Skip Navigation Links

Zahtjevi za izdavanje akata - Mali Lošinj


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:


ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

Zahtjev za razgledavanje i umnožavanje spisa
Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za produljenje građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 1/10/2007
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole 15/2/1968
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora
Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za dio građevine
Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata
Zahtjev za izdavanje potvrda na glavni projekt
Prijava početka ili nastavka građenja za jednostavne i druge građevine
Prijava početka radova na uklanjanju građevine
Prijava početka pokusnog rada
Prijava početka građenja
Produljenje potvrde glavnog projekta
Zahtjev za utvrđivanje usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima
Opći zahtjev
Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uređenja
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi
Zahtjev za izdavanje potvrde da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu
Zahtjev za dopunu podneska
Obrazac za ispravak pogreške u rješenju
Izjava o odustanku od žalbe
Izjava o odustanku od zahtjeva
Izjava o odricanju od prava na žalbu