOTELI d.o.o., iz Malog Lošinja, Dražica 1

Datum objave: 11.09.2017
Građevinska dozvola za građenje platoa B 5.4. i B 9.1 i građevine prometne površine - sabirne ceste s infrastrukturom u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, na dijelu k.č. 2692 i novoformiranim k.č. 2730, 2709/6, 2710 (formiranim od k.č. 2709/1, 2906/22, 2733,2732, 2730, 2196, 2197, 2198, 2199, 2201, 2567/22, 1574/151, 2567/8, 2710, 2906/21,2709/3, 2709/2, 2906/20, 2712, 2726), k.o. KUKULJANOVO, investitora GRADA BAKAR, Bakar, Primorje 39 i INDUSTRIJSKE ZONE d.o.o., Bakar, Primorje 39/II

Datum objave: 26.01.2017
Građevinska dozvola za građenje gospodarske građevine – pogona za preradu proizvoda ribarstva maksimalnog kapaciteta prerade 30t/dan u RZ 27 Kukuljanovo, 3. skupine, na k.č. broj 2906/36, k.o. KUKULJANOVO, (nastaje od dijela k.č. 2904/1 i 2906/23, k.o. KUKULJANOVO), po zahtjevu koji je zatražio investitor ORADA ADRIATIC d.o.o., Cres, Turion 22

Datum objave: 26.01.2017
Građevinska dozvola za građenje gospodarske građevine – hale za proizvodnju piva, trgovine prehrambenih proizvoda i restorana u RZ 27 Kukuljanovo, 3. skupine, na k.č. broj 3273/20, k.o. KUKULJANOVO, (nastaje od dijela k.č. 3273/17, k.o. KUKULJANOVO), po zahtjevu koji je zatražio investitor KALTENBERG ADRIA d.o.o., Zagreb, Varšavska 6