Skip Navigation Links

Zahtjevi za izdavanje akata - Delnice


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:

 
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

Zahtjev za razgledavanje i umnožavanje spisa
Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za produljenje građevinske dozvole
Zahtjev za privremenu uporabnu dozvolu
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 01.10.2007.
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole 15.02.1968.
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Uporabna dozvola
Uporabna dozvola za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Uporabna dozvola za dio građevine
Potvrda glavnog projekta
Lokacijska informacija
Prijava početka ili nastavka građenja za jednostavne i druge građevine
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uređenja
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi
Zahtjev za izdavanje potvrde da se za gradevinu ne izdaje akt za uporabu
Zahtjev za dopunu podneska
Produljenje potvrde glavnog projekta
Opći zahtjev
Obrazac za ispravak pogreške u rješenju
Izjava o odustanku od žalbe
Izjava o odustanku od zahtjeva
Izjava o odricanju od prava na žalbu
Prijava početka uklanjanja
Prijava početka pokusnog rada
Prijava početka gradenja
Potvrda parcelacijskog elaborata
Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa