Skip Navigation Links

Procjena vrijednosti nekretnina


PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015) koji je na snazi od 25. srpnja 2015. godine. Zakonom se po prvi put uređuju osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikog grada u provedbi ovog Zakona, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka, te njihova evaluacija za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj neovisno u čijem su vlasništvu. Intencija Zakona je nadzirati kretanje cijena nekretnina u svrhu sprječavanja manipulacija, sve radi postizanja sigurnosti između poslovnih i osobnih odnosa svih sudionika u prometu nekretninama.

Za potrebe provedbe navedenog Zakona, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja uspostavilo je Informacijski sustav „eNekretnine“. Sadržaj, ustroj, vođenje i održavanje „eNekretnina“, te izdavanje i korištenje podataka iz istog, propisani su Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ br. 114/15).

Primorsko-goranska županija za područje svoje mjesne nadležnosti priprema i unosi podatke o realiziranom naplatnom prometu nekretnina te vodi zbirku kupoprodajnih cijena u sustav „eNekretnine“; evaluira podatke te izvodi i ažurira druge podatke nužne za procjenu vrijednosti nekretnina; izdaje izvatke iz zbirke kupoprodajnih cijena isključivo procjeniteljima koji su prijavljeni u sustav „eNekretnine“ putem nadležnog Ministarstva; dostavlja podatke za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva te obavlja i druge stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva.

Zahtjev za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena predaje se putem aplikacije „eNekretnine“, na službeni mail: procjene.nekretnina@pgz.hr, poštom ili osobno u pisarnicu na adresu:

Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Riva 10
51000 Rijeka

Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 156/2022 ) upravna pristojba plaća se u iznosu od 2,65 € na zahtjev (Tar.br.1) i 23,89 € po izdanom izvatku iz zbirke kupoprodajnih cijena (Tar.br.19).

Upravna pristojba se uplaćuje na račun Primorsko-goranske županije
IBAN: HR7424020061800008005,
model: HR68,
uz poziv na broj odobrenja: 5363-OIB-2.

OBRASCI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA:

Obrasci zahtjeva za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena dostupni su na linku.


Godišnji indeksni nizovi za zemljišta 2015. - 2024. za područje Primorsko-goranske županije:

Indeksni nizovi 2023

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/15), Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, uz prethodnu suglasnost Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije objavljuje:

Izvješće o tržištu nekretnina Primorsko-goranske županije za 2023. godinu
Izvješće o tržištu nekretnina Primorsko-goranske županije za 2022. godine
Izvješće o tržištu nekretnina Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
Izvješće o tržistu nekretnina Primorsko-goranske županije za 2020.
Izvješće o tržištu nekretnina Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.
Izvješće o tržištu nekretnina Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
Izvješće o tržištu nekretnina Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
Izvješće o tržištu nekretnina Primorsko-goranske županije za 2018. godinu