Skip Navigation Links
Naslovnica
O nama
Uvid u predmet
Vodič za ozakonjenje bespravnih građevina
Vodič za gradnju
Zahtjevi za izdavanje akata
Korisni linkovi

Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Opatija


Preuzimanje zahtjeva za izdavanje akata

Na ovoj stranici možete preuzeti sljedeće javne pozive u postupcima izdavanja akata:


Datum objave: 20.08.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za prenamjenu prizemlja postojeće stambene građevine izgrađene na k.č. 9223 k.o. Brgud u poslovni prostor – postrojenje za proizvodnju piva

Datum objave: 06.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole na k.č.*80/3, 523/6, 627, 628, 630/7, 743, 745, 758/2, 780/4, 803, 804/2, 818, 848, 983, 987/9, 987/12, 987/17, 987/18, 989/1, 989/5, 1001, 3369/1, 3370/343, 3370/344, 3376/1, 3377/1, 3378, 3379/1, 3380, 3381, 3382, 3394 k.o. Brseč, za građenje kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč, podnositelja zahtjeva društva Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Liburnijska 2

Datum objave: 06.07.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole na dijelu k.č.891/9, k.č.891/5, 819/7, 883/5, 882/2, 893/77, 811, 894/1, 883/4, 884, 882/1, 883/2, 883/1, 883/3, 885, 886, 887/2, 887/1, 806/1, 805, 807, 808, 804/1, 803/1, 802/4, 791/7, 791/12,791/10, 791/8, 799/2, 743/1, 745, 893/75, 748, 746, 742/2, 792, 793, 742/3, 742/5 742/4, 741/2, 741/5, 741/1, sve k.o. Mošćenice, za građenje prometnice sabirne ulice -SU (dijela u dužini cca.500 m) sa spojem na državnu cestu D66, ostale ulice-OU i kolno pješačke površine- KPP, podnositelja Općine Mošćenička Draga

Datum objave: 06.06.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju individualne stambene građevine na k.č. 308/1 k.o. Ičići

Datum objave: 11.05.2018
Javni poziv stranci u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru – dogradnja dizala i pješačkog nathodnika postojećeg "Grand hotela Adriatic" u Opatiji, na k.č. 1381/3 k.o. Opatija na nekretnini oznake k.č. 1381/3, k.o. OPATIJA (n.i.)

Datum objave: 04.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju višestambene građevine na k.č.811, k.o. Opatija (NI), podnositelja zahtjeva društva Carmen Residence d.o.o. Opatija, Antona 12

Datum objave: 02.05.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju garažno-poslovnog centra „Slatina“ na k.č.1938/3, k.o. Vasanska, podnositelja zahtjeva društva Fides-Brko d.o.o. Opatija, Maršala Tita 160

Datum objave: 02.02.2018
Javni poziv stranci u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne samostojeće stambene građevine i bazena na k.č. 294/13, k.o. Pobri, podnositelja zahtjeva društva BGW d.o.o., Varaždin, zastupan po društvu Vukušić arhitekti d.o.o. , Rijeka, Kapucinske stube 4, objavite u kućici Opatija, dana 2.veljače 2018. godine.

Datum objave: 02.02.2018
Javni poziv stranci u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje individualne samostojeće stambene građevine, bazena i pomoćne građevine –nadstrešnice na k.č. 294/12, k.o. Pobri, podnositelja zahtjeva društva BGW d.o.o., Varaždin, zastupan po društvu Vukušić arhitekti d.o.o. , Rijeka, Kapucinske stube 4, objavite u kućici Opatija, dana 2.veljače 2018.godine.

Datum objave: 04.01.2018
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju stambene građevine na k.č. 1215/8 k.o. Oprić, investitora Antuna Tomac i Marie - Jose Tomac iz Zaprešića, ulica Nine Kinka 4, p.p. Ivana Holjara iz Ičića, Put braće Honović 20

Datum objave: 27.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju pročelja, nadstrešnice i ravnog krova recepcije postojećeg "Grand hotela Adriatic" u Opatiji, na k.č. 1381/3 k.o. Opatija (n.i.), investitora GRAND HOTEL ADRIATIC d.o.o., Čulinečka cesta 152, Zagreb

Datum objave: 11.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju prohodne krovne terase/sunčališta GRAND HOTELA ADRIATIC u Opatiji, na k.č.1381/3, k.o. Opatija, po zahtjevu GRAND HOTELA ADRIATIC d.o.o. Opatija, Maršala Tita 200

Datum objave: 07.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 01.12.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju više-etažne parkirališne zgrade unutar okućnice GRAND HOTELA ADRIATIC u Opatiji, na k.č.1381/3, k.o. Opatija, po zahtjevu GRAND HOTELA ADRIATIC d.o.o. Opatija, Maršala Tita 200

Datum objave: 30.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju – nadogradnju obiteljske kuće na GRČ. 423, k.o. Draga, po zahtjevu investitora Margit Grabrovac Rudan iz Mošćeničke Drage, Aleja Slatina 8

Datum objave: 10.11.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru/građenje sustava sanitarne odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava naselja Bregi, podnositelja zahtjeva Liburnijskih voda d.o.o. Ičići, Liburnijska 2

Datum objave: 27.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju zamjenske stambene građevine, investitora Ranka Frlana, Matulji, Frlanska cesta 21

Datum objave: 12.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru Botanički vrt „Amerikanski vrtovi“, podnositelja zahtjeva Parkovi d.o.o. Opatija

Datum objave: 12.10.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju individualne stambene građevine i izgradnju pomoćne građevine - bazena i spremišta, investitora Klaudia Diminića, Ičići, Poljane, Korići 18

Datum objave: 20.07.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za građenje sekundarne kanalizacije i vodovoda na području Frlanije – naselje Matulji, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 25.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste D8 i ulica Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac(izgradnja kružnog raskrižja – rotora) po zahtjevu Hrvatskih cesta Zagreb, Vončinina 3

Datum objave: 12.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV „Zora 2“ na k.č. 914, 302/1, 303, 304/2, 305/2, 306/2, 332, 333/3, 335, 336/3, 336/1, 340/2, 341, *438, 911/1, 361/1, 360/2, *439, 360/1 k.o. Opatija i na k.č. 2111/1, 2112/1, 2112/3, 2113/5, 2113/4, 2119/12, 2119/2 k.o. Bregi po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB46830600751)

Datum objave: 12.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV „Lovranska Draga 1“,na k.č. *231, *233, 2875, 2877, 2879, 2880, 2881, 2882, 2886, 2889/2, 2895, 3046/1, 3196, 3211, 3222/1 k.o. Tuliševica po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB46830600751)

Datum objave: 11.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole izgradnju 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV „Kućeli, na k.č. 1915, 2852/1, 637/255, 1916, 1917/4, 624/3, 607, 606, 605/1, 604, 603, 601, 637/6, 2860, 599, 598, 594/2, 588/2, 638/1, 645, 646, 647/1, 2866, 535/12, 2865 i 535/11 k.o. Kućeli, po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB46830600751)

Datum objave: 11.05.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju 20 kV kabelskog voda TS 20/0,4 kV „Trgovački centar Kuk“, po zahtjevu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB46830600751)

Datum objave: 21.04.2017
Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene građevine - vile i bazena na k.č. *437, k.č. 3988, k.č. 3989/1, k.č. 3989/2, k.č. 3990, k.č. 3991, k.č. 3992 i k.č. 4001 k.o. Lovran, podnositelja zahtjeva Stefana Breznika iz Austrije, 10. Oktoberplatz 19, Bleiburg (OIB 91769948565) putem Ane Surijan iz Lovrana, Na brege 19a.

Datum objave: 13.04.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za 20 kV kabelski priključak TS 20/0,4 kV „Božinići“ - TS 20/0,4 kV „Obadi“ - TS 20/0,4 kV „Brajani“, na k.č. 1395, k.č. 1357, k.č. 1405, k.č. 1409, k.č. 1410, k.č. 1413, k.č. 820/3, k.č. 820/2, k.č. 767/9 i k.č. 823/2 k.o. Jurdani , podnositelja zahtjeva Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 (OIB 28921978587) putem punomoćnika Slobodana Turka (OIB 28891959664) iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. Cara Emina 2 (OIB 46830600751)

Datum objave: 10.03.2017
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju DJEČJEG IGRALIŠTA (FAZA A) DJEČJEG VRTIĆA RUKAVAC, po zahtjevu Općine Matulji, Matulji,Trg M. Tita 11

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustav sanitarne kanalizacije UČKA vodoopskrbni cjevovodi Tunel Učka – Pećnik , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda sustav JURDANI, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda područja JUŠIĆI , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda naselja Mošćenička Draga, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI ,Liburnijska 2

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustav sanitarne kanalizacije UČKA vodoopskrbni cjevovodi Poklon-Rečina-Sejnice , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 08.12.2016
Javni poziv za uvid u spis strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i sustav sanitarne kanalizacije UČKA vodoopskrbni cjevovodi Mala Učka – Vela Učka – Poklon , po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o. IČIĆI, Liburnijska 2

Datum objave: 14.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju dijela prometnice ŽUNTAROVO - BRSEČ (I FAZA) na k.č. 516/2, 519/7,517/2, 519/26 k.o. BRSEČ, po zahtjevu Općine Mošćenička Draga

Datum objave: 11.10.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju tendi na građevnoj čestici postojeće poslovne građevine u Matuljima, po zahtjevu LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., VELIKA GORICA, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53

Datum objave: 27.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda naselja Mošćenička Draga, po zahtjevu Liburnijskih voda d.o.o., Ičići

Datum objave: 09.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Lovran, na k.č. u k.o. Oprić, k.o. Lovran i k.o. Tuliševica, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. Ičići, Liburnijska 2.

Datum objave: 09.09.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području Općine Lovran, po zahtjevu LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. Ičići, Liburnijska 2.

Datum objave: 12.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za građenje pristupne prometnice ŽUNTAROVO-BRSEČ po zahtjevu OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, Trg slobode 7

Datum objave: 09.08.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju poslovne zgrade HOPS-a na Matuljima – upravna i servisna zgrada, na k.č. 1226 k.o. Matulji, po zahtjevu Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Kupska 4

Datum objave: 07.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju ceste Brešca-groblje Brešca u k.o. Puži na k.č. 3949/7, k.č. 3949/6, k.č. 3990/2, k.č. 4727, k.č. 3988, k.č. 3949/10, k.č. 3985, k.č. 3983, k.č. 3984, k.č. 3982, k.č. 3972/5, k.č. 3973/1, k.č. 3973/2, k.č. 3972/3, k.č. 3986, k.č. 4096, k.č. 3972/1, k.č. 3972/2, k.č. 3972/4, k.č. 3970/2, k.č. 3970/1, 4732, k.č. 3967, k.č. 3968/4, k.č. 3968/1 i k.č. 4724/1, podnositelja zahtjeva Općine Matulji, Trg maršala Tita 11, Matulji

Datum objave: 07.07.2016
Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju kolnog pristupa u radnoj zoni R-2 u Matuljima , k.o. Matulji: k.č. 145, k.č. 110/2, k.č. 144/1, k.č. 108, k.č. 110/1, k.č. 113, k.č. 138/2, k.č. 112/1, k.č. 112/2, k.č. 114 i k.č. 138/1, podnositelja zahtjeva Općine Matulji, Trg maršala Tita 11, Matulji

Datum objave: