Skip Navigation Links

Zahtjevi za izdavanje akata - Krk


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:


ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

Zahtjev za rješenje o ispravci greške
Izjava o odustanku od zahtjeva
Odustanak od žalbe
Obavijest o načinu provedbe zakona i drugih propisa
Opći zahtjev
Prijava početka građenja
Prijava početka građenja jednostavne građevine
Prijava početka pokusnog rada
Prijava početka uklanjanja
Zahtjev za dopunu podneska
Odricanje prava na žalbu
Zahtjev za razgledavanje i umnožavanje spisa
Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za produljenje građevinske dozvole
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uređenja
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 1-10-2007
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole 15-2-68
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora
Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi
Zahtjev za izdavanje potvrde da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune akata (rješenja ili potvrde)
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Uporabna dozvola
Uporabna dozvola za građevinu izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Uporabna dozvola za dio građevine
Potvrda parcelacijskog elaborata
Potvrda glavnog projekta
Lokacijska informacija
Potvrda - završno izvješće
Zahtjev za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine
zahtjev za dostavu podataka o podnesenom zahtjevu za povrat/naknadu oduzete imovine
Zahtjev za rješenje o izvlaštenju nekretnine
Produljenje potvrde glavnog projekta
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za pripremne radove