Skip Navigation Links

Zahtjevi za izdavanje akata - Crikvenica


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće zahtjeve za izdavanje akata:

 
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE AKATA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA:

Zahtjev za razgledavanje i umnožavanje spisa
Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za produljenje građevinske dozvole
Zahtjev za privremenu uporabnu dozvolu
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 1102007
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole 15268
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Uporabna dozvola
Uporabna dozvola za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Uporabna dozvola za dio građevine
Potvrda parcelacijskog elaborata
Potvrde glavnog projekta
Lokacijska informacija
Prijava početka ili nastavka građenja za jednostavne i druge građevine
Prijava početka uklanjanja
Prijava početka pokusnog rada
Prijava pocetka gradenja
Zahtjev za Izmjenu i/ili dopunu akta (rješenja / potvrde)
Potvrde glavnog projekta (za građenje prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima)
Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa
Produljenje potvrde glavnog projekta
Opci zahtjev
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uredenja
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi
Zahtjev za izdavanje potvrde da se za gradevinu ne izdaje akt za uporabu
Zahtjev za dopunu podneska
Obrazac za ispravak pogreske u rjesenju
Izjava o odustanku od zalbe
Izjava o odustanku od zahtjeva
Izjava o odricanju od prava na zalbu