Skip Navigation Links

Zahtjevi za izdavanje akata - Rijeka


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:


ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

Zahtjev za razgledavanje i umnožavanje spisa
Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za produljenje građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole
Zahtjev za izdavanje uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akata za građenje izdanog do 1. listopada 2007.
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Uporabna dozvola
Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevinu izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Uporabna dozvola za dio građevine
Potvrda parcelacijskog elaborata
Potvrda glavnog projekta
Lokacijska informacija
Prijava početka ili nastavka građenja za jednostavne i druge građevine
Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune akata (rješenja ili potvrde)
Zahtjev da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Produljenje potvrde glavnog projekta
Opći zahtjev
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uređenja
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi
Zahtjev za dopunu podneska
Ispravak pogreške u rješenju
Izjava o odustanku od žalbe
Izjava o odustanku od zahtjeva
Izjava o odricanju o prava na žalbu
Prijava početka pokusnog rada
Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa
Prijava početka uklanjanja
Prijava početka građenja
Opći zahtjev