Skip Navigation Links

Zahtjevi za izdavanje akata - Crikvenica


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:

 
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

Potvrde glavnog projekta
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa u obnovi
Zahtjev za izdavanje potvrde da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu
Ispravak pogreške u rješenju
Izjava o odricanju od prava na žalbu
Izjava o odustanku od zahtjeva
Izjava o odustanku od žalbe
Zahtjev za dopunu podneska
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uređenja
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije
Opći zahtjev
Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa
Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu akta (rješenja/ potvrde)
Prijava početka građenja
Prijava početka pokusnog rada
Prijava početka uklanjanja
Prijava početka ili nastavka građenja za jednostavne i druge građevine
Lokacijska informacija
Potvrda parcelacijskog elaborata
Uporabna dozvola za dio građevine
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Uporabna dozvola za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole 15_2_1968
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 1_10_2007
Zahtjev za privremenu uporabnu dozvolu
Zahtjev za produljenje građevinske dozvole
Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za razgledavanje i umnažanje spisa