Skip Navigation Links
Naslovnica
O nama
Uvid u predmet
Vodič za ozakonjenje bespravnih građevina
Vodič za gradnju
Zahtjevi za izdavanje akata
Korisni linkovi

Procjena vrijednosti nekretnina


PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015) koji je na snazi od 25. srpnja 2015. godine. Zakonom se po prvi put uređuju osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikog grada u provedbi ovog Zakona, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka, te njihova evaluacija za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj neovisno u čijem su vlasništvu. Intencija Zakona je nadzirati kretanje cijena nekretnina u svrhu sprječavanja manipulacija, sve radi postizanja sigurnosti između poslovnih i osobnih odnosa svih sudionika u prometu nekretninama.

Za potrebe provedbe navedenog Zakona, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja uspostavilo je Informacijski sustav „eNekretnine“. Sadržaj, ustroj, vođenje i održavanje „eNekretnina“, te izdavanje i korištenje podataka iz istog, propisani su Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ br. 114/15).

Primorsko-goranska županija za područje svoje mjesne nadležnosti priprema i unosi podatke o realiziranom naplatnom prometu nekretnina te vodi zbirku kupoprodajnih cijena u sustav „eNekretnine“; evaluira podatke te izvodi i ažurira druge podatke nužne za procjenu vrijednosti nekretnina; izdaje izvatke iz zbirke kupoprodajnih cijena isključivo procjeniteljima koji su prijavljeni u sustav „eNekretnine“ putem nadležnog Ministarstva; dostavlja podatke za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva te obavlja i druge stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva.

Zahtjev za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena predaje se putem aplikacije „eNekretnine“, na službeni mail: procjene.nekretnina@pgz.hr, poštom ili osobno u pisarnicu na adresu:

Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Slogin kula 2
51000 Rijeka

Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/17 i 37/17) upravna pristojba plaća se u iznosu od 20,00 kuna na zahtjev (Tar.br. 1) i 180,00 kuna po izdanom izvatku iz zbirke kupoprodajnih cijena (Tar.br. 50).

Upravna pristojba se uplaćuje na račun Primorsko-goranske županije
IBAN: HR6923400091800008005,
model: HR68,
uz poziv na broj odobrenja: 5363-OIB-2.

OBRASCI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA:

Poredbene kupoprodajne cijene za zemljišta
Poredbene kupoprodajne cijene za stanove
Poredbene kupoprodajne cijene za poslovne prostore
Poredbene kupoprodajne cijene za obiteljske kuće
Poredbene zakupnine za zemljišta
Poredbene zakupnine za poslovne prostore
Poredbene najamnine za stanove
Poredbene cijene za ostale nekretnine

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/15), Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, uz prethodnu suglasnost Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije objavljuje:
Izvješće o tržištu nekretnina Primorsko-goranske županije za 2016. godinu.
Izvješće o tržištu nekretnina Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.
Izvješće o tržištu nekretnina Primorsko-goranske županije za 2018. godinu.

INFORMACIJE – UPUTE, OBJAŠNJENJA I MIŠLJENJA

Ogledni primjer za izradu procjembenog elaborata za stanove koje koriste i u kojima žive osobe sa statusom zaštićenog najmoprimca te za stanove koje koriste i u kojima žive osobe koje nemaju taj status:
Primjeri procjembenog elaborata.