Skip Navigation Links

Zahtjevi za izdavanje akata - Rijeka


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:


ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 1-10-2007
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole 15-2-68
Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole
Zahtjev za izdavanje potvrde da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu
Uporabna dozvola za dio građevine
Lokacijska informacija
Potvrda glavnog projekta
Potvrda parcelacijskog elaborata
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan sukladno članku 190. zakona o gradnji
Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja sukladno šlanku 188. Zakona o gradnji
Uporabna dozvola za građevinu izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Uporabna dozvola
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune akata (rješenja ili potvrde)
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi
Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uređenja
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije
Zahtjev za produljenje građevinske dozvole
Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za razgledavanje i umnožavanje spisa
Lokacijska informacija
Prijava početka građenja
Prijava početka uklanjanja
Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa
Prijava početka pokusnog rada
Izjava o odustanku od zahtjeva
Izjava o odustanku od žalbe
Izjava o odricanja od prava na žalbu
Ispravak pogreške u rješenju
Dopuna podneska
Opći zahtjev
Prijava početka ili nastavka građenja za jednostavne i druge građevine