Skip Navigation Links

Elektronička oglasna ploča - Krk


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće elektroničke oglase:


Datum objave: 08.02.2024
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju ugrađene obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, etažnosti suteren i prizemlje s galerijom na k.č. 2750 k.o. Linardići koja će se formirati od k.č. 2750 i k.č. 2545/7 k.o. Linardići, investitor Igor Stanić, Krk, Linardići 68

Datum objave: 29.01.2024
javni poziv rješenja o izmjeni rješenja o uvjetima građenja na k.č. 971/15 k.o. Skrbčići

Datum objave: 16.01.2024
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene sa dvije stambene jedinice, Po+P+1+Potk, na k.č. 3341/1 k.o. Punat, investitora Stefana Pitza i Andreasa Pitza iz Munchena, Balausternweg 023, Njemačka

Datum objave: 25.07.2023
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene sa jednom stambenom jedinicom, P + 1, sa dvije pomoćne građevine i bazenom u okućnici, na novoformiranoj k.č. 924, k.o. Baška - nova ( koja se formira od dijelova k.č. 920, k.č. 923 i k.č. 924 k.o. Baška- nova), u naselju Baška, investitor Bengt Oldsberg,Finnboba Parkvag 4, 131 74 Nacka, Sweden

Datum objave: 11.10.2022
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće, pomoćne zgrade i bazena na k.č. 1306/3 k.o. Bogović po zahtjevu koji je podnio investitor Stjepan Nemeš, Bibinje, Škrabotina put 47

Datum objave: 11.10.2022
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće, pomoćne zgrade i bazena na k.č. 1306/9 k.o. Bogović po zahtjevu koji je podnio investitor Stjepan Nemeš, Bibinje, Škrabotina put 47

Datum objave: 23.09.2022
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na k.č. 29/2 k.o. Stara Baška investitora Morane Lalić Hinnawi

Datum objave: 08.02.2022
javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora 1.SEALINE KRK d.o.o. na k.č. 11431/3 k.o. Omišalj - Njivice ( koja se formira od dijela k.č. 11431/1 k.o. Omišalj - Njivice) za gradnju poslovne građevine ugostiteljske namjene - bistro

Datum objave: 02.11.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju višeobiteljske kuće i bazena u okućnici na k.č. 1829/8 k.o. Linardići (nastaje od k.č. 1829/7, k.č. 1829/8 i k.č. 1829/9 sve k.o. Linardići) u naselju Brzac, investitor Davor Grgurić iz Rijeke, Šetalište I.G. Kovačića 15

Datum objave: 26.10.2021
Građevinska dozvola za građenje (polaganje) zamjenskog podmorskog kabela 110 kV Krk (Mali bok) - Cres (Merag) investitora HOPS d.o.o. Zagreb

Datum objave: 13.10.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na građevnoj čestici k.č. 873/1 k.o. Sveti Anton (koja se formira od k.č. 873/1 i dijelova k.č. 868/3 i 871/4 k.o. Sveti Anton) u naselju Milčetići, investitora Miljenka Kapovića iz Milčetića, Milčetići 24B

Datum objave: 04.10.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje zamjenskog podmorskog kabela 110 kV Krk (Mali bok) – Cres (Merag), i to na k.č. 1342/1, 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5 k.o. Skrpčići, na k.č. 3728/2, 3727, 3709/3, 3728/1, 3710/2, 3710/1, 3709/7, 3709/4, 3709/20 k.o. Cres, na dijelu pomorskog dobra k.č. 10773 k.o. Cres i na pomorskom dobru na dionici od uvale Mali bok na otoku Krku do morske granice luke otvorene za javni promet Merag na otoku Cresu investitora HOP d.o.o. Zagreb, Kupska 4

Datum objave: 01.10.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju individualne stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom,etažnosti prizemlje na k.č. 2205/1 k.o. Dobrinj u naselju Rasopasno, investitor Diana Depikolozvane, Rasopasno, Rasopasno 19

Datum objave: 10.06.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju spojnog vodovoda naselja Strilčići s hidrostanicom HS Strilčići na česticama k.č. 2577/5, 2577/10, 2577/14, 2577/15, 2577/26, 2577/28, 2597/2 k.o. Sveti Anton i k.č. 3237/2, 3293, 3294/1 i 3295 k.o. Bogovići, podnositelja zahtjeva Ponikve voda d.o.o. Krk

Datum objave: 18.05.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju individualne stambene građevine s dvije stambene jedinice, etažnosti prizemlje i kat na k.č. 528/5 k.o. Soline u naselju Županje, investitor Marija Leskovar, Zagreb, Lameščica 28

Datum objave: 25.01.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad Krk na dijelovima k.č. 2693/74 i 3638 k.o. Poljica, podnositelja zahtjeva Grad Krk iz Krka, Trg bana J. Jelačića 2

Datum objave: 12.01.2021
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju stambene građevine na dijelu k.č. 5535/1 k.o. Dobrinj u naselju Kras, podnositelja zahtjeva Branko Justinić iz Krasa k.br. 109a

Datum objave: 29.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju ulice Večja na k.č. 468/3, 469/2, 518/11, 518/12, 518/13, 518/14, 564/3, 518/6 i 518/7 k.o. Omišalj-Njivice u naselju Omišalj, podnositelja zahtjeva Općine Omišalj iz Omišlja, Prikešte 13

Datum objave: 09.09.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće s 1 stambenom jedinicom i bazena na k.č. 4248 k.o. Draga Bašćanska u naselju Draga Bašćanska, podnositelja zahtjeva Robert Stojanović iz Drage Bašćanske 433

Datum objave: 18.08.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju - obiteljske kuće s dvije stambene jedinice na k.č. 6480 k.o. Baška (nastala od k.č. 6480 i 6481/1 k.o. Baška) u naselju Jurandvor, investitora Marice Medved, Danijela Medveda i Kristiana Medveda, svi iz Jurandvora, k. br.26b

Datum objave: 02.07.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju višestambene građevine iz programa POS na k.č. 3772/1 k.o. Baška u naselju Jurandvor, podnositelja zahtjeva APN, Zagreb, A. Šenoe 3

Datum objave: 30.04.2020
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje sanitarne kanalizacije u naselju Draga Baška: predio Sv. Juraj na česticama k.č. 11157, 4236, 4237, 4238, 4218, 490, 489/2, 489/1 k.o. Draga Baška, predio preko mosta na česticama k.č. 11137/1, 11178/1, 11181 k.o. Draga Baška i k.č. 8147/2 i 8141/3 k.o. Batomalj te crpna stanica na k.č. 8141/3 k.o. Batomalj investitora Ponikve voda d.o.o. Krk