Skip Navigation Links

Zahtjevi za izdavanje akata - Opatija


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:


ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

Građevinska dozvola za promjenu imena investitora
Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa
Izjava o odricanju prava na žalbu
Izjava o odustanku od zahtjeva
Izjava o odustanku od žalbe
Ispravak pogreške u rješenju
Zahtjev za dopunu podneska
Zahtjev da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uređenja
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije
Opći zahtjev
Potvrda glavnog projekta
Prijava početka ili nastavka građenja za jednostavne i druge građevine
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune akta (rješenja/potvrde)
Prijava početka građenja
Prijava početka pokusnog rada
Prijava početka uklanjanja
Prijava početka ili nastavka građenja za jednostavne i druge građevine
Lokacijska informacija
Potvrda glavnog projekta
Potvrda parcelacijskog elaborata
Uporabna dozvola za dio građevine
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi
Uporabna dozvola za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1 10 2007
Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole
Zahtjev za produljenje važenja građevinske dozvole
Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za razgledavanje i umnožavanje spisa
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora