Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Krk


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 02.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju višestambene građevine iz programa POS na k.č. 3772/1 k.o. Baška u naselju Jurandvor, podnositelja zahtjeva APN, Zagreb, A. Šenoe 3

Datum objave: 30.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje sanitarne kanalizacije u naselju Draga Baška: predio Sv. Juraj na česticama k.č. 11157, 4236, 4237, 4238, 4218, 490, 489/2, 489/1 k.o. Draga Baška, predio preko mosta na česticama k.č. 11137/1, 11178/1, 11181 k.o. Draga Baška i k.č. 8147/2 i 8141/3 k.o. Batomalj te crpna stanica na k.č. 8141/3 k.o. Batomalj investitora Ponikve voda d.o.o. Krk