Skip Navigation Links

Zahtjevi za izdavanje akata - Krk


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:


ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

Potvrda - završno izvješće
uporabna dozvola 15021968
uporabna dozvola 01102007
Zahtjev za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine
zahtjev za dostavu podataka o podnesenom zahtjevu za povrat/naknadu oduzete imovine
Zahtjev za rješenje o izvlaštenju nekretnine
Zahtjev za razgledavanje i umnpžavanje spisa
Zahtjev za produljenje lokacijske dozvole
Zahtjev za produljenje građevinske dozvole
Zahtjev za privremenu uporabnu dozvolu
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje dozvole za promejnu namjene i uporabu građevine
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Uporabna dozvola
Uporabna dozvola za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Potvrda parcelacijskog elaborata
Potvrda glavnog projekta
Lokacijska informacija
Prijava pocetka ili nastavka građenja za jednostavne i druge građevine
Prijava početka uklanjanja
Prijava početka pokusnog rada
Prijava početka građenja
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uređenja
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi
Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacije
Zahtjev za izdavanje potvrde da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi
Uporabna dozvola za dio građevine
Produljenje potvrde glavnog projekta
Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa
Izjava o odricanju od prava na žalbu
Izjava o odustanku od zahtjeva
Izjava o odustanku od žalbe
Obrazac za ispravak pogreške u rješenju
Opći zahtjev
Zahtjev za dopunu podneska
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za pripremne radove